Page 26

26

BIVANJE V ZATESNJENIH ZGRADBAH

Prepre~evanje posledic zatesnjenosti

V

gradnja prezra~evanja z vra~anjem toplote je poseg, ki ni poceni, vendar je ve~kratno koristen. Vgradimo lahko prezra~evanje posameznega prostora ali celotnega stanovanja ter hi{e, vgradnja pa bo zaradi sodobnih vrtalnih naprav opravljena hitro in brez prevelikega razbijanja. Dokler pa se ne odlo~imo za ta poseg imamo na razpolago nekaj re{itev, ki niso preve~ drage in bodo vsaka zase ali vse skupaj zagotovo vsaj nekoliko izbolj{ale stanje. V prepre~evanje nastanka plesni se spla~a vlo`iti nekaj truda, saj so lahko stro{ki za odpravljanje mnogo vi{ji.

Za~ne se `e poleti Visoke temperature poleti pomenijo, da je v zraku lahko tudi velika koli~ina vlage. @e takrat se lahko na hladnej{ih severnih ali kletnih stenah, za pohi{tvom, pod plastjo barve in pod tapetami za~nejo pripravljati pogoji za nastanek plesni. V Nem~iji so ocenili, da je najmanj tri milijone stanovanj obremenjeno z vidno plesnijo, vsako peto stanovanje pa s sporami, ki se ne razvijajo na vidnih mestih. Prisotne pa so v zraku, ki ga dihajo stanovalci in so zaradi tega zdravstveno ogro`eni. Zagotovo je glavni vzrok zatesnitev in var~evanje energije za ogrevanje, zara-

Zra~ni kolektor deluje samodejno, ko posije sonce za~ne delovati ventilator

di ~esar pozimi vlaga v prostorih skokovito naraste. V {tiri~lanskem gospodinjstvu lahko dnevno oddamo do 10 litrov vode, ki v obliki zra~ne vlage ne more ve~ zapustiti zaprtega stanovanja in kondenzira na najhladnej{ih delih sten.

Aktivno zra~enje in pripire pod vrati Namensko zra~enje je bilo nepotrebno, dokler so netesna vrata in okna omogo~ala stalno in samodejno prezra~evanje, vendar pa tudi veliko izgubo toplote. Sodobna zatesnjena stanovanja je potrebno ob~asno sunkovito prezra~iti, hitro zamenjati vla`en zrak z zunanjim, bolj suhim in nato spet zapreti okna. Potrebno je omogo~iti tudi pretakanje zraka med prostori. Zato je priporo~ljivo

Grelni kabel pritrdimo na hladne zidove za pohi{tvom da prepre~imo plesnenje

odstraniti pragove, da re`a pod vrati omogo~i gibanje zraka, tudi ~e ne prezra~ujemo. Odpiranje posameznega okna ali vrat, kratkotrajna vklju~itev WC ventilatorja ali odpiranje vrat shrambe, ki je povezana z zra~nikom v stavbi, povzro~ijo mini prepihe, ki zaradi re` pod vrati omogo~ijo gibanje zraka v predelih, kjer se to prej zagotovo nebi zgodilo. Re`o lahko pove~amo z vlaganjem podlo`k (podlo`ka za spono) v te~aj vrat, ~e pa imamo na tleh debele obloge pa bo potrebno dodatno od`agati kak{en centimeter spodnjega roba. Centimeter {iroka re`a pod 90 cm {irokimi vrati je enake povr{ine kot 9 x 9 cm velika kvadratna luknja, zato je prezra~evanje omogo~eno. Stro{ek za to dodelavo je malenkosten, podlo`ke stanejo nekaj centov, odrezovanja vrat pa se lahko loti vsak sam, z ro~no ali elektri~no `ago.

Kompresorski su{ilec zraka bo izlo~il vlago vendar za to porabil nekaj elektrike

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement