Page 23

FOTOVOLTAIKA

Temna ogledala za ve~ elektrike Temna ogledala in elektronika pove~ujejo u~inkovitost fotovoltai~nega sistema za 20 do 50 odstotkov

Nov ameri{ki ponudnik fotovoltaike, TenKsolar, trdi, da lahko z dvema njihovima novostima pove~a u~inkovitost stabilnih solarnih polj za 20 do 50 odstotkov. S tako pove~anim izkoristkom pa se cena solarne elektrike pribli`uje tisti iz termoelektrarn, pri ~emer uporabimo obi~ajne module, ki jih danes najdemo na trgu.

Prva je RAID tehnologija Izraz je znan iz ra~unalni{tva in ozna~uje na~in povezovanja ve~ trdih diskov, ki bodo uspe{no delovali naprej, tudi ~e kateri od njih izpade zaradi okvare. Sistem so prilagodili in module enega polja povezali na nov na~in, zato lahko elektriko zajemajo po ve~ razli~nih linijah. Krmilna elektronika takoj prepozna slab{e delujo~e module, pri ~emer ni pomembno, ali je krivo osen~enje, umazanija ali okvara modula, ter jih takoj izklju~i in elektriko preusmeri po drugih vodnikih. Ker vemo, da najslab{i ~len sistema dolo~a u~inkovitost celotne naprave, s tem ukrepom pomembno pove~amo izkoristek, saj se bo v nasprotnem primeru drasti~no zmanj{al, kljub zadostnemu oson~enju. Dodaten stro{ek za o`i~enje in krmiljenje se zato hitro povrne. Sistem postane redundanten, kar pomeni, da okvare posameznih delov ne morejo povzro~iti izpada celote.

Obi~ajna ogledala so nekoristna Na prvi pogled bi bilo logi~no, da bi na hrbtno stran modulov v prednji vrsti namestili obi~ajna ogledala, ki bi odbijala dodatno svetlobo v naslednjo vrsto modulov in s tem pove~ala izplen elektrike. Poizkusi so pokazali, da se to ne zgodi, saj se zaradi pregrevanja modulov zmanj{a njihov u~inek. Ogledala odbijajo v modul tudi valovne dol`ine son~nega spektra, ki jih sedanji moduli ne znajo pretvoriti v elektriko, zato so neu~inkovita. Kljub temu pa ima zapiranje hrbtnih strani `agasto name{~enih modulov na ravnih strehah eno prednost. S preizkusi v vetrnem tunelu so dokazali, da zaprta oblika lahko brez {kode kljubuje vetrovom celo do hitrosti 145 km/h. Pri tem je potrebno vedeti, da so moduli na ravnih strehah praviloma samo obte`eni, ne pa priviti v podlago.

Druga izbolj{ava – temna ogledala Proizvajalec je re{itev za dodatno zajemanje svetlobe za module na{el v posebni foliji, ki jo proizvaja firma 3M. Folija je prevle~ena s snovjo, ki zmanj{uje odboj vidne svetlobe in odbija samo valovne dol`ine svetlobe, ki jih lahko silicijeve rezine v modulu spremenijo v elektriko. Ta folija vpije skoraj ves infrarde~i, torej toplotni spekter sevanja, zaradi ~esar bodo moduli ostali bolj hladni in zato u~inkovitej{i. Se{tevek obeh izbolj{av, o`i~enje s krmiljenjem in prigradnjo temnih ogledal, lahko povi{ata u~inek do 50%, s ~imer fotovoltaika postane {e pomembnej{i vir elektrike. • Tihec

Sistem zdr`i mo~an veter, sneg pa zdrsne v odprtino med modulom in ogledalom

23

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement