Page 37

RABA VODE

Magnetni nevtralizatorji za vodo Trda voda je vzrok okvar in po{kodb razli~nih napeljav in naprav doma, v obrti in industriji. Kitajci so `e pred tiso~letji ugotovili da voda, ki te~e preko magnetnih kamenin, spremeni svoje lastnosti, ta pojav pa lahko koristno uporabimo tudi doma.

Na~in delovanja magnetov V naprave je vgrajena vrsta visokoenergetskih trajnih magnetov, ob katerih te~e voda. Ve~je {tevilo zaporednih magnetnih polj deluje brez {kodljivih posledic in vodi ne spremeni kemi~ne sestave, povzro~i pa spremembo lastnosti mineralov raztopljenih v njej. S tem onemogo~i odlaganje vodnega kamna na stene cevi, prepre~uje korozijo `eleza in onemogo~a vstop feromagnetnih delcev v napeljave in naprave za vodo. Najbolj viden prihranek je pri elektri~nih bojlerjih, saj se vodni kamen ne odlaga na grelniku in s tem pa ni zmanj{ana njegova u~inkovitost, kar je ponavadi pomeni okvaro, da ga moramo prehitro zamenjati.

MANO – EKOMMAG za dom in industrijo MANO – EKOMMAG filter vgradimo v dovodno napeljavo takoj za vodomerom, manometra pa prikazujeta vhodni in izhodni tlak v filtru, s ~imer la`je ocenimo, kdaj je potrebno filtrni vlo`ek menjati. Magnetni nevtralizator se nahaja v podolgovatem podalj{ku v sredini kombiniranega vlo`ka z aktivnim ogljem. Vlo`ek filtra z aktivnim ogljem slu`i kot za{~ita pred snovmi kot so klor, pesticidi, insekticidi, le-ta zadr`i vse trdne delce v vodi ve~je od 5 mcr. ter izbolj{a vonj in okus vode. Visokoenergetski trajni magneti zmanj{ujejo odlaganje vodnega kamna, korozijo `eleza in hkrati razkrajajo obstoje~i vodni kamen v napeljavah in napravah, priklju~enih na vodovod. V ve~jih sistemih pred nevtralizator vgradimo mehanski filter, ~e pa ga pravilno montiramo ga ni potreb-

Magnetni nevtralizator za pipo in prizmati~na magnetna naprava za namestitev na vodovodno cev

MANO – EKOMMAG – kombinirani filter za vodo z vgrajenim nevtralizatorjem vodnega kamna

no vzdr`evati ali servisirati. V hi{i ga lahko vgradimo tudi pred posameznega porabnika, lahko je name{~en v kopalnici, na vstopu hladne vode v bojler, pred pipami, tu{i, pomivalnimi in pralnimi stroji, ter kotli za centralno kurjavo.

Drugi nevtralizatorji Za monta`o na pipo je primeren standardni nastavek s perlatorjem in navojem za pipo, v kompletu pa se nahaja {e reducirni vmesnik za pipe z drugimi navoji. Z njim lahko porabo vode zmanj{amo za polovico in posredno {~itimo tudi vse naprave, v katere prelivamo vodo iz te pipe. Namenjen je delovanju do tlaka 6 bar in temperaturo do 90°C. Brez predelave instalacije pa lahko namestimo prizmati~no fizikalno magnetno napravo. Napravo Prizmamag namestimo na zunanji del cevi in jo rahlo privija~imo. Lahko se nahaja neposredno pred bojlerjem, pralnim ali pomivalnim strojem. • Tihec

37

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement