Page 5

Letnik 10, {t. 52/ november - december 2016 30.000 brezpla~nih izvodov

O PUBLIKACIJI

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 krat letno. Naslednja, 53. {tevilka revije izide februarja 2017, letos bele`imo 10. leto izdajanja revije. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Anej Mehad`i~, Barbara Primc, Bojko Jerman, Andrej Gruden, Milan Kuster, Vili Zabret, Darko Fius, Yasin Jodeh, Miha Vake, Martina Zba{nik-Senega~nik, Nu{ka Marn, Franc Pesjak, Tadej Mrak Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane.

V 52. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo:

- Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije.

str. 1 Veto str. 2 Vitanest str. 3 Butan plin str. 4 Zago`en str. 7 Seltron str. 13 Istrabenz plini str. 15 GIZ DZP str. 19 Energetika Ljubljana str. 23 Kamini Ko~evar str. 26 Sonnenkraft

- Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmih Dom, Energetika in MOS.

str. 27 Dulc str. 31 Lunos str. 32 Mix str. 33 E-netsi str. 34 Orca str. 35 RWE str. 39 Weishaupt str. 41 Ream str. 43 Valher str. 45 KWB

str. 49 Daikin str. 50 Henkel Loctite str. 53 Tilia str. 55 Atlas trading str. 56 Mavi str. 59 Dom-Titan str. 60 Koop str. 63 Kronoterm str. 64 Airabela str. 65 Ogrevanje hlajenje

str. 66 Tersus str. 67 Tersus str. 69 Tratnjek Samsung str. 70 Ou~ek str. 73 Armex armature str. 76 Mercator tehnika str. 77 Kalcer str. 78 Fibran str. 79 Dines str. 80 Gorenje

5

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement