Page 12

12

REGULACIJE

Termostatski ventili – var~no in udobno bivanje

P

ri HERZ-u smo na podlagi zahtev trga razvili {iroko paleto termostatskih ventilov za enocevne in dvocevne ogrevalne sisteme ter razli~ne vrste ogrevalnih teles vseh ve~jih proizvajalcev, hkrati pa nismo pozabili na sodobno obliko izdelkov.

Potreba po vgradnji termostatskih ventilov se pojavi takrat, ko centralna regulacija ne more ve~ u~inkovito opraviti svoje naloge bodisi zaradi nenatan~nega projektiranja ali bodisi izvedbe. Zato se poslu`ujemo lokalne regulacije na ogrevalih. Investicija v vgradnjo termostatskih ventilov se hitro povrne, dose`eni prihranki so lahko tudi do 20%.

Na temperaturo v prostoru vpliva ve~ dejavnikov:

tla~ne razmere in predvidel hidravli~no uravnote`enje. S tem bo vsakemu grelnemu telesu zagotovljena zadostna koli~ina ogrevne vode. Prav tako bo izvajalec del izbral ustrezen ventil in s tem prepre~il napake, kot npr. mote~e {umenje v ventilu ali neustrezno namestitev temperaturnega tipala.

Splo{ni napotki za vgradnjo termostatskih ventilov:

- zunanji vplivi: veter, temperatura okolice, toplotna prehodnost objekta, - notranji vplivi (notranji viri): toplota, ki jo oddajamo ljudje v prostor, son~no sevanje skozi okna, toplota razsvetljave in gospodinjskih aparatov.

- tipalo moramo vgraditi tako, da ga lahko neovirano obliva zrak iz prostora; - na tipalo ne sme vplivati toplota, ki jo oddaja grelno telo; - termostatske glave z vgrajenim tipalom morajo biti vgrajene vodoravno.

Termostatski ventil je sestavljen iz tipala, ki zaznava temperaturo, regulatorja in ventila (termostatska glava in ventil). Naloga termostatske glave je, da toploto notranjih virov izkoristi za ogrevanje, saj `e za 1°C ni`ja temperatura prostora pomeni pri porabi energije prihranek 5-7%. @eleno temperaturo lahko prilagajamo vsakemu prostoru posebaj in je odvisna od ve~ dejavnikov, predvsem od namembnosti prostora (dnevna soba, kopalnica, kletni prostori,...), ter potreb posameznika.

Ker so grelna telesa vgrajena na razli~ne na~ine, je bilo potrebno razviti termostatske glave razli~nih izvedb, ki omogo~ajo namestitev tipala na ustrezno mesto.

Ob vgradnji priporo~amo Vgradnja termostatskih ventilov ni enostavna, saj lahko z zamenjavo povzro~imo kar nekaj te`av v ogrevalnem sistemu. Zato priporo~amo, da se pred zamenjavo posvetujete s strokovnjakom, ki bo preveril

Na trgu so dobavljive: - klasi~na termostatska glava, - termostatske glave z daljinskim tipalom, - termostatske z daljinsko nastavitvijo.

Vzdr`evanje Termostatska glava, kot regulator temperature ne potrebuje veliko vzdr`evanja. Priporo~amo da: - ob~asno o~istite prah z re` in s tem omogo~ite neoviran pretok zraka, - poleti odprite termostatski ventil do konca, saj s tem prepre~ite po{kodbe sede`a ventila. • Borut Švajger

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Revija Varčujem z energijo - št. 27  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine rabe energije - ka ko prihraniti in kje isk...

Advertisement