Page 44

44

PRO - CONTRA

»Podnebne spremembe so realnost in moramo ukrepati«

K

ako resno se s podnebnimi spremembami ukvarjajo v Ameriki, ka`ejo njihovi uradni izsledki. Ka`e zelo dobro, »zeleni« ameri{ki trg naj bi v letu 2015 zna{al 350 milijonov USD, do leta 2021 pa bi ta naj presegel 2,9 milijarde.

Pi{e: Jo`ica Ekart urednica revije VAR^UJEM Z ENERGIJO

zemlji{~ih, zveznih zgradbah in celotni paradr`avni infrastrukturi.

Novo zvezno poro~ilo ameri{kega ministrstva za energijo ka`e izrazito nacionalno rast trajnih virov energije. Vetrne in solarne elektrarne, var~na razsvetljava ter elektri~na vozila vztrajno rastejo. V letu 2015 so v Ameriki dosegli zmogljivost skoraj 14.000 megavatov elektri~ne energije iz son~nih elektrarn (43% pove~anje od leta 2014). Stro{ki vetrne energije so od leta 2008 padli za 41%, medtem ko se je cena LED razsvetljave zni`ala skoraj enkratno (94%). Od avgusta 2016 pa je v Ameriki na cestah okoli pol milijona ve~ elektri~nih vozil. Poro~ilo napoveduje, da bi naj skupna tr`na vrednost trga doma~ih, trajnih virov energije do leta 2021 zna{ala 2,9 milijarde USD, v primerjavi z dose`enimi 350 milijoni v letu 2015. Kako resno si ameri{ka predsedni{ka kandidata, Donald Trump in Hillary Clinton, prizadevata re{evati okoljske probleme, spremljajo na Understandsolar. com. Poro~ajo, da naj bi Trump posku{al vsa dosedanja politi~na prizadevanja o zajezitvi podnebnih sprememb zanikati in razumeti kot zavajanje v korist industrije, ki proizvaja tehnologije obnovljivih virov energije. Zaskrbljen je le okrog jedrskih poskusov, ki bi naj pospe{evale globalno segrevanje.

Medtem Clintonova namerava raz{iriti agendo za obnovljive vire energije in nadaljuje na~rte predsednika Baracka Obame. V prvi razpravi predsedni{ke kampanje je napovedala, da naj bi velesila ~iste energije 21. stoletja postala ena izmed dr`av ZDA. Meni, da ni potrebno biti znanstvenik, da sprejmemo potrebo zamenjave fosilnih goriv z obnovljivo energijo.

V ZDA 700% ve~ son~ne energije do leta 2020 Clintonova si zelo optimisti~no prizadeva pove~ati rabo obnovljivih virov energije in se v svoji agendi osredoto~a na dva glavna cilja. Prvi~, na~rtuje postavitev ve~ kot 500 milijonov son~nih elektrarn do konca svojega mandata. Drugi~, tretjino celotne populacije `eli napajati z energijo iz obnovljivih virov – predvsem `eli pove~ati izrabo son~ne energije do konca leta 2020 za 700%. To je ekvivalentno namestitvi solarnih sistemov, skupne mo~i 140 GW, na ve~ kot 25 milijonov ameri{kih domov. ^e te {tevilke zvenijo precej ambiciozno, so {e vedno ni`je od na~rtov EU, ki si je zadala pove~anje obnovljivih virov energije za 50% do leta 2030, dodatno argumentira cilje nova kandidatka za predsednico ZDA. Dodaja, da je nalo`be v obnovljive vire energije mo~ dose~i le s pove~anjem subvencij in dav~nih olaj{av, ter raz{iritvijo obnovljivih virov energije na javnih

Medtem ko Hillary Clinton `eli ZDA voditi po poti dekarbonizacije, se Donald Trump navdu{uje za o`ivitev premogovni{tva, ignorira nevarnosti globalnega segrevanja ter `eli ovre~i zavirajo~o zakonodajo izkopavanja premoga, spodbujati gradnjo naftovodov in plinovodov, ter izvoz premoga. Republikanski kandidat na~rtuje zvezno za{~itena javna zemlji{~a podpreti za nadaljnjo iz~rpavanje fosilnih goriv in predlaga, da se razveljavi okoljske predpise za zmanj{anje emisij ogljikovega dioksida iz termo elektrarn, ki so bili sprejeti v ~asu predsedovanja Obame, zakonodajo, ki pa predvideva zaprtje stotine termo elektrarn, pa smatra za neumno. Napoveduje pove~anje izkopavanja fosilnih goriv, ker bi naj premogovni{tvo obetalo ve~ delovnih mest, enako velja za o`ivitev industrije nafte in zemeljskega plina.

ZDA so za Kitajsko drugi najve~ji svetovni onesna`evalec z ogljikovim dioksidom Znanstvene raziskave podnebnih sprememb ka`ejo na resno nevarnost povi{anja temperature ozra~ja za ve~ kot 2°C, s tem pa sledijo pogostej{a katastrofalna neurja, ekstremne poplave ter dvig morske gladine. Znanstveniki menijo, da bodo Trumpovi predlogi vodili v propad dosedanja podnebna prizadevanja celotne mednarodne skupnosti. Pari{ki podnebni sporazum zahteva omejitev globalnega segrevanja celo pod 1,5°C. 20. septembra 2016 je 375 ameri{kih ~lanov National Academy of Sciences, s 30 Nobelovimi nagrajenci, naslovilo odprto pismo Trumpu, s ~imer ga opozarjajo, da bi taka politi~na ravnanja uni~ila dosedanje u~inkovite globalne strategije za prilagajanje podnebnim spremembam, posledice pa bodo, tako za podnebje, kot tudi mednarodni ugled Zdru`enih dr`av Amerike, nepopravljive. • Jo`ica Ekart, vir: understandsolar.com

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement