Page 43

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

43

Kako so v zaporih Dob prihranili 500.000 EUR letno! V de`elah gozdov, ki redno pogozdujejo in delajo z naravo, ne primanjkuje biomase in lesa. Les je ~udovito darilo narave iz katerega se da proizvajati stole, mize, igra~e ali glasbila. Lesene dodatke imajo vgrajene vsi luksuzni avtomobili kot so Bugatti, Bentley ali Rolls Royce. Brez lesa enostavno ne gre. V Sloveniji potekajo akcije pogozdovanja, tako taborniki, kot tudi skavti pomagajo pri skrbi za sanacijo gozdov. Pomembnosti gozda se zavedamo tudi pri podjetju Valher d.o.o., kjer smo se v letu 2016 odlo~ili podpreti Sklad za nakup dreves in s tem dodatno pogozdovanje.

Cene lesnih pelet so v zadnjih 2 letih padle in {e bodo Zaradi velike povr{ine gozdov, ki pokriva Slovenijo in tudi zaradi katastrofalnega `ledu, ki se je zgodil v letu 2015, imamo v Sloveniji prekomerne koli~ine lesa, ki ga je potrebno porabiti. Les vsako leto znova zraste in spada med trajnostne lokalne ener-

getske vire. Cene peletov so pred 2 letoma dosegale pribli`no 350 EUR na tono. Danes peleti prvega razreda `e dosegajo cene 250 EUR na tono. Peleti obstajajo v ve~ verzijah. Peleti za doma~o rabo so velikosti 6 mm, za industrijsko rabo pa le ti merijo 8 mm. V primerjavi s kurilnim oljem vlada na trgu pelet izjemno huda konkurenca, cene pa bodo gotovo {e padle.

Zgodba o zaporih Dob Pri pregledu stanja ogrevanja v Sloveniji opazimo, da je v uporabi veliko razli~nih sistemov. Od plina in elektrike v mestih, kot sistemov na drva, pelete, olje in oglje na

pode`elju. Stara navada je `elezna srajca in spremeniti navado je te`ko. Ali pa tudi ne, Miha Vake, univ. dipl. med. kom. ~e je nova re{itev veliko bolj ugodna. Slovenske zapore Dob so pred leti ogrevali na nafto iz uvoza. Letni stro{ek ogrevanja je zna{al okoli 1 milijon EUR. Pred kratkim so ogrevanje preuredili na ogrevanje na lesno biomaso. Po novem je letni znesek za energent polovico manj{i. V~asih so za ogrevanje namenili 1 milijon EUR tujcem, danes pol milijona EUR pripada doma~im kmetom in gozdarjem za les. Les je torej doma~ energent, ki se izpla~a. ^e se ho~ete ugodno ogrevati, razmislite o ogrevanju na lesno biomaso. Dejstvo je, da malo ve~ji objekti, ob prehodu iz olja na les, dosegajo prihranke v vi{ini 500 tiso~akov EUR. Zima naj bi letos bila ponovno huda. Se boste ponovno pustili peljati na led in se ogrevali na olje, ali pa boste svojo kurilnico preuredili na biomaso? • Miha Vake, www.valher.si

Promocijsko sporo~ilo

Les je slovenski nacionalni interes

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement