Page 20

Foto: Kamini Ko~evar d.o.o.

Kamini in kaminske pe~i Najpogostej{a vpra{anja

K

amine, kaminske in tudi lon~ene pe~i se v zadnjih letih vra~ajo v na{e domove. So dobrodo{el in preprost sistem ogrevanja v prehodnih obdobjih (spomladi in jeseni), ko {e ni potrebe po ogrevanju cele hi{e, sodobne izvedbe kaminov in kaminskih pe~i z visokim izkoristkom pa so lahko v nizkoenergijskih in pasivnih hi{ah tudi edini vir toplote za ogrevanje prostorov. Pred vgradnjo in tudi po njej se investitorjem poraja veliko vpra{anj, poiskali smo odgovore na nekaj najpogostej{ih. Kam postaviti kamin? Neprimernih mest za postavitev kamina ni, so samo slab{a od idealnih, je pa od prostora odvisno, v kolik{ni meri bomo lahko izkoristili toploto, ki jo bo kamin proizvajal in oddajal. Pomembno je, da kamin ni preve~ oddaljen od dimnika, ki ne sme biti premajhen. Pri vgradnji v obostoje~o hi{i je treba izbiro kuri{~a prilagoditi obstoje~emu dimniku (kar je la`je kot kuri{~u prilagoditi dimnik). La`je je pri novogradnjah, saj najprej izberemo kuri{~e kamina, temu pa prilagodimo presek dimne tuljave, vi{ino dimnika in na~in dovoda zraka. Toplozra~ni kamin je najbolje postaviti na mesto, od koder bo mogo~e z razvodom cevi voditi zrak po vseh prostorih. Navadno uporabimo horizontalni razvod, ki poteka vzporedno s stropom pribli`no 2,30 metra od tal,

kar omogo~a najbolj{e razmere za {irjenje toplega zraka po prostoru. Dovodne zra~ne re{etke vstavimo na notranje stene stavbe in usmerimo dovodni zrak proti zunanjim hladnej{im stenam, zra~ne re{etke za povratni vod zraka pa so spodaj, s ~imer odstranimo sloj hladnega zraka pri tleh. Toplozra~no ogrevanje je smiselno le za prostore, ki od kuri{~a niso oddaljeni ve~ kot {est metrov. Zrak se namre~ med potovanjem po ceveh ohlaja, zato je ogrevanje bolj oddaljenih prostorov manj u~inkovito in manj gospodarno.

Kako koristno uporabiti toploto kamina? Toplovodni kamin, priklju~en na centralno ogrevanje, je dobra re{itev, da koristno uporabimo vso toploto, ki se med kurjenjem ustvari v kaminu. V notranjosti

Tekst: Barbara Primc

ima vgrajen kotel, po katerem kro`i voda, ki toploto prejema neposredno od plamenov. Segreta voda gre iz kamina po ceveh do radiatorjev ali talnega gretja. V radiatorje gre lahko neposredno iz kamina, ~e imamo talno ogrevanje, pa mora iti skozi zalogovnik. Na ta na~in lahko ogrevamo vso hi{o in tudi sanitarno vodo. Pred postavitvijo kamina morajo biti razpeljane vse cevi in postavljeni radiatorji oziroma polo`ene cevi talnega gretja. Kamin ali kaminsko pe~ lahko priklju~imo tudi na obstoje~i sistem centralnega ogrevanja, vendar ga naj pred vgradnjo pregleda strokovnjak, ki bo presodil, ali sistem izpolnjuje pogoje za priklju~itev, prav tako bo naredil na~rt potrebnih prilagoditev. Poskrbeti je treba za primeren dimnik in dovod zraka ter elektri~ni priklju~ek za vodno ~rpalko, ki je obi~ajno v kurilnici.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement