Page 25

AKTUALNO

25

Novi zakon o dimnikarskih storitvah Ni~ ve~ koncesij, po novem licence in nadzor 500.000 kurilnih naprav

Tekst in fotografije: Barbara Primc

o morebitnih nepravilnostih in predlagali odpravo napak,« pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor.

Lastnik kurilne naprave bo po novem sam izbral dimnikarja, zamenjal ga bo lahko enkrat na leto.

D

imnikarskim koncesijam se konec leta izte~e »mandat«, z novim zakonom, ki so ga poslanci sprejeli zadnji teden oktobra in ki uvaja t. i. licen~ni sistem, pa ni zadovoljen nih~e, ne strokovna zdru`enja, ne civilne iniciative. Te celo menijo, da je zakon »me{anica med javnim interesom in tr`no dejavnostjo, zato bi veljalo razmisliti o tem, da bi njegovo ustavnost in zakonitost ocenilo ustavno sodi{~e«.

Predlagani zakon ukinja obstoje~i koncesijski sistem in za dimnikarje predpisuje licence, izbiro dimnikarja pa prepu{~a uporabniku. Licence, ki bodo veljale za celotno obmo~je Slovenije in ne bodo ~asovno omejene (koncesije so veljale le za dolo~eno obmo~je), bodo dimnikarjem podeljevale (in odvzemale) upravne enote. Lastnik kurilne naprave bo lahko do konca junija prihodnje leto izbral dimnikarja in z njim podpisal izjavo – ~e je ne bo, se bo {telo, da je zadovoljen s seda-

Dr`ava ni zmogla nadzirati 59 dimnikarskih slu`b, kako bo nadzirala okrog 500.000 malih kurilnih naprav.

njim izvajalcem, ki bo tako »njegov dimnikar« naslednjih 12 mesecev. Zamenjal ga bo lahko enkrat na leto, in sicer med 15. majem in 15. septembrom teko~ega leta, izbranega dimnikarja pa bo moral med drugim obve{~ati o vseh spremembah na kurilni napravi, mu omogo~iti izvajanje dimnikarskih storitev in odpraviti morebitne ugotovljene nepravilnosti. »Obveznosti dimnikarjev se bistveno ne spreminjajo, {e vedno bodo pregledovali naprave, izdajali potrdila o pregledu, seznanjali uporabnike

Zato pa novi zakon predvideva ve~ji nadzor tako nad dimnikarji kot tudi nad malimi kurilnimi napravami. Okrepili naj bi ga z nadgradnjo evidenc, v katere bi vpisovali podatke o uporabnikih oziroma kurilnih napravah in o izvajalcih in njihovi usposobljenosti. Na Zbornici komunalnega gospodarstva se spra{ujejo, kako bodo pristojni sploh zmogli izvajati nadzor po novem, ~e ga niso mogli niti po starem: »Prej niso mogli nadzirati 59 dimnikarskih slu`b s koncesijo, kako bodo po novem nadzirali uporabnike malih kurilnih naprav, ki jih je pribli`no 500.000.« Na ministrstvu priznavajo, da sistem do zdaj ni deloval tako, kot bi moral, a novi zakon predvideva, da in{pekcija za okolje in prostor pridobi deset novih in{pektorjev: »Novost je, da se bo vse vodilo prek evidence Evidim, ki bo nadgrajena z moduli oziroma podatki upravnih enot in agencije za okolje, prek katerih bo in{pektor lahko opravljal prvi nadzor. Vanje bodo vpisovale podatke tudi dimnikarske dru`be, evidenco bi vodili tudi uporabniki. Drugi nadzor bodo in{pektorji opravljali na terenu. Zdaj zbrani podatki delovanja in{pekcije {e ne omogo~ajo.« Na ministrstvu dodajajo, da bo imel vpogled v evidence tudi uporabnik – dobil bo kodo in bo lahko videl, ali je njegova mala kurilna naprava vpisana v evidenco in kaj se dogaja na njej. Dostop do kurilne naprave je vstop v zasebnost. Marsikateri uporabnik ne spusti k sebi niti dimnikarja, kako pri~akovati, da bo vstop dovolil in{pektorju? V Avstriji in Nem~iji gredo in{pektorji na teren v spremstvu policistov. Pa pri nas? Na ministrstvu pravijo, da so »v zakonu naredili nastavke, da bo to mo`no tudi pri nas. Z ozave{~anjem uporabnikov pa bomo posku{ali dose~i, da bi bilo takih te`av ~im manj.« •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement