Page 5

IZ SVETA

5

Okolju najprijaznej{e dr`ave

O

rganizacija OECD je pred kratkim sporo~ila, katere dr`ave namenjajo najve~ denarja za raziskave in ukrepe v zvezi z varstvom okolja. Revija ENERGETSKI SVETOVALEC VAR^UJEM Z ENERGIJO je v celoti brezpla~en. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 28. {tevilka revije izide februarja 2012. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Maja Tihec, Roman Toma`i~, Marjan Poto~an, Robert [kantelj, Vili Zabret, Franc Kalan, Yasin Jodeh, Jo`ef Babi~, Borut Švajger, Milan Poga~ar, Maja Gal [ehi}, Matja` Valen~i~, Jure Filipi~, Mateja Mauser, Bo{tjan Lesar, Borut Rep, Jurij Hrovat,Tadej Gruden, Marjeta Lutman, Ne`a Mo~nik, Iva Verbnik, Nu{ka Marn Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec

Prvo mesto je premo~no zasedla Nova Zelandija, saj je njihova vlada sklenila, da bodo za ta namen zagotovili kar 13,3% od celotnega prora~una. Na drugem mestu se nahaja Kanada s 4,3%, sledi Avstralija s 4,1%, Španija 4%. Njim sledijo Portugalska 3,6%, Mad`arska 3,5% Ter Ju`na Koreja s 3,3%, na dnu lestvice pa se nahaja Rusija z 0,1%. Napredne in urejene dr`ave, med njimi Švica, Nizozemska, ZDA in Japonska so za okoljevarstvo predvidele samo 0,9% svojih prora~unov.

Kljub vsemu ve~ja skrb Kljub zelo nizkim odstotkom, ki jih nekatere dr`ave namenjajo za vse okoljevarstvene aktivnosti, pa je potrebno vedeti, da se tudi nizki prora~unski odstotki od leta 1990 dvigujejo. To ka`e na to, da je sedaj `e vsem jasno da je uvajanje obnovljivih virov ter izbolj{av na podro~ju u~inkovite rabe energije nujno potrebno.

Strokovnjaki OECD ugotovljene {tevilke tudi komentirajo in ugotavljajo, da odstotki ne odslikavajo stanja zelenih tehnologij v posamezni dr`avi. Iz njih lahko le sklepamo, kak{na je `elja posameznih vlad, da uvedejo okolju prijazno delovanje. V poro~ilu je {e navedeno, da na ta razvoj lahko gledamo z velikim optimizmom, saj se vedno ve~ dr`av odlo~a in daje sredstva za razvoj tehnologij, s katerimi bomo lahko zavrli klimatske spremembe. Med glavnimi cilji in tehnologijami so navedeni ravnanje s komunalnimi odpadki, solarna energija, vodikove gorivne celice in prehod na avtomobile na elektri~ni pogon. • st

Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Metka Stergulec (040 602 326) Distribucija: tel 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERKUR MOJSTER, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah ter aktualnih sejemskih prireditvah na sejmu Dom, Megra, Energetika, Obrtnem sejmu.

Kitajci proizvajajo najmanj komunalnih odpadkov v kilogramih na prebivalca, Danci in Norve`ani pa najve~

V 27. {tevilki energetskega svetovalca Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Fibran str. 2 Merkur str. 3 Veto str. 6 ACV str. 7 Geri Computer str. 8 Keranova str. 12 Herz str. 13 Danfoss str. 14 Grundfoss str. 15 Danfoss str. 16 Istrabenz plini str. 17 Simer

str. 18 Tersus str. 21 Kramar solar str. 21 Bio planet str. 22 Soleg str. 23 Son~ni paketi str. 24 Sekirnik str. 25 Techaton str. 29 Klivent str. 30 Titan str. 31 KHD str. 32 Ream str. 33 Airius

str. 34 Armex armature str. 35 Henrik Hom{ak s.p. str. 35 Limnos str. 36 Koop str. 37 Ekom str. 38 Knut str. 39 Ellatron str. 43 Henkel Slovenija str. 47 Atlas Trading str. 50 Klivent str. 51 Creina

str. 53 Mitraka str. 55 Zimic skupina str. 56 Okna Kli Logatec str. 59 Salon oken str. 60 J . u . A . Frischeis str. 60 Cipro{ str. 61 France turbo str. 63 Zdru`enje pe~arjev str. 64 Inovateh str. 65 Kamini Imag str. 66 Ko~evar&sinovi str. 67 Abanka

str. 71 Xella porobeton SI str. 73 Ursa str. 75 Velux str. 76 Fibran str. 77 AJM str. 78 Kalcer str. 79 Son~ne hi{e str. 80 Atlas Trading

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement