Page 4

4

UVODNIK

Prelomna gozdna `aga

S

troje bo v prihodnosti poganjala elektrika, ali pa jih ne bo. Ker elektromotorji poganjajo `e skoraj vse, od brivnika do robota, je potrebno elektrificirati {e prevozna sredstva, avtomobile, tovornjake, ladje in letala.

Pi{e: Simon Tihec

V resnici je `ivinoreja najve~ji problem in vir toplogrednih plinov. Na planetu je 1.300 milijonov glav `ivine, njihova skupna masa pa je ve~ja od mase ~love{tva. Gledano iz vesolja `ivimo na planetu krav, ljudje smo samo njihovi hlevarji, je zapisal Anton Komat. Molekula metana iz govejih prebavil je 23 krat bolj u~inkovit povzro~itelj tople grede kot molekula CO2, zato je premislek v tej smeri tako pomemben. Zato bi bilo logi~no, da bi najprej za~eli zmanj{evati nepregledno svetovno ~redo, vendar se iz razli~nih razlogov to ne dogaja. Problem bomo zato poskusili zmanj{ati na tehni~ni na~in, z elektrifikacijo prometa. Nem{ka avtomobilska industrija je kon~no za~ela zavijati stran od dizla in bencina. Proizvodnjo vozil z notranjim zgorevanjem bodo popolnoma opustili do 2030. S to odlo~itvijo so pritisnili {e na druge evropske proizvajalce, saj morajo tudi oni dose~i cilje pari{kega podnebnega sporazuma. Podpisniki sporazuma so tudi Angle`i, ki predvidevajo ob~utno rast {tevila letalskih poletov. Ker elektri~nih letal {e ni na vidiku, bodo morali emisije letal kompenzirati z zmanj{anjem emisij na tleh. S ~imer so tudi oni prisiljeni presedlati na elektriko. Nizozemci in Norve`ani bodo prodajo vozil z notranjim zgorevanjem prepovedali {e prej, do 2025. Zanimiva bo {e odlo~itev Avstrijcev, ki govorijo celo o letu 2020, ~eprav tega do sedaj {e niso potrdili. Posledice teh odlo~itev so prelomne, saj samo v Nem~iji avtomobile izdeluje 750 tiso~ zaposlenih, ~emur lahko pri{tejemo {e veliko slovenskih dobaviteljev. Zmanj{anje {tevila delovnih mest bo {e vi{je, saj je monta`a E- avtomobilov enostavnej{a.

Posledice teh nujnih odlo~itev pa bodo {e veliko {ir{e, saj se bo dodatno zmanj{ala prodaja teko~ih goriv. Vrtalci nafte `e danes dnevno odpu{~ajo delavce. Danska firma Maers Drilling, za katero je malokdo sli{al, ima 23 delujo~ih vrtalnih plo{~adi, ve~ vrtalnih ladij in trenutno gradi plo{~ad za delovanje v ultra te`kih vremenskih pogojih. Kljub temu, da so lani imeli 751 milijonov dobi~ka so v zadnjih 12 mesecih odpustili 600 ljudi. Zmanj{anje porabe nafte skrbi tudi pobiralce davkov v vseh dr`avah. Nafta je odli~en vir prihodkov prora~una, ki kar sam od sebe prite~e v dr`avne blagajne. To izgubo bo potrebno nadomestiti z drugimi davki. Plin, ki velja za razmeroma ~isto gorivo, je ena od mo`nih tar~ v prehodnem obdobju, ko bomo prehajali na izklju~no obnovljive vire, zato

plinarji veselo pripravljajo na~rte novih plinovodov. Za davkarje bo zanimiva tudi elektrika, samo upamo lahko, da ne bodo preve~ navili cen. Po~asi se bo {e pokazalo, kak{en vpliv bo na planet imela mno`i~na proizvodnja pogonskih akumulatorjev, vendar ~love{tvo nima ve~ ~asa za odla{anje, niti izbire. Gozdna `aga pa je sinonim za veliko mo~ v majhnem paketu. Ta stroj mora biti mo~an, lahek in zanesljiv hkrati. Pred dobrim mesecem je proizvajalec gozdnih `ag, Stihl, gozdnim delavcem predstavil svojo novo baterijsko elektri~no `ago. Po preizkusu so gozdarji povedali, da je `aga odli~na, vendar ji do popolnega izena~enja s tisto na bencin manjka {e kak{nih 10 % zmogljivosti. Torej {e ~isto malo. In kaj to pomeni? ^e lahko na baterijo deluje celo gozdna `aga, potem lahko na elektriko deluje ~isto vse. •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement