Page 6

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

6

Zakaj ne bi s pametnim telefonom upravljali tudi ogrevanje?

Z

a razliko od regulatorja ogrevanja, je va{ telefon vedno z vami. Zakaj si torej ne bi nastavili temperature ogrevanja kar s kav~a, slu`be, po~itnic ali poslovne poti in tako poskrbeli, da se vedno vrnete v topel dom?

Morate zjutraj vstati prej? Urnik ogrevanja lahko preprosto in hitro prilagodite va{emu `ivljenjskemu ritmu.

ru svojega dela hi{e. Na po~itnicah lahko preverite stanje va{ega ogrevalnega sitama, spremenite posamezne nastavitve, reagirate ob morebitnih napakah. Ker imate ogrevalni sistem pod popolnim nadzorom, ste lahko mirni in u`ivate zaslu`en po~itek.

Spremljanje porabe in prihrankov V primeru ogrevanja s solarnimi kolektorji lahko prek aplikacije spremljate, koliko energije ste pridobili s pomo~jo sonca ter na ta na~in ocenite prihranek, ki ste ga dosegli z nalo`bo v solarne kolektorje. Pri izbranih modelih kotlovnih regulatorjev lahko spremljate tudi porabo energentov, kakor so peleti ali kurilno olje. Ko veste, koliko energenta ste porabili, lahko tudi sami bolje

optimizirate ogrevanje va{ega doma in tako pridete do najbolj{ega razmerja med udobjem in var~no porabo energije.

Bolj{a podpora serviserja V upravljanje va{ega ogrevalnega sistema boste lahko vklju~ili tudi komunikacijo z izbranim serviserjem. Serviser bo prek aplikacije °Kelvin obve{~en o vrsti in vzroku morebitne napake v va{em ogrevalnem sistemu. Tako bo k vam pri{el pripravljen in te`avo odpravil hitreje, v ve~ini primerov se to zgodi le z enim obiskom. Va{ ogrevalni sistem bo lahko serviser preko aplikacije optimiziral za najve~ji mo`ni izkoristek. S pomo~jo analize preteklega delovanja ogrevalnega sistema bo ugotovil, kateri posegi bi bili pri ogrevalnem sistemu ali zgradbi {e potrebni, da bi za ogrevanje porabili ~im manj energije in s tem zni`ali stro{ke.

Kaj potrebujete za uporabo aplikacije? Aplikacijo Calusius boste lahko uporabljali na pametnih telefonih in tablicah z operacijskim sistemom Android, ter na mobilnih napravah iPhone in iPad. Clausius deluje v vseh internetnih brskalnikih. Za uporabo aplikacije boste potrebovali komunikacijsko napravo GWD, ki bo va{ Seltron regulator povezala z internetom. Seznam podprtih regulatorjev in {e ve~ informacij o SeltronHome platformi lahko najdete na naslovu www.seltronhome.com. •

Hitre in preproste prilagoditve ogrevanja V primeru, da va{i otroci prej kon~ajo s poukom, lahko s preprosto prilagoditvijo urnika spremenite ~as ogrevanja in pridejo domov v `e ogret prostor. Kadar se dru`inska zabava zavle~e pozno v no~, lahko ogrevanje enostavno in hitro podalj{ate. ^e v hi{i z enim ogrevalnim sistemom `ivita dve ali ve~ dru`in, lahko posamezni ~lani gospodinjstva ogrevanje prilagajajo v okvi-

Anej Mehad`i~ Ogrevanje va{ega doma lahko nastavljate kjerkoli in kadarkoli.

Promocijsko sporo~ilo

V Seltronu verjamemo, da temperatura v prostoru bistveno vpliva na udobje in dobro po~utje. Zaradi hitrega tempa `ivljenja nam ogrevanje ve~krat povzro~a te`ave in s tem povezano slabo po~utje. V ta namen smo razvili aplikacijo ÂşClausius, ki vam bo pomagala, da lahko na sodoben na~in upravljate z va{im ogrevalnim sistemom od koderkoli in kdaj koli ter s tem pove~ate udobje, prihranite ~as in denar. S pomo~jo telefona boste tako lahko nastavljali in nadzirali temperaturo prostorov in sanitarne vode tudi takrat, ko vas ne bo doma, ogreli vikend, ko se tja {ele odpravljate ali pa celo iz zagate re{ili stare star{e, ki potrebujejo va{o pomo~ pri nastavitvi ogrevanja. Stro{ki ogrevanja po navadi predstavljajo zajeten del prora~una gospodinjstva. Zelo pomembno je, da z energijo razpolagamo var~no ter prostore in sanitarno vodo segrevamo samo takrat, ko je to zares potrebno. Za vsako ogrevano podro~je lahko nastavite dnevno in no~no temperaturo ter dva razli~na urnika ali pa kar z eno potezo spremenite nastavitve celotne hi{e ali stanovanja. K uporabi aplikacije lahko povabite tudi ostale ~lane dru`ine in jim s tem date mo`nost, da sodelujejo pri tvorbi skupnega toplega in var~nega okolja, v katerem bivate.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement