Page 27

BIVANJE V ZATESNJENIH ZGRADBAH

27

Zmanj{anje stro{kov za ogrevanje ~e prezra~ujemo in vra~amo toploto

Samodejni zra~ni kolektor

Re`o pod vrati lahko pove~amo z vstavljanjem podlo`k ali `aganjem

Grelni kabli za omarami Elektri~ni grelni kabli, ki jih polagamo v `lebe ali pod keramiko so lahko koristni tudi v borbi s plesnijo. ^e omare odmaknemo od hladnih zidov, da omogo~imo kro`enje zraka in damo plesnim manj mo`nosti, bomo s tem ob~utno zmanj{ali uporabno povr{ino stanovanja. Grelni kabel, name{~en 10 cm nad tlemi in s sponkami pritrjen na zid v vsej dol`ini omare se segreje na okrog 50 °C in zaradi konvekcije, podobno kot radiator, povzro~i kro`enje ogretega zraka za omaro. S tem za malenkost ogreje steno ter mo~no poslab{a pogoje za razvoj plesni, omaro pa lahko spet bolj pribli`amo zidu. Na ta na~in lahko delno re{imo tudi zimske probleme z zunanjim podhlajenim zidom, kljub temu pa zra~enje stanovanja {e vedno ostaja zapoved {tevilka ena. Grelni kabel s

prigrajenim vtika~em se napaja iz najbli`je vti~nice, lahko ga naro~imo pri proizvajalcu (glej reklami Koop ali Devi), na meter dol`ine pa porabi za okrog 16 W elektrike. V tujini opremljen kabel grelne dol`ine okrog 2 m stane pribli`no 60 €, dobavljajo pa kable do dol`ine 10 m.

Kompresorski su{ilnik zraka Ena od mo`nosti za su{enje zraka v prostorih, dokler energetsko ugodnej{a re{itev ni mo`na. Naprava je zelo u~inkovita, vendar je tudi porabnik elektrike. Povpre~na cena tak{nih naprav je okrog 200 €, poraba elektrike okrog 380 W. Naprava vsesa vla`en zrak, ga osu{i in ga ogreje za stopinjo ali dve nad temperaturo prostora in vrne v prostor. Su{ilnik je uporaben tudi za pospe{evanje su{enja perila v zaprtih prostorih v zimskem ~asu.

Klimalogger za internet Švedski izdelek je opremljen z GSM modemom in bo vsakih 12 ur poslal izmerjene in shranjene podatke o klimi dolo~enemu serverju ali osebnemu ra~unalniku uporabnika. Naprava je tovarni{ko nastavljena na od~itavanje vsakih 15 minut in meri temperaturo (od -20 do +50%C) in vlago (od 0 do 100%). Nima baterij in je priklju~en na majhen polnilec z napetostjo 5V. Nastavljanje ni potrebno, zato bo za~el delovati takoj po priklju~itvi. Podatke lahko predstavi v tabelari~ni ali grafi~ni obliki, ima tudi alarmno funkcijo v primeru prestopanja izbranih vrednosti, pri ~emer uporabniku po{lje SMS sporo~ilo. Vse nastavitve so za{~itene z geslom, ogled trenutnega stanja mo`en tudi z mobilnim telefonom, naprava ComfortLog, www.bmc.de •

Prostore lahko posku{amo pozimi osu{evati z vpihavanjem ogretega zraka, ki prihaja iz zra~nega solarnega kolektorja, name{~enega na zunanji ju`ni steni prostorov. Ta re{itev ni mo`na v vsakem okolju in je dra`ja, saj kolektor stane okrog 1300 €, nato pa deluje brezpla~no, ker ventilator poganja majhen fotovoltai~ni modul v kolektorju. Na nasprotni strani prostora ali stanovanja naredimo izstopno odprtino za vla`en odpadni zrak. Zunanji suh zimski in ogret zrak bo izpral vlago iz prostora v dnevnem ~asu, kadar tudi nastaja najve~ vlage, miroval pa bo pono~i. Dodaten topel zrak bo zmanj{al tudi porabo energije za ogrevanje. V tehniki so stvari v bistvu enostavne. ^e kaj odvzame{ na enem koncu, se to bo takoj poznalo na drugem. Zato je tehtanje med prihranki in posledicami vedno pomemben del vseh odlo~itev. Najve~krat pa var~evanje ne pomeni odrekanja ampak samo prilagoditev `ivljenjskih navad. • Tihec

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement