Page 38

38

OGREVANJE

Optimalne re{itve ogrevanja za ve~je starej{e hi{e

O

b sanacijah starih objektov se poraja vpra{anje kak{en sistem izbrati, da bodo stro{ki ogrevanja optimalni. Tako je na {vedskem, od kod izhaja na{ sogovornik, kot drugod po svetu. Velike stare zgradbe dobijo nove lastnike, najdejo se investitorji, ki vidijo prilo`nost v tem, da lahko na pode`elju za enako vrednost kot je stanovanje v mestih dobijo dom z »wowefektom«; seveda pa ob tem naletijo na problem izjemnih stro{kov ogrevanja. Ola Bredell, ki je zaposlen pri NIBE in stanuje v Katrineholm-u, je bil v zadnjih letih pri~a izrednemu razvoju celotne doline Mälardalen. Zemlji{~a na pode`elju se na {vedskem, od kod izhaja proizvajalec Toplotnih ~rpalk NIBE, prodajajo mladim lastni-

TOPLOTNE ČRPALKE |

www.nibe.si

NIBE™ SPLIT 8

NIBE™ SPLIT 12

NIBE™ F2300

SUBVENCIONIRANE TOPLOTNE ČRPALKE NIBE™

zrak/voda | NIBE™ SPLIT

zrak/voda | NIBE™ F2300 - nova, še učinkovitejša toplotna črpalka zrak/voda F2300 - 1.500,00 € subvencije - delovanje do -25°C

- razširjena paleta toplotnih črpalk NIBE SPLIT - paketni izbor ustrezne velikosti in namembnosti

zemlja/voda | NIBE™ F1245 / F1145

NIBE™ F1145

NIBE™ F1245

- nova, barvna regulacija - moči med 6 in 12kW (17kW 1145) - 2.000,00 € subvencije...

KNUT d.o.o. | 20 let izkušenj preko 1000 sistemov!

KNUT d.o.o. | tel: 01 / 788 99 16 | info@knut.si www.knut.si | www.nibe.si | www.contura.si | www.kamini-contura.si

Grad Toronsborg [vedska

kom preprosto zato, ker `elijo iz mestnega vrve`a, veliko teh pa se tja seli tudi zaradi neizkori{~enega potenciala pridobitne kmetijske dejavnosti. Tako obnove potrebne zgradbe in ve~je pode`elske kmetijske posesti pridobijo nove lastnike, s tem pa se hkrati skrbi za poselitev pode`elja. Pogovarjali smo se z direktorjem {vedskega proizvajalca toplotne tehnike kaj jim lahko ponudijo. G. Ola pravi, da so na pode`elju zgradbe, ki so se v starih ~asih ogrevale na povsem druga~en na~in kot so bili navajeni novi lastniki v mestih. Potrebe po toplotnem ugodju so nekajkrat zrasle. V povpre~ju lahko ra~unamo da danes potrebujemo 85 W/m² toplotne energije, ~e `elimo dose~i temperature na katere so navajeni »mestni« ljudje. Ola kot dober primer omenja grad Torönsborgs. Celoten objekt, pode`elska hi{a Toronsborg (prikazana na sliki) s velikosti 1.800 m² ima samo srednje nadstropje ogrevano v velikosti 600 m². To pomeni, da objekt potrebuje ogromno, cca. 150.000 kWh potrebne letne energije za ogrevanje.

T^ NIBE z razvodom zemeljskega kolektorja - optimalna re{itev z nizkimi stro{ki ogrevanja Lastniki podobnih objektov s pode`elja se pogosto odlo~ajo za velike centralne pe~i z razvodi v razli~ne objekte. Spet drugi razmi{ljajo o ogrevanju s peleti, vendar je potrebno vedeti, da bo potrebnih cca. 30 ton peletov na leto, ter velik skladi{~ni prostor, stro{ki bodo visoki in po ekonomski plati niso v prednosti pred ogrevanjem s toplotno ~rpalko. Dejstvo je, da bi v vsakem primeru bila toplota zemlje najbolj efektivna in optimalna re{itev, saj prostor na velikih kmetijskih povr{inah ni vpra{ljiva. Velikosti tega objekta ustrezajo ve~je t.i. industrijske toplotne ~rpalke in ne obi~ajne, ki se vgrajujejo v klasi~ne stanovanjske hi{e. Toplotna ~rpalka mo~i 30 kW ni ni~ neobi~ajnega. V takem primeru priporo~amo, da se vgradi toplotna ~rpalka tipa NIBE F1330 oziroma NIBE F1345 – ki spada med toplotne ~rpalke nove generacije, {e dodaja Ola.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement