Page 18

Alojz: Prebral sem ~lanek g.Tihca o napravi Winflip za zapiranje oken, pa me zanima kdo je proizvajalec in kje je mo`no kupiti mehanizem. Odgovor: proizvajalca mehanizma nismo mogli ugotoviti, zato pa ve~ prodajalcev. Kljub temu, da opis proizvoda najdemo tudi na nem{kih straneh firme Baumax, pa ga {e nimajo v prodajnem programu. Zaenkrat je mo`en nakup preko spleta na straneh www.fensterversand.com ali http:// www.amazon.de , od koder vam ga po{ljejo brez pla~ila po{tnine. Na Amazonu je bila cena 90,70 â‚Ź. Damjan: pred ~asom sem postavil manj{o solarno elektrarno (130W panel, 225 Ah akumulator) katere namen je poganjati nekaj razsvetljave in manj{i hladilnik. Podjetje, ki je pripravilo ponudbo ni upo{tevalo `elje po napajanju manj{ega hladilnika in so mi poslali preslab (trapezni) inverter (mo~ 300 W, v {pici najve~ 600 W). Ko sem na inverter (razsmernik) priklopil hladilnik je napeljava mrknila, inverter pa je piskal in svetil rde~e. Ko sem se pozanimal, sem ugotovil, da je to zaradi velikega zagonskega toka, ki ga imajo hladilniki. Hladilnik je sicer manj{i (visok 80 cm) in brez zamrzovalnega dela -> razred A . Z merjenjem z merilcem sem ugotovil, da porabi med delovanjem cca 50 do 60 W (ob zagonu je prikazalo najve~ 161 W, a vpra{anje ~e je merilec utegnil prikazat prvi sunek). Ko sem kontaktiral prodajalca je ta rekel, da rabim o~itno mo~nej{i razsmernik (600 W) in sicer sinusnega. Ko sem kontaktiral elektri~arja, ki mi je sestavil omarco (sodeluje z omenjeno trgovino), pa je rekel, da sicer rabim mo~nej{i inverter, a da bo v redu tudi trapezni. Po forumih sem na{el en kup izjav. Eni pravijo, da za hladilnike potrebuje{ sinusni inverter, saj da hladilnike na trapezni napetosti porabijo do 20% ve~ energije, se pregrevajo in brnijo, drugi pa da brez te`av uporabljajo trapezne razsmernike in da nimajo omenjenih te`av. Bil sem `e v ve~ tehni~nih trgovinah, a nih~e se ne spozna dovolj na to temo, da bi mi lahko jasno rekel: rabi{ tak{en inverter s tako nazivno mo~jo! Ker pa je razlika v ceni med sinusnimi in trapeznimi inverterji precej{nja ne bi rad kupoval stvari, ki jih ne rabim. Vi ste moje zadnje upanje. Hvala. Odgovor: V va{em primeru je problem zagonski tok. Asinhronski elektromotor, ki poganja kompresor hladilnika ima kratkosti~no kletko, ob startu je indukcija najve~ja zato je njegov zagonski tok veliko vi{ji kot nazivni. Poleg tega starta pod obremenitvijo in mora premagati {e upor kompresorja. Ĺ pico zagonskega toka

lahko izmerimo samo z osciloskopom, saj so obi~ajni elektronski ali analogni ampermetri prepo~asni, da bi zaznali tako kratek tokovni sunek. Projektanti praviloma ra~unajo, da je zagonski tok 6 krat ve~ji kot mo~, navedena na tablici motorja, kar velja tudi za va{ primer. Razsmernik mora biti dovolj mo~an, in imeti sinusni izhod, saj je le ta primeren za pogon hladilnikov in vseh vrst elektromotorjev. Trapezni razsmerniki so primerni samo za napajanje osvetlitve, napajalnikov za prenosnike, TV ali igralne konzole. ^e va{ hladilnik med delovanjem porabi 60 W, to pomeni, da potrebujete sinusni razsmernik mo~i najmanj 360 W. Ludvik iz Kranja spra{uje o pravilni menjavi oken in o pogojih subvencije Eko sklada. Sedaj so v starej{i stavbi vgrajena stara {katlasta okna z notranjimi roletnimi {katlami. Odgovor: Okna naj bodo kvalitetna, zatesnjena, izolacijska, z lesenimi okviri, s toplotnoza{~itnimi okenskimi stekli s plinskim polnjenjem in z IR kovinskim nanosom. Pravica do nepovratne finan~ne spodbude Eko sklada se dodeli na podlagi originalnega predra~una izvajalca nalo`be za zamenjavo obstoje~ega zunanjega stavbnega pohi{tva, t.j. oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev pri obnovi stanovanjske stavbe, z vgradnjo energijsko u~inkovitega lesenega, s toplotno prehodnostjo celotnega okna U ď‚Ł 1,2 W/m2K (zasteklitev in okvir skupaj). Okna, balkonska vrata in fiksne zasteklitve morajo biti vgrajene po na~elu tesnjenja v treh ravninah, kar opredeljuje RAL smernica za na~rtovanje in izvedbo monta`e zunanjega stavbnega pohi{tva. Nepovratna finan~na spodbuda je lahko dodeljena le za zamenjavo oken v stanovanjskih stavbah, za gradnjo katerih je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 1. 1. 2003. Vi{ina nepovratne finan~ne spodbude zna{a najve~ 25 % priznanih stro{kov nalo`be, vendar ne ve~ kot 100â‚Ź na m2 oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, za najve~ 30 m2 zamenjanega zunanjega stavbnega pohi{tva na posamezno stanovanjsko enoto. Pravilna vgradnja oken, npr. po principu smernic RAL upo{teva: 1. difuzijska zapornost izolacije okenske rege z notranje strani, 2. toplotno in zvo~no izoliran obod okna, 3. vodotesnost vgradnje okna - difuzijsko odprto izolacije okenske rege z zunanje strani, 4. zadostno sidranje oz. primerna razdalja in razporeditev ter globina sider,

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement