Page 14

14

PLINSKE TEHNOLOGIJE

Razmah sistemov so~asne proizvodnje toplote in elektrike na zemeljski plin

I

nvestitorji v energetske sisteme so~asne proizvodnje toplote in elektrike, t.i. plinske kogeneracije, so pogosto ve~ji odjemalci toplote in elektri~ne energije; gostinski obrati, hoteli, domovi, {ole ter ve~stanovanjski objekti.

Bolje so poznani pod imenom plinske kogeneracije in so v dr`avni podporni shemi po {tevilu takoj za son~nimi elektrarnami. Raba teh sistemov uporabnikom zagotavlja do 30 odstotkov ni`je stro{ke za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne, oziroma tehnolo{ke vode, poleg tega jim je omogo~eno izbirati med razli~nimi oblikami investicij.

foto: http://www.zemeljski-plin.si

za teko~e poslovanje zaprosi za zajam~eno obratovalno podporo.

Zagotovljen odkup elektri~ne energije Center za podpore, Borzen, prevzema elektri~no energijo, ter jo pla~uje po ceni zagotovljenega odkupa, ki je dolo~ena skladno z odlo~bo Agencije za energijo. Ta oblika je mogo~a le za plinske kogeneracije z in{talirano elektri~no mo~jo, manj{o od 1 MWe.

Obratovalna podpora finan~na pomo~ za teko~e poslovanje

Kaj vzpodbuja rast plinskih kogeneracij? Energetski sistemi so~asne proizvodnje toplote in elektrike na zemeljski plin so v ponovnem porastu (uradno kraj{e sistemi SPTE), letos junija pa bi naj bilo v dr`avno podporno shemo vklju~enih 382 kogeneracij. Sistemi, ki ustrezajo zahtevam visoko u~inkovite soproizvodnje toplote in elektrike in so po in{talirani elektri~ni mo~i manj{i od 1 MWe, so v Sloveniji dele`ni bodisi zagotovljenega odkupa celotne tako proizvedene elektri~ne energije ali pa lahko investitor

Center za podpore v tem primeru ne prevzema in ne pla~uje elektri~ne energije, temve~ na podlagi proizvedenih neto koli~in elektri~ne energije izpla~uje obratovalno podporo. Proizvodna enota elektri~no energijo samostojno prodaja na trgu (sklene pogodbo s trgovcem), od Borzena pa prejema obratovalno podporo. Ve~ informacij o sistemu podpor za visoko u~inkovito plinsko kogeneracijo najdete na spletni strani www.borzen.si

Slika shema plinske kogeneracije, foto: http://www.zemeljski-plin.s

Lastna investicija v sistem plinske kogeneracije Z lastno investicijo v plinski kogeneracijski sistem investitor financira vsa potrebna dela in opremo, ki so potrebni za umestitev sistema v energetski sistem.

Brez za~etne investicije - najem ali energetski contracting Energetski contracting predstavlja t.i. pogodbeno zagotavljanje energije, ki za prihodnjega uporabnika kogeneracijske enote na zemeljski plin pomeni postavitev sistema brez za~etne investicije in hkrati brez skrbi z upravljanjem energetskega sistema. V pogodbenem obdobju, ki traja do 10 let, uporabnik pla~uje do 30 odstotkov ni`je stro{ke za proizvodnjo toplotne energije za ogrevanje ali pripravo tople sanitarne, oziroma tehnolo{ke vode. V praksi se kot pogosta oblika izvedbe investicij za plinske kogeneracijske enote pojavljajo javno-zasebna partnerstva, to je sodelovanje med ustanovami javnega in zasebnega sektorja, katerih cilj je zagotoviti zasebni kapital za financiranje, upravljanje, vzpostavitev ali vodenje takih sistemov v javnih ustanovah. • Jo`ica Ekart

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo št. 52  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement