Page 24

24

AKTUALNO

Zaklju~evanje vgradnje delilnikov V Sloveniji bi morali s prvim oktobrom opustiti pav{alno obra~unavanje porabe in preiti na obra~unavanje s pomo~jo delilnikov ali merilnikov stro{kov toplote. Nov na~in obra~unavanja je predpisan za ve~stanovanjske stavbe s centralnim ogrevanjem, ki se oskrbujejo s toploto iz sistemov daljinskega ogrevanja ali iz skupne kurilne naprave. Rok za namestitev delilnikov in merilnikov je `e potekel, kljub temu pa jih vsem {e ni uspelo namestiti in vzpostaviti sistema obra~unavanja. Predvidene globe zna{ajo za lastnike stanovanj 200 €, za dobavitelje toplote pa 1200 €. Po navedbah raznih virov, pristojni in{pektorji do novega leta {e ne bodo izdajali kazni, ampak bodo na nepravilnosti le opozarjali.

Zni`anje porabe toplote Uvedba novega obra~una je v resnici dokaj obse`en projekt, saj v njem sodelujejo dobavitelji toplote, lastniki in najemniki stanovanj, upravljavci stavb, instalaterji ter izvajalci monta`e delilnikov in obra~unov delitve stro{kov. Po namestitvi

delilnika izvajalec ugotovi mo~ posameznega radiatorja ter lego prostora v katerem je name{~en, in to glede na strani neba in na polo`aj v stavbi. Podatke vpi{e v formular, rezultat ugotovitev pa je {tevilo, ki bo upo{tevano v formuli obra~una za delitev porabe. So~asno monter opravi elektronsko programiranje delilnika, ki traja nekaj sekund in postopek je zaklju~en. Sodobne delilnike od~itavajo brez`i~no, zato ponoven vstop v stanovanje ni potreben. Po ocenah Direktorata za energijo je delilnike potrebno namestiti {e v pribli`no ~etrtini stanovanj v Sloveniji, ki morajo preiti na nov na~in obra~unavanja. V stavbah, kjer so name{~eni kalorimetri, pa porabo energije neposredno od~itavajo ter obra~unavajo glede na resni~no porabljeno toploto v posameznem stanovanju. Kalorimetri so obi~ajno dostopni brez vstopa v stanovanje, sodobnej{e izvedbe pa lahko od~itavajo tudi daljinsko. Nakup, namestitev in obra~unavanje porabe merilnikov in delilnikov pa pla~ajo lastniki stanovanj.

NAPREDNI VAKUUMSKI SONČNI

KOLEKTORJI 5

razlogov zakaj izbrati vakuumske kolektorje Thermics

r nova generacija vakuumskih cevi r največji izkoristerk prenosa toplote r hitra in modularna namestitev r konkurenčna cena r v celoti narejno v EU

Nova generacija vakuumskih cevi Nova generacija vakuumskih cevi in patentirana geometrija paraboličnega odsevnika zagotavljata večji izkoristek energije v vseh klimatskih razmerah skozi vse leto. Podjetje Thermics je za uporabo sončne toplote razvilo kolektorje, ki združujejo največje izkoristke ter največjo trdnost in vzdržljivost.

Name{~anje in programiranje delilnika traja samo nekaj minut

Potrebni {e drugi ukrepi Vgradnja delilnikov in merilnikov pa je samo del ukrepov za zmanj{anje porabe toplote. Na radiatorje je potrebno namestiti termostatske ventile, ki prepre~ijo nepotrebno pregrevanje prostorov in u~inkovito zmanj{ujejo porabo. Stavbe pa je potrebno {e toplotno izolirati ter vgraditi sodobna okna in vrata. Zadnja dva ukrepa sta razmeroma draga, vendar bosta stanovalcem dolgoro~no omogo~ila ugodno bivanje in ~im manj{e ra~une za ogrevanje. Predvidevajo, da bomo s temi in podobnimi ukrepi dosegli zni`anje porabe toplote za ogrevanje za najmanj 20% ter dosegli dolgoro~ni cilj, ki je 20 odstotno zni`anje porabe energije v Sloveniji do leta 2020. • mag. Roman Toma`i~

Napredna tehnologija vakuumskih kolektorjev Thermics Son~ni kolektorji iz serije 10 DTH-CPC so rezultat dolgoletnih prizadevanj podjetja Thermics na podro~ju odli~nosti. Podjetje Thermics je v son~nih kolektorjih 10 DTH-CPC zdru`ilo vse svoje strokovno znanje o toplotnem in`eniringu in izku{nje s tega podro~ja ter stalnega tekmovanja z najnaprednej{imi proizvajalci s podro~ja uporabe solarne energije. Nova generacija vakuumskih cevi in patentirana geometrija paraboli~nega odsevnika zagotavljata ve~ji izkoristek energije v vseh klimatskih razmerah skozi vse leto, ne le poleti. Podjetje Thermics je s stalnimi raziskavami na podro~ju vakuumske tehnologije za uporabo son~ne toplote razvilo kolektorje, ki zdru`ujejo najve~je izkoristke (zaradi absorberja s troslojnim selektivnim premazom, name{~enega na notranji cevi), najve~jo trdnost in vzdr`ljivost (zaradi uporabe posebnega, debelej{ega stekla z ve~jo odpornostjo proti to~i do fi 40mm). Med kakovostjo koncepta ter kakovostjo vodenja in proizvodnje je neposredna povezava. Podjetje Thermics ima certifikat ISO 9001:2008 za projektiranje in proizvodnjo son~nih toplotnih kolektorjev in sistemov, kolektorji DTH pa certifikat EN 12975 za kakovost in u~inkovitost ter oznako SOLAR KEYMARK, ki potrjuje doslednost kakovosti pri proizvodnji.

Vakuumski kolektorji z neposrednim pretokom 10 DTH CPC Zastopa in prodaja: W: www.ekovivendi.si E: info@ekovivendi.si T: +386 40 517 771

P.S. Ne pozabite. Tudi jesen je primerna za namestitev vakuumskih kolektorjev!

Najnovej{i vakuumski kolektor 10 DTH-CPC je bil zato razvit v eni velikosti za popolno modularnost, monta`a pa je mogo~a tako v majhnih hi{nih sistemih kot v velikih industrijskih. Ve~ na www.ekovivendi.si. •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement