Page 55

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

57

Revolucija v ogrevanju na sekance

P

odjetje Windhager `e ve~ kot 90 let producira inovativne tehni~ne re{itve, ki omogo~ajo priro~no, varno ter stro{kovno u~inkovito ogrevanje.

Konstantna rast in razvoj {tevilnih inovacij na podro~ju ogrevanja jih je pripeljala do enega izmed vodilnih evropskih proizvajalcev ogrevalnih kotlov na obnovljive vire energije. Vsi njihovi izdelki so izdelani po zelo strogih standardih izklju~no v Avstriji, v mestu Seekirchen blizu Salzburga. S proizvodnjo novega uplinjevalnega kotla na sekance PuroWIN (7 60 kW) so dobesedno naredili revolucijo v ogrevanju na sekance. Nikoli doslej namre~ uporaba sekancev kot goriva ni bila tako ~ista, varna in pametna. PuroWIN je prvorazredna naprava, ki ugodi najzahtevnej{im `eljam kupcev, krasi pa jo dolgotrajno in zanesljivo obratovanje.

Naj~istej{i kotel na svetu Uplinjevalni kotel PuroWIN je prvi sistem, ki brez dodatnih filtrov dosega emisijo pra{nih delcev manj{o od 1 mg/m3. Patentirani proces uplinjevalnega zgorevanja je proizvajalec razvil v sodelovanju z in{titutom BIOS Bioenergysysteme. Nov tip gorilnika na lesne sekance namre~ deluje po principu vzgonskega uplinjevanja, s ~imer je omogo~eno tako ~isto zgorevanje, da so emisije, ki jih proizvaja PuroWIN, ve~ kot 10-krat manj{e od najstro`jih zakonsko dovoljenih vrednosti.

Do 90% manj{a poraba energije za v`ig Kotel je popolnoma zrakotesen, zato lahko neprekinjeno ohranja `erjavico tudi do {tiri dni – brez kakr{nega koli dodatnega goriva ali zraka. V tem ~asu se avtomatsko ponovno za`ene in s tem zmanj{a porabo energije za v`ig tudi do 90 %. Poleg tega ga krasi nov sistem za odstranjevanje pepela. Za razliko od obi~ajnih kotlov na lesne sekance ne uporablja re{etk, temve~ dve neprepustni plo{~i, ki omogo~ata, da se `erjavica ohrani tudi med samim odstranjevanjem pepela. Na ta na~in se lahko zgorevalni proces nadaljuje tudi, ko kotel obratuje s polno mo~jo.

Uplinjevalni kotel na sekance PuroWIN je naj~istej{i kotel na svetu

odlikuje po zelo majhni porabi energije. V povpre~ju kotel potrebuje le 120 W za celoten sistem prenosa goriva, to pomeni 75 % manj energije kot pri primerljivih kotlih na sekance. Dodatna prednost kotla PuroWIN je tudi ta, da ne potrebuje 3-faznega priklju~ka, temve~ lahko obratuje z obi~ajnim enofaznim priklju~kom 230 V.

Prvi kotel na svetu, ki za dovod sekancev uporablja sesalni sistem PuroWIN je prvi ogrevalni kotel na sekance, ki jih dovaja s pomo~jo sesalnega sistema. Ta prilagodljiv sistem omogo~a zanesljiv in varen transport sekancev tudi po ovinkasti poti, dolgi do 25 in visoki do 7 metrov. Torej ni ve~ nujno, da sta silos sekancev in kotlovnica eden poleg drugega. To odpira mo`nosti za vgradnjo ogrevalnega sistema na sekance tudi v objekte, kjer prej to ni bilo mogo~e.

Tehnologija dovajanja sekancev v kotel Otro~je lahko upravljanje sistema Za nadvse preprosto upravljanje sistema poskrbi upravljalna enota InfoWIN. Visoko kvaliteten stekleni zaslon je vzdr`ljiv in odporen na praske, obenem pa omogo~a intuitivno upravljanje na dotik. •

Prvi kotel, ki za dovod sekancev uporablja sesalni sistem

Ve~ informacij o kotlu PuroWIN pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali na telefonskih {tevilkah 031 838 246 in 01 580 91 00.

Promocijsko sporo~ilo

Samo varen kotel je dober kotel. Zato PuroWIN uporablja pametno tehnologijo, ki omogo~a {e posebej zanesljivo ogrevanje. Za~ne se s procesom dovajanja sekancev v kotel. Lesni sekanci potujejo od silosa do kotla preko varnostnega pol`nega kanala, ki ga krasi posebna tehnologija stranskega drsenja SST (Side slide technology). Zahvaljujo~ svoji unikatni asimetri~ni zasnovi, lahko ta tih in u~inkovit sistem do 60 % lesnih sekancev dovaja ob pol`u in ne neposredno v njem. Na ta na~in tujki in veliki kosi sekancev skorajda ne morejo po{kodovati sistema. Tudi 6 mm debela spirala pol`a na koncu kanala je bolj trdna od obi~ajnih spiral, poleg tega jo odlikuje unikaten sistem varovanja proti zatikanju ABS (Anti-Blocking System). Deluje pa tako, da se vrti v nasprotno smer in potiska prevelike dele lesa in tujke proti dnu. ABS sistem tako zagotavlja, da lesni sekanci nemoteno potujejo od pol`a do rotacijskega dodajalnika. Za varen prenos lesnih sekancev v kotel je Windhager razvil pametni dvo-komorni rotacijski dodajalnik. Ima tipala, ki omogo~ajo, da rezila sekajo zgolj tiste sekance, ki so preveliki za transport. S tem so rezila precej manj obremenjena. Poleg tega tipala skrbijo za to~no odmerjanje goriva in za optimalno prilagoditev razli~nim kvalitetam goriva. Kot vsi motorji v sistemu PuroWIN, se tudi rotacijski dodajalnik

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement