Page 15

PLINSKE TEHNOLOGIJE

15

Z zemeljskim plinom do 14.000 evrov prihrankov

Z

vezno zdru`enje nem{ke industrije opreme za ogrevanje je nedavno objavilo podatek, da so v Nem~iji v preteklem letu najve~ji dele` prodaje ogrevalnih sistemov zabele`ili pri kotlih na zemeljski plin.

Od skupno 710.000 ogrevalnih sistemov so plinskih kotlov prodali kar 543.000 oziroma 76,5 %. Najbolj prodajani so bili kondenzacijski plinski kotli. Preverili smo, kako je z zemeljskim plinom pri nas, koliko zna{a za~etna investicija in zakaj {tevilo uporabnikov tega energenta iz leta v leto nara{~a. Kot ka`e, so Nemci `e davno prepoznali prednosti uporabe tega energenta, Slovenci pa jih {ele spoznavamo. Bolj kot pri nas je zemeljski plin za ogrevanje raz{irjen drugod po Evropi. Visok dele` imajo v Avstriji, [vici in Nem~iji. Za primerjavo: pri nas se na zemeljski plin ogreva 13 % gospodinjstev, medtem ko v Nem~iji ve~ kot 50 % oziroma prek 20 milijonov gospodinjstev. S kurilnim oljem se v Nem~iji ogreva le slabih 12 % gospodinjstev. Ne glede na to je zaznati, da se slovenski trg zemeljskega plina po~asi krepi in prebuja, pove~ano zanimanje za ta energent pa je zaznati tudi na strani uporabnikov.

Cene zemeljskega plina `e {tiri leta padajo Po podatkih Agencije za energijo je v Sloveniji prek 133.000 uporabnikov zemeljskega plina, njihovo {tevilo pa se iz leta v leto pove~uje. Poleg dostopnosti za priklop in razvejanosti plinskega omre`ja je pomemben dejavnik menjave energenta tudi cena. Cene zemeljskega plina v Sloveniji (z vmesnimi rahlimi nihanji) padajo `e {tiri leta. Konkretno to pomeni, da so cene tega energenta pri nas `e od druge polovice 2014 ni`je od povpre~ja Evropske unije. Tako lahko gospodinjstvo kubi~ni meter plina kupi `e za 60 centov ali manj, z vsemi davki in dajatvami vred.

Zagotovite si 14.000 evrov prihrankov Poleg tega uporaba zemeljskega plina v 20 letih obratovanja ogrevalnega sistema zagotavlja dale~ najvi{je prihranke v primerjavi z ostalimi energenti. To sta v svoji {tudiji potrdila Sa{o Medved in Boris Vidrih s Fakultete za strojni{tvo v Ljubljani. Po njunem izra~unu ima hi{a energijskega razreda C (manj potratna hi{a), ki za ogrevanje uporablja kotel na zemeljski plin, najmanj 72 % vi{je prihranke kot drugi ogrevalni sistemi. Tudi pri energijsko bolj potratni hi{i razreda E (potratnej{a hi{a velikosti 180 m2) kotel na zemeljski plin zagotavlja za najmanj 34 % vi{je prihranke. Povedano druga~e

– za energijsko hi{o razreda E prihranki v 20 letih obratovanja ogrevalnega sistema zna{ajo ve~ kot 14.000 evrov. »V primerjavi z ostalimi energenti je pri zemeljskem plinu najugodnej{a tudi za~etna investicija. Vgradnja kotla na zemeljski plin stane od 3.000 evrov dalje, investicija pa se povrne v {tirih letih. To je hitreje kot pri uporabi toplotne ~rpalke (10 let) ali kotla na kurilno olje (13 let)«, izpostavlja Urban Odar, direktor GIZ za distribucijo zemeljskega plina.

Hiter in enostaven priklop Prehod na zemeljski plin je mogo~e izvesti zelo hitro, zato je v tem trenutku {e dovolj ~asa, da sodobni plinski kotel vgradite {e v tem koledarskem letu ter tako privar~ujete pri stro{kih ogrevanja. Enako velja za menjavo starej{ega plinskega kotla z novej{im. V primeru, da imate plinski priklju~ek `e zgrajen, potrebuje le {e notranjo plinsko napeljavo s plinskim kotlom, fizi~na dela pa navadno trajajo le dva dni. Izberete lahko tudi t. i. »paketne re{itve na klju~«, ki jih ponujajo razli~ni ponudniki. V tem primeru za preklop zgolj izberete ponudnika, ki vam to izpelje, in to je vse. Hitro in enostavno. • 1 Vidrih, Boris in Sa{o Medved. 2016. Ekonomska analiza zamenjave obstoje~ega generatorja toplote z novim sodobnim generatorjem toplote v enodru`inski stavbi ob upo{tevanju sprememb cen energentov. Ljubljana: Fakulteta za strojni{tvo, Laboratorij za okoljske tehnologije v zgradbah.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement