Page 25

FOTOVOLTAIKA

25

Razcvet solarnih elektrarn Letos smo Slovenci postavili `e ve~ kot petsto son~nih elektrarn Son~ne elektrarne do`ivljajo pravi razcvet. Samo v leto{njem letu so jih investitorji v Sloveniji postavili ve~ kot 500, njihova mo~ se je v primerjavi z lanskim letom skoraj podvojila, proizvodnja elektri~ne energije iz tega vira pa se je potrojila. Kje so razlogi za tako visoko rast? Enega od razlogov nedvomno predstavlja dejstvo, da so vlaganja v son~ne elektrarne letos bolj donosna kot v prej{njih letih, saj je razmerje med odkupnimi cenami elektri~ne energije, ki jih zagotavlja dr`ava, in vi{ino investicije precej bolj{e, kot je bilo lani ali predlani. Kot je namre~ znano, se zaradi vse ve~jega povpra{evanja, cene son~nih elektrarn v zadnjih letih zelo hitro zni`ujejo, medtem ko se zagotovljene odkupne cene elektri~ne energije, za katere jam~i dr`ava, v leto{njem letu niso zni`ale toliko, kot so se investicijski stro{ki. Odkupne cene so trenutno med najbolj ugodnimi v Evropi. Investitorji so to hitro izra~unali, zato se zanimanje za postavitev novih son~nih elektrarn hitro pove~uje.

Nakup in namestitev zaupajte strokovnjakom Ob tej priliki opozorimo na nekatere najpogostej{e napake, ki jih lahko naredijo investitorji, ~e ti izberejo napa~nega izvajalca oziroma strokovnjaka, ki jim

SE Fon 005 – 50 kW son~na elektrarna v okolici Tolmina. (Avtor fotografije: Pavel Rupnik)

pripravi izra~un donosnosti. Med najbolj »usodnimi« napakami je lahko denimo ta, da se izvajalci kot pijanec plota dr`ijo navodil, da je najbolj idealna usmeritev strehe obrnjena natanko proti jugu z naklonom 33 stopinj. Zato izvajalci tistim, ki nimajo najbolj idealne strehe, svetujejo, da son~ne celice na streho montirajo na posebne nosilce, s katerimi lahko »lovijo« omenjeni naklon. To v praksi pomeni, da so son~ne celice na strehi pod druga~nim kotom, kot je streha. Poleg vizualnega u~inka taki »strokovnjaki« investitorju lahko povzro~ijo velik izpad dohodka, saj vgradnja son~nih modulov pod druga~nim kotom, kot je celotna streha, pomeni precej manj{o povr{ino, prekrito s son~nimi celicami. Kon~ni u~inek pa je manj{a nazivna mo~ take elektrarne in tudi manj{i prihodki od prodane elektrike za celotno obratovalno obdobje son~ne elektrarne (30 do 40 let). V primeru, ~e naklon strehe ni najbolj idealen, je kon~ni izkoristek (pla~ilo) ve~ji,

~e je celotna streha prekrita s son~nimi celicami, kot ~e so te name{~ene pod druga~nim naklonom (zaradi sen~enja je v tem primeru na enaki povr{ini name{~enih manj modulov in posledi~no dose`ena manj{a nazivna mo~ elektrarne). Zato vsem investitorjem svetujemo, naj bodo pri tem {e posebno previdni. Prav tako investitorjem svetujemo, naj bodo zelo previdni pri izbiri ponudnikov fotonapetostnih modulov in ostale opreme ter pri izbiri izvajalcev. Nikar naj se ne zana{ajo na prepri~ljivost prodajalcev (ti hvalijo predvsem tisto, kar prodajajo), na ceno, videz, rok izvedbe in podobno. Kupci naj se ob tem zavedajo, da so prodajalci in izvajalci velikokrat zares zelo prepri~ljivi in za povpre~nega investitorja zelo strokovni, a v poplavi najrazli~nej{ih ponudnikov, ki so v zadnjih letih zrasli kot gobe po de`ju, je ogromno neznanja, nestrokovnosti. • Jure Filipi~

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement