Page 24

24

KAMIN V VSAK DOM

Nova u~inkovita iznajdba med kamini: Modularna kaminska pe~ Speetbox

K

o se zdi, da smo med kamini `e vse videli, se pojavi oblikovalec Phillipe Starck in predstavi svojo novo, u~inkovito in duhovito idejo. Sobni kamin na polena Speetbox Pod tem imenom se skriva popolnoma zatesnjen sobni kamin na polena. Kontrolne meritve so pokazale, da je narejen povsem v skladu s sodobnimi zahtevami za sodobne kaminske pe~i. V tej kaminski pe~i lahko kurimo do 30 cm dolga polena, razmere v kuri{~u pa omogo~ajo skoraj popolno zgorevanje. V dimnih plinih so izmerili 30 mg/Nm3 lete~ih delcev, kar je trikrat manj kot jih odda obi~ajni sobni kamin in 150 krat manj kot odprti kamin. Kuri{~e pa je samo del celotnega sistema, ki ga sestavljajo razli~ni in enako veliki kubusi. Izberemo in razporedimo jih lahko glede na energetske potrebe ali uporabimo kot pohi{tvene elemente.

Neizmerna funkcionalnost lesa in kamenja Nov ogrevalni sistem se pona{a s prilagodljivostjo, ki je v tolik{ni meri nismo zasledili pri nobenem podobnem proizvodu. Kocka z vratci z oglato odprtino je namenjena skladi{~enju in dodatnem su{enju polen, ki se lahko nahajajo blizu pe~i. Enaka kocka z gornjo oblazinjeno povr{ino lahko postane del sede`ne garniture ob pe~i, ali pa se spremeni v omarico za knjige. Naslednja kocka z zamre`eno odprtino je namenjena skladi{~enju kamenja, ki med delovanjem prevzamejo vi{ke toplote in jih nato oddajajo v dolgih hladnih no~eh, ko ni nikogar, ki bi nalagal polena. Kocka s kamni bo toploto samodejno oddajala ve~ kot 24 ur, ~e je prostor dobro izoliran. Vse na{tete elemente lahko poljubno razporejamo in zlagamo po {irini ali vi{ini, zato je ogrevalni sistem Speetbox zanimiv vse leto, ne samo v zimskem ~asu. Kocke imajo dol`ino stranic 0,5 m, zato so uporabne tudi v manj{ih prostorih, dodatne dekorativne u~inke pa lahko dose`emo s pri`iganjem vgrajene LED razsvetljave.

^e `elimo popolni nadzor kaminske pe~i Sistem lahko deluje samodejno, brez priklopa elektrike, proizvajajo pa tudi model s priklopom na elektriko, ki uporabnost {e potencira. V kocki pod kuri{~em se skriva elektronika za krmiljenje delovanja kaminske pe~i, nadzor zgorevanja, modul za daljinski nadzor in upravljanje s telefonom. Dodatno so vgrajeni {e ventilatorji za dovod zraka v kuri{~e in za prepihovanje kubu-

Kombiniranje delov sistema je prepu{~eno uporabniku in njegovi domi{ljiji ali potrebam

Ventilatorji in krmilna tehnika se nahaja pod kuri{~em

sov s kamenjem, ~e je prostor potrebno hitro ogreti s pomo~jo ogretega kamenja. Vratca imajo dvojno steklo, s ~imer je mo`nost opeklin manj{a ter stekleno posodo za pepel, ki jo lahko praznimo med delovanjem. App za krmiljenje s telefonom omogo~a nadzor ventilatorja za topel zrak, kontrolo temperature v prostoru, izbiro hitrosti zgorevanja in kontrolo osvetljave kubusov. Sodobna zgorevalna tehnika kaminske pe~i Speetbox omogo~a na pogled majhnemu kuri{~u da dose`e nazivno ogrevalno mo~ 5,5 kW, termi~ni izkoristek 79% in temperaturo dimnih plinov 309°C. Kuri{~e ima vedno spodnji del, oba skupaj tehtata 160 kg. V zgorevalni komori se nahaja {e komora za odgorevanje dimnih plinov, ter indikator koli~ine pepela. Sistem je prilagodljiv, kamin lahko postavimo v vsak prostor, ki omogo~a odvod dimnih plinov, in po mili volji spreminjamo postavitev dodatnih elementov, dodatne informacije se nahajajo na www.speeta.com • Tihec

Postavitev omogo~a sedenje in shranjevanje toplote

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement