Page 34

34

ZDRAVA HI[A

Kako se spopasti z vlago in zidno plesnijo

Zidna plesen je estetski problem, poleg tega pa ustvarja nezdravo bivalno okolje.

Na boj proti zidni plesni in vlagi v prostoru se je najbolje pripraviti, `e ob gradnji ali prenovi Ko naletimo na zidno plesen, njen glavni vzrok je vlaga, se navadno najprej zate~emo k re{itvam, kot je izsu{evanje sten ali celo zgolj prebarvanje plesni. Seveda je mnogo bolj{a re{itev, ~e plesen strokovno odstrani usposobljena oseba s primernimi sredstvi. Takoj nato se je modro lotiti prepre~evanja nastanka zidne plesni. Seveda je o taki preventivi smiselno razmisliti tudi ob na~rtovanju novogradnje. Poglejmo zakaj:

Kako nastane zidna plesen Glavni krivec za nastanek zidne plesni je gotovo vlaga v toplem prostoru. V kombinaciji s kisikom in nekaterimi organskimi snovmi, ki se ho~e{ no~e{ znajdejo v stenah, nastanejo pogoji, ki zidno plesen ustvarjajo. Seveda ni nobeno presene~enje, da so tak{ni prostori najpogosteje kuhinje, kopalnice, pralnice in drugi topli prostori z veliko vlage. [e slab{e – kolonija zidne plesni se {iri s pomo~jo spor. Te iz ene manj{e kolonije kmalu ustvarijo mnoge dodatne kolonije. Iz vla`nega prostora, kot je kopalnica, se bo plesen torej kmalu raz{irila tudi na druge prostore.

Brez

Najbolj{a re{itev: prezra~evalni sistem Najbolj{a re{itev za prepre~evanje nastanka zidne plesni je vgradnja prezra~evalnega sistema. Ta bo poleg tega, da bo iz prostora odstranil pogoje za njen nastanek poskrbel tudi za odli~en zrak in s tem zdravo bivalno okolje. Pri izbiri prezra~evalnega sistema pa bodite pazljivi na naslednje lastnosti, ki jih mora imeti dober sistem, saj vam bodo poleg prepre~evanja nastanka plesni zagotovile {e drugo udobje in zdravje: • Dovod sve`ega zraka, • Odvajanje zraka iz prostora, • ^i{~enje prahu in `u`elk iz zraka, • Za{~ita pred hrupom iz okolice, • Rekuperacijo toplote in uravnavanje vlage v prostoru, • Zni`anje stro{kov ogrevanja in hlajenja, • Nizko porabo energije . Eden takih sistemov, ki je poleg tega {e cenovno ugoden in enostaven za vgradnjo, je tudi prezra~evalni sistem Orca Coolwex, ki ga uporabljajo `e mnoga slovenska gospodinjstva. •

 2 0#0#-7 )# . # '8 0' 24'<4#ČŤ 14%# 5+56'/#

\KFPGRNGUPK KPUNCDGIC\TCMC

Promocijsko sporo~ilo

2TG\TCČŹGXCNPKUKUVGOK1TECUQ K\TGFPQWČŹKPMQXKVK\CPGUNLKXQRCXCÉś FQOFGNCLQ\FTCXVWFKXGČŹFGUGVNGVKL

 YYYQTECGPGTI[GW

&QUQĆ&#x2019;PCPEKTCPLC UUVTCPK'MQUMNCFC (Velja za degradirana QDOQČŹLCQUVCNC do 25%). Ĺ° 2TKOGTPQ\CUCPCEKLG KPPQXQITCFPLG Ĺ° +\TGFPQVKJQFGNQXCPLG

Zidna plesen svoje kolonije {iri s pomo~jo spor, ki poleg njihovega razra{~anja povzro~ajo tudi nezdrav zrak.

Shematski prikaz delovanja prezra~evalnega sistema Orca Coolwex.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement