Page 45

OGREVANJE

45

Problem ogrevanja stanovanj in vode

V

blokih je {e danes veliko {tevilo stanovanj brez centralnega ogrevanja ali centralne priprave tople vode. Kjer ni druge mo`nosti, prostore in vodo ogrevamo z elektriko, ~eprav je ta na~in predrag in bo {e dra`ji, je neperspektiven, skratka nesprejemljiv. Treba je {e poudariti, da na osnovi {tevilnih odlokov dr`ave in ob~in, ogrevanje prostorov in vode z elektriko ve~ ni dovoljeno. Ogrevanje prostorov z elektriko Stanovalci {e najve~ se uporabljajo premi~ne elektri~ne radiatorje, mo~i 2 kW, ki jih preme{~ajo med prostori. To je najslab{a in najdra`ja mo`na re{itev, ker je elektri~na energija predraga. ^e je radiator vklju~en ves dan porablja vi{jo ceno elektrike podnevi (VT) in manj{o (MT) pono~i v razmerju 16 : 8. Cena VT je pribli`no 50 % vi{ja od MT, odvisno od dobavitelja. Stanovanjsko centralno ogrevanje z elektri~nim kotlom pa je sploh najdra`ji mo`ni na~in z investicijskega in obratovalnega stali{~a. Stanovalci se kljub temu odlo~ajo za to re{itev, saj nasedajo zavajajo~im reklamam. ^e ni druge mo`nosti, je dolgoro~no najcenej{a re{itev nakup elektri~nih termoakumulacijskih pe~i, ki jih s cenej{o elektriko napajamo le pono~i, od 22 do 6.ure zjutraj, toploto pa nato oddajajo ves dan.

Ogrevanje vode z elektriko V ve~ini stanovanj je to edini na~in priprave tople vode. ^e poraba vode ni prevelika, zadostuje, da vodo dogrejemo samo v no~nem ~asu, ko je tarifa ni`ja. Da bi tudi toplotne izgube ~im bolj zmanj{ali, je termostat smotrno nastaviti na ni`jo temperaturo, okrog 60°C, grelnik pa naj ima ~im ve~ji volumen.

Levo obi~ajni elektri~ni bojler desno toplotna ~rpalka za ogrevanje tople vode

1 kW elektrike, kar je trikrat manj, kot ~e bi uporabili elektri~ne grelnike. Najbolje je vgraditi izdelke uveljavljenih proizvajalcev in ne cenenih vzhodnoazijskih naprav z vpra{ljivim servisom. Mo`no je vgraditi eno ve~jo zunanjo enoto za ve~ notranjih, kar je bolj ugodno za stanovanjske bloke zaradi hrupa in izgleda. Stro{ek za en dvoj~ek zna{a okrog 1.000 € .

Uporabnost T^ zrak - voda Primerna je lo~ena izvedba, ki ima zunanjo enoto na fasadi in notranjo, ki je hkrati bojler za toplo vodo. Ve~krat smo pisali o izdelku firme Fujitsu, ~eprav podobne ~rpalke proizvajajo tudi drugi, vendar so obi~ajno prevelikih mo~i za stanovanjske bloke. Za blok zadostujejo mo~i 5, 8 ali 11 kW, mo`nost prilagajanja mo~i zaradi inverterskega krmiljenja pa omogo~a u~inkovito delovanje tudi, kadar so toplotne potrebe nizke. Cena takih izdelkov je med 4.000 do 6.000 € brez DDV in monta`e. Izkoristek je odvisen od temperaturnih pogojev. Po predpisih EN 1451 pri 2/35 stop.C (2 stop.C zunanji zrak in 35 stop.C ogrevna voda) je

pogoj za subvencijo, ki zna{a 1.000 EUR, grelno {tevilo najmanj 3,3. Vgraditi jih je mo`no v srednje veliko kopalnico. Zaradi ni`je temperature predtoka je primerno talno ali nizkotemperaturno radiatorsko ogrevanje.

Topla voda s pomo~jo T^ Na trgu so se pojavile majhne T^ zrak – voda, ki lahko zamenjajo neekonomi~ni elektri~ni bojler. Sorazmerno majhna stenska enota, po velikosti podobna obi~ajnem 80 l bojlerju, ima toplotno mo~ 1 kW, priklju~no mo~ 450 W, grelno {tevilo okrog 3,5 in bojler 100 l. V bojler je vgrajen {e elektri~ni grelec 1,5 kW za kratkotrajni vklop kot rezerva ali protilegionelno pregrevanje. Name{~ena je v kopalnici, potrebuje pa dovod toplega in odvod ohlajenega zraka, po vgradnji pa lahko pridobimo subvencijo okrog 1.000 €. Glede na to, da je v Sloveniji veliko {tevilo ve~stanovanjskih stavb, bi lahko z opisanimi var~evalnimi ukrepi prihranili veliko elektrike, bistveno zmanj{ali stro{ke in razbremenili okolje. •

Ogrevanje prostorov s T^ zrak – zrak ^rpalke zrak – zrak lahko toplozra~no ogrevajo posamezen prostor in uspe{no delujejo le v prehodnem ~asu, v toplej{ih podro~jih ali kot dopolnilno ogrevanje. V vsak prostor je potrebno namestiti posebno enoto, kar povi{a stro{ke, prednost pa je mo`nost hlajenja poleti z isto napravo. Omogo~ajo prihranek elektrike, saj naprava s toplotno mo~jo 3,5 kW porabi samo

Toplotna ~rpalka Waterstage pripravi toplo vodo in ogreje stanovanje

Franc Kalan, energetski svetovalec

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement