Page 69

AKTUALNO

Vlada izdala novo uredbo za OVE v prometu

U

redba o obnovljivih virih energije v prometu dolo~a na~ine in ukrepe za izpolnjevanje, ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv, glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg, so zapisali v vladnem sporo~ilu za javnost.

71

Novi krediti Eko – sklada za male son~ne elektrarne ter vetrne in vodne elektrarne Eko-sklad v letu 2016 razpisuje ugodne kredite za kreditiranje okoljskih nalo`b ob~anov (55OB16) za izgradnjo male son~ne elektrarne, vetrne elektrarne in vodne elektrarne z ugodno obrestno mero trimese~ni EURIBOR +1,3 % in odpla~ilno dobo za najve~ 10 let.

Do leta 2020 smo zavezani v prometu dose~i 10% energijski dele` OVE Omenjena uredba zavezuje distributerje k doseganju za~rtanih ciljev obnovljivih virov energije (OVE) v prometu za obdobje od 2017 do 2020.

Skupni za~rtani energijski dele`i OVE v prometu po posameznih letih so: v letu 2017 – najmanj 6,20 %, v letu 2018 – najmanj 7 %, v letu 2019 – najmanj 8,40 % in v letu 2020 – najmanj 10 %. Direktiva 2009/28/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov dolo~a, da mora vsaka dr`ava ~lanica sprejeti nacionalni akcijski na~rt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (v nadaljevanju AN OVE). V teh na~rtih je treba dolo~iti letne nacionalne cilje dr`av ~lanic za dele`e energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu, elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 in predvidene ukrepe s katerimi bodo dr`ave ~lanice dosegle predpisan cilj v letu 2020.

Direktiva 2009/28/ES dolo~a cilje na podro~ju obnovljivih virov energije, ki so za dr`ave ~lanice pravno zavezujo~i. Republika Slovenija mora do leta 2020 dose~i najmanj 25 % dele` OVE v kon~ni bruto uporabi energije.

Vi{ina kredita zna{a do vi{ine priznanih stro{kov nalo`be in najve~ 40.000,00 EUR, vendar ne ve~ od priznanih stro{kov nalo`be. Posamezen vlagatelj lahko za razli~ne nalo`be poda ve~ vlog za dodelitev kredita na isti javni poziv, lahko pa za kredite za posamezno nalo`bo zaprosi tudi ve~ upravi~encev, pri ~emer skupna vi{ina tako odobrenih kreditov ne more prese~i predra~unske vrednosti priznanih stro{kov nalo`be. Splo{ni in finan~ni pogoji kreditiranja ter ostale dolo~be so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva Kredit 55OB16. • UR

Poleg tega direktiva dolo~a tudi poseben cilj za promet, ki je za vse dr`ave ~lanice enak: do leta 2020 je potrebno dose~i 10 % dele` biogoriv in drugih obnovljivih virov energije v prometu. Z omenjeno uredbo se tudi ustavlja postopke, ki so bili pri~eti na podlagi Uredbe o pospe{evanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil in jih vodi Agencija RS za okolje. Prav tako prenehajo veljati odlo~be o ugotovitvi izpolnjevanja obveznosti dajanja biogoriv na trg, ki so bile izdane na podlagi 10. ~lena Uredbe o pospe{evanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil. Pregled nad izpolnjevanjem dolo~il uredbe bo izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo, upravne oziroma prekr{kovne postopke v primeru kr{itev pa bo izvajal In{pektorat RS za infrastrukturo. • (mj) Besedilo: povzeto po sporo~ilu za javnost, Foto: Wikipedia, vir: NA[ STIK, www.nas-stik.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement