Revija Varčujem z energijo št. 47

Page 1

Letnik 9, {t. 47/ november - december 2015 30.000 brezpla~nih izvodov


PRIPRAVLJENI na ZIMO čas je za pametno ogrevanje

OGREVA DO -28°C ZUNANJE TEMPERATURE, NAZIVNO MOČ OGREVANJA OHRANJA DO -15°C.

Inverterska toplotna črpalka zrak voda v deljeni izvedbi

www.vitanest.si | klimatiziramo.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih črpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

MODRA ŠTEVILKA

080 19 59 brezplačna telefonska številka za uporabnike4

UVODNIK

Onesna`en zrak ubija

V

elike dana{nje planetarne teme so onesna`enost vode, plastika v morjih, ogljikov dioksid in pregrevanje planeta. Sli{imo {e o onesna`enosti zraka z drobnimi delci, premalo pa o vplivu, ki ga ima na ~love{tvo.

Pi{e: Simon Tihec

Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije danes vsak osmi prebivalec planeta umre zaradi posledic onesna`enega zraka. Lete~i delci prosto prehajajo preko mej dr`av in kontinentov, zato je globalni razvoj ~istih energij in tehnologij tako pomemben. Rasto~e energetske potrebe povzro~ajo rast porabe vseh energentov. Glavni onesna`evalci so {e na~in `ivljenja, avtomobilski in letalski promet ter proizvodnja elektrike iz premoga. Me{anica delcev, plinov, aerosolov, hlapov, saj in elektrofiltrskega pepela pa je smrtonosen koktajl za vsakega osmega zemljana. Delci so lahki, zato dalj ~asa kro`ijo v ozra~ju. V plju~nem tkivu pa povzro~ajo spremembe, ki se po dalj{em ~asu lahko spremenijo v resne zdravstvene te`ave. Delci so tako drobni, da brez te`av vstopajo v krvni obtok in vplivajo tudi na druge organe, zlasti na srce. Posledice so ogro`eno zdravje, psihi~na in finan~na obremenitev svojcev ter zdravstvenih sistemov dr`av. Hospitalizacija, dolgotrajno zdravljenje, zdravila, odsotnost z delovnih mest in pove~anje {tevila zdravstvenega osebja so stro{ki, ki jih mnogi sistemi dolgoro~no ne bodo mogli prenesti. Angle`i trdijo, da je lani samo v Londonu

1300 prebivalcev prezgodaj umrlo zaradi onesna`enja, v vsej dr`avi pa 29.000. Na~in na katerega danes deluje gospodarstvo, lahko najbolje ilustrira primer Volkswagen. Zaradi dobi~kov in ~im manj{ih vlaganj se podjetja lotevajo prevarantskih tehnik, vpliv na ljudi in okolje pa jih ne zanima. Ta primer je samo vrh ledene gore, saj se zlasti podjetja za proizvodnjo energije obna{ajo enako. Nekatera so tako mo~na, da prilagajajo politiko vlad, dobre primere takega vpliva pa najdemo tudi pri nas. Na podro~ju prometa je stanje {e najbolj vidno. Ble{~e~a limuzina, ki vozi pred nami se v trenutku pospe{evanja spremeni v vulkan ~rnega dima nezgorelih delcev dizelskega goriva, ki ga nato podihamo vsi, ki vozimo v vrsti za njim. Na stotiso~e tak{nih vozil je resna gro`nja, saj so motorji in filtri z vsakim gibom bata starej{i in zato vedno ve~ji onesna`evalci. Proizvajalci dizelskih avtomobilov o~itno ne morejo uspe{no zajeziti tega onesna`evanja, zato se bo najprej potrebno vpra{ati, kak{en je pravi smisel dizelskih pogonov, ki so dra`ji, te`ji in bolj komplicirani od bencinskih. ^i{~enje dimnih plinov termoelektrarn je tehni~no re{ljivo, saj onesna`enje z delci lahko prestre`emo na enem stabilnem viru,

vse skupaj je le vpra{anje cene. Za milijone gibljivih vozil pa taka re{itev ne pride v po{tev, potreben je popoln prestop na nove tehnologije. Mno`i~en vstop elektri~nih vozil na ceste je {e samo vpra{anje ~asa in trenutno prenapihnjenih cen. Ve~ evropskih vlad ima na~rte za omre`ja polnilnih postaj z vodikom, pri ~emer je potrebno vedeti, da vodik ni energent ampak samo nosilec energije. V vozilih z gorivno celico bo pogonski del vozil elektri~en, vodik bo gorivna celica spreminjala v elektriko, izpuh pa bo vodna para. Med tak{na vozila spadata Hyundai Tucson in Toyota Mirai. Slednji `e vozi po japonskih cestah, ima doseg 500 km in vmesni akumulator elektrike. Ta zajema energijo med zaviranjem ter jo dodaja med pospe{evanjem, saj gorivna celica proizvaja elektriko enakomerno. Karoserija je posebej dodelana, da {~iti potnike, gorivno celico in rezervoar med trki, avto pa se je v vseh preizkusih pokazal za izjemno varnega. S tak{nimi vozili in prehodom na ~iste tehnologije v drugih vejah industrije, bomo lahko postopoma zmanj{ali onesna`enost zraka, saj drugih re{itev, razen plinskih mask, nimamo na razpolago. Med branjem tega ~lanka smo v mirovanju naredili okrog 60 vdihov, zato je {e kako pomembno, da je zrak, ki ga dihamo, ~ist. •


5

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 - krat letno. Naslednja, 48. {tevilka revije izide marca 2016. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Bojko Jerman, Egon Vrabi~, Hrovat Jurij, Miha Vake, F. Mithans, Franc Marovt, Karmen Kompara, Vili Zabret Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom in MOS.

V 47. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Kronoterm str. 2 Vitanest str. 3 Veto str. 7 Seltron str. 8 Hargassner str. 9 E-netsi str. 10 Energija plus str. 11 Nilan str. 12 Minergia str. 13 Klivent

str. 14 Nilan str. 24 Arpis str. 26 Gorenje str. 27 Valher str. 28 Energoles Bohor str. 29 KWB str. 30 Energija plus str. 31 Ream str. 33 Henkel str. 34 Conetra INT

str. 35 Grah lighting str. 36 Ekosen str. 37 Inovateh str. 38 Tersus str. 39 Mavi str. 41 Ekodom str. 44 Prof.El str. 45 Tiping str. 47 IZE str. 48 Airabela

str. 49 NIX str. 50 Koop str. 53 Energetika Ljubljana str. 55 Airabela str. 58 Tersus str. 59 Istrabenz plini str. 61 Viessmann str. 61 AMZS str. 63 Dom-Titan str. 65 Atlas trading

str. 67 Herz str. 70 Dines str. 72 Dulc str. 73 Caleffi str. 74 Armex armature str. 75 Zago`en str. 77 Kalcer str. 78 Fibran str. 79 Mercator tehnika str. 80 Veto


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

6

Naprave za ogrevanje in energijske nalepke

P

o vzoru gospodinjskih aparatov, pnevmatik in sijalk, so se s 26. septembrom 2015 pri~ele z energijskimi nalepkami ozna~evati tudi ogrevalne naprave in sistemi za ogrevanje prostorov. Energija, ki jo potrebujemo, je omejena, energijsko u~inkovitost najla`je pove~amo pri ogrevanju prostorov. Strokovnjaki so veliko pozornosti namenili vpra{anju energetske u~inkovitosti stavb, ki zagotavljajo kakovostno bivanje in optimalno rabo energije tako poleti kot pozimi. Pri gradnji objekta je potrebno vnaprej razmi{ljati o razporedu in toplotni hierarhiji prostorov, primerni zunanji toplotni za{~iti brez toplotnih mostov, prezra~evanju z vra~anjem toplotne energije v prostor, rabi obnovljivih virov energije, itd. Veliko pozornosti so v zadnjem ~asu pritegnile energijske izkaznice. Zakonodaja o energijski izkaznici za sedaj izkazuje energijsko var~nost objekta pri ogrevanju prostorov in je obvezna samo pri prodaji objektov. V prihodnje bo energijska izkaznica zajela vsa podro~ja rabe energije v stanovanjskih objektih, kar pomeni tudi pripravo tople sanitarne vode, hlajenje in porabo energije vgrajenih naprav. Naj poudarimo, da so v leto{njem letu za~ele veljati pomembne novosti na podro~ju ozna~evanja energetske u~inkovitosti ogrevalnih naprav in sistemov.

Energetske ozna~be ogrevalnih naprav in sistemov Od 26.9.2015 so v veljavi 4 nove evropske direktive o obvezni rabi energijske nalepke ÂťEnergy labelÂŤ za ogrevalne naprave in sisteme. Energijsko nalepko `e nekaj ~asa poznamo pri gospodinjskih aparatih. Vemo, da so var~ni aparati ozna~eni z A, manj var~ni pa s ~rkami abecede, ki sledijo, vse do najmanj var~nih aparatov, ozna~enih z G. Ker je tehnika na posameznih podro~jih dosegla bistvene izbolj{ave, so za dolo~ene naprave uvedene {e dodatne oznake razredov var~nosti: A+, A++ in A+++. So~asno se na teh podro~jih `e ukinjajo najmanj var~ni razredi, na primer E, F in G. Obi~ajno velja, da aparat energijskega razreda A porabi manj kot polovico energije kot enak aparat energijskega razreda G. Evropska direktiva iz dne 26.6.2015 v prvi fazi dolo~a obvezno ozna~evanje za grelnike sanitarne vode volumna do 500 l, plinske in oljne kotle, ter toplotne ~rpalke. Energijski razredi in ozna~evanje je povzeto po sistemu ozna~evanja gospodinjskih aparatov. To pomeni, da so recimo zelo u~inkoviti grelniki vode volumna do 500 l ozna~eni z energijsko nalepko A. Generatorji energije, torej kotli in toplotne ~rpalke pa {e z A+ ali A++. Leta 2017 bo obstoje~im oznakam dodana {e oznaka A+++.

Izbira kakovosti bo la`ja V fazi uvedbe so tudi energijske nalepke za ogrevalne sisteme. Pri oceni sistema in ozna~evanju z ustrezno oznako bo kon~na ocena odvisna od ocene vseh vgrajenih komponent, kar pomeni, da sistem ne bo smel vsebovati {ibkih ~lenov in da bo ocenjen bolje, ~e bo tehni~no korektno dimenzioniran. Na vidiku je sofi-

sticiran sistem certificiranja in ozna~evanja, ki naj bi potro{niku vendarle olaj{al izbiro na osnovi preprostega prepoznavanja in primerjanja podatkov iz energijskih nalepk. V tej fazi uvajanja energijske nalepke {e niso predvidene za kotle na pelete in kotle na polena. Tukaj se bo poleg samega izkoristka naprave ocenjeval {e njegov ekolo{ki vidik, oziroma emisije.

Uporabnik lahko pri~akuje prihranke, le ~e celoten sistem ogrevanja deluje var~no Strategija pri definiranju programov, ki jih v Seltronu ponujamo na{im strankam, temelji na produktih, ki dosegajo visoko energijsko var~nost in udobje bivanja. Lastna blagovna znamka Optima zajema razli~ne var~ne komponente ogrevalnega sistema, pri tem naj izpostavimo toplotno ~rpalko za sanitarno vodo OPTIMA SAN, ki po novih energijskih nalepkah dosega najvi{jo oznako A. Var~nost ene komponente ni dovolj za var~no delovanje celotnega ogrevalnega sistema. V ta namen bomo v podjetju Seltron zraven energijsko var~nih samostojnih produktov, posebno pozornost namenili ustvarjanju re{itev ogrevanja, ki bodo kot celota delovali u~inkovito in bodo uporabnikom omogo~ali var~evanje, ne da bi s tem zmanj{evali udobje bivanja. Na{ cilj za prihodnje je razvoj re{itev ogrevanja, ki bodo dosegale A+ in A++ oznake u~inkovitosti. •

^e se odlo~ate za nakup novega var~nega sistema ogrevanja, lahko za ve~ informacij in nasvet pokli~ete na{e strokovnjake na telefon ali po{ljete mail na info@seltron.si.


IZJEMNA REŠITEV NA PODROČJU TOPLOTNIH ČRPALK! ROTEX HPU HYBRID TOPLOTNA ČRPALKA IN PLINSKI KONDENZACIJSKI KOTEL V ENEM Odlična rešitev za nizkotemperaturne ogrevalne sisteme s talnim ogrevanjem ali visokotemperaturne ogrevalne sisteme z radiatorji.

Samodejno izbiranje med energentoma, glede na potrebe objekta in ekonomičnost delovanja.

Do 30 % večji izkoristek pri segrevanju sanitarne vode, kot pri klasični plinski kondenzacijski tehniki.

®

Tržaška cesta 85 A, 2000 Maribor, e-mail: info@seltron.si, www.seltron.si

Za dodatno svetovanje se obrnite na Seltronove strokovnjake v Centru varčnega ogrevanja ali pokličite na:


ZDRAVA HI[A

8

Bitka s stanovanjsko vlago

^

lovekovo po~utje, zdravje, ugodje in storilnost so odvisni tudi od zraka, ki ga vdihavamo v zaprtih prostorih. Ta bi naj bil brez vonjev, hlapov, prahu, ter naj bi imel primerno temperaturo in vla`nost. Obi~ajno hitro zaznamo, kak{ne so temperaturne razmere, vla`nost zraka pa je te`je oceniti, ~eprav je slednja lahko glavni vzrok neugodnega po~utja ali zdravstvenih te`av. Zato si pomagamo z obi~ajnimi ali elektronskimi merilci zra~ne vlage, da lahko nato ukrepamo in sebi omogo~imo primerno bivalno klimo.

Preve~ ali premalo Oboje ni dobro, ~eprav je razpon na pogled kar velik. Zanimivo, da razni avtorji navajajo vsak svoje odstotke priporo~ene zra~ne vlage, podobno razli~ni so tudi standardi v razli~nih dr`avah. V ~lankih na spletu prvi ozna~i optimalno vla`nost med 45 in 55%, drugi med 35 in 75%, tretji med 35 in 80%. Angle{ki standardi navajajo 40 do 70%, ameri{ki pa od 20 do 60%. ^e izra~unamo srednjo vrednost vseh navedenih dobimo idealno vla`nost zraka, ki zna{a od 35 do 68% relativne zra~ne vla`nosti. Posledica prenizke vla`nosti je zmanj{anje odpornosti na kaplji~ne infekcije zaradi presuhe sluznice `rela ter pove~ana ob~utljivost na viruse in druge mikroorganizme. V takem okolju tudi ro`e ne uspevajo, razen kaktusov. Visoka

Shema delovanja su{ilnika zraka, ki deluje enako kot hladilnik.

vla`nost pa spodbuja rast plesni in {kodljivih mikroorganizmov, mnoge sili h ka{lju, zidovi vpijajo toploto in oddajajo vlago, bivanje v tak{nih prostorih pa je energetsko potratno in zelo neugodno. Izmeni~no ogrevanje in zra~enje ne bo re{ilo problema, saj mo~no navla`enih sten in tal ni mo`no osu{iti na ta na~in.

Primer vla`na hi{a V manj{i nepodkleteni, 50 m2 veliki pritli~ni hi{i, ki dalj{i ~as ni bila nastanjena, novi stanovalci kljub izdatnemu ogrevanju in zra~enju v jesenskem ~asu, zra~ne vlage niso mogli spustiti pod 95%. Po nekaj tednih bivanja so se v kotih za~eli pojavljati {e prvi znaki tvorjenja plesni. Stanovalci so se pravilno odlo~ili in kupili


ZDRAVA HI[A

9

Vpliv kakovosti rekuperatorjev na zadovoljstvo uporabnikov

D

anes je ponudba velika in pri vsakem aparatu je mo`no kupiti celo dva do trikrat cenej{i izdelek kot je cena najbolj kakovostnega.

Zajem vla`nega zraka zadaj, izpuh toplega in suhega pa zgoraj.

kompresorski su{ilec zraka. V prvih 12 urah delovanja je zra~na vlaga od 95 padla na 70%, po treh dneh nenehnega delovanja su{ilca in izlivanja vode iz rezervoarja pa je bivanje postalo prijetno. S tem so za~eli izsu{evati vla`ne stene, plesen pa je takoj izginila. Na ta na~in osu{imo tudi vse oblazinjene predmete, ki bi se navlekli vlage, suhe pa so tudi kuhinjske krpe, ki so pred tem vedno ostale mokre, kljub delujo~emu ogrevanju. S premikanjem su{ilca po stanovanju so odvzeli vlago tudi stenam v drugih delih hi{e, zrak ki izstopa iz naprave pa je prijetno ogret in ima eno do dve stopinji vi{jo temperaturo kot zrak v prostoru, deluje zelo tiho, edini pozoren poslu{alec zazna samo zvok ventilatorja. Sedaj su{ilnik vklju~ujejo samo po potrebi in za kraj{i ~as.

U~inkovit je samo kompresorski Vla`nih sten in tal ni mo`no osu{iti z majhnimi su{ilniki z zrnci silikagela, ki vpija vlago. U~inkoviti kompresorski su{ilniki imajo enake sestavne dele kot hladilnik, dodan je samo ventilator. Med strujanjem zraka preko hladnega dela, na njem kondenzira zra~na vlaga, hladen in suh zrak pa se pred izstopom iz su{ilnika ogreje na toplem delu hladilne naprave. Priklju~na mo~ manj{ih su{ilnikov zna{a okrog 400 W ali ve~, zato osu{evanje tudi nekaj stane. Glede na to, kako koristen je tak{en su{ilnik, njegova cena niti ni tako visoka, saj enostavnej{e izvedbe, brez tipal in osvetljenih displejev, dobimo `e za okrog 200 ₏. Ko z njim osu{imo bivalne prostore, pa bo lahko {e vedno zelo koristen v zimskem ~asu, za su{enje perila. ^e ga postavimo v prostor, kjer smo obesili perilo, se bo posu{ilo v presenetljivo kratkem ~asu, vlaga pa se ne bo {irila po domovanju. Tak na~in su{enja v zimskem ~asu priporo~ajo tudi var~ni [vicarji. Na enak na~in delujejo tudi najsodobnej{i in energetsko u~inkoviti pralni stroji s su{ilnikom, ki imajo prav tako vgrajen majhen kompresorski hladilnik, le cena tak{ne kombinirane naprave je mo~no zasoljena. Pa tudi pralni stroj je nerodno nositi po stanovanju, ~e bi z njim hoteli osu{iti vla`ne prostore. • Tihec

^e kupite cenej{i aparat, ki bo slab{e deloval, se kvaril in vam povzro~al ni`jo kakovost bivanja, niste ni~ privar~evali, ampak obratno: slab{o napravo bo treba prej zamenjati ali popravljati in na koncu bo stro{ek vi{ji, kot ~e bi takoj kupili najbolj{o. In kaj je pomembno pri rekuperatorjih? Toplotni izkoristek je pomemben, vendar v praksi manj ob~utena lastnost, veliko pomembnej{a lastnost za uporabnika je hrup naprave in sistema. ^e je hrup prevelik, kar se dogaja praviloma pri vseh slab{ih napravah, bodo uporabniki nastavili volumen delovanja na prenizko stopnjo in posledica bo ravno obratna od tistega zaradi ~esar je bil sistem kupljen: namesto dovolj kakovostnega zraka, bo v hi{i slab zrak. Druga pomembna lastnost je vra~anje vlage v zimskem ~asu in trajnost prenosnika toplote. ^e je ta iz naravnih vlaken, ga je treba vsake toliko menjati, kar ni mali stro{ek. Entalpijski, plasti~ni prenosniki toplote zagotavljajo optimalno klimo v zimskem ~asu, ko je sicer problem suh zrak. Hitrost in cena servisa je {e kako pomemben dejavnik, preveriti je treba kaj ponudnik dolo~ene naprave ponuja na tem podro~ju. • Mag. Bojko Jerman, E-NETSI d.o.o. Ve~ na: www.prezra~evanje.si


10

ZDRAVA HI[A

Sindrom bolne stavbe – SBS

K

ratica je v sloven{~ini in angle{~ini enaka (Sick Building Syndrome). Oznaka pomeni nespecifi~ne simptome, ki lahko za~asno prizadenejo nekatere stanovalce, medtem ko se zadr`ujejo v stavbi. Motnje pa se zmanj{ajo ali izginejo, ko stanovalci stavbo zapustijo.

vplivati na obliko prostorov, na~in ogrevanja in akusti~ne razmere. Problem je zato zrak, s katerim prostore prezra~imo, lahko pa {e ogrejemo ali hladimo, za kar pa spet potrebujemo energijo za delovanje. Zadnja desetletja se pojavlja oznaka »zdrava stavba«, pri ~emer poudarjajo zlasti kemi~no sestavo snovi iz katerih je zgrajena. Proizvajalci materialov se trudijo, da bi {kodljive sestavine izlo~ili in zamenjali z manj nevarnimi. V razvoju bivalne kulture pa je najnovej{a ideja »bioklimatska hi{a«, katere konstrukcija je izdelana iz ekolo{ko neopore~nih materialov, izvedba vseh drugih elementov pa je poenostavljena.

Koncept zaprtih prostorov in razvoj Selitev ljudi v strnjena naselja je posledica industrijske revolucije, pri ~emer je bilo dobro po~utje stanovalcev nepomembno. Cena energentov in zmanj{anje pritiskov na okolje sta povzro~ila zatesnjevanje stavb, ki omogo~a visoke prihranke, brez zadostnega in kontroliranega prezra~evanja pa lahko povzro~i SBS. V zatesnjenih prostorih se pojavijo neprijetne vonjave, razli~ni plini in izparine ki

Vpliv koncentracije CO2 na ~loveka

izstopajo iz vseh predmetov, ki smo jih postavili v stanovanje ter kon~no {e pojav plesni. V raziskavah so ugotovili, da je glavni vzrok nezadovoljstvo, saj stanovalci, zlasti ve~stanovanjskih objektov, ne morejo

Stavba omogo~a ~im bolj{o komunikacijo med notranjostjo in okoljem, ter neenakomerno svetlobno in termi~no obremenitev stanovalcev, s ~imer se spet pribli`ujemo na~inu bivanja v naravnem okolju. • Tihec

DOM PLUS

Zakaj ne bi šli samo enkrat na LED? Zmanjšajte porabo elektrike - preklopite na LED sijalke in prihranite do 45 €.

7 % nižji račun za porabljeno elektriko.

Vsako leto.

Življenjska doba do 30 let.

Več kot 80% prihranek energije.

Preverite ponudbo LED sijalk na vseh prodajnih mestih Energije plus in na www.energijaplus.si (zavihek Ostala ponudba).

080 21 15 www.energijaplus.si


ZDRAVA HI[A

11

Nilan predstavlja novost 2015 serijo »Compact P Exclusive« Nilan Compact P Exclusive je nadgradnja, `e dobro poznane in uveljavljene osnovne enote Compact P. Poleg vseh funkcij in mo`nosti, ki izhajajo iz enote Compact P omogo~a Compact P Exclusive, v kombinaciji s toplotno ~rpalko zrak-voda, tudi primarno ogrevanje in hlajenje objektov, preko ogrevalnega/hladilnega sistema kot je talno, stensko ali konvektorsko ogrevanje/hlajenje. S Compact P Exclusive dobite popolnoma neodvisen sistem ogrevanja, prezra~evanja in hlajenja va{ega objekta ter zagotovljeno ogrevanje sanitarne vode ~ez vse leto. Tako ne potrebujete dodatnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav. Compact P Exlusive sistem zagotavlja popolno oskrbo s toplotno in hladilno energijo, na osnovi obnovljivih virov energije. Notranji osnovni enoti Compact P lahko priklju~imo {irok asortiman zunanjih enot Mitshubishi. Mo`ne so kombinacije toplotne mo~i od 4 pa vse do 12 kW ter hladilne mo~i od 3 do 10 kW. S tem zadostimo vsem potrebam objektov, vse do velikosti 350 m2 bivalnih povr{in. Vse enote zagotavljajo delovanje do temp. zunanjega zraka -25°C, s temp. izhodne vode 55 pri zunanji temp. zraka celo -15°C, pa enostavno navdu{ijo. Enote zagotavljajo delovanje brez vsakr{nega dogrevanja z elektri~nim grelom in na letnem nivoju dajejo bistveno

bolj{e rezultate kot klasi~ne ON/OFF toplotne ~rpalke. Plinska povezava med enotama pomeni manj{e toplotne izgube in ve~jo varnost pred zamrznitvijo povezovalnih cevi, v primerjavi z vodno povezavo med enotama. Sistem »Compact P Exclusive« zagotavlja va{emu domu: - prezra~evanje z rekuperacijo (dvostopenjsko z “izkoristkom do 420% in brez limit delovanja), - toplozra~no ogrevanje s toplotno ~rpalko zrak-zrak, - zra~no hlajenje s toplotno ~rpalko zrakzrak, - celoletno ogrevanje tople sanitarne vode s toplotno ~rpalko zrak-voda, - primarno ogrevanje hi{e preko talnega ogrevanja s toplotno ~rpalko zrak-voda, - talno, stensko ali stropno hlajenje hi{e s toplotno ~rpalko zrak-voda, - pospe{eno ogrevanje tople sanitarne vode za ve~je porabnike - pripravo tople vode v dodatnem predbojlerju s T^ zrak-voda, - enostavno in zanesljivo regulacijo preko ene sobne enote CTS700, z mo`nostjo upravljanja preko internetne povezave z va{im ra~unalnikom. Sistem »Compact P Exclusive« deluje brez pomo~i elektri~nih grelcev, v modularni izvedbi na vsega 0,54 m2 notranje povr{ine.

Podobne naprave, z ve~ funkcijami, na evropskem trgu ne boste na{li. Sistem predstavlja optimum med funkcionalnostjo in ceno. To je vse, kar si v va{i hi{i lahko `elite. Sistem je zasnovan v smislu zagotavljanja max. udobja bivanja z min. letnimi stro{ki za ogrevanje, prezra~evanje in hlajenje. Osnova celotnega sistema je prezra~evalni sistem z rekuperatorjem, preko katerega se objekt prezra~uje poleti in pozimi, integrirana toplotna ~rpalka zrak-voda Exclusive pa omogo~a {e primarno ogrevanje/hlajenje objekta. Tako imamo ~udovito kombinacijo po~asi odzivnega sistema, kot je talno gretje in hitro odzivnega sistema, kot je toplozra~no ogrevanje. Tak{na kombinacija je po zadnjih svetovnih {tudijah najbolj{a re{itev za zagotavljanje udobja bivanja v stanovanjskih objektih, kar so pokazali {tevilni prakti~ni primeri. • Egon Vrabi~, ing. str. - energetik


12

ZDRAVA HI[A

Lokalni sistemi prezra~evanja z rekuperacijo Vgradnja prisilnega prezra~evanja z rekuperacijo je postala skoraj nujni del vsake novogradnje ali prenove. Novi gradbeni materiali, predvsem nova okna, ne omogo~ajo niti minimalnega dotoka sve`ega zraka v stanovanje, redno odpiranje oken pa povzro~a velike energetske izgube. Idealna re{itev so centralni prezra~evalni sistemi, ki pa zahtevajo prostor za vgradnjo cevnih razvodov in so primerni le ob temeljitej{ih adaptacijah in novih gradnjah. Podjetje Zehnder je zato razvilo kompaktne lokalne rekuperatorje ComfoAir 70 in ComfoSpot 50, ki se jih enostavno namesti na katerokoli zunanjo steno. Zaradi revolucionarne zasnove je za so~asni dovod sve`ega in odvod odpa-

Prednosti lokalnih rekuperatorjev Zehnder:

dnega zraka dovolj `e en sam preboj skozi steno. Prezra~evalni sistemi Zehnder zagotavljajo filtracijo dovodnega zraka, {~itijo pred hrupom in razvla`ujejo prostore. • Obi{~ite nas v na{em salonu na Tr`a{ki 315 v Ljubljani in skupaj bomo na{li najprimernej{o re{itev za prezra~evanje, ogrevanje ali hlajenje va{e novogradnje ali obstoje~ega objekta.

COMFOSPOT 50

- vra~anje do 88,5% toplotne energije, - delno vra~anje vlage prepre~uje pretirano izsu{en zrak, (entalpijski izmenjevalec), - dovod in odvod zraka samo z enim prebojem skozi steno, - odvod kondenza ni potreben, - zelo tiho delovanje, majhna poraba energije, - mo`nost prezra~evanja sosednje sobe pri modelu CA70, - vgrajen krmilnik, pri modelu CA50 zgoraj ali spodaj

COMFOAIR 70

Najdete nas lahko tudi na sejmu Ambient na Gospodarskem razstavi{~u med 17. In 22. novembrom. Razstavljali bomo v KLETI STEBRNE DVORANE - BK, PROSTOR 13.


ZDRAVA HI[A

13

Zakaj nujno vgraditi prezra~evanje z rekuperacijo?

P

rezra~evanje z rekuperacijo pomeni stalno in s tem idealno izmenjavo zraka, ob zelo majhnih toplotnih izgubah. Zrak iz prostora v rekuperatorju potuje preko plo{~nega izmenjevalca iz aluminija ali drugih umetnih mas, kjer poteka oddaja toplote dovodnemu sve`emu zraku. Zrak se zaradi tega procesa v prostoru popolnoma zamenja in se ne me{a z odpadnim. Sve`i ogreti zrak se nato dovaja v »~iste« bivalne prostore, kjer ga najbolj potrebujemo (spalnica, otro{ke sobe, dnevna soba, kabinet) in odvaja iz »umazanih« prostorov (kopalnica, kuhinja, shramba, pralnica ter ostali pomo`ni prostori).

Izmenjava zraka naj bi dosegla maksimalno 0,8 celotnega volumna hi{e na uro, v praksi je pa potreba izmenjava med 0,3 do 0,5 volumna hi{e na uro, kar dejansko pomeni da se zrak v 2-3 urah v celoti zamenja.

Glavne dileme za prezra~evalni sistem z rekuperacijo Ena od ve~jih skrbi investitorja, ko se odlo~a za prezra~evalni sistem so prah in posledi~no bakterije v prezra~evalnem sistemu. Ve~ina prezra~evalnih naprav vsebuje filtre za cvetni prah, ki so zelo visoke kvalitete in prakti~no prefiltrirajo vse trde delce. Poleg raznih predfiltrov v sistem prakti~no ne po{ljemo nobenega prahu, torej tudi ni mo`nosti za razvoj plesni. Poleg tega je potrebno uporabiti antistati~ne in antibakterijske cevi, ki prepre~ujejo razvoj mikroorganizmov na sami steni cevi. Je pa seveda potrebna redna menjava filtrov.

Cena za prezra~evalni sistem ^e ho~emo narediti energetsko u~inkovit objekt, moramo vanj vgraditi centralno prezra~evanje z rekuperacijo. V ve~stanovanjskih objektih, kjer so bivalne enote manj{e, lahko vgradimo lokalni rekuperator, ki zadostuje z en prostor, z kapaciteto 60 m3/h. Stro{ek za prezra~evalni sistem z rekuperacijo v ve~stanovanjski enoti zna{a od 3.000 do 4.500 EUR, za kar lahko investitor pridobi nepovratna sredstva Eko sklada v vi{ini 25% oz. 50% investicije, seveda pa mora naprava ustrezati pogojem, ki jih predpisujejo. • Ve~ na: WWW.KLIVENT.SI


Temna plat ogrevanja pozimi

O

spremembah na podro~ju zakonodaje glede emisij, ki jih povzro~ajo male in srednje kurilne naprave smo se pogovarjali z g. Vrhovec iz podjetja MRU d.o.o., ki se s ukvarja z merilno tehniko za ta namen, `e 20 let. Podal nam je zanimive odgovore. Ali menite, da so emisije v Sloveniji pri malih in srednjih kurilnih napravah primerno nadzorovane?

Emisije malih kurilnih naprav, ~e se omejimo na teko~a ali plinasta goriva, so v Sloveniji dobro nadzorovane. Podvr`ene so rednim letnim pregledom dimnikarskih slu`b koncesionarjev. Vesten uporabnik opravi redni letni servis in ob tem serviser preveri izpuste in izkoristek kurilne naprave, ter po potrebi kotel ustrezno nastavi. Kljub rednemu nadzoru pa je nemogo~e zagotavljati, da bi vse kurilne naprave vedno delovale skladno z emisijskimi normami po uredbi. [tevilo malih kurilnih naprav – kotlov na les je v zadnjih letih izredno naraslo - jih je okoli 40%. @al sistematski nadzor nad emisijami za te naprave s strani dimnikarskih slu`b zaradi predpisov za zdaj {e ne poteka. Predvsem so pri teh kuri{~ih problemati~ne emisije pra{nih delcev. Uporabniki se `al pogosto odlo~ajo za poceni in tehnolo{ko neustrezne naprave. Kotel na polena je lahko popolnoma avtomatiziran s procesorsko kontroliranim zgorevanjem, cenej{i pa z ro~nim dodajanjem goriva, brez nadzora zgorevanja. Pri teh sistemih je izredno pomembna osve{~enost uporabnika, glede kurjenja. Monter bi moral ob vgradnji kotla na les opraviti ustrezne meritve emisij in izdati poro~ilo uporabniku. Najve~ onesna`ujejo uporabniki zastarelih kotlov na les z ro~nim nalaganjem in brez zalogovnika toplote, ki povrh vsega kurijo {e nedovoljene materiale.

Zvone Vrhovec, MRU d.o.o.

Jo`ica Ekart, urednica revije Var~ujem z energijo

Kdo je poobla{~en za nadzor emisij?

Za nadzor emisij so poobla{~ene dimnikarske slu`be - koncesionarji. Vendar pa s spremembo Zakona o varstvu okolja iz leta 2013 sedanja ureditev izvajanja dimnikarskih storitev ostaja samo {e do konca leta 2015. Tako se {ele sedaj, pet minut pred dvanajsto, pripravlja novi Zakon o dimnikarskih storitvah (ZDS)- trenutno je ta v fazi predloga. Kaj konkretno Zakon o dimnikarskih storitvah pomeni v praksi?

Po predlogu novega ZDS naj bi namesto koncesij prvi~ uvedli licence za izvajanje dimnikarske dejavnosti, ki bi jih podeljevale Upravne enote na osnovi dokazovanja izpolnjenih pogojev za njeno pridobitev. Novost novega zakona je tudi ta, da bo uporabnik moral sam izbrati licenciranega dimnikarja in z njim skleniti pogodbo (prvi~ najpozneje do 31.12.2016), v ~asu izven kurilne sezone pa bo mo`en tudi prehod k drugemu. Predlog ZDS prena{a obvezo in skrb za opravljene dimnikarske storitve izklju~no na uporabnika in predvideva tudi sankcije. Nadzor nad tem, ali ima posamezen uporabnik kurilne naprave opravljene dimnikarske storitve in s tem tudi meritve emisij, tako ne bodo ve~ opravljale dimnikarske slu`be, ampak Ministrstvo za okolje s pomo~jo in{pekcijskih slu`b in ra~unalni{kega registra za vodenje evidenc malih kurilnih naprav, imenovan Evidim. Register sicer `e deluje, vendar bodo potrebne posodobitve in tudi vztrajno a`uriranje baze uporabnikov malih kurilnih naprav, saj manjka {e kar zajeten dele`, od ve~ kot 400.000 le teh.

Imate kak{en prakti~en nasvet za uporabnike kotlov? So va{i analizatorji primerni za doma~o uporabo? ^e gre za analizator dimnih plinov, ta ni namenjen za doma~o uporabo, saj je stro{ek nakupa prevelik, poleg tega pa uporaba zahteva dolo~ena znanja. Za nastavitev kurilne naprave pokli~imo usposobljeno servisno slu`bo. Mogo~e samo majhen nasvet: ~esto se nepravilno delovanje kurilne naprave oziroma potreba po servisu/~i{~enju manifestira tako, da poraste temperatura dimnih plinov nad obi~ajno. To lahko zelo enostavno kontroliramo, ~e v merilno odprtino vstavimo termometer za dimne pline (analogni, do 500°C) in spremljamo temp.. Stro{ek termometra je 20 - 30 EUR. O mo`nosti in na~inu namestitve se posvetujete z dimnikarjem oz. serviserjem, saj namestitev ni vedno dopustna. Uporabnikom kuri{~ (drva, plin,...), ki zajemajo zrak iz prostora, pa obvezno priporo~am da namestite detektor za ogljikov monoksid.

Licencirani dimnikar bo teko~e poro~al v register Evidim podatke o kurilnih napravah, uporabnikih, spremembah, opravljenih storitvah in izmerjenih emisijah. Pri opravljanju dimnikarske slu`be je izpostavljena tudi komponenta energetskega svetovanja uporabnikom. Z ustreznim nadzorom, oskrbo in upravljanjem malih kurilnih naprav, se kon~nemu uporabniku zmanj{ajo izdatki za gorivo in pove~a varnost obratovanja. Uvaja se tudi nadzor in meritve emisij pri malih kuri{~ih na trdna goriva. Glede na to, da novi zakon {e ni sprejet in je ~asa do 31.12. malo, se upravi~eno pojavlja dilema ali ne bo ostalo po starem vsaj {e leto ali ve~. Kaj obsega va{a ponudba in komu je namenjena?

Na{o merilno tehniko - analizatorje dimnih plinov - nudimo stroki, kot so monterji in dimnikarji. Na{ program obsega prenosne analizatorje dimnih plinov, merilnike skupnega prahu po poenostavljeni gravimetri~ni metodi, stacionarne merilnike za dolgotrajne meritve emisij dimnih plinov in regulacijo procesov zgorevanja. •


Tematski vodnik KAMIN V VSAK DOM Revija Var~ujem z energijo www.varcevanje-energije.si

Foto: Kamini Ko~evar


16

VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

Kamin in kaminska pe~ – zanesljiva in uporabna

O

grevanje prostorov je danes enostavno, avtomatizirano in deluje z visokimi izkoristki. Na razpolago je vrsta izdelkov, s katerimi lahko ogrejemo prostor ali celotno stavbo, delovanje pa je ro~no ali popolnoma avtomatizirano. Prednost tak{nih pe~i je njihova majhnost, nesli{no ali zelo tiho delovanje ter dostopne cene enostavnej{ih izvedb. Lesa je zaenkrat dovolj @led v lanskem februarju je podrl toliko dreves, da smo gozdove do danes uspeli samo delno o~istiti. Kljub temu gozdarski strokovnjaki vedno odsvetujejo nekontrolirane poseke in svarijo pred apetiti energetikov. Poudarjajo, da je hlodovine {koda in da bi les smeli za ogrevanje porabljati {ele takrat, ko izdelek iz lesa opravi svojo funkcijo ter je zrel za odpad. Pri tem pa `e desetletja opazujemo izvoz hlodovine in nato uvoz izdelkov iz tega lesa, kar je seveda poslovna in okoljska neumnost. Lastniki gozdov imajo spet svoj interes, saj hlode bolje prodajo v tujini, za svoj namen se torej obna{ajo poslovno in logi~no. Slovenija ima skoraj 60% pora{~enost z gozdovi in v Evropi skoraj nimamo tekmecev. Zaradi opu{~anja manj{ih kmetij se zara{~ajo nove povr{ine, na hektaru gozda pa imamo pri nas povpre~no 240 m3 lesa. Posekamo samo dve tretjini dovoljenih koli~in, zato se lesna zaloga v na{ih gozdovih kopi~i, kar pa z gospodarskih vidikov ni vedno najbolj{e. Problemati~no

Dovodi in na~in zgorevanja polen v sodobnem sobnem kaminu

je predvsem izvajanje nujnih gojitvenih del, ki so prvi pogoj za vzgojo visoko kvalitetnih in ekolo{ko stabilnih gozdov. Obi~ajno zadostuje, da lastniki majhnih ko{~kov gozda, samo z vsakoletnim ~i{~enjem in podiranjem odmrlih dreves pokrijejo svoje energetske potrebe.

Les je olesenelo sonce ^e se odlo~imo za ogrevanje z lesom preidemo na sonaravno ogrevanje. Les je v resnici olesenela son~na energija, ~e pa ga uporabimo kot energent, z njim v okolju ne povzro~imo nobene {kode. Je enako uporaben za proizvodnjo toplote v majhnih in velikih industrijskih kuri{~ih, ter omogo~a ro~no ali popolnoma avtomatizirano kurjenje. Je drugi najve~ji energent v dele`u obnovljivih virov v slovenski energetski bilanci. Leta 2000 smo z lesom pokrili 3,9% energetskih potreb. Preden izre~emo besedo »poraba« bi morali izre~i besedo »var~evanje«. Oba izraza pogosto uporabljajo politiki, vendar pri tem mislijo na posameznega dr`avljana in ne nase in dr`avni aparat.

Modigliani deluje na polena, mo~ 12 kW, {tirje toplozra~ni izvodi skriti v okrovu nad kaminom. Foto: Kamini Ko~evar

Zato smo re{itev samo ljudje, ki bomo s pametnimi ukrepi zmanj{ali porabo vseh vrst energentov, tudi plina in nafte. Vrednote posameznika, ki razume, kaj se dogaja s planetom, `e danes spreminjajo `ivljenjski slog. Kljub nizkim cenam nafte se vedno ve~ ljudi razvitega sveta obna{a var~no in okolju prijazno. Les je obnovljiv vir in zato energetsko ni vpra{ljiv.

Lasten vir energije pomeni neodvisnost Danes je energetska neodvisnost dr`av ali posameznikov eden od najpomembnej{ih ciljev. Tudi EU ima to `e dolgo zapisano v svojih strate{kih smernicah, cilj pa namerava dose~i z var~evanjem in prehodom

Prerez sodobne avtomatske sobne kaminske pe~i na pelete


VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

17

prina{ajo novih delovnih mest ter drugih koristi. Zato se lahko pred politi~nimi ali okoljskimi pretresi zavarujemo samo tako, da vsaj toplotne potrebe poskusimo ~im bolj kriti z doma~imi viri energije. Pomisliti je potrebno tudi na dejstvo, da skoraj vse sodobne ogrevalne naprave potrebujejo {e elektriko, zato brez nje ogrevanje ne deluje. Zato je odgovor na vpra{anje, kako dose~i neodvisnost bolj kompleksen, skupni cilj pa {e vedno ostane ~im prej{nji odmik od fosilnih goriv.

Enostavne kaminske pe~i imajo prednost

na nove in okolju prijazne vire energije. V prehodnem obdobju pa bosta plin, nafta in jedrska energija, {e vedno temelj energetske oskrbe. V teku so veliki plinovodni projekti, ki pa denar prina{ajo samo prodajalcu plina. Zato se velika vlo`ena sredstva ves ~as prelivajo v tujino in nam ne

Sobne kaminske pe~i so se razvile iz velikih in energetsko neu~inkovitih odprtih zidanih kaminov. Danes te naloge opravlja majhna kovinska naprava, z zasteklenimi vrati za nalaganje in opazovanje plamena. Ve~ina tak{nih izdelkov ima ni`ji izkoristek, saj veliko toplote uide v dimnik. Vendar pa so lahko uporabni v prehodnem ~asu, ko lahko z nekaj papirja, trsk in enim polenom v nekaj minutah prijetno temperiramo razmeroma velik prostor. Zaradi nizke toplotne mo~i tudi zahteve glede vi{ine dimnika niso visoke. Enostavna kaminska pe~ pa po eni lastnosti preka{a vse druge, visokotehnolo{ke naprave za ogrevanje. Deluje samodejno, brez pomo`ne energije, ventilatorjev, podpihov in krmilne elektronike. V primeru izpada elektrike zaradi vremenskih ali drugih vplivov, bo ta kamin postal edina delujo~a ogrevalna naprava v hi{i ali stanovanju.

Razdelitev na kategorije

Prostostoje~i sobni kamin na polena tip E 929 C, mo~ 9 kW, proizvaja Piazzetta, dobavitelj Kamini Ko~evar. Foto: Kamini Ko~evar

Dovodi in na~in zgorevanja polen v sodobnem sobnem kaminu. Foto: Kamini Ko~evar

Ogrevalne naprave lahko razvr{~amo v skupine na {tevilne na~ine, ena od enostavnej{ih je razdelitev glede na kurivo. Delimo jih lahko na kamine na polena, na pelete ali na kombinirane izdelke, v katerih lahko zgoreva oboje. Z ozirom na obliko kuriva jih delimo na kamine na polena ali pelete ali oboje. Z ozirom na na~in nalaganja ali polnjenja pe~i delimo med ro~nim in avtomatskim poslu`evanjem. Z ozirom na na~in in mesto uporabe pa na lokalne naprave – pe~i, kamini, {tedilniki, nato lokalne naprave, ki so sposobne ogrevati tudi sosednje prostore ter na naprave za centralno ogrevanje. Zanimivo je, da razlika v ceni avtomatizirane sobne pe~i na polena, ki ogreva samo zrak, ali tiste, ki lahko ogreje {e vodo za centralno ogrevanje, zna{a samo nekaj odstotkov. Tehnika, s

katero krmilimo, dodajamo in podpihujemo kurivo je o~itno tako draga, da dodan izmenjevalec, raztezna posoda in obto~na ~rpalka v ceni ne pomenijo kaj dosti.

Peletne kaminske pe~i in zvok Edina stvar, ki se je ne da opisati z besedami je {um, ki ga med delovanjem povzro~ajo sobne peletne pe~i. Obi~ajni kamini na drva delujejo nesli{no, v peletnem kotlu pa stalno deluje majhen ventilator, ob~asno {e reduktor, ki poganja pol` za dovajanje pelet, sledi {e rahlo cingljajo~e padanje pelet po cevi v kuri{~e. In kon~no, burno zgorevanje pelet tudi oddaja rahel bobne~ zvok. Ob ogledih delujo~ih pe~i na sejmih, v obi~ajnem okolju, zvok sploh ni sli{en, ~etudi uho naslonimo na napravo. Vendar je vse odvisno do uporabnika. Nekateri v svojem okolju ne prenesejo niti najmanj{e motnje, druge pa kakr{enkoli {um pomirja, oznake hrupnosti pa tudi ne najdemo v vseh prospektih. Kljub temu so vse izvedbe kaminov in kaminskih pe~i zelo uporabne, okoljsko neopore~ne, imajo visoke izkoristke, s postavitvijo pa lahko enostavno re{imo marsikateri ogrevalni problem. • Simon Tihec Foto: Kamini Ko~evar


18

VODNIK - KAMIN V VSAK DOM KAMINI KO^EVAR, d.o.o., Rimska cesta 88, 3311 [empeter v Savinjski dolini Tel.: 03 700 17 96, e-po{ta: info@kamini.si, www.kamini.si

ZRAKOTESNI KAMINI RUEGG ZA PASIVNE HI[E IN OBJEKTE S KONTROLIRANIM PREZRA^EVANJEM

Sodobna gradnja zahteva zrakotesne kaminske vlo`ke, zato na izbor kamina vpliva tudi tip gradnje objekta. Pri pasivnih ali nizkoenergijskih objektih s kontroliranim prezra~evanjem je nujno potreben zrakotesni kaminski vlo`ek. Kamin s tak{nim vlo`kom deluje nemoteno tudi, ~e je v hi{i podtlak ali nadtlak in ne predstavlja elementa, ki bi povzro~al izgube. Tak{na so kuri{~a {vicarskega dobavitelja RUEGG, katerega izdelki nosijo certifikat zrakotesnosti. Ker so hi{e vedno bolj izolirane, se je potreba po energiji zelo zmanj{ala. Kamini so za nove tipe hi{ pogosto predimenzionirani, zato je treba pri nizkoenergijskih objektih izbrati primeren na~in ogrevanja s kaminom ter toploto prerazporediti tako, da je u~inkovito izkori{~ena. Zaradi minimalnih potreb po energiji moramo poskrbeti, da se energija, ki jo proizvaja kamin, porabi optimalno in u~inkovito. To dose`emo z izdelavo kaminske obloge iz visokoakumulacijskih materialov in se izognemo prese`kom toplote.

KAMINSKI VLO@KI IN PE^I PIAZZETTA Z VENTILATORSKIM SISTEMOM MULTIFUOCO

Kaminski vlo`ki predstavljajo alternativni vir ogrevanja stanovanja in lahko ogrevajo tako glavni bivalni prostor, kot tudi sosednje prostore z naravnim kro`enjem toplega zraka ali s prisilnim kro`enjem toplega zraka s pomo~jo ventilatorskega sistema. Ventilatorski sistem MULTIFUOCO je lahko pravi ogrevalni sistem za va{ dom, ~e vanj vgradite ustrezen razvod toplega zraka. Topel zrak lahko speljete v oddaljene prostore ali celo v druga nadstropja, kar vam omogo~a, da bo v drugih prostorih enako prijetna temperatura kot tam, kjer se nahaja kamin ali pe~. Ustrezno izoliran razvod toplega zraka, ki je preprost za vgradnjo in ima gibljive cevi z manj{im premerom (75 mm), omogo~a, da se topel zrak vodi do razdalje 16 m, ~e uporabljate pelete in do razdalje 10 m ~e uporabljate drva. Ventilatorski sistem MULTIFUOCO omogo~a enakomerno porazdelitev toplote od tal do stropa, saj je izpih toplega zraka pri tleh.

SANACIJSKE KAMINSKE KASETE ZA VGRADNJO V NEFUNKCIONALNE KAMINE

Starej{i kamini in tisti, ki so bili zgrajeni nepravilno pogosto ne zadovoljijo uporabnikovih pri~akovanj, saj imajo preveliko porabo, slabe izkoristke in niso varni za uporabo. Zaradi tega se ti kamini redko ali nikoli ne uporabljajo. Za u~inkovitost in varnost va{ega starega kamina ter prihranek pri ogrevanju vam ponujamo re{itev s programom sanacijskih kaminskih kaset, ki se vgradijo v `e obstoje~e kuri{~e in zaradi svoje funkcionalnosti, varnosti in esteti~nega izgleda predstavljajo svojevrstno re{itev ogrevanja. Sanacijske kaminske kasete so pravi ogrevalni sistem, ki zdru`uje veliko toplotno mo~, enostavno namestitev in fleksibilnost pri vklopu. Steklokerami~na vrata zagotavljajo popolno varnost, hkrati pa {e vedno pri~arajo lep pogled na ogenj. Zahvaljujo~ odli~nemu izgorevanju sanacijske kaminske kasete zagotavljajo maksimalno toploto ob najmanj{i porabi goriva. Ventilatorski sistemi, ki so `e vgrajen v kaminskih kasetah, pa prostor hitro ogrejejo in tako {e pove~ajo njihovo u~inkovitost. Preprosta monta`a brez ve~jih posegov!

SELTRON d.o.o., Tr`a{ka cesta 85 A, 2000 Maribor Tel.: 080 13 55, e-po{ta: info@seltron.si, www.seltron.si KAMINSKA PE^ NA PELETE – TOPLOZRA^NA

KAMINSKA PE^ NA POLENA – TOPLOZRA^NA

KAMINSKA PE^ NA POLENA – TOPLOVODNA

EDILKAMIN CHERIE

THORMA ANDORRA EXCLUSIVE

EDILKAMIN H2O OCEANO

Kaminsko pe~ na pelete CHERIE uporabljamo kot vir toplote za zra~no ogrevanje prostorov. Vgrajen ima priklop za odvod toplega zraka v sosednje prostore, kar omogo~a ogrevanje osnovnega in do dveh lo~enih prostorov. Kaminska pe~ CHERIE ima mo`nost dovoda zgorevalnega zraka od zunaj. Vgrajen ima regulator ogrevanja z mo`nostjo nastavitve tedenskega ali dnevnega ~asovnega programa. Za udobno upravljanje kaminske pe~i je prilo`en daljinski upravljalnik. Kuri{~e je narejeno iz sive zlitine, kar zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo. V kaminsko pe~ CHERIE je vgrajen napreden sistem upravljanja, ki samodejno prilagaja gorenje glede na kakovost pelet.

Kaminsko pe~ na polena ANDORRA EXCLUSIVE uporabljamo kot vir toplote za zra~no ogrevanje stanovanj ali ve~jih bivalnih prostorov. Konstrukcija kaminske pe~i omogo~a njeno vrtenje okoli svoje osi. Okrivljeno prednje steklo poudari atraktiven izgled. Kuri{~e v kaminski pe~i je obdano s posebnim materialom (vermikulitom), ki pove~uje temperaturo v zgorevalni komori in omogo~a bolj u~inkovito zgorevanje polen. Kaminska pe~ ANDORRA EXCLUSIVE ima prilo`en nastavek za priklop zgorevalnega zraka od zunaj. Vgrajeno ima tudi loputo za regulacijo primarnega in sekundarnega izgorevalnega zraka.

Kaminski vlo`ek na polena H2O OCEANO uporabljamo kot vir toplote v razli~nih ogrevalnih sistemih. Z njim lahko segrevamo do 220 m2 bivalnih prostorov. Manj{e objekte lahko z H2O OCEANO, glede na izbrano hidravli~no vezavo, ogrevamo z radiatorji ali talnim ogrevanjem in pripravljamo toplo sanitarno vodo. Dosega do 80 % izkoristek. Poraba polen se giblje med 1,5 do 7 kg/h. Odlikuje ga inovativna konstrukcija z drsnimi dvi`nimi vrati. Steklo kamina je odporno na temperaturne {oke in zdr`i obremenitev do 800°C. Ima vgrajeno avtomatsko loputo za prepre~evanje izhajanja dima, ki se aktivira ob nalaganju polen. Prav tako ima vgrajeno loputo za regulacijo primarnega zgorevalnega zraka.


VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

19

Marjeta Hu{ko s.p., Pot v dolino 19, 1261 Ljubljana Dobrunje Tel.: 041 822 022, 041 708 496, e-po{ta: marjeta@nordpeis.si, www.nordpeis.si NOTRANJE TOPLOZRA^NO OGREVANJE

NOTRANJE TOPLOZRA^NO OGREVANJE

NOTRANJE OSNOVNO ALI DODATNO OGREVANJE

Kotni kamin DENVER

Samostoje~a kaminska pe~ Quadro

Akumulacijski kamin Salzburg L

Kamine Nordpeis odlikuje preprosta uporaba, visoki izkoristki, ~isto izgorevanje in sodobna oblika. Vsi kamini Nordpeis imajo mo`nost priklopa zunanjega zraka na kaminski vlo`ek, so zrakotesni in kot taki primerni za pasivne in zrakotesne hi{e ali stanovanja.

Samostoje~i kamin Quadro odlikuje kakovost in ~isto izgorevanje. Kamin Quadro bo zavzel zelo malo prostora, lahko ga postavite tako v manj{i kot tudi v ve~ji prostor, mo`nost postavitve je tudi ob ravno steno.

Kamin Denver je nov model predstavljen na leto{njem sejmu ISH v Frankfurtu. Kakovostno kuri{~e N 36A je vgrajeno v tipsko oblogo. Mo`na je postavitev tako levo kot tudi desno. Ob strani je prakti~en prostor za shranjevanje drv. Masivna polica iz poliranega ~rnega betona lepo zaklju~i celostno podobo kamina.

Na voljo je v treh razli~nih izvedbah: Quadro 1 samostoje~i kamin na eni ÂťnogiÂŤ, Quadro 2 - z zaprtim spodnjim delom in Quadrom 3 - z zaprtim spodnjim delom in povi{anem zgornjim delom. Quadro ima mo`nost dokupa posebne zgornje akumulacijske plo{~e, ki {e podalj{a oddajanje toplote.

Kaminska pe~ Salzburg ima notranjo oblogo kuri{~a iz {amotnih plo{~, katere poskrbijo, da kamin Salzburg oddaja toploto ve~ dni. Kaminska pe~ je izdelana po najnovej{ih tehni~nih standardih in omogo~a priklop na zunanji dovod zraka. Zaradi svojih karakteristik je primeren za vgradnjo v klasi~nih, kot tudi nizkoenergijskih objektih. Na voljo so tri velikosti glede na koli~ino akumulacijskega materiala-{amota. Postavitev kamina je hitra in ~ista.

Vsi kamini Nordpeis imajo notranji del kuri{~a oblo`en s Termottom. Sistem ogrevanja je zasnovan na hitrem za~etnem ogrevanju prostora in podalj{ani akumulaciji. Tudi ko drva `e pogorijo, vam kamin {e vedno oddaja toploto 8 – 12 ur.

Kuri{~e je izdelano iz kotlovske plo~evine in ima tako dolgo `ivljenjsko dobo. Kamin Quadro ima notranjo oblogo kuri{~a iz Termott plo{~, katere poskrbijo, da kamin oddaja toploto {e ve~ ur. Tehnolo{ko dovr{en kamin ima mo`nost priklopa zunanjega dovoda zraka.

Model L in C sta edina modela, ki omogo~ata opcijo preklopa med toplozra~nim delovanjem ali akumulacijskim. Nordpeis ima v svoji ponudbi {e modele akumulacijskih kaminov Salzburg M, ki je najmanj{i v tej ponudbi, Salzburg XL , najve~ji in najmo~nej{i, ter novost v letu 2015 Salzburg C. Salzburg C je akumulacijski kamin s kotnim kuri{~em.

R-Selena d.o.o., Ob Savinji 5, 3313 Polzela Tel.: 051 344 144, www.r-selena.com VGRADNI KAMINSKI VLO@EK

Model ATC-W20

Vgradni kaminski vlo`ek ATC W20 je primeren za ogrevanje s priklopom na centralni radiatorski sistem in sicer do 10 radiatorjev. Kamin oddaja v prostor 5 kW mo~i in s tem ogreje do 50 m2 prostora. Vlo`ek je izdelan iz kakovostne kotlovske plo~evine debeline do 5 mm, kuri{~e je obdano s {amotno opeko. Vratca in okvir vlo`ka sta lito`elezna. Te`a kamina zna{a 194kg, za priklop na dimnik je potreben izhod za dimnik fi 200 mm, za kurjenje so primerna polena dol`ine do 58 cm. Dobavitelj nudi garancijo 3 let.

KAMINSKA PE^ PRIMERNA ZA CENTRALNI RADIATORSKI SISTEM

Model FGW 18 R

Pe~ FGW 18 R je primerna za ogrevanje s priklopom na centralni radiatorski sistem in sicer do 9 radiatojev. Kaminska pe~ oddaja v prostor 5kW mo~i in s tem ogreje do 50 m2 prostora. Pe~ je primerna za eta`no centralno ogrevanje in ima dodatno pe~ico v kateri lahko po `elji spe~ete okusne prigrizke. Izdelana je iz kakovostne kotlovske plo~evine debeline do 4 mm. Kuri{~e je obdano s {amotno opeko, kaminska pe~ ima vodni ovoj za 15 l vode. Te`a 150 kg, za priklop na dimnik je potreben izhod za dimnik fi 130 mm, za kurjenje so primerna polena dol`ine do 43 cm, dimenzije pe~ice zna{ajo 40x37x20cm. Dobavitelj nudi garancijo 3 let.

KAMINSKA PE^

Model Prity

Klasi~en model kaminske pe~i PRITY je primeren za ogrevanje prostorov do 150 m2. Izdelan je iz kakovostne kotlovske plo~evine debeline do 4 mm. Kuri{~e je obdano s {amotno opeko, zgornja ploskev je primerna tudi za kuhanje. Te`a 135 kg, izhod za dimnik fi 130mm, mo~ 15 kW, dol`ina polen: 45 cm, garancija 2 leti. Kvalitetne in cenovno ugodne pe~i in kamini proizvajalca Prity so `e dobro raz{irjeni po slovenskih domovih. Okoli 130 razli~nih modelov pe~i, {tedilnikov, kotlov in kaminskih vlo`kov zagotavlja izbiro za vsakega kupca. Mo`nost ogrevanja z dodatno pe~ico ali kuhalno plo{~o, eta`ne centralne pe~i, kaminski vlo`ki s priklopom na centralni radiatorski sistem ali razpih, klasi~ni {tedilniki na drva z mo`nostjo priklopa na centralni radiatorski sisetem. Razstavni salon se nahaja v Lo~ici ob Savinji, kjer si lahko veliko na{tetega tudi ogledate. Podjetje R-Selena d.o.o. poleg prodaje zagotavlja tudi servis oz. rezervne dele za vse modele proizvajalca Prity.


20

VODNIK - KAMIN V VSAK DOM PAN-DA David Pelikan s.p. , Razstavni salon Podlipoglav 1k, 1261 Ljubljana-Dobrunje Tel.: 031 744 592, e-po{ta: pandasp@siol.net, www.kamnitikamini.si AKUMULACIJSKI KAMNITI KAMIN

AKUMULACIJSKA KAMINSKA PE^

AKUMULACIJSKA KAMINSKA PE^

Mammutti soapstone

Injektor

Deko

Masivni kamniti kamini Nunnauuni sevajo toploto enakomerno in spro{~ujo~e in ustvarjajo prijetno toplo ozra~je v va{em domu. V toploti lahko u`ivamo takoj ko zakurimo ogenj, ~as oddajanja toplote pa traja vse do naslednjega dne. U`ivanje v toplini je {e bolj enostavno, saj zaradi hitrega segrevanja in zaradi dolgega ~asa oddajanja toplote, ne potrebujete neprestano nalagati lesa, ampak lahko ta ~as izkoristite zase in dru`ino. Odlikujejo ga najbolj{e lastnosti, izgled in kvaliteta, majhna poraba in najni`je emisije. Brez~asen finski dizajn iz naravnega materiala Finskega salovca. Visoka kvaliteta izdelave in vgrajenih materialov. Namenjeni so za samostojno ali dopolnilno ogrevanje vseh vrst objektov. ^as oddajanja toplote z enim kurjenjem je od 24 do 48 ur. Dnevna poraba pa od 10 – 25 kg polen.

Akumulacijske Injektor kaminske pe~i Nunnauuni imajo vgrajeno kamnito jedro, ki skrbi za dolgotrajno akumulacijo toplote, ter poseben patentiran na~in izgorevanja dimnih plinov za max izkoristek. Pred kratkim razvit sistem injektorskih pe~i proizvajalca Nunnauuni je dobrodo{la alternativa za vse, ki si `elijo kamin na polena z modernim dizajnom in se ne `elijo odre~i prednostim, ki jih prina{a akumulacijski kamniti kamin v primerjavi z konvencionalnimi kaminskimi pe~mi in kamini. Injektorska akumulacijska kaminska pe~ u~inkovito proizvaja prijetno toploto va{ega doma. Ima ~isto izgorevanje in spada v kategorijo eko kaminov z najni`jo stopnjo trdnih delcev in {kodljivih spojin v dimnih plinih. Namenjene so samostojnemu ali dopolnilnemu ogrevanju prostorov in manj{ih dobro izoliranih objektov, kjer s svojim ne`nim in dolgotrajnim oddajanjem toplote skrbijo za prijetno udobje bivanja. ^as oddajanja toplote z enim kurjenjem je do 24 ur, dnevna poraba od 10 - 15 kg polen.

Kaminske pe~i in toplozra~ni kamini Deko Nunnauuni z akumulacijsko kamnito oblogo skrbijo za hitro in prijetno ogrevanje prostorov. Oddajanje toplote ~utite {e nekaj ur po zaklju~ku kurjenja, so odli~na izbira za dopolnilno ogrevanje bivalnih prostorov, na voljo je 14 razli~nih izvedb z mo~jo 6 - 9 kW. Poraba 1,65kg/uro. Poleg ponudbe akumulacijskih Kamnitih kaminov in akumulacijskih kaminskih pe~i Nunnauuni, so v na{i ponudbi tudi pe~i in kamini drugih proizvajalcev, kot so Tonwerk akumulacijske kaminske pe~i, Norsk Kleber kamniti kamini, KFD kaminski vlo`ki in peletni kamini MZ , pe~i za savno ter izdelava posebnih akumulacijskih raketnih pe~i po meri.

RE-EKO d.o.o., Pot na Tojnice 48, 1360 Vrhnika Tel.: 01 755 12 56, e-po{ta: info@re-eko.si, www.re-eko.si TOPLOVODNA KAMINSKA PE^ NA PELETE EDIL KAMIN

TOPLOZRA^NA KAMINSKA PE^ NA DRVA EDIL KAMIN

TOPLOZRA^NI KAMINSKI VLO@EK NA DRVA EDIL KAMIN

MITO IDRO 13kW

LILIA LES 8,5Kw

SIDE PLUS 50X50

-

lito`elezno-jekleno kuri{~e zadnji izhod dimnih plinov fi 8 cm, notranji nastavek nadzorna plo{~a na zgornji strani dnevno/tedensko programiranje izpih toplega zraka na prednjem delu (mo`nost izklju~itve) `e vklju~en hidravli~ni set z zaprto raztezno posodo, obto~no ~rpalko in varnostnim ventilom na voljo v beli, bordo ali be` keramiki.

-

elegantna elipti~na forma lito`elezno kuri{~e zgornji izhod dimnih plinov fi 13 cm, notranji nastavek naravni izpih toplega zraka iz re` na zgornjem delu lesena polena do 33cm (navpi~no) na voljo v bordo, mareli~ni, sivi ali smetanovi barvi.

-

toplotno obstojno kuri{~e zgornji izhod dimnih plinov fi 18 cm, zunanji nadzor nastavljiv izpih, »turbo« vsesovanje zraka, »turbo« za olaj{anje ponovnega v`iga, en izhod toplega zraka kanaliziranje toplega zraka v sosednji prostor (opcija) po-izgorevanje kotna steklena drsna vrata (v enem kosu) sistem ~i{~enja stekla.


VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

21

LINGSTON d.o.o., Otemna 9c, SI-3201 [martno v Ro`ni dolini Tel.: 031 657 269, www.ogrej.se , www.prezraci.se , www.lingston.si KAMIN NA DRVA – TOPLOZRA^NI – ZA OGREVANJE PROSTOROV

KAMIN NA DRVA – TOPLOZRA^NI – ZA OGREVANJE PROSTOROV IN KUHANJE

KAMIN NA PELETE – TOPLOVODNI – ZA CENTRALNO OGREVANJE PROSTOROV

NORDICA MONOBLOCCO 750 PIANO

NORDICA AMERICA

NORDICA RAFFAELLA IDRO

Vgradni kamin Nordica Monoblocco 750 Piano z mo~jo do 13 kW bo brez te`av ogreval prostor velikosti do 373 m3. Kamini NORDICA so zelo kvalitetni, kar potrjujejo avstrijski atesti 15a B-VG. Odlikuje jih zelo lep, edinstven design. Sicer izvajamo celovito storitev, ki vsebuje: na~rt kamina, priklop na dimnik in dovod zraka, razvod toplega zraka in izdelava oboda. V ponudbi je bogata dodatna oprema re{etk. V primeru vgradnje toplovodnega kamina izvedemo priklju~itev pe~i na sistem centralne kurjave in izvedemo programiranje ter zagon. Izvajamo tudi izgradnjo dimnikov SCHIEDEL.

Prostostoje~i kamin Nordica America z mo~jo do 13 kW bo brez te`av ogreval prostor velikosti do 373 m3. Omogo~a nam tudi kuhanje in pe~enje na tradicionalni na~in. Kamini NORDICA so zelo kvalitetni, kar potrjujejo avstrijski atesti 15a B-VG. Odlikuje jih zelo lep, edinstven design, s {iroko paleto barv in materialov oboda pe~i, kjer izstopa keramika. Sicer izvajamo celovito storitev, ki vsebuje: na~rt kamina, priklop na dimnik in dovod zraka. V primeru vgradnje toplovodnega kamina izvedemo priklju~itev pe~i na sistem centralne kurjave in izvedemo programiranje ter zagon. Izvajamo tudi izgradnjo dimnikov SCHIEDEL.

Prostostoje~i kamin Nordica Raffaella IDRO z mo~jo do 18 kW bo brez te`av ogreval prostor velikosti do 540 m3 in sanitarno vodo. Kamini NORDICA so zelo kvalitetni, kar potrjujejo avstrijski atesti 15a B-VG. Odlikuje jih zelo lep, edinstven design, s {iroko paleto barv in materialov oboda pe~i, kjer izstopa keramika. Vgradnja kamina vam omogo~a pridobitev subvencije EKO SKLADA. Sicer izvajamo celovito storitev, ki vsebuje: na~rt postavitve kamina, priklop na dimnik in dovod zraka, razvod toplega zraka. Izvajamo tudi izgradnjo dimnikov SCHIEDEL. Seveda tudi priklju~imo pe~ na sistem centralne kurjave in izvedemo programiranje ter zagon.

MAVI Maribor d.o.o., Novakova ulica 8, 2000 Maribor Tel.: 02 23 50 300, e-po{ta: info@mavi.si, www.mavi.si VGRADNI KAMIN

[TEDILNIK

PELETNI KAMIN

LaNordica Monoblocco 800 Angolo

LaNordica Rosa Maiolica

Extraflame Sibilla Plus

Podjetje LaNordica je eden od ve~jih proizvajalcev kaminov v Italiji. Podjetje deluje `e preko 20 let in zaradi stalnega razvoja in uvajanja novih tehnologi zagotavlja vrhunske kamine, katere odlikuje visoka kvaliteta in ~udovita oblika. Kotni kaminski vlo`ek Monoblocco 800 angolo spada v serijo vgradnih kaminskih vlo`kov z dvi`nimi vrati. S svojo kotno obliko izredno lepo popestri prostor, v katerega je name{~en. Zaradi velikih steklenih povr{in in velikega kuri{~a zagotavlja pre~udovit pogled na plapolajo~ plamen. Z regulacijo primarnega in sekundarnega zraka ter dovedenim terciarnim zrakom direktno v kuri{~e, lahko zelo precizno nastavimo kvaliteto izgorevanja in s tem optimiziramo izkoristek kamina. Re{etka kuri{~a je lito`elezna, za vi{ji izkoristek pa je v kuri{~u uporabljen ironker, kateri se sam ~isti ( ostane bele barve ). Na kaminski vlo`ek je mo`no namestiti dodaten ventilator za razpih toplega zraka, kateri omogo~a hitrej{e in u~inkovitej{e ogrevanje bivalnih prostorov ( pretok ventilatorja zna{a 800 m3/h ).

Podjetje LaNordica je eden od ve~jih proizvajalcev {tedilnikov na drva v Italiji. Podjetje deluje `e preko 20 let in zaradi stalnega razvoja in uvajanja novih tehnologi zagotavlja vrhunske {tedilnike, katere odlikuje visoka kvaliteta in ~udovita oblika. {tedilnik na drva Rosa Maiolica – ~udovita oblika in enostavna uporaba. Dve lastnosti, kateri sta ta {tedilnik spremenili v prodajni hit. Italijansko oblikovanje in kvaliteta uporabljenih sestavnih delov zagotavljajo dolgo `ivljenjsko dobo in uporabnost {tedilnika. {tedilnik je opremljen z regulatorjem primarnega in sekundarnega zraka, v kuri{~e ima doveden terciaren zrak. {tedilnik omogo~a enostavno kuhanje na lito`elezni plo{~i in pe~enje v emajlirani pe~ici, hkrati pa lepo zagreje prostor, kamor je name{~en. Veliko steklo na vratih kuri{~a omogo~a pogled na plapolajo~ plamen. Velik predal pod kuri{~em in pe~ico omogo~a priro~no shranjevanje razli~nih predmetov. Zaradi prefinjene oblike ga je mo`no umestiti v {irok spekter razli~nih bivalnih prostorov.

Podjetje Extraflame je eden od ve~jih proizvajalcev peletnih kaminov v Italiji. Podjetje deluje `e preko 20 let in zaradi stalnega razvoja in uvajanja novih tehnologi zagotavlja vrhunske peletne kamine, katere odlikuje visoka kvaliteta in ~udovita oblika. Za leto 2015 predstavljamo nov model peletnega kamina Sibilla Plus. Kamin vsebuje vse komponente, katere zagotavljajo delovanje brez potrebnih ve~jih posegov uporabnika kamina. Avtomatski v`ig in doziranje kamina ter vgrajena regulacija delovanja omogo~ajo nezahtevno uporabo ter avtonomno delovanje. Regulacija omogo~a nastavitev sobne temperature in ~asovno programiranje vklopov in izklopov kamina. Kamin Sibilla plus ima serijsko vgrajen dodaten ventilator za razpih toplega zraka, katerega izvedemo preko priklju~ka premera 80 mm. Mo~ vgrajenega ventilatorja omogo~a, da lahko cev razpiha toplega zraka peljemo tudi v 6 m oddaljen prostor, kar zelo raz{iri uporabnost kamina, saj lahko z njim ogrevamo ve~ bivalnih prostorov naenkrat. Kamin zdru`uje lastnosti kot so vrhunska kvaliteta, odli~na oblika in velika mo~ ( 2,4-8,2 kW ).


22

VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

Lon~ene pe~i in sodobni bivalni objekti Mala lon~ena pe~ - ko objekt ne potrebuje velike mo~i za ogrevanje

V

edno ve~ novogradenj in obnov stanovanjskih objektov je izveden v smislu nizkoenergijskega ali celo pasivnega objekta. Nizkoenergijski predvsem pa pasivni objekti so bivalne zgradbe katerih osnovni namen je ~im manj{a poraba energije. Po definiciji naj bi bila hi{a nizkoenergijska takrat, ko ima potrebe po energiji za ogrevanje manj{e od 50 kWh/(m²a) , pasivna pa takrat, ko so potrebe manj{e od 15 kWh/ (m²a). V praksi je lahko celo manj kot 10 kWh/(m²a). Da objekt dose`e standarde nizkoenergijske hi{e ali pasivne hi{e, je pomembnih ve~ dejavnikov. Pri na~rtovanju in izvedbi je potrebno upo{tevati pravilno lego in orientacijo ter uporabo pravih materialov. Cilj takega na~ina gradnje naj bi bila ~im manj{a poraba energije za ogrevanje in hlajenje objektov. S tem moramo na ~imbolj u~inkoviti na~in posredno zadostiti pogojem: - izrabo son~ne energije na direkten na~in skozi steklene povr{ine in na indirekten na~in preko son~nih kolektorjev za pripravo sanitarne vode, - v ovoju zgradbe uporabiti ekolo{ko sprejemljive materiale za izolacijo objekta, - upo{tevati nacionalna na~ela trajnostnega razvoja in s tem zmanj{ati negativni vpliv na okolje, - s kvalitetno izvedenim kontroliranim prezra~evanjem in rekuperacijo omogo~iti zdravo in ugodno bivanje v objektu.

Najpogosteje je dodatni vir toplotna ~rpalka, ki skrbi za ogrevanje objekta in zagotavljanje potrebne koli~ine sanitarne vode v hladnih dneh brez son~nega sevanja. Toplotne ~rpalke so sodobne, tehni~no izpopolnjene naprave, ki pa imajo tudi slabosti. Z ni`anjem temperature zunanjega zraka pada tudi njihova u~inkovitost in se direktna poraba el. energije pove~uje. Njihova slabost je, da ob izpadu elektri~ne energije, ki v~asih lahko traja tudi en dan ali ve~, ne delujejo. V tej situaciji je tovrsten objekt lahko brez ogrevanja. Ena od mo`nosti je uporaba lokalnega ogrevala na trda goriva. Objekt ima majhne, zelo pi~le toplotne potrebe, vse lokalne pe~i na trda goriva pa so izdelana za mo~i

Osnovni energijski vir za tovrstne objekte je sonce. Vendar pa moramo priznati, da v na{ih krajih v zimskem obdobju son~nih dni ni na pretek. Zato v takih dnevih, ko so zunanje temperature okrog 0°C ali {e ni`je, tudi tovrstni objekti potrebujejo dodaten vir energije.

Sposobnost akumulacije toplote v {amotnih materialih omogo~a dolg ogrevalni ciklus do 12 ur.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

Zunanji dovod zraka Kurilna vrata s steklom Avtomatska regulacija dovoda zgorevalnega zraka Ro~na regulacija dovoda zgorevalnega zraka [amotna zgorevalna komora-Kuri{~e Vpihavanje sekundarnega dela zgorevalnega zraka Cona dodatnega zgorevanja Prehod dimnih plinov v dimne kanale [amotni dimni kanali – dol`ine 3m Lon~ena obloga Priklop zgoraj Priklop zadaj

najmanj 6 kW in ve~. Taka naprava bi objekt spremenila v savno, saj bi bile temperature v prostoru ob~utno previsoke. Vendar obstaja odgovor in to je lon~ena pe~, oziroma MALA LON^ENA PE^. Pod pojmom lon~ena pe~ se ve~ina ljudi predstavlja na obrtni{ki na~in sezidano grelno napravo, ki se kuri z drvmi in ogreva enega ali najve~ dva bivalna prostora. Pred o~mi se nam prika`e kme~ka izba, planinska ko~a ali bivalna soba z kerami~no pe~jo, ki prijetno ogreva prostor. Toda v resnici je lon~ena pe~ element, ki ponuja veliko ve~


VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

23

saj so mo`nosti izvedbe in uporabe lon~enih pe~i v oblikovnem in toplotno tehni~nem smislu izredno {iroke. Z uvajanjem novih bivalnih standardov in s tem gradnjo objektov z manj{o porabo energije se je pokazala potreba po individualnih ogrevalnih napravah na trda goriva manj{ih dimenzij in mo~i. Proizvajalci lon~enih pe~i smo prepoznali tr`no ni{o in prilagodili svoje proizvode temu delu tr`i{~a. Razvili smo tako imenovane »MALE LON^ENE PE^I«, ki imajo enake lastnosti kot konvencionalne izvedbe, z razliko, da so glede dimenzij in toplotne mo~i manj{e.

Kje so prednosti in zakaj se kupci odlo~ajo za take pe~i? Pove~uje se trend manj{ih bivalnih enot in nizkoenergijskih objektov, v katerih je poraba energije minimalna in so konvencionalne ogrevalne naprave na trda goriva enostavno premo~ne. Toplotne mo~i od 1,2 – 3,0 kW pri uporabi 3 do 5 kg drv za eno kurjene, so za tovrstne objekte idealne. Delovanje oziroma zgorevanje je popolnoma neodvisno od zraka v prostoru. Zunanji zrak je v kuri{~e doveden direktno od zunaj in ne vpliva na stanje prezra~evanja v objektu. Krmiljenje zgorevalnega zraka je lahko ro~no ali pa avtomatsko. V tem primeru mikroprocesor preko krmilne lopute krmili dovod zraka v kuri{~e. Na~in oddaje toplote z ne`nim sevanjem kerami~nih povr{in nudi ~loveku v smislu zdravja, ugodja in udobja najprimernej{o re{itev. Ker je dele` konvekcijske oddaje toplote zaradi nizkih povr{inskih temperatur manj{i, je tudi gibanje toplega zraka po

prostoru manj intenzivno in s tem manj{e dvigovanje pra{nih delcev. To dejstvo je {e posebno pomembno pri ljudeh z alergijami. Sposobnost akumulacije toplote v {amotnih materialih omogo~a dolg ogrevalni ciklus do 12 ur. To pomeni nalaganje drv dvakrat na dan in s tem zelo enostavno upravljanje. Zaradi moderne, tehni~no dovr{ene konstrukcije kuri{~a in dimnih kanalov in s tem popolne zgorevalne tehnike je izkoristek pe~i zelo visok preko 85%, kar pomeni majhno porabo drv in s tem cenej{e ogrevanje in manj{e deponije. Zaradi popolnega zgorevanja so temperature v kuri{~u visoke, kar pomeni ve~jo u~inkovitost naprave in ugodnej{e emisije. @ivljenska doba take pe~i je zelo dolga (najmanj eno generacijo), kar pomeni, da je investicija zelo racionalna. Dolgoro~na investicija v zanesljiv, okolju prijazen in poceni na~in ogrevanja. Vzdr`evanje in upravljanje je preprosto. Kot energent se uporablja

lesno biomasa, ki je ekolo{ko najugodnej{a pa {e najcenej{a. Kurilna vrata s steklom omogo~ajo vizualni stik s plamenom, ki ~loveka privla~i in mu ponuja dodatno ugodje. Monta`a je hitra in ~ista. Zelo pomemben je tudi design. Poleg dimenzijskih in oblikovnih posebnosti je pri vseh pe~eh mo`na tudi izbira glazurnih barv oziroma barvnih kombinacij. Ob izbiri razli~nih glazurnih kombinacij lahko vsak kupec izbere sebi primerno barvno zamisel. Tako dobi vsaka pe~ popolnoma individualni karakter, prilagojen `eljam in potrebam kupca in je popolni unikat.

Pa {e nekaj je Vsaka pe~ je okras in dekorativni element v prostoru. Poleg tega je kurjenje in upravljanje z lon~eno pe~jo prav posebno in prijetno opravilo. Posebnost je v prijetnem sevanju toplote skozi stene pe~i in mnogih funkcionalnih mo`nostih. Ogenj s kurjenjenjem lesa prijetno ob~utimo skozi odprta vrata kuri{~a, ogenj ostaja vir ogrevanja od pradavnine pa do danes. Kurjenje nam daje ob~utek spro{~enosti. Predstavlja poseben obred, ki je enak pri vsaki od lon~enih pe~i. V vsakem kuri{~u je ob kurjenju spro{~ena velika koli~ina energije. Ta se nalaga v {amotni masi lon~ene pe~i in kasneje ve~ ur kot ne`na, mehka toplota seva v prostor. Ogrevalo deluje neodvisno od elektri~nega toka v hi{i ali olja v cisterni. Lon~ene pe~i pokrivajo potrebo po toploti na na~in kot so jo neko~ koristili predniki. Tako je tudi danes, ter bo {e dolgo po tem, ko bodo olje in plin `e davno pozabljeni viri. • HROVAT JURIJ in`.stroj., pe~arski mojster www.pecarstvo-hrovat.si


24

VODNIK - KAMIN V VSAK DOM

Kaminska pe~ in vzdr`evanje Sodobni kamin je izbolj{ana verzija prastarega odprtega kuri{~a, iz katerega se je dim dvigal kar skozi stre{no konstrukcijo. Prve, dimnikom podobne konstrukcije, se pojavijo {ele v 14. stoletju, kuri{~e pa je najprej ostalo odprto, nato dobilo kovinska vrata in ~ez ~as {e sodobno, temperaturno odporno steklo. Ker so stari kamini oddajali samo sevalno toploto, so temu prilagodili tudi pohi{tvo, saj so stari fotelji z visokim naslonom prepre~evali, da bi se ljudje, kljub ognju, podhladili s hrbtne strani.

[amot in vermikulit Oba materiala sta ognjeodporna in namenjena oblaganju kuri{~a. Za po{kodbe ognjeodporne obloge je najve~krat kriv uporabnik sam, saj razpoka ali lom pomenita, da je nekdo poleno z vso silo porinil ali vrgel v kuri{~e. Kvalitetne pe~i imajo kuri{~e obdano s {amotnimi plo{~ami razli~nih oblik in debelin, rezervne

kose pa ima proizvajalec vedno na razpolago. [amot je te`ak in trd material, ki je odporen na temperature preko tiso~ stopinj. Vermikulit je podobne sestave kot {amot, plo{~e pa so izredno lahke. Lahko jih oblikujemo kar z ro~no `ago za les, kar s {amotnimi plo{~ami ni mo`no. Z vermikulitom so skoraj vedno oblo`ena kuri{~a pe~i ni`jega cenovnega razreda. Zaradi tega je izdelek veliko la`ji, vendar tudi manj odporen. Po nekaj sezonah uporabe potrebujemo novo oblogo, ki pa je prodajalci praviloma nimajo na zalogi. Kupci se lahko re{ijo z naro~ilom plo{~ pri edinem proizvajalcu v Sloveniji (podjetje Mineralka iz Cerknice).

Tesnila in steklo Negorljiva tesnila so zelo pomemben del, saj omogo~ajo, da zrak struja skozi pe~ po predvidenih poteh in ne mimo njih. Najpomembnej{e je tesnilo v vratih, ki ga je potrebno menjati po

nekaj letih uporabe. Pri cenej{ih izvedbah se vrata od vro~ine rada ukrivijo, posledica je netesnost in slab{e zgorevanje. V na{ih trgovinah je izbor tesnilnih vrvic bolj skromen, zato si lahko pomagamo z nakupom preko spleta. Po izku{njah serviserjev so po{kodbe stekel najpogostej{e okrog novega leta. Steklo lahko po~i samo zaradi udarca ali sunkovitega zapiranja vratc, kljub temu, da je poleno predolgo. Drugi vzroki niso mo`ni, saj steklo brez {kode zdr`i tudi polivanje s hladno vodo, kadar je najbolj vro~e. Vse opisane posege ali zamenjavo delov lahko izvede povpre~no spreten lastnik popolnoma sam. Prednost slab{ih kaminskih pe~i je nizka cena, dra`jih in bolj{ih pa to, da ve~ine opisanih posegov ne bo potrebno narediti niti po ve~letni uporabi. •

Razli~na tesnila lahko najdemo in naro~imo tudi na spletu

Najpogostej{a razporeditev plo{~ v nizkocenovnem sobnem kaminu

Renomirani proizvajalci imajo rezervne dele vedno na zalogi

Simon Tihec Re{etk v kuri{~u obi~ajno ni potrebno nikoli menjati


VARNOSTNI UKREPI

25

Nevaren dimni{ki po`ar

L

ani je bilo v Sloveniji 335 dimni{kih po`arov, ki so nastali zaradi v`iga saj, iskrenja in neustreznega stanja dimni{kih naprav. [tevilo rahlo pada, saj je najmanj{e v preteklih petih letih. Redno ~i{~enje koristi

^i{~enje kotla in dimnika je neprijetno delo, ki tudi nekaj stane, vendar pa je tudi koristno. S ~i{~enjem izbolj{amo po`arno varnost ter zmanj{amo porabo kuriva, saj o~i{~ena kurilna naprava deluje bolje. Milimeter debela plast saj v kuri{~u zmanj{a u~inkovitost kotla do 6%, za toliko pa se ob istem u~inku pove~a poraba. Po ~i{~enju ima zrak za zgorevanje neoviran dostop do kuriva in v dimnik, nevarnost zastrupitve ljudi z ogljikovim monoksidom (CO) pa se zmanj{a. Ta zastrupitev spada med najpogostej{e nenamerne zastrupitve s smrtnim izidom, na leto zaradi tega pri nas umre povpre~no 5 ljudi. ^e je stavba zaradi vgradnje novih oken zatesnjena, je potrebno naknadno omogo~iti dostop zraka za zgorevanje do kurilne naprave z odpiranjem oken ali po posebnem dovodu.

Dimni{ki po`ar je vedno nevaren in zastra{ujo~

zastra{ujo~, saj dimnik v tem trenutku deluje podobno kot reaktivni motor, vse skupaj pa traja nekaj minut. ^e je dimnik kvaliteten in dobro zgrajen, bodo saje zgorele brez posledic. ^e pa je sistem starej{e izvedbe, je potrebno ves ~as z otipavanjem kontrolirati vso povr{ino stene v kateri je dimnik, od kleti do podstre{ja, s ~imer ugotavljamo pregrevanje in opazimo morebitne razpoke. Po takem dogodku je potrebno naslednji dan dimnik o~istiti in pregledati, morebitne po{kodbe pa odpraviti pred ponovnim kurjenjem.

Urejena kotlovnica in podstreha Varno delovanje kurilne naprave je povezano tudi z urejenim prostorom okrog nje. Preventivno in samoza{~itno delovanje je bolj{e od vsakega zavarovanja ali {tevilke gasilcev, ki jo znamo na pamet. Na podstreho in v okolico dimnika zato ne odlagamo nepotrebne krame, dostop do dimni{kih vratc naj bo neoviran. Za kurjenje uporabljamo samo dovoljene energente, odpadkov, plastike, odrezkov iveric ali kemijsko obdelanega lesa ne kurimo. Za ~i{~enje notranjih povr{in kurilnih naprav ni priporo~ena uporaba dodatka gorivu. Slednji zni`uje v`igalno temperaturo saj, to pa je lahko vzrok za nastanek po`ara v dimniku.

Popravilo dimnika lahko izvedemo z vlaganjem nerjavnih cevi

S sajami zasuta dimni{ka vratca po po`aru

Dimni{ki po`ar in posledice ^e je zgorevanje pravilno, vi{ina in temperatura sten dimnika pa zadostna, bo tvorjenje saj in oblog na notranjih povr{inah zanemarljivo. ^e ti pogoji niso izpolnjeni, lahko obloge zama{ijo dimnik in {e poslab{ajo pogoje za zgorevanje. Ena od metod za ~i{~enje dimne cevi je kontroliran v`ig saj v njem. Pri tem obloge zgorijo in odpadejo, dimnik pa je nato zelo enostavno o~istiti. Ta poseg pa lahko povzro~i po{kodbe dimni{kih sten, zaradi izbruha isker in plamena na vrhu dimnika pa tudi po`ar, zato tak pristop odsvetujejo. ^e pa pride do samov`iga, najprej zasli{imo karakteristi~no bobnenje, ki postaja vedno glasnej{e. Plamen skozi pe~ potegne dodatne koli~ine zraka, iz dimnika se najprej vali gost ~rn dim, na vrhu pa se pojavijo plameni in iskre. Dogodek je kar

Ne glede na to, kako zastra{ujo~ je lahko dimni{ki po`ar, bolj nevarne od njega so po{kodbe dimnika, ki so posledica dolgoletnih vremenskih vplivov. Malta med zidaki z leti postane porozna, vpija vodo, ki nato v kombinaciji s toploto dimnih plinov povzro~a razpadanje sestavnih delov. Propadanje dimnika poteka od zgoraj navzdol, poleg zidarskih popravil pa je naju~inkovitej{e vstavljanje nove dimne cevi iz nerjave~e in ognjeodporne plo~evine ali gradnja sodobnega dimnika od temelja navzgor. • Tihec

Varianta z vstavljanjam kerami~nih cevi z inox objemkami


NOVOST 2015! EcoLogic SET Kotel na pelete + Sanitarna toplotna črpalka PELETNI KOTEL ECOLOGIC 30 IN ECO SPLIT SANITARNA 723/271$ o53$/.$ ECOLOGIC SET je hibridni sistem, ki ga tvorita kotel na pelete in sanitarna toplotna črpalka.

Cena EcoLogic Seta (MPC brez DDV)

3.580,00 €

Glavna prednost tega sistema je, da omogoča visoko učinkovito ogrevanje pozimi in nizko energijsko ter komfortno ogrevanje sanitarne vode v času izven ogrevalne sezone (pomlad, poletje, začetek jeseni).

Akcijska cena z montažo (DDV 9,5 % vključen v ceno)

4.999,00 €

50-90 °C

90 % DO

75 %

PRIHRANKA ENERGIJE

VISOKO

UPORABNIKU

DELOVANJE

KRMILNIK

TEMPERATURNO

PRIJAZEN

EVROPSKA

KAKOVOST

Ponudba velja do: 30. 11. 2015! Cena ECOLOGIC seta (kotel na pelete + sanitarna toplotna črpalka): 3.580,00 *Akcijska cena z montažo – IZVEDBA NA KLJUČ: 4.999,00 Kotel na pelete ECOLOGIC 30

VISOKO UČINKOVIT SISTEM

SMART LOGIKA

€ (MPC brez DDV)

€ ##5 UJKITďDM U BDMN (&2 63/,7 7o /

Ogrevalna površina

80 do 450 (max. 750) m2

Volumen hranilnika

7HUPLËQD PRË

30,8 kW (8,6 - 30,8 kW)

2EPRËMH GHORYDQMD ŋ WHPS ]UDND

nad 7°C

92%

0D[ WHPSHUDWXUD YRGH Protilegionelni program [°C]

55/65°C

Ø 80

COPt SR (1

74 l

0DNVLPDOQD NROLËLQD XSRUDEQH WRSOH YRGH (minimalno 40°C) [l]

,]NRULVWHN 2GYRG GLPQLK SOLQRY 9VHEQRVW YRGH )D]D 1DSHWRVW )UHNYHQFD [Ph/V/Hz]

1 / 230 / 50

Zalogovnik peletov

180 kg

Poraba pelet na uro

min: 1,9 kg/h, max: 6,8 kg/h

200 L

3 245 l

)D]D 1DSHWRVW )UHNYHQFD >Ph/V/Hz]

1 / 230 / 50

1RWUDQML WRSORWQL L]PHQMHYDOHF ŋ YROXPHQ SRYUĄLQD

5,3 l / 1 m2

oDV VHJUHYDQMD YRGH A15 / W10-55

4 h 15 min

*V izvedbo na ključ so vključene naslednje postavke za (delo in material): 1. Kotel na pelete ECOLOGIC 30 + serijsko vgrajena upravljalna enota SMART LOGIC 2. Sanitarna toplotna črpalka ECO SPLIT (hranilnik vode 200 L, agregat TČ, krmilna enota) 3. Komponente strojne inštalacije • Obtočna črpalka – dvižni vod • 3-potni preklopni ventil • Bakrene cevi Ø 28 mm (10 metrov) in 22 mm (7 metrov) • Raztezna posoda za ogrevalni sistem 24 L (z varnostnim in servisnim ventilom ter pritrdilno konzolo) • Raztezna posoda za sanitarno vodo 18 L (z varnostnim in servisnim ventilom ter pritrdilno konzolo) • Celoten fiting set • Izpustni ventil ½”, varnostni ventil za SV ¾”, nepovratni ventil ¾” 6 bar, kroglični ventil s holandcem ¾”, prehodni kosi, drobni material, Cu kolena…)

BREZPLAČNE INFORMACIJE

4. Postavitev in priključitev kotla na želeno mesto v kotlovnici, cevna povezava na ogrevalni sistem in hranilnik sanitarne TČ 5. Priključitev hranilnika TČ na hladno in toplo vodo (cevna povezava do 3 m) 6. Freonska povezava med zunanjim agregatom toplotne črpalke in hranilnikom TČ zajema: • montažo zunanje enote do višine 3 m nad tlemi • en preboj skozi opečno steno do 40 cm • montažno konzolo, • povezavo s Cu cevmi do 3 m, • vakuumiranje in el. povezavo med notranjo in zunanjo enoto, • elektro napajanje do 2 m. 7. Električna priključitev kotla 8. Strokovni zagon, testiranje in nastavitev parametrov

Za naročila in dodatne informacije nas kontaktirajte na: E-mail: toplotnecrpalke@gorenje.com Tel. št.: 080 48 48 ali 03 899 2692

GORENJE D.D. | Ogrevalni sistemi Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija www.gorenje.si


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

27

Kako so v zaporih Dob prihranili 500.000 EUR letno! Les je slovenski nacionalni interes V de`elah gozdov, ki redno pogozdujejo in delajo z naravo ne primanjkuje biomase oziroma lesa. Les je ~udovito darilo narave iz katerega se da narediti stole, mize, igra~e ali glasbila. Seveda imajo lesene dodatke vsi luksuzni avtomobili kot so Bugatti, Bentley ali Rolls Royce. Brez lesa enostavno ne gre.V Sloveniji potekajo vsako leto akcije pogozdovanja in tako taborniki kot tudi skavti pomagajo pri skrbi za sanacijo gozdov. Pomembnosti gozda se zavedajo tudi pri podjetju Valher d.o.o. in zato so se odlo~ili, da v letu 2016 prispevajo v sklad za nakup dreves za dodatno pogozditev.

Cene lesenih peletov so v zadnjih 2 letih padle in {e bodo Zaradi velike povr{ine gozdov, ki pokriva Slovenijo in tudi zaradi katastrofalnega `ledu, ki se je zgodil lansko leto imamo v Sloveniji prekomerne koli~ine lesa, ki ga je potrebno uporabiti. Les vsako leto znova zraste in spada med trajnostne lokalne ener-

getske vire. Cene peletov so pred 2 letoma dosegale pribli`no 350 EUR na tono. Danes peleti prve klase `e dosegajo cene 250 EUR na tono. Peleti obstajajo v ve~ verzijah. Peleti za doma~o rabo so velikosti 6mm. Za industrijsko rabo pa se uporabljajo peleti velikosti 8mmV primerjavi z Oljem je na trgu peletov konkurenca in cene bodo na osnovi tega podatka {e dodatno padle.

Zgodba o zaporih Dob Pri pregledu stanja ogrevanja v Sloveniji opazimo, da se uporablja veliko razli~nih sistemov. Od plina in elektrike v mestu, kot drv, peletov, olja in oglja na pode`elju. Stara

navada je `elezna srajca in spremeniti navado je te`ko. Ali pa tudi ne, ~e je nova re{itev veliko Miha Vake, univ. dipl. med. kom. bolj ugodna! Slovenske zapore Dob so pred leti ogrevali na nafto iz uvoza. Letni stro{ek ogrevanja je bil okoli 1 milijon EUR. Pred kratkim, pa so ogrevanje v zaporih preuredili na ogrevanje na leseno biomaso in po novem je letni znesek za energent polovico manj{i. V~asih se je torej za gretje zapornikov dalo 1 milijon EUR tujim kraljem, danes pa se da za ogrevanje pol milijona EUR doma~im kmetom in gozdarjem za les. Les je torej doma~ energent, ki se izpla~a. ^e se ho~ete pozimi torej ugodno greti razmislite tudi o gretju na biomaso. Resnica je torej taka, da `e na enem malo ve~jem objektu prehod iz olja na les pomeni letni prihranek v vi{ini 500 tiso~akov Evropske valute. Zima bo baje letos ponovno mrzla, kot ponavadi. Se boste ponovno pustili peljati na led in se greli na olje? Ali boste `e sedaj svojo kurilnico preuredili na biomaso? • Miha Vake, www.valher.si


28

ENERGENTI

P

eleti so sodobno lesno gorivo iz stisnjenega, suhega, mletega lesa. Peleti veljajo za CO2 nevtralne, ter imajo, v primerjavi z drugimi lesnimi energenti, naj~istej{e izgorevanje.

slovensko gospodarstvo in nova delovna mesta. Da bi zadovoljili potrebe strank, podjetje nudi bukova drva, ter s partnerskim podjetjem Elektro prodaja E.U. prodaja trenutno najkonkuren~nej{o elektriko.

Promocijsko sporo~ilo

Peleti slovenskega porekla najvi{jega razreda Kakovost pelet in ostalih energentov potrjujejo tako stranke, ki se z veseljem vra~ajo, tako kot tudi podjetje, ki nenehno nadzoruje kvaliteto dohodnih surovin in ima strog nadzor nad proizvodnim procesom pelet. • Ve~ na www.bukovipeleti.si

Energoles Bohor d.o.o. iz [entjurja pri Celju je slovenski proizvajalec pelet pod blagovno znamko BUKOVI PELETI z visokim standardom, kar dokazuje analiza pelet pri tr`ni znamki S4Q. Bukovi peleti se uvr{~ajo v razred A1 po kalori~nosti, vsebnosti vode, gostote nasutja in mehanske obstojnosti. Energoles Bohor d.o.o. pri proizvodnji pelet uporablja zgolj slovensko surovino iz doma~ih gozdov. S tem spodbujajo

Proizvodnja pelet je v podjetju Energoles Bohor opremljena z visoko tehnologijo in robotizirano pakirno linijo


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Energetska prenova stavb in biomasa Energetski preobrat in prehod na samovzdr`ni in ekolo{ki na~in ogrevanja je proces, ki temelji na spremembi miselnosti porabnikov. Zavedanje o tem kaj natan~no pomeni »obnovljiv vir energije« je torej klju~no za uspe{en proces energetske prenove in edini na~in za celosten strukturni premik.

presega 330 milijonov kubi~nih metrov ter iz leta v leto nara{~a. Letni prirastek tako presega 8 milijonov kubi~nih metrov. Lesna biomasa se uvr{~a v skupino najstabilnej{ih energentov, zaradi regionalne dostopnosti pa zagotavlja energetsko neodvisnost, ustvarja stabilna in dolgoro~na delovna mesta ter daje pomembno podporo kmetijskemu sektorju.

Vodilno ogrevanje na biomaso Vodiln

Strategija kon~no sprejeta Vlada RS je na seji, ki je potekala 29.10.2015, sprejela Dolgoro~no strategijo za spodbujanje nalo`b energetske prenove stavb, s katero so dolo~eni pomembni cilji zmanj{evanja rabe energije v stavbah. Strate{ki cilj na podro~ju stavb je do leta 2050 dose~i brezoglji~no rabo energije. Znatno izbolj{anje energetske u~inkovitosti ter pove~anje izkori{~anja obnovljivih virov energije v stavbah je temelj nove usmeritve. S tem se bodo bistveno zmanj{ale tudi emisije drugih {kodljivih snovi. Poleg tega je cilj tudi, da Slovenija postane prepoznavna na podro~ju trajnostne gradnje. Vmesni cilji strategije do leta 2030 so: • zmanj{ati rabo kon~ne energije v stavbah za 15% do leta 2020 in za 30% do leta 2030 glede na leto 2005; • vsaj 2/3 rabe energije v stavbah pridobiti iz obnovljivih virov energije; • zmanj{ati emisije toplogrednih plinov v stavbah za 60% do leta 2020 in vsaj za 70% do leta 2030 glede na leto 2005; • energetsko prenoviti skoraj 26 mio m2 povr{in stavb oz. 1,3 - 1,7 mio m2 letno; od tega dobro tretjino v standardu skoraj ni~energijskih stavb (AN sNES).

Dejstva, ki jih ne smemo zanemariti V tem delu Evrope velja biomasa za energent z najve~jim potencialom. 58,4% Slovenije je prekritih z gozdnimi povr{inami, kar nas po gozdnatosti uvr{~a na skupno tretje mesto v Evropi, tik za [vedsko in Finsko. Lesna zaloga gozdov

Preprosto – biomasa Razvoj podporne infrastrukture danes omogo~a popolnoma preprosto oskrbo in avtomatizirano polnjenje zalogovnikov, ki se ne razlikuje od klasi~nih oblik polnjenja, ki jih poznamo iz preteklosti. Lesno biomaso lahko danes naro~imo preko telefona ali spleta ter zalogovnik napolnimo povsem avtomatizirano, napredni kotli pa ob tem omogo~ajo avtomatiziran sistem izgorevanja. Sistemi KWB zaradi izjemnega izkoristka energenta, ki je ve~ji od 95%, omogo~ajo praznjenje posode za pepel zgolj enkrat na dve leti.

Klasi~no + inovativno – KWB Classicfire Kotel KWB Classicfire zdru`uje prednosti tradicionalnega ogrevanja z udobjem sodobnih ogrevalnih naprav. V kotlu KWB Classicfire je mo`no kuriti polena z najve~jo dol`ino 55 cm in grobe sekance, za visoko zgorevalno kakovost in najni`je izpuste pa skrbi {irokopasovna lambda sonda.

• • • • • •

Prednosti: za polena do 55 cm, velika kurilna vrata, velik polnilni prostor, nizke emisije, preizku{ena zasnova izgorevanja, mo`nost vgradnje modula za ogrevanje na pelete.

Nazivne mo~i: • 40-50 kW

KWB CLASSICFIRE Tradicionalno ogrevanje na sodoben način.

Nadgradljiv s peletnim modulom

Podro~je uporabe: • Eno- in dvodru`inske hi{e, kmetije.

Za ve~ informacij so vam pri KWB seveda z veseljem na voljo. KWB, mo~ in toplota iz biomase, d. o. o., Vre~erjeva 14, SI-3310 @alec Telefon: +386 (0)3 839 3080, E-naslov: info@kwb.si

www.kwb.si

29


30

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka Mitsubishi Electric - prava izbira! Na{e okolje je polno energije. Toplotne ~rpalke zrak-voda nam pomagajo, da to energijo lahko ~rpamo neposredno iz ozra~ja in uporabimo za ogrevanje prostorov ter pripravo sanitarne vode.

Zakaj izbrati T^ zrak - voda? Toplotne ~rpalke v primerjavi s plinskimi kondenzacijskimi in oljnimi kotli porabijo do 50% manj energije. Prihranek je {e ve~ji pri ogrevanju sanitarne vode. Drug klju~en faktor, da lahko toplotno ~rpalko zrak-voda izberemo za primarni ogrevalni sistem, je hitra in enostavna vgradnja z minimalnimi posegi bodisi v obstoje~, bodisi v nov objekt.

Zakaj izbrati toplotno ~rpalko Mitsubishi Electric? Toplotne ~rpalke s preverjeno tehnologijo Zubadan zagotavljajo neprekinjeno in zanesljivo ogrevanje tudi do -28°C zunanje tem-

Enostavno upravljanje toplotne ~rpalke na daljavo preko WIFI vmesnika – MELCloud aplikacije

perature in so idealna re{itev za ve~ino stanovanjskih objektov v Sloveniji. Odlikuje jih nizka poraba energije, nezmanj{ana ogrevalna mo~ delovanja pri zunanji temperaturi -15°C s temperaturo ogrevalne vode 55°C, (brez vklopa dodatnih elektro grelcev) nizka {umnost delovanja notranje in zunanje enote. Poleg Zubadan tehnologije pa lahko izberete tudi toplotno ~rpalko z zunanjo enoto Ecodan z delovanjem do -20°C zunanje temperature. Izjemno primerne za uporabo v var~nih oziroma

nizkoenergijskih hi{ah s talnim ogrevanjem neodvisno od regije v Sloveniji. Klju~nega pomena za energetsko u~inkovitost toplotne ~rpalke je tudi notranja enota s {tevilnimi patentiranimi tehnologijami. Glede na zna~ilnost hi{e oz. stavbe je mo`no toplotne ~rpalke Ecodan, Zubadan popolnoma prilagoditi zahtevam stranke. To pomeni, da obstaja mo`nost uporabe notranje enote Hydrobox ali kompaktne notranje enote z integriranim 200 l bojlerjem. Vse toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric se uvr{~ajo v visok razred sezonske energetske u~inkovitosti A++. Uporabniku je rokovanje s toplotno ~rpalko enostavno in prijazno. MELCloud je aplikacija (komunikacija preko Wi-Fi vme-

snika), s katero lahko na daljavo upravljamo klimatske naprave in ogrevalne sisteme, med njimi tudi toplotne ~rpalke Ecodan. Aplikacija omogo~a enostaven nadzor nad napravami tudi ko ste zdoma ali ko `elite z njimi upravljati kar iz doma~ega naslonja~a s pomo~jo pametnega telefona, tabli~nega ali osebnega ra~unalnika. Povpra{ajte nas! Proizvodi Mitsubishi Electric dosegajo najvi{je standarde klimatizacije in so za dolgoro~no investicijo najbolj{a izbira bodo~ega, zadovoljnega uporabnika. Ne prezrite – toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric so uvr{~ene na seznam Eko sklada za pridobitev nepovratne finan~ne spodbude. Pohitite in si priskrbite svojo subvencijo! •

Obi{~ite nas v Trzinu, [pruha 19, pi{ite na info@ream.si ali nas pokli~ite na brezpla~no {tevilko 080 98 98. Svetovali vam bomo o pravilni izbiri toplotne ~rpalke zrak-voda ali vam posredovali naslov na{ega poobla{~enega monterja v va{i regiji.

Prihranite ob nakupu PELETOV plus

PELETI plus

Peleti iz 100% mehkega lesa iglavcev Spremljajte nas na www.energijaplus.si/peleti in bodite pravočasno obveščeni o vseh novostih in ugodnostih!

€ 0 3 , 279

NAROČILA:

V o z DD

/palet

4k,g2vre9čo z€DDV

/15

Pri nakuptue cele pale e prihranit

21 €*!

*Ena paleta vsebuje 70 vreč.

• • • •

prodajna mesta Energije plus, 02 22 00 399, peleti@energijaplus.si ali www.energijaplus.si (zavihek Peleti plus).

080 21 15 www.energijaplus.si32

IN[TALACIJE

Akcijska ponudba tesnilne vrvice Loctite 55

L

etos se nadaljujejo promocijske aktivnosti za {e ve~jo prepoznavnost `e uveljavljenega Henklovega izdelka tesnilne vrvice Loctite 55, ki letos praznuje 15 obletnico. Strokovno informativne predstavitve, s ponudbo paketov tesnilne vrvice z 10% popustom in prilo`enim prakti~nim darilom, so organizirane v raznih trgovinah s ponudbo ogrevalne in sanitarne tehnike v Sloveniji. Predstavitve so bile oktobra v trgovinah Mavi v Mariboru, v Ljubljani, v Novem mestu, v Murski Soboti in v Celju, v trgovini INT v Izoli, v trgovinah IKE v La{kem, v Kranju, v Ljubljani, v Novi Gorici in v Kr{kem.

uporabniki kupijo vrvico po nekoliko ni`ji ceni, s prilo`enim prakti~nim darilom in pridobijo dodatne informacije.˝

Dejan Ser{en, veleprodaja Mavi ˝Tesnilna vrvica Loctite 55 je postala nepogre{ljiv izdelek, kar je spoznalo `e ve~ kot 90% instalaterjev. Klasi~nega prediva skorajda ve~ ne uporabljajo. Ve~ina monterjev najraje vzame ve~je pakiranje - 150 m vrvico. Vsekakor je to postal izdelek, ki se kar sam prodaja.˝

Dejan Ser{en

Lea Mumel, dru`inska firma Hi{ni servis, Mumel Sre~ko s.p., Lovrenc na Pohorju

˝Tesnilno vrvico Loctite 55 smo v preteklosti nabavljali preko posrednika. {ele pred pribli`no tremi leti smo se s Henklom dogovorili o direktnih naro~ilih. Letno nabavljamo od 5 do 6 tiso~ kosov tega artikla. Naro~amo ve~je pakiranje, v katerem je 150 m vrvice, ki jo v glavnem uporabljajo monterji in manj{o 50 m vrvico, namenjeno maloprodaji za manj{a dela. Izku{nje ka`ejo, da je produkt zelo uporaben, vendar je ob tem treba upo{tevati navodila in na navoj namestiti le toliko izdelka, kot je predpisano. Promocijske predstavitve so pozitivne, saj poleg ve~je prepoznavnosti izdelka lahko

˝Z na{o dejavnostjo izvajanja strojnih instalacij pokrivamo {tajerski okoli{. Izvajamo dela na kotlovnicah na lesno biomaso (peleti, polena, sekanci ), name{~amo toplotne ~rpalke in opravljamo dela za talno ogrevanje. Razen tega smo ve{~i tudi pri name{~anju vodovodnih instalacij. Zaradi {irokega asortimana del je seveda veliko potreb po kakovostnem tesnjenju spojev. V te namene `e okoli 8 let uporabljamo Henklovo tesnilno vrvico Loctite 55. Tesnjenje spojev je z njo izredno dobro, zato reklamacij takoreko~ ni. Smo odjemalci ve~jih paketov, v katerih so dalj{e vrvice po 150 m. Henklove promocijske predstavitve so dobrodo{le, saj lahko nabavimo vrvice po ni`ji ceni, s prakti~nim darilom, ki je prav tako uporabno. ˝

Zlatko @i`ek

Lea Mumel

Zlatko @i`ek, vodja nabave v trgovinah Mavi

˝Veliko dela opravimo za Staninvest, zato je specifika del raznolika. Od popravil, do namestitve novih instalacij. Pri tesnjenju spojev uporabljamo tesnilno vrvico Loctite 55. Izku{nje z njo so odli~ne. Letno porabimo od 2 – 3 komplete teh vrvic. Uporabljamo jo 7-8 let in kot izku{nje ka`ejo, jo bomo tudi v prihodnje.˝

Darko Lesi~nik

Z izdelkom zadovoljni Izku{nje ka`ejo, da se je tesnilna vrvica Loctite 55 dobro ˝prijela˝ med instalaterji. Postala je nepogre{ljiva pri tesnjenju spojev, zato jo uporablja `e ve~ina uporabnikov. Ob predstavitvi v Mariboru smo povzeli nekaj izjav ponudnikov in uporabnikov.

Darko Lesi~nik, Nenad Krsti~ s.p., Maribor

Robert Tkavc, tehni~no prodajni zastopnik Henkla za severovzhodno Slovenijo ˝Informativno, strokovne, promocijske predstavitve izvajamo z namenom ve~je prepoznavnosti na{ih izdelkov, dodatnega izobra`evanja in kot promocijo kon~nim uporabnikom. Odzivi so pozitivni, saj uporabniki kar radi posegajo po paketih, v katerih dobijo vrvico z nekoliko ni`jo ceno, s prilo`enim prakti~nim darilom. Te predstavitve potekajo v okviru tednov Loctite 55 po vsej Evropi. V ta namen izberemo trgovine, ki so specializirane za prodajo teh izdelkov.˝ • F. Mithans

Robert Tkavc predstavlja tokratno ponudbo Loctite 55


Nepogrešljiv izdelek. Profesionalna izbira.

Za hladno, toplo in pitno vodo. Za plin in sisteme ogrevanja.

Loctite® 55 v akciji Ob naročilu kompleta 4 x L55/150 m prejmete čutaro!

Henkel Slovenija d.o.o., Industrijska ulica 23, SI 2000 Maribor, Tel: 02 22 22 289, www.loctite.si


RAZSVETLJAVA

34

Led svetila so trajna in var~na

V

Slovenski Bistrici je sede` podjetja Grah Lighting, ki se ukvarja izklju~no z razvojem LED tehnologije.

Izdelujejo svetila za avtomobilsko signalizacijo, razsvetljavo cest, trgov, parkiri{~ in {portnih objektov ter svetila za notranje prostore. Njihove izdelke najdemo po vsem svetu, med drugim tudi v Avstraliji, [paniji in Italiji.

Skrivnost je v hlajenju LED svetila delujejo z izjemnim izkoristkom, saj z njimi ob enaki osvetljenosti prihranimo do 80% elektrike. Da bi svetilni element lahko dosegel `ivljenjsko dobo okrog 100.000 ur, ga je potrebno med delovanjem hladiti. To omogo~ajo primerno oblikovana ohi{ja z notranjimi in zunanjimi hladilnimi rebri, ki vi{ek toplote odvajajo od svetilnih modulov. To je zlasti nujno v krajih, kjer dnevne temperature ob~asno narastejo preko 45°C. Zaradi te in {tevilnih drugih prednosti svojih izdelkov so izvedli tudi cestno razsvetljavo v zahodni Avstraliji. Dokazali so, da njihova svetila brez {kode prenesejo vro~ino, veter, prah in padavine.

Prihranek, barva in druge koristi Najve~je in takoj{nji 80 % prihranek elektrike dose`emo z zamenjavo obstoje~e cestne razsvetljave z LED svetili. S tem izbolj{amo osvetljenost, dose`emo vi{jo prometno varnost in zmanj{amo svetlobno onesna`evanje. Korist od tega bodo imele tudi `u`elke, ki smo jih z dosedanjim no~nim razsvetljevanjem popolnoma zmedli. Zaradi njih v avstrijskem Gradcu po polno~i uga{ajo osvetlitev nekaterih javnih stavb, med drugim tudi gradu. Izbiramo svetila, ki sevajo samo navzdol, in tudi zato spadajo med okolju prijazne izdelke.

Dolga leta brez vzdr`evanja Menjava `arnic v starih cestnih svetilih je povzro~ala motnje v prometu ter nepotrebne stro{ke, saj so na dolo~enem odseku menjali vse `arnice, ne glede na to, ali so delovale ali ne. Pri~akovana `ivljenjska doba Grah Lighting LED svetil je 20 let, garancijska doba pa zna{a tudi do 10 let.

Svetilnost cestnih LED svetilk lahko izbiramo in spreminjamo

Imajo {e mo`nost prilagajanja svetilnosti, s ~imer dose`emo vi{je ugodje ljudi in dodatne prihranke. Monta`a ob zamenjavi starih svetil je enostavna, nove pa lahko proizvajalec prilagodi, ~e je to potrebno. Svetila v primerjavi z izdelkih drugih svetovnih proizvajalcev dosegajo najvi{je ocene in rekorde z vidika u~inkovitosti in trajnosti. Strokovnjaki podjetja imajo mednarodne izku{nje in izvajajo tudi brezpla~no strokovno energetsko svetovanje s ~imer dose`ejo najvi{jo korist za uporabnika. • Tihec

3MNJMRLDÖĹPN@JIDÖXP@I TMC@ ɭɩɟɬɥɪɢɘØɡɘɧɦɥɪɢɘØɢɭɘɣɠɫɜɫɘ ɦɛɣɠʻɥɠØɧɩɠɟɩɘɥɢɠØɜɥɜɩɞɠɡɜØ ɘɤɥÖɆ ɊɊ ɧɦɣɥɘØɥɘɱɠɭɥɘØɤɦʻØɛɦØ Ƀɇлɘ ɛɜɣɦɭɘɥɡɜØɛɦØ Ʉɇлɘ ɫɜɤɧɜɩɘɫɬɩɘØɭɦɛɜØɛɦØ Ɉɂлɘ ɦɞɩɜɭɘɥɡɜØɠɥØɟɣɘɡɜɥɡɜ Ɇ ØɚɦɥɪɢɦØɢɩɤɠɣɡɜɥɡɜØɫɜɤɧɜɩɘɫɬɩɜØɭɦɛɜ ɠɥɫɜɞɩɘɚɠɡɘØɦəɪɫɦɡɜʻɠɟØɪɠɪɫɜɤɦɭØɦɞɩɜɭɘɥɡɘ

01 530 22 00 info@toshibaestia.si www.toshibaestia.si

HIGH POWER36

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ir ogrevanje so koristili `e na{i predniki IR ogrevanje je zaradi {tevilnih prednosti vedno bolj priljubljeno. Povpra{evanje po IR ogrevanju nara{~a, vendar uporabniki pogosto naletijo na pomanjkljivo razlago. Smo pionir IR ogrevanja v Sloveniji. Za tiste, ki ne poznate delovanja IR SUNLIFE tehnologije, na kratko pojasnjujemo najpogostej{e dileme.

Ali je IR ogrevanje SUNLIFE nov izum? Grelna telesa, ki delujejo na principu toplotnega valovanja so stara toliko, kot je ~loveku znana uporaba ognja in kasneje kru{ne pe~i. Najstarej{i poznan sistem centralnega ogrevanja prostorov t. i. hipokavst, nam bolj poznano kot talno ogrevanje, so poznali `e Rimljani. Gre za sistem ogrevanja, ki za razliko od klasi~nega ogrevanja, kjer se najprej segreje zrak in nato predmeti, vr{i obratno. Najprej se energija grelnih teles, v najve~ji mo`ni meri neposredno prenese na predmete, ki se rahlo segrejejo,

ti predmeti pa posledi~no segrevajo zrak. Proces je podoben naravnemu na~inu prenosa toplote od sonca na zemljo.

Ali je IR ogrevanje dovolj ekonomi~no? Prihranki so lahko izjemni. V kolikor ne uporabljate vseh bivalnih povr{in, potem boste lahko prihranili tudi ve~ kot polovico va{ega letnega ra~una za ogrevanje. Ob novogradnji so lahko va{i prihranki {e ve~ji.

Kaj omogo~a u~inkovitost, ko pa delujejo na elektriko? - Ugodna cena elektri~ne energije in njen skoraj 100% izkoristek. Elektri~na energija se skoraj 100% pretvori v toploto. Posledi~no ni nobenih izgub skozi dimnik in cevi. - Ob zra~enju nastane manj izgub, saj ogreti predmeti zadr`ujejo toploto v prostoru trajneje, kar pomeni da se SUNLIFE IR paneli veliko manj ~asa

vklapljajo kot pri klasi~nem elektri~nem konvekcijskem sistemu ogrevanja. - Sistem je zaradi lokalne namestitve izjemno odziven. - Vsak prostor je individualno krmiljen in prejme ravno toliko energije kot je potrebno. - Ko termostat izmeri npr. 21 stopinj Celzija imajo pribli`no to temperaturo tudi predmeti. Zato ni potrebe po ツサnavijanjuツォ termostatov, da nam je toplo.

Kak{ni so vplivi na zdravje? IR ogrevanje zmanj{a koli~ino prahu in mikroorganizmov v zraku, ker zmanj{uje kro`enje zraka. Pozitivni u~inki se ka`ejo v zmanj{anju alergij in bolezni dihal. Sicer pa IR toploto v enaki obliki oddaja vse okoli vas in tudi vi. Vplivi IR sevanja na ~love{ko telo so po znanstveni literaturi izjemno pozitivni, obstajajo uradno priznane terapije. Sicer pa z ustrezno dimenzioniranim IR ogrevanjem uporabnik prejme zanemarljivo

BREZPLAト君A


Glavne prednosti IR ogrevanja SUNLIFE

Ali IR grelni paneli SUNLIFE grejejo dovolj? Brez dvoma je odgovor da. Ve~ina verjame, da je ob~utek toplote odvisen od toplote zraka. Kar ne dr`i, saj je toplotno udobje odvisno od vrste faktorjev, med njimi je klju~na povpre~na temperatura okolice. V naravi najdemo primer, ki potrjuje povedano. Npr. smu~arji na hladnem zraku ne utrpijo ozeblin zaradi naravnega IR sevanja, ker je okolje sposobno te `arke u~inkovito reflektirati (sneg, kamen). Z IR ogrevanjem lahko ustvarimo popolno toplotno ugodje, ne glede na zahtevnost razmer.

Ali se sistem SUNLIFE grelnih panelov razlikuje od drugih sistemov IR ogrevanja? Da. Obstaja ve~ vrst IR grelnih teles. Med njimi obstajajo tehnolo{ke razlike in s tem razlike v kakovosti. Svetujemo, da med ponudniki primerjate `ivljenjsko dobo, preizku{enost in izgled. Na{i IR grelni paneli so bili prva slovenska blagovna znamka IR ogrevanja, ki je

37 nastala v sodelovanju z vodilnimi proizvajalci IR grelnih panelov globalno.

Kolik{na je investicija v IR ogrevanja SUNLIFE? Razpon cen velik, odvisen od prostora in posledi~no velikosti in vrste panela ter njegove kakovosti. Na en manj{i prostor s termostatom, monta`o in tipi~nim panelom, torej dobavo na klju~ zna{a investicija povpre~no 350 eur do 450 eur na prostor za sobo, ob povpre~ni izolaciji. Z INFRASUN grelnimi paneli pa je v povpre~ju 30% manj{a investicija.

Kako poteka nakup? Preprosto. Kontaktirate licen~nega zastopnika ogrevanja SUNLIFE, kjer vam bodo specialisti svetovali po telefonu in na podlagi va{ih podatkov podali le informativno ponudbo, za izdelavo kon~ne ponudbe pa se naro~ite na termin v prodajnem salonu, lahko pa se pri vas oglasi tudi specialist in pogleda va{ objekt. Sledi nakup in klic monterja. Monta`a je navadno kon~ana v enem do dveh dneh za povpre~ne stanovanjske objekte. • Ekosen, promocijsko sporo~ilo

Promocijsko sporo~ilo

koli~ino IR toplote, ki se skoraj ne razlikuje od koli~ine, ki jo sicer prejmete od svojega okolja.

• Prihranimo do 65% pri stro{kih ogrevanja, • finan~no dostopno, investicija je mo`na po korakih, • odpravlja vzroke za plesen in vlago, • podalj{uje `ivljenjsko dobo zgradbe, • ustvarja bolj{i in naraven ob~utek toplote, • dalj{a `ivljenjsko dobo od sodobnih centralnih sistemov ogrevanja, • pri izdelavi in recikliranju porabimo malo energije v primerjavi s klasi~nimi sistemi ogrevanja, • ne potrebujemo vzdr`evanja, • enostavno in natan~no upravljanje vsakega prostora posebej, poleg tega je sistem SUNLIFE izjemno odziven na spremembe temperature • ni potrebne kurilnice, kotlovnice, dimnika, • enostavna monta`a brez velikega posega v objekt, • dizajn, ki se v popolnosti zlije s prostorom. • Navdu{ili so `e ve~ tiso~ uporabnikov in imajo {tevilne pozitivne reference med doma~imi in poslovnimi uporabniki. • Imajo lasten sistem monta`, ki ga izvaja izbor najbolj{ih ekip v Sloveniji. • Dodatno v podjetju ponujajo ekonomi~no linijo INFRASUN, za manj zahtevne uporabnike • Ponujajo razli~ne mo`nosti upravljanja sistema ogrevanja in re{itve za ogrevanja vode • Ponuja najdalj{o, kar do 12 letno garancijo, na linijo SUNLIFE, skupaj z garancijo na zadovoljstvo. Ponudijo torej preizku{eno, celovito, izjemno u~inkovito re{itev va{ega ogrevanja ali dogrevanja. Za ogled sistemov in ve~ informacij o re{itvah sta na voljo dva salona in sicer v Ljubljani in Mariboru. Pokli~ite in pi{ite, da se dogovorite za termin v salonih ali dobite va{ termin ogleda. ^e poveste, da ste videli oglas v reviji DELO IN DOM, dobite ob nakupu ali pripravi ponudbe do 30. 11. 2015 popust v vi{ini 7%. Pohitite!


porazdeljen po prostoru, s ~imer se izognemo pojavu vro~e glave in hladnih nog.

Popoln sistem infrarde~ega ogrevanja

P

rednosti ogrevanja z infrarde~im sevanjem so visoka u~inkovitost, enostavna priklju~itev, patentirana tehnologija sevanja ter samo 7% dele` oddajanja toplote s konvekcijo, s ~imer sistem omogo~a energijsko var~no ogrevanje. Toplota, ki jo ob~utimo na soncu, pred kaminom ali pe~jo, je infrarde~e sevanje. Za razliko od ultravijoli~nega ali rentgenskega, to dolgovalovno sevanje izjemno pozitivno vpliva na po~utje ljudi. S toplimi povr{inami, ki jih ustvarijo infrarde~i grelniki, bo bivanje ugodno toplo tudi pri ni`ji temperaturi zraka v prostoru. Zaradi tega bo izguba energije med zra~enjem manj{a, saj bo toplota shranjena v ogretih stenah. Strokovnjaki podjetja so razvili poseben material iz ogljikovih vlaken, ki elektriko pretvarja v infrarde~e sevanje. Za prenos toplote zrak ni potreben, saj se sevanje brez izgub {iri do predmetov, sten ali stropov, kjer se spremeni v toploto, nato pa enakomerno ogreva prostor. Tako so stene vedno tople in suhe, relativna vla`nost zraka je vi{ja, ni dviga-

nja prahu, krvni obtok in krepitev imunskega sistema uporabnika pa se pove~ata.

Odlike infrarde~ih grelnikov Infrarde~i grelniki INFRAPOWER so do 50 % cenej{i od obi~ajnih sistemov ogrevanja in debeli samo 2,5 cm. Za priklop zadostuje vti~nica, za pritrditev na steno, strop ali premi~no stojalo nekaj vijakov, za postavitev na tla pa stojalo, ki ga lahko dokupimo. Sobni termostati omogo~ajo izbiro ter ustavrjanje razli~no toplih predelov v enem prostoru. Vso elektriko spremenijo v toplotno sevanje, ne su{ijo zrakan ter ne povzro~ajo dvigovanja prahu. Delujejo nesli{no in prepre~ujejo nastanek plesni na zidovih. Ob~utek toplote je enakomerno

Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA nudijo odli~no, ekolo{ko in ekonomi~no re{itev za ogrevanje prostorov. Enostavna monta`a radiatorjev, eleganten design, napreden triac elektronski nesli{en termostat navdu{i {e tako zahtevnega uporabnika. Radiatorji BEHA prednja~ijo pred konkurenco tudi z izredno veliko povr{ino ogrevalne ploskve in elektri~nega grelca, kateri prepre~uje zgorevanje prahu in su{enje zraka. Pri razvoju radiatorja so in`enirji v podjetju BEHA, katero le`i kak{nih 150 km JZ od Osla, Norve{ka imeli v mislih dve bistveni lastnosti. Kako izdelati radiator, kateri bo kljuboval in dobro grel tudi v najzahtevnej{ih, polarno hladnih podro~jih Norve{ke ter pri tem ogreval kar se da v nizkotemperaturnem obmo~ju. Uspeli so skonstruirati odli~en izdelek, ki zmore zadovoljiti potrebe po ogrevanju v zahtevnem skandinavskem okolju.

Novost: karbonsko-grafitna poliamidna plo{~a Infrarde~i grelniki INFRAPOWER ustrezajo zahtevam za za{~ito virov in okolja ter ne vsebujejo svinca in PVC. Paneli imajo vgrajeno karbonsko-grafitno poliamidno plo{~o, ki je u~inkovitej{a od vseh drugih obi~ajnih elektri~nih prevodnikov toplote, je vzdr`ljivej{a od jekla ter visoko u~inkovita (pribli`no 93 %). Povr{ina plo{~e zato lahko dose`e visoko temperaturo, kar dodatno pove~a u~inkovitost in prihranke. V primerjavi z izdelki, ki imajo vgrajena le karbonska vlakna, so novi INFRAPOWER paneli izredno varni, obstojni in u~inkoviti. Anodiziran aluminijast okvir zagotavlja trdnost, nosilci na hrbtni strani pa enostavno monta`o v vseh polo`ajih. Pet vgrajenih varnostnih senzorjev {~iti izdelek pred pregrevanjem, obojestranski aluminijasti za{~itni plo{~i pa zagotavljata popolno ozemljitev. Paneli so testirani na napetost 110 V ali 230 V.

Sestava materiala Prevoden polimer na bakrenih stikih in posebna sestava plo{~e s srebrnimi nanodelci prepre~ujeta nastanek vro~ih to~k in isker pri visokih temperaturah povr{ine. Zaradi visokokakovostne epoksi smole v zgornji in spodnji plasti so paneli zelo obstojni in ognjevarni. Robovi so dobro zatesnjeni, zato ni nevarnosti uhajanja vode ali elektrike. Ker so paneli izredno tanki (0,6 do 1,4 mm), jih je mogo~e namestiti kamorkoli. Karbonsko- grafitni poliamidni prevodnik je varen, obstojen in u~inkovit. Grafitna vlakna so temperaturno odporna, odli~no prevajajo toploto in se zelo malo raztezajo, zato so primerna za elektri~ne grelnike. •SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

40

Miti o ogrevanju z IR paneli, 2. del

V

okviru Ekodom skupine, g. Mircho H. Mavrin, vodi mednarodno ekipo ekspertov na podro~ju IR tehnologije.

IR ogrevanje je globalno uveljavljeno ve~ kot 80 let. Zaradi nizkih cen fosilnih goriv in globalne prevlade teh energentov, v preteklosti povpra{evanja po IR ogrevanju prakti~no ni bilo. Ker pa je IR ogrevanje za ~love{ki organizem od vseh oblik ogrevanja najbolj podobno naravnemu procesu segrevanja (sevanja), je odli~no slu`ilo v zdravstvene namene – v inkubatorjih, tudi v nadstandardnih domovih za ostarele, v privatnih klinikah, kjer so se odlo~ili za tovrstno ogrevanje zaradi blagodejnih u~inkov na telo in ugodja. Redwell ART, kopalnica, zasebna vila, Bled

Kaj so najpogostej{e dileme potencialnih uporabnikov? Uporabniki dvomijo ali IR ogrevanje deluje, je zdravju {kodljivo, ter ali so stro{ki IR Svetovalec Mircho H. Mavrin, Ekodom ogrevanja zanesljivi. Zmedo na trgu povzro~a poplava kitajskih proizvodov s skupnim imenovalcem nizka cena. Take blagovne znamke pogosto nimajo dokazil o kakovosti in poreklu, privabljajo z nerealnimi prihranki in karakteristikami. Pogosto se prodajajo le preko spleta, brez predhodnega energetskega izra~una porabe objekta in strokovnega ogleda objekta.

Kako je z upravljanjem IR panelov? Glede krmiljenja IR paneli nimajo konkurence. Uporaba je enostavna. Krmili se individualno vsak prostor, oziroma panel posebej, odvisno od namena. Idealno se vklopijo v pametne in{talacije.

Je IR ogrevanje v kak{nih primerih stavb neizvedljivo?

IR ogrevanje je globalno uveljavljeno ve~ kot 80 let. Kaj je doprinesel razvoj v zadnjih letih? Kdo so naprednej{i proizvajalci IR panelov, kaj lahko kupimo v Sloveniji? Povpra{evanje za ogrevanje z IR paneli se je mo~no pove~alo, ko je cena nafte drasti~no rastla. Proizvodnja z IR paneli se nenehno pove~uje, cene so konkuren~ne. Po podatkih neodvisne raziskave The Economista ima IR ogrevanje dale~ najvi{jo rast med vsemi ogrevalnimi sistemi. Na podlagi na{e raziskave je rast IR ogrevanja v Sloveniji {e vi{ja. Vendar je hkrati blagovnih znamk IR ogrevanja izredno veliko. Mnogo znamk je takih, ki zavajajo, da so proizvajalci, a le preoble~ejo generi~ne proizvode v novo embala`o, predvsem kitajske. Ti produkti, zaradi vpra{ljive kvalitete, me~ejo slabo lu~ na vse resne proizvajalce. Kakovostnih in inovativnih svetovnih proizvajalcev je ve~. Morda bi izpostavil REDWELL (Avstrija), z naj{ir{o ponudbo presti`nih, preverjenih produktov z perspektivnim razvojnim timom v Evropi ali HEATSCOPE (Nem~ija) z inovativnimi paneli za terase ali CELSIUS (Italija), ki se je uveljavil na podro~ju nizkotemperaturnega ogrevanja ali SUNBOKS (ZDA) z naprednim inovativnim krmiljenjem ali INFRAPOWER (Kitajska), poznanega kot najve~jega svetovnega nizkocenovnega proizvajalca.

IR ogrevanje, kot tudi vsak drugi ogrevalni sistem, ima svoje fizikalne omejitve in ni povsod idealno. Naj na{tejem nekaj primerov. V stavbah, ki imajo akutno te`avo z vlago IR ogrevanje, kjub temu, da IR izsu{uje stene ne bo ogrevalo, razen ~e in{taliramo zelo velike mo~i, kar pa z vidika porabe ni ekonomi~no. Ena od slabosti IR ogrevanja je, da ne segreva vode, torej za sanitarno vodo potrebujete dodaten sistem. Neekonomi~no se izka`e pri stavbah, ki imajo `e obstoje~ radiatorski sistem, imajo veliko {tevilo prostorov in vse prostore uporabljajo konstantno. Pri IR ogrevanju se investicija z ve~anjem bivalne povr{ine in {tevilom prostorov linearno pove~uje. Torej, ~e imamo en prostor, velik cca. 10 m2, bo investicija v primerjavi z ostalimi sistemi zelo ugodna. V kolikor je prostorov ve~, npr. 20, bo investicija pri IR panelih zna{ala faktor 20. Kar pri toplotnih ~rpalkah ali drugih ogrevalnih tehnikah ne velja. Zato je zelo pomembno, da se pred odlo~itvijo o zamenjavi ogrevalnega sistema obrnete na nevtralne usposobljene strokovnjake, ki bodo preu~ili situacijo in predlagali optimalno re{itev. V Ekodom skupini smo razvili inovativno aplikacijo EIPO – Energetski izra~un porabe objekta, s katero ob vnosu vseh potrebnih parametrov na enostaven na~in predvidimo optimalno re{itev za vas. Za tiste, ki je {e ne poznate organiziramo izobra`evalni seminar. •

Kako je IR ogrevanje ekolo{ko? Je proizvodnja, `ivljenjska doba in recikliranje IR panelov v prednosti pred ostalimi ogrevalnimi sistemi? V kolikor za IR ogrevanje tro{imo elektri~no energijo iz obnovljivih virov je IR ogrevanje dale~ najbolj ekolo{ko in trajnostno ogrevanje. Za proizvodnjo se za povpre~no veliko hi{o porabi samo cca. 50 kg surovin, ve~ino IR grelnikov se skoraj v celoti reciklira, `ivljenska doba je predvidena na 40 – 50 let, servis in vzdr`evanje ne potrebujemo, monta`a je hitra in enostavna. Sunboks Power iQ, zimski vrt, zasebna hi{a, Ljubljana


Največja izbira IR ogrevanja

ogrevanje za industrijo

- na enem mestu v Evropi -

2010

SVETOVNA NOVOST

Sunboks Power iQ - do 30% manjša poraba elektrike od konkurence na trgu - glasovno upravljanje preko pametnih naprav-tudi izven doma - Apple Homekit kompatibilno Premiera na celjskem MOSu od 8. do 13. sep. 2015

ogrevanje za javne prostore, gostinstvo in vrtnarstvo

ogrevanje za dom za vsak okus

www.irpoint.com i i t om

energetski paket

EKODOM

Najcenejša elektricna energija v Sloveniji.

Zelena. Brez vezave in omejitev.

100 % obnovljiva energija za dom brez DDV

z DDV:

KAKO DO PAKETA EKODOM 2015 - DO NAJCENEJŠE IN OBNOVLJIVE ENERGIJE?

VT (€/kWh)

0,058800 EUR/kWh

0,071736 EUR/kWh

Ce vaš objekt ne ustreza kriterijem energetsko varcnih gradenj, potrebujete za pristop k paketu EKODOM 2015 naprave, ki dvigujejo ucinkovitost rabe energije in nižajo stroške v vašem domu.

MT (€/kWh)

0,031800 EUR/kWh

0,038796 EUR/kWh

ET (€/kWh)

0,050800 EUR/kWh

0,061976 EUR/kWh

Poslovni in industrijski uporabniki - s prilagojenimi indvidualnimi paketi do še nižijh cen - poklicite 080 19 29.

&HQLN HOHNWULþQH HQHUJLMH ]D SDNHW (.2'20 M MH YH H Y YHOMDY OMDY M HQ R Q RG G GDOMH GDO DOMH M %UH] MH UH] YH] YH DYH %UH DYH H ] þD DVRYQH RP PHMLWYH H H

W W W. E KO D O M . S I

-

i n f o @ e ko d o m . s i

EKODOM skupina

EKODOM sku kupin na d.o.o., Sajevvecc 31, 31, 1310 1 0 Ribn Ri ica Ri ca

CENIK elektric elektric ricne ne ener nergije v paketu pake uE EKODO KODOM ODO D M 22015


42

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

In Tank Toilet

Kamera za vlago

Gripit za mav~ne

Nova WC {koljka nima prigrajenega kotli~ka za izpiranje, pa kljub temu odplakne vsebino v kanalizacijo. Monta`a {koljke je poenostavljena saj {koljka stoji na tleh, voda za izpiranje pa se nahaja v praznem prostoru med zunanjo in notranjo steno {koljke. V {koljko je vgrajen {e poseben »soft air« ventilator, ki bo povzro~il izpiranje. Ko pritisnemo na tipko spro`imo ventilator, ki povi{a tlak zraka nad vodo v okrovu. Zaradi tega se ta izlije preko robov in z vseh strani v notranjost {koljke ter odplakne vsebino. Prednosti izdelka so ti{je delovanje in majhna te`a, vsi mehanizmi pa se nahajajo v ohi{ju. Dvojna tipka omogo~a majhno in veliko izpiranje (3 ali 9 l), proizvajalec Roca, ime izdelka In-Tank Meridian, www.roca.com •

Na trgu se je pojavila posebna termokamera za kleparje, krovce, gradbenike, nadzornike ter energetske strokovnjake. Z njo odkrivamo vla`na mesta v konstrukciji ali v zidovih, ki s prostim o~esom niso vidna. Kamera jih poka`e, zaradi tega lahko dolo~imo mesta, ki jih bomo merili s tipalom vlage, da natan~no dolo~imo koli~ino vlage. V napravi se nahaja prilagojen senzor za to~no ta namen, na ekranu pa prika`e vla`ne povr{ine v modri barvi. Brezdoti~no lahko izmerimo pribli`no vsebnost vlage na daljavo, v kompletu pa je {e sonda za natan~no kontaktno meritev. To~kasti laser olaj{a ciljanje, vgrajen akumulator pa zagotovi ve~urno uporabo. Meritve shranjujemo v spomin ter jih prenesemo na PC in analiziramo. Proizvajalec Flir, izdelek Flir MR160, www. Flir.com •

Poleg znanih na~inov pritrditve v mav~ne plo{~e se ja pojavil novi. Namenjen za visoke obremenitve in hitro monta`o. Izdelek se samodejno prilagodi debelini plo{~e, sile pa se enakomerno razdelijo na ve~jo povr{ino. Po vrtanju in zabijanju vlo`ka z vija~em zavrtimo dva vijaka, ki raz{irita sidrna krila na notranji strani plo{~e. Nato breme privijemo z vijakom. Premer vlo`ka 15, 18, 20 in 25 mm, obremenitve od 50 do 180 kg, za ogledala, police, radiatorje, omarice, bojlerje in TV sprejemnike. Najmanj{i ima samorezni vijak premera 4 mm, najve~ji vijak z navojem M8 s {estrobo glavo. Izdelek je malo dra`ji od podobnih, vendar zmogljivej{i, lahko ga odvijemo in prestavimo drugam, izdelek in proizvajalec imata enako ime, Gripit, www. gripitfixings.co.uk •

Brizgajo~a podlo`ka

^istilni priklju~ek

Sodobne kovinske konstrukcije so drzne in velike, saj lahko z ra~unalnikom simuliramo sile in dose`emo zagotovljeno nosilnost in stabilnost. Med sestavljanjem je potrebno zategniti na tiso~e matic, saj so ve~ji deli med seboj vija~eni. Pravilno silo zategovanja nam poka`e brizgajo~a podlo`ka, ki ima vdolbine v katerih je silikonu podobna masa, ki ob dose`eni sili brizgne na prosto. Monter med privijanjem vijaka ve, kdaj je dovolj, nadzornik pa z enim pogledom ugotovi, ali so vsi vijaki dovolj priviti da enakomerno prena{ajo sile. Ta sistem ima ve~ prednosti, saj lahko uporabljamo razli~na orodja, od ro~nih do hidravli~nih, sila privijanja bo vedno pravilna. Izdelek Squirter DTI, proizvajalec Applied Bolting Technology, www.appliedbolting.com •

^e se v stavbi zama{i odto~na cev so posledice odpiranja ~istilnega pokrova smrad in razlite fekalije. V ve~stanovanjskih stavbah je {e potrebno obvestiti vse stanovalce nad tem odtokom, saj med ~i{~enjem ne smejo spu{~ati vode in uporabljati strani{~. . Vsemu temu se izognemo z novim priklju~kom, ki je primeren za PVC, lito`elezne ali jeklene odto~ne cevi. Uporaben je za premere od 50 do 300 mm, odto~ne cevi pa so lahko okrogle, ovalne, kvadratne ali pravokotne. Priklju~ek ima pokrov s steklom, v njem pa najmanj dva zatesnjena priklju~ka za vodo, ~istilno jeklenico, visokotla~ni ~istilec ali nadzorno kamero. ^i{~enje in nadzor potekata brez vonjev in razlitja umazane vode, proizvajalec Pabstmann, www.reinigungsformteil.de •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Nova kombinirana vti~nica Najnovej{i izdelek je patentirana vsestranska vti~nica, ki je uporabniku prijazna in funkcionalna. Izdelujejo jo v ve~ variantah, osnovna pa lahko sprejme ve~ razli~nih vtika~ev. Priklju~imo lahko en obi~ajen {uko vtika~ ali dva plo{~ata vtika~a. Tretja mo`nost je uporaba novega trojnega plo{~atega vtika~a, ki nadome{~a {iroki {uko vtika~, vti~nica pa sprejme kar dva naenkrat. Vti~nica je izdelana za tokove 16 A, novi trojni vtika~ pa v dveh verzijah, 10 in 16 A. V zid jo lahko namestimo na ve~ na~inov. Mo`na je obi~ajna vgradnja ali skrita podometna varianta, s pokrovom, ki prepre~uje dostop otrokom, sledijo nadometne izvedbe ter vti~nice za vla`ne prostore, proizvajalec 4BOX, www.4box.it •

43

Prenosni rezalnik Rezanje cevi ve~jih premerov na gradbi{~u je stalen problem monterjev. Potrebujejo kompakten in prenosljiv rezalnik, s katerim bi lahko izvedli hiter rez. S to napravo lahko re`ejo cevi iz nerjave~ega jekla, bakra, litega `eleza ali polimerov do premera 225 mm. Rez je popolnoma pravokoten, brez ostankov na zunanji ali notranji strani, hitrost reza je stalna, naprava pa tehta 37 kg. Prigrajeni ima dve gumijasti kolesi, s katerima ga z lahkoto premikamo po gradbi{~u. Motor za pogon vrtenja ima mo~ 1200 W, nadziramo ga z no`nim stikalom ter se nahaja v podstavku. Rez izvede majhen ro~ni rezalnik name{~en nad cevjo, rezalno plo{~o izberemo v skladu z materialom cevi, za polimerne pa je prilo`ena posebna `aga manj{ega premera. Izdelek Roller Disc 225, www.albert-roller.de •

Design radiator DeLonghi Leggero navdu{uje

Nezmrzljiva pipa Namenjena to~enju vode na prostem in v hladnem okolju. Izvedena v podalj{ani obliki, en del se nahaja v notranjosti ogrevane stavbe, pipa pa na zunanji strani zidu. Ro~ka obra~a dolgo kovinsko palico, ki odmika tesnilo v notranjem delu cevi. Vezna cev je samopraznilna, opremljena z odzra~nikom, zunanji del pa ima protito~no zaporo. Mo`na je vgradnja v zid debeline od 150 do 800 mm, ter uporaba na javnih krajih. Vsi deli, ki so v stiku z vodo so izdelani iz rede~e litine ali plastike, zunanji del pa je kromiran. Izdelek je opremljen tudi z dodatno zaporo, ki jo premikamo z inbus klju~em, s ~imer prepre~ujemo nepoobla{~en odvzem vode. Izdelek ustreza vsem DIN standardom , izdelek z oznako Alwa, proizvajalec Honeywell, www. honeywell.de •

Najnovej{i toplovodni radiator je sedaj na voljo tudi v Sloveniji. S svojo elegantno linijo, dodelano izdelavo, razli~nimi mo`nostmi barv in izdelave ter tehnolo{kimi re{itvami navdu{uje stranke po vsem svetu. Prefinjen design in prakti~nost radiatorja Leggero se zlije v katerikoli ambient, bodisi v klasi~no ali sodobno stanovanje, predstavlja odli~no re{itev za kopalnice kot bivalne prostore. Gladka povr{ina radiatorja omogo~a enostavno ~i{~enje obenem pa je prijetna za oko. Kot ostali izdelki priznanega italijanskega proizvajalca DL Radiators, je tudi Leggero izdelan iz certificiranega in kakovostnega nerjave~ega jekla. Proizvajalec v najsodobnej{ih proizvodnih linijah v dveh italijanskih tovarnah s skupno povr{ino 65.000 kvadratnih metrov, izdeluje kakovostne panelne radiatorje, novo generacijo radiatorjev z var~no PHD tehnologijo, radiatorje z gladko sprednjo plo{~o Linear, ~lenaste Multicolonna radiatorje, kopalni{ke in design radiatorje,… Preko 100 razli~nih modelov radiatorjev izpolnjuje vse tehni~ne, funkcionalne in estetske zahteve kon~nega uporabnika. • Dodatne informacije: Veto d.o.o., 01 580 91 00, www.veto.si


UDOBJE BJE Z NAJSODOBNEJŠO TEHNOLOGIJO Regulator DIALOG EQ uporablja tehnologijo povezovanja „v oblak“, kar pomeni, da ga je potrebno le priključiti na internet in si samodejno najde pot do serverja „v oblaku“, kamor vsako minuto pošilja podatke. Ko je povezava vzpostavljena, lahko nudimo uporabniku strokovno daljinsko podporo pri zagonu kot tudi pri optimizaciji delovanja sistema. Vsak regulator DIALOG EQ (priključen na internet) lahko na željo uporabnika daljinsko tudi posodobimo (spremenimo ali dodamo posamezne funkcije). Nimate interneta? Ni problema, DIALOG EQ v takem primeru prevzame vlogo serverja in vzpostavi lokalno Wi-Fi omrežje.

PRILAGODLJIVOST Regulator DIALOG EQ lahko uporabljamo pri proizvodnji in distribuciji toplote oziroma hladu. Algoritmi so pripravljeni za vodenje in nadzor: - kotlov na biomaso, plinasta in tekoča goriva ter električnih grelcev (ogrevanje); - toplotnih črpalk zrak/voda (ogrevanje, hlajenje); - toplotnih črpalk voda/voda (ogrevanje, pasivno hlajenje, hlajenje); - sončnih kolektorjev (ogrevanje); - do 3 ogrevalno/hladilnih (direktnih ali mešalnih) vej z izbiro načina regulacije; - sanitarne vode s cirkulacijsko črpalko.

ŠIROK SPEKTER UPORABE Regulator DIALOG EQ je predvsem namenjen vodenju in nadziranju: - ogrevalno/hladilnih sistemov (hiše, bloki, poslovne zgradbe, industrijski objekti), - manjših in večjih toplotnih postaj, - kotlovnic na biomaso, - prezračevalnih sistemov, - inteligentnega doma.

Primer kotlovnice, opremljene z vizualizacijo (SCADA) pri eni vodilnih domačih družb s področja toplotnih črpalk.

PROF.EL, Profesionalna elektronika d.o.o.

UGODNA CENA Regulator DIALOG EQ dobite že od 450,00 EUR + DDV dalje, pri čemer je cena odvisna od potreb in želja kupca. V 24 mesečni garancijski dobi so vse programske posodobitve brezplačne. Vsak kupec dobi brezplačno 5 temperaturnih tipal in storitev »v oblaku« (velja do 1.1.2016).


REGULACIJE

Regulator DIALOG EQ perfektna re{itev Ste vedeli, da regulator Dialog EQ omogo~a vodenje in nadzor va{ega ogrevalno/hladilnega sistema kadarkoli in od koderkoli?

Zakaj potrebujemo dober regulator? Ko ste vgradili dober kotel, toplotno ~rpalko ali prezra~evalni sistem, {e ne pomeni, da imate optimalno delujo~ sistem. Za optimalni sistem ogrevanja ali hlajenja, je potreben dober sistem vodenja in nadzora, ter dobra regulacija.

Kako lahko regulator Dialog EQ var~uje, ne da bi pri tem zmanj{al va{e ugodje? Proizvodnja energije za ogrevanje in hlajenje ter njena distribucija ni preprosta naloga. Ob pravem ~asu je potrebno pripraviti pravo koli~ino energije,

jo skladi{~iti ali razdeliti med porabnike tako, da jo prejmejo ob pravem ~asu v zadostni koli~ini. Ko pa je treba isto~asno skrbeti tudi za var~nost, varnost in specifi~nost va{ega sistema, se pojavijo te`ave. Saj se vam je verjetno `e pripetilo, da ste prispeli domov ob neobi~ajnem ~asu in bili potrebni vro~e prhe, tople vode pa ni bilo. Ali pa ste v naglici odpotovali na smu~anje in pozabili zmanj{ati jakost ogrevanja… V takih in podobnih situacijah lahko s pomo~jo daljinskega nadzora z lahkoto uredite zadevo. Regulator Dialog EQ s tehnologijo povezovanja »v oblak« namre~ omogo~a, da z njim komuni-

cirate kar s pomo~jo svojega telefona, tablice ali ra~unalnika, in to od kjerkoli in kadarkoli. Regulator samostojno nadzira in vodi sistem ogrevanja/hlajenja ter upo{teva vse varnostne omejitve, ki so potrebne za dolgo `ivljenjsko dobo va{ega ogrevalnega ali hladilnega sistema. Zakaj ne bi prepustili vse navedene naloge eni napravi, ki zmore voditi in nadzirati va{ sistem? Regulator Dialog EQ te naloge z lahkoto prevzame!

Regulator Dialog EQ ni povpre~en regulator Dialog EQ omogo~a enostavno prilagoditev regulacijskih algoritmov razli~nim sistemom za ogrevanje. Idealen je tako za doma~o kot poslovno rabo ter vodenje ve~jih kotlovnic. Algoritmi za proizvodnjo energije iz razli~nih virov so `e pripravljeni, hkrati pa je mo`na dopolnitev z novimi. Prav tako so algoritmi za distribucijo energije (dve me{alni veji, direktna veja in sanitarna

45

Ne spreglejte: - da lahko program delovanja vsakega regulatorja tudi daljinsko posodobimo, - da je varnostna kopija vseh uporabni{kih nastavitev shranjena tudi »v oblaku«, - da je regulator opremljen s »~rno skrinjico«, ki bele`i vse pomembne dogodke, - da je daljinski dostop do regulatorja mo`en le preko »oblaka« (direkten daljinski dostop zaradi varnosti in zanesljivosti ni mogo~), - da regulator vsebuje tudi lasten server, ki ga lahko uporabljate znotraj lokalnega omre`ja, - da se v primeru po{kodbe delovnega programa le-ta samodejno preprogramira, - da omogo~a tri nivoje dostopa: uporabni{kega, serviserskega in administratorskega, - da lahko prosite za daljinsko pomo~ strokovnjake, ki vam optimizirajo va{ sistem, - da vsak kupec dobi brezpla~no 5 temperaturnih tipal in storitev »v oblaku« (velja do 1.1.2016).

voda) `e pripravljeni, ostali izhodi pa {e ~akajo na `elje uporabnika. Vizualizacija delovanja (SCADA) je za kon~ne uporabnike prav tako `e pripravljena, medtem, ko jo za ve~je kotlovnice in prvo vgradnjo pripravimo po `eljah kupca. • Ve~ na www.profel.si


[katlasta stavba je izolirana z 20 do 30 cm izolacije

Prva ve~stanovanjska pasivna hi{a

P

redstavljamo pasivno hi{o, nekak{en okoljsko socialni perpetuum mobile, ki je namensko zgrajena za socialno {ibkej{e uporabnike in predstavlja poseben primer dobre gradbene prakse v Sloveniji. Na~in izvedbe pasivne hi{e in vgrajeno tehniko v pasivne ve~stanovanjske stavbe smo `e obravnavali, vendar le objekte v tujini, saj tak{nih pri nas nismo zasledili. Na spletni strani IZS (In`enirska zbornica Slovenije) smo pred kratkim naleteli na opis prve take pasivne hi{e pri nas, ki stoji v Vi`marju pri Ljubljani.

v son~nih dneh zajame toliko energije, kot jo je potrebno za obratovanje stavbe, ogrevanje sanitarne vode pri tem ni v{teto. To vodo ogrevajo stanovalci v lo~enih majhnih elektri~nih grelnikih, po enim v vsaki stanovanjski enoti. Namen upravljalca stavbe je {e, da bo za vrednost prodane son~ne elektrike zni`al najemnine in s tem ustvaril nekak{en okoljsko socialni perpetuum mobile.

Pasivna in zrakotesna hi{a Pasivna hi{a je zgrajena v armiranobetonski izvedbi in v pasivnem standardu,

Razpored prostorov ve~stanovanjske pasivne hi{e V stavbi je 22 stanovanj za eno, dve, tri ali {tiri osebe, v vsakem je kopalnica in opremljena kuhinja. Financiral jo je javni stanovanjski sklad ob~ine Ljubljana, namenjena pa je bivanju socialno ogro`enih oseb. Zaradi tega mora biti bivanje v njej ~im cenej{e. Streha je prekrita s fotovoltai~nimi moduli skupne mo~i 14 kW, in lahko Na pogled obi~ajna stavba je zgrajena v pasivnem standardu

kar pomeni, da je poraba energije za ogrevanje ni`ja od 15 kWh/m2 na leto. Stavba ni podkletena, temeljna ploskev pa le`i na plasti plo{~ iz ekstrudiranega polistirena. Stene in strop so izolirane z 20 ali 30 cm izolacije, odpravljeni so vsi toplotni mostovi, tudi tisti pri balkonih. Obod ima toplotno prehodnost U=0,12 W/m2 K, okna so troslojna z U=7 W/m2 K. Ovoj je zrakotesen, pri nadtlaku 50 Pa je izmerjena zrakotesnost zna{ala 0,3 menjave na uro (dovoljeno 0,5 menjave), s ~imer je potrjena zelo dobra izvedba stikov med razli~nimi gradbenimi elementi.


PASIVNA HI[A

Predgrevanje vstopnega zraka s toploto zemlje

Dogrevanje je elektri~no Toplota zemljine pozimi predgreje zunanji zrak, poleti pa ga ohlaja za 5 do 10 stopinj pod zunanjo temperaturo. Zrak nadaljuje pot do rekuperatorja toplote kapacitete 1.500 m3/h, ki deluje nepretrgoma in ima visok toplotni izkoristek – 92 %.

47

Izmenjevalec se nahaja v dobro izoliranem ohi{ju

Zrak se pred vpihom v prostore v zimskem ~asu dogreje do 19°C, kar je ob velikih notranjih virih toplote, ki jih povzro~ajo stanovalci, zadostna temperatura za udobno bivanje. Za pokrivanje konic so pod stropnimi dovodi zraka nad okni name{~eni {e majhni termostatsko krmiljeni elektri~ni

radiatorji z mo~jo 400 W. Pretvorbo elektrike v toploto, ki jo zaradi nizkega izkoristka odsvetujemo, lahko uporabimo v pasivnih stavbah za dogrevanje, saj je poraba energije izjemno nizka. • Tihec


48

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka Toshiba Estia High power ogreje do 60°C

T

oplotne ~rpalke imajo pred drugimi sistemi ogrevanja pomembno prednost. Delujejo na elektriko, kar pomeni, da hi{a potrebuje samo en energetski priklop, s katerim pokrijemo vse toplotne, svetlobne in komunikacijske potrebe. Z enim kompresorjem do 60°C V zunanji enoti se nahaja ventilator, lamelni izmenjevalec in dvojni rotacijski kompresor. Dva rotirajo~a bata v zaprti kompresorski komori delujeta tiho, brez tresljajev in tako u~inkovito, da voda v predtoku dose`e 60°C tudi kadar je zunaj -15°C, pri ~emer naprava ohrani nazivno kapaciteto. [tevilo COP 4,88 dodatno potrjuje u~inkovitost tega stroja v primerjavi z drugimi, ki vklju~ujejo pomo`ne elektri~ne grelce {ele pri zunanjih -5°C. Ventilator in kompresor delujeta vedno s spremenljivim {tevilom vrtljajev in se natan~no prilagajata trenutnim toplotnim potrebam, zaradi ~esar so stro{ki delovanja nizki. Brez pomisleka lahko z njo opremimo nove ali stare stavbe, saj bo radiatorski sistem u~inkovito deloval naprej. Odstranimo lahko tudi elektri~ni bojler za sanitarno vodo in klimatsko napravo za poletno hlajenje, saj bo Estia samostojno

prevzela tudi njune naloge. Med hlajenjem poleti na primer, stroj samodejno preklopi in v 15 minutah ogreje vodo v bojlerju, nato pa spet nadaljuje z ohlajevanjem stavbe.

Notranja krmili in razdeljuje V majhni notranji enoti je skrita prava toplotna centrala. V njej se toplota vro~e pare hladiva iz kompresorja v zmogljivem plo{~atem izmenjevalcu prenese na vodo. Nato jo obto~na ~rpalka po{lje kamor je potrebno, ogreje vodo v bojlerju ter talnem ali radiatorskem ogrevanju. Pod pokrovom se nahajajo {e krmilna avtomatika, raztezna posoda, krmilni ventili in filter obto~ne vode. Ta je pomemben del sistema, saj prestreza ne~isto~e, ki bi lahko zama{ile fine lamele u~inkovitega izmenjevalca toplote. Del sistema je {e bojler za sanitarno toplo vodo, izdelan iz nerjave~ega jekla, poliuretanska toplotna izolacija pa prepre~uje izgubo energije.

Toshiba High Power ogreje vodo do 60°C

Vgrajen ima {e elektri~ni grelnik, ki pa slu`i samo za ob~asno pregrevanje in dezinfekcijo. Vse vodne napeljave se nahajajo v stavbi, zato ni nevarnosti zamrznitve, zemeljska dela niso potrebna, dimnik pa lahko postane prezra~evalni kanal. Na{ nov ogrevalno – hladilni sistem lahko {e u~inkovito pove`emo z vsemi obstoje~imi sistemi v hi{i, na primer s peletnim kotlom ali termosolarnim sistemom, prihranke in u~inek bomo s tem samo {e pove~ali. Ve~ informacij najdemo na www.nix.si • Tihec
SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

51

Izkoristki toplotnih ~rpalk so vse vi{ji

V

rednost, ki dolo~a u~inkovitost toplotne ~rpalke je grelno {tevilo COP (Coefficient of Performance – koeficient u~inkovitosti). Gre za razmerje med pridobljeno energijo in elektri~no energijo, ki jo potrebujemo za delovanje toplotne ~rpalke.

ristki v zadnjih desetih letih zelo povi{ali. Pri toplotnih ~rpalkah so zrasli s 4,5 na 6, pri sistemih zemlja-voda s 4 na 4,8, pri sistemih zrak-voda pa s 3 na 4.

Pri pridobljeni energiji govorimo tako o pridobljeni toploti potrebni za ogrevanje kot tudi proizvedenim hladom, ki ga uporabnik rabi za hlajenje prostorov. Pri toplotnih ~rpalkah je vrednost COP med 3,5 in 6. Vse pa je odvisno od pogojev, kakovosti toplotne ~rpalke in vira ogrevanja. Najvi{je izkoristke imajo toplotne ~rpalke voda-voda, najni`je pa zrak-voda, vendar je investicija v slednje toplotne ~rpalke neprimerno bolj poceni in enostavna kot pri toplotnih ~rpalkah,

ki za pretvorbo toplote izkori{~ajo vodo, pa {e vedno imajo nad 3,5. V podjetju Termo-tehnika, ki proizvaja Kronoterm toplotne ~rpalke pravijo, da so se izko-

V Termo-tehniki {e razlo`ijo, da je osnova za delovanje vseh toplotnih ~rpalk Carnotov proces, ki omogo~a, da se toplota ~rpa z nizkega na visok temperaturni nivo, za kar pa je potrebno dovesti delo v obliki elektri~ne energije. Osnova za visoko u~inkovitost je v tem, da se toplota, ki je shranjena v okolici toplotne ~rpalke (podtalna voda, zemlja, kamnine, zrak), na nizkem temperaturnem nivoju pre~rpa na visok temperaturni nivo, s ~imer ogreva medij za ogrevanje prostorov ali sanitarno vodo. Tako se za vsako vlo`eno enoto elektri~ne energije v ogrevalni sistem vnese med {tiri in {est enot toplote, medtem, ko bi se pri elektri~nem ogrevanju vneslo samo ena enota toplote. Opisan sistem omogo~a, da toplotne ~rpalke postajajo najbolj u~inkovit vir ogrevanja. • Franc Marovt, vodja razvoja Kronoterm

V novem objektu podjetja Termo-tehnika d.o.o., so opremili tudi nov laboratorij za testiranje novih modelov toplotnih ~rpalk s tremi testirnimi komorami, kjer bodo lahko testirali vpliv komponent in tehni~nih re{itev na dviganje u~inkovitosti toplotnih ~rpalk.


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka Ecodan v najbolj var~nem energijskem razredu A++

O

d konca septembra morajo biti po zahtevah evropske komisije vse ogrevalne naprave opremljene z energijskimi nalepkami. Z energijsko nalepko in podatkovno kartico je tako treba opremiti tudi elektri~ne grelne naprave, plinske in oljne kotle, bojlerje, grelnike in toplotne ~rpalke. Potro{niki bodo tako natan~no razbrali u~inkovitost ogrevalnega sistema. Vsi sistemi za ogrevanje prostora ECODAN spadajo v energijski razred A++, sezonski koeficient energijske u~inkovitosti pa presega trenutno uveljavljeno zgornjo mejo A++ in se uvr{~a v najvi{ji razred u~inkovitosti A+++. Druga~e so toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric v deljeni izvedbi (split sistem) ekolo{ko naravnani, gospodarni ogrevalni sistem nove generacije z invertersko tehnologijo. Zunanje enote so v dveh verzijah: Ecodan in Zubadan. Slednji ima patentirano invertersko tehnologijo »flash injection«, zato je sistem povsem zmogljiv tudi pri -15 stopinjah Celzija, naprava pa deluje tudi pri -28 stopinjah zunanje temperature, kar je idealno tudi za pripravo tople sanitarne vode. Sistem je primeren za ogrevanje

ve~jih objektov, saj lahko v kaskadni sistem pove`emo do {est naprav, s ~imer dose`emo 138 kilovatov ogrevalne mo~i. Na voljo sta dve razli~ici notranjih enot za pripravo tople vode: z 200 litrskim rezervoarjem tople sanitarne vode ali brez. Ogrevalna in sanitarna voda se segrevata do 60 stopinj Celzija, s programom za dezinfekcijo pa do 70°C. Inovativna funkcija avtomatskega prilagajanja meri sobno in zunanjo temperaturo ter tako izra~una mo~ za ogrevanje prosto-

Indoor unit E*ST20C-**C (W) Outdoor unit PUHZ-SHW112VHA (-BS)

L A++ A+ A B C D E F G

A ++

A B C D E F G

A

13 kW

13 kW 40 dB

12 kW

70 dB

2015

811/2013 BH79J465H07

ra. S tem sistem zagotavlja najbolj ustrezno mo~ ogrevanja. Poleg tega ocenjuje bodo~e spremembe sobne temperature in prepre~uje nepotrebno dviganje in zni`evanje temperature dovoda. Pri ogrevanju z s talnim gretjem in radiatorji sistem Ecodan omogo~a tudi nastavitev dveh ogrevalnih krogov. • Ve~ informacij na www.vitanest.si Karmen Kompara


ZAGOTOVITE SI PRIHRANKE TUDI TO ZIMO. Pred zimo spet zQiçXMemo FeQe zD QDåe zYeste NXpFe 0,3091* EUR/Sm3

• 080 2882 www.energetika-lj.si

* Cena brez DDV in dajatev. Cena velja do 31. 10. 2016, prijave sprejemamo od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015.


54

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Obratovanje toplotne ~rpalke in kvaliteta in{talacije

V

e~ji popust in cenej{a monta`a sicer predstavlja bli`njico do prodane toplotne ~rpalke, vendar kaj to pomeni za kupca in monterja na dalj{i rok? Predstavljajte si slede~e: odpravljate se na dopust in vam nenadoma zazvoni telefon. Kli~e vas stranka, ki ste ji montirali toplotno ~rpalko ravno pred odhodom. Oh, pa saj najverjetneje ni tako nujno. Vendar telefon ponovno zazvoni in na ekranu se izpi{e ista {tevilka. Izka`e se, da je stranki toplotna ~rpalka zaradi neprimernega orodja “spustila”! Ve~ina hladiva je zbe`ala v atmosfero (`e samo po sebi ekolo{ka katastrofa), stranka pa je ostala na hladnem in brez tople sanitarne vode.

Kakovostnej{e bakrene cevi Bakrene cevi za freonsko povezavo vi{je kakovosti imajo debelej{e stene cevi, kar pomeni, da je bistveno manj mo`nosti, da bi se krivljenje cevi kon~alo s prelomom. Navadno imajo tudi izolacijski material bolj{ega razreda, kar pomeni manj izgub pri obratovanju toplotne ~rpalke. Kakovostnej{e orodje za izdelavo t.i. pertljev, je dejansko prvi korak do bolj tesnih povezav. Staro, razmajano orodje povzro~i neenakomerne, predvsem pa netesne spoje. Hkrati je cevi potrebno tudi »raziglati«, saj lahko pretok hladiva utekle iglice potisne v kompresor, kar ima lahko neugodne posledice. Hude posledice ima lahko tudi vdor vlage, ravno zaradi netesnosti ali celo oslabele vakuumske ~rpalke, ki je slabo izpraznila freonsko povezavo.

Nizka cena toplotne ~rpalke? V zadnjih letih se je tr`i{~e s toplotnimi ~rpalkami spremenilo v boji{~e, kjer

najla`je zmaga tisti, ki ceno toplotne ~rpalke (skupaj z monta`o) spusti na najni`ji nivo. To pa za sabo potegne {tevilne slabosti. Omejuje namre~ ~as, ki ga “sme” monter porabiti za monta`o, hkrati omejuje nivo kakovosti uporabljenega monta`nega material in nenazadnje tudi kakovost orodja. Tako prodana toplotna ~rpalka je, kratkoro~no gledano, zmaga, vendar se kaj hitro lahko poka`e v druga~ni lu~i. Namre~ ob tem se monter ne more izogniti, da mu ne zmanjka za novo, kakovostnej{e orodje ali novo prevozno sredstvo. Za marsikaterega monterja tak{no poslovanje pomeni “umiranje na obroke”.

Kak{ne monterje premore trg Monta`a, za katero si izvajalec ni vzel veliko ~asa, ne more biti dobra. Ko vas obi{~e monter, bi naj ta temeljito pretehtal okoli{~ine monta`e toplotne ~rpalke v va{i hi{i; premislil polo`aj enot, izmeril razdaljo med njimi, izra~unal potrebno koli~ino plina, ki bi ga bilo morda potrebno dopolniti, poskrbel, da je monta`a li~na ter se posvetil izboru va{emu objektu primernih komponent.

Ko se zgodijo te`ave zaradi monta`e Ko pristopi razo~arana stranka in se kasneje izka`e, da je za vse nev{e~nosti vzrok podpovpre~na kakovost monta`e in uporabljenega materiala, to povzro~i precej{njo {kodo ne samo monterju, temve~ tudi uvozniku in navsezadnje tudi proizva-

jalcu tak{ne toplotne ~rpalke. Monter na tr`i{~u namre~ posredno predstavlja zastopnika dolo~ene znamke, nekoga, ki zmore v o~eh lai~ne stranke ugled popolnoma zamajati. Stranka lahko sicer trdno verjame, da kupuje vrhunski izdelek, vendar ob te`avah, ki izhajajo iz monta`e slab{e kakovosti in ne iz toplotne ~rpalke ta gotovo ne bo znala oceniti vzroka in bo privzela, da je za nedelovanje kriv stroj, ne pa monter, katerega delo je vpra{ljive kakovosti.

Ob dobrem sodelovanje te`ave odpadejo Ve~ina vseh nas se zaveda kako je dobrodo{el odnos kupec – monter – dobavitelj, posebno ko smo pred ve~jimi, pomembnej{imi investicijami. V podjetju Airabela, ki se nahaja na [martinski ulici 58a v Ljubljani, (nasproti [martinskega parka), se povsem zavedamo pomena korektnega odnosa, doseganja zadovoljstva tako monterjev kot kon~nih strank in jim po najbolj{ih mo~eh pomagamo, da bo njihovo delo in uporaba na{ega programa toplotnih ~rpalk vsem v zadovoljstvo. Vljudno ste vabljeni v na{ razstavni salon. • AIRABELA56

SEJEMSKI DOGODKI

MOS 2015

P

o zaklju~enem 48. Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, lahko ugotovimo, da je prireditev spet uspela. V anketi po sejmu pa so to potrdili tudi razstavljalci. Dve tretjini jih ocenjuje, da je sejem izpolnil njihova poslovna pri~akovanja, {e ve~ pa jih ugotavlja, da so zadovoljni s {tevilom obiskovalcev in zanimanjem splo{ne javnosti za njihove izdelke. Predstavili so se proizvajalci iz skoraj vseh dr`av Evrope, od bolj oddaljenih pa tudi Kitajci, Brazilci, Kanad~ani in Japonci. Zaradi pove~anega {tevila sklenjenih poslov med sejmom ocenjujejo, da se bodo pojavljali tudi v bodo~e. [tevilo prodanih vstopnic je spet preseglo sto tiso~, kar je v Sloveniji verjetno zgornja meja obiska posameznega sejma. Reden obiskovalec sejma tudi ve, kje bo na{el izdelke iz dolo~enega podro~ja. Prireditelj je namre~ dovolj pameten, da v {otore in hale na isto mesto vedno znova umesti razstavljavce z enakega podro~ja in s tem obiskovalcem prihrani nepotrebno iskanje.

izdelke, med drugimi ograje, posodo, vrtno opremo, razli~ne dele za strojni{tvo in tudi tanke kamnite plo{~e za oblogo tal in sten. Visokotehnolo{kih izdelkov nismo zasledili, ~eprav ga je imel skoraj vsak razstavljavec v roki, sodoben mobilni telefon namre~.

Ogrevanje

Zakupili so dvorano A in se na vsej povr{ini, na 58 razstavnih prostorih, predstavili pod skupno oznako Premium Brands China. To je najve~ja skupna predstavitev proizvajalcev iz ene dr`ave. Mno`i~no so se malo pred tem predstavili tudi na kmetijskem sejmu v Radgoni, kjer so postavili svojo Âťkitajsko ulicoÂŤ. Sporo~ilo teh predstavitev je jasno. Kitajci `elijo v svetovnem gospodarstvu zasesti veliko ve~ji dele` kot do sedaj. V Celju so predstavili serijske

Na tem podro~ju smo lahko pomirjeni. Vsi, ki smo jih sre~evali do sedaj, so bili na sejmu. Na podro~ju zgorevanja lesnih ostankov je izbira res velika, izdelki pa so preizku{eni in kvalitetni. Kar pomeni, da lahko v Sloveniji kupec dobi proizvod in zagotovljen servis za vse ugledne doma~e in svetovne izdelke. Tudi podro~je toplotnih ~rpalk je enako dobro zasedeno. Ena od novosti je bil Kronotermov grelnik sanitarne vode zrak - voda, ki so ga testirali [vicarji in potrdili njegovo u~inkovitost (COP 3, 85). S tem dosega energijski razred A+ v sistemu, ki bo za~el veljati 2017. Herz je predstavil T^ zrak - voda za ogrevanje prostorov, njena zna~ilnost pa je v zunanji enoti name{~en radialni ventilator, ki naj bi bil bolj u~inkovit in ti{ji. Naleteli smo {e na plinski kotel Naneo, s katerim ogrejemo sanitarno vodo in prostore. V reviji smo o njem `e pisali in navedli njegove podatke. Ko pa ga vidi{ v resnici, je prvo presene~enje velikost. Kotel je res majhen, dobavitelj Veto pa trdi, da je v razmerju cena – kvaliteta eden najbolj{ih.

Velux je predstavil novost - stre{no okno z balkonom

Ohi{je za kante, odli~na ideja proizvajalca Dukin

Kitajci v svoji hali

Izbor ISO Span izdelkov je velik in re{uje veliko gradbenih zahtev

Kombinirana pe~ SHT na polena in pelete, dober vendar zame predrag izdelek

Udobno ampak veliko predrago Sobni kamin na polena je krasna naprava, ki zadovolji energetske in psiholo{ke potrebe. Prostor ali stavbo ogreje, opazovanje ognja pa dokazano pomirja uporabnika in omogo~a prijetno atmosfero, ki jo v tehniziranem svetu velikokrat pogre{amo. Vsaka prednost pa prina{a tudi pomanjkljivosti. Polena je potrebno pripraviti, prinesti, nalagati in odstranjevati pepel. Zato je kombiniran kamin na polena in pelete krasen izum. Omogo~a v`ig polen s peleti, delovanje samo na polena in samodejen preklop na pelete, ko polen ve~ ne dodajamo v kuri{~e. Odpravil sem se na lov za tak{nim izdelkom, ga sicer na{el, kljub temu pa se nisem odlo~il za nakup. Razlog je visoka cena, ki se pri razli~nih proizvajalcih giblje od 5 do 7 tiso~ evrov. Ta denar naj bi pla~al za peletni kotel, ki ima malo pove~ano kuri{~e in prigrajeno avtomatiko, ki ni ni~ bolj komplicirana od tiste, ki v sodobnem avtomobilu nadzira delovanje brisalcev. Obi~ajno je izdelek {e ove{en z debelimi plastmi kamnitih plo{~, ki naj bi omogo~ale akumulacijo toplote, kar pa je nepotrebno, saj pelete avtomatsko vzdr`ujejo nastavljen temperaturni


SEJEMSKI DOGODKI nivo. Zato bom {e malo po~akal, mogo~e se cene malo spustijo ali pa bodo Kitajci opazili dober posel.

Odli~na nova ideja

Minergia je predstavila prezra~evalni sistem, ki vra~a toploto in razvodne kanale Zehnder

Povezana je s kantami za smeti oziroma shranjevanju in zakrivanju neestetskih {katel. Pri tem kanto postavimo v li~en smetarnik, ki jo zakrije pred pogledi, {~iti pred pregrevanjem, vetrom in snegom. Vsipavanje smeti je izjemno enostavno in domi{ljeno izvedeno. Z eno roko odrinemo drsna vrata, kanto nagnemo proti sebi, pri ~emer prevrnitev in pravi polo`aj omogo~i tanka jeklena vrv. Nato odpremo pokrov in z drugo roko vsipamo smeti. Idejo odlikujeta enostavnost, u~inkovitost in dober dizajn, zato je izdelek na svojem podro~ju zagotovo eden bolj{ih na tem sejmu.

57

uvedbo se po~asi bli`a, zato bi bilo dobro videti, kaj nas ~aka z ozirom na na~in vgrajevanja nove tehnike in seveda njeno ceno. Videl nisem niti drugega izdelka, ki ga `e dolgo i{~em po trgovskih centrih in sejmih. To je brusna plo{~a za ostrenje kro`nih `ag za les, ki so opremljene z rezili iz karbidne trdine. Tak{ne `age ima doma skoraj vsak, so poceni, vendar ob~utljive, kadar naletimo na `ebelj. Najbolj kvaliteten odrez dobimo s tistimi, ki imajo veliko zob, zaradi ~esar je profesionalno bru{enje drago, saj o ceni odlo~a {tevilo zob. @ago bi lahko brez te`av naostril tudi sam, za to pa potrebujem ustrezno brusno plo{~o. Ravno te plo{~e niso imeli na prodajnem razstavnem prostoru tovarne Svaty, to~no ta pa manjka tudi na policah Merkurja in vseh drugih centrov. In to `e mesece in mesece.

^esa nismo videli Sejem sem si ogledal enako kot vsi drugi obiskovalci, brez podrobnega {tudija razstavnega kataloga. Zato je mo`no, da sem kaj spregledal in da katera od trditev ne bo dr`ala. Na primer ta, da nisem zasledil filtrov za dimne pline iz kotlov na razli~ne oblike lesa, ki so sposobni izlo~iti delce PM10. To je ena od prihodnjih zahtev v EU, rok za Plinski kotel Naneo je izjemno majhen in uporaben

^eprav so sejmom napovedovali zaton, saj naj bi sodobna tehnologija omogo~ala virtualno sejmarjenje na daljavo, se to o~itno {e ne bo zgodilo. Sre~evanje, pogovor in stisk roke so na sre~o {e vedno nenadomestljivi, zato se spet vidimo na naslednjem sejmu. • Tihec


58

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Med najbolj{imi najdete toplotne ~rpalke Alfea Excellia

T

oplotna ~rpalka Alfea Excellia spada v sam vrh toplotnih ~rpalk Atlantic, namenjenih za radiatorsko ogrevanje kot za talno ogrevanje. V Evropi proizvajalec razpolaga s 100.000 uspe{no vgrajenih sistemov toplotnih ~rpalk, u~inkovitost teh ogrevalnih naprav je dosedaj popolnoma zado{~ala kriterijem razpisa Eko sklada za pridobitev nepovratnih subvencij.

U~inkovitost toplotne ~rpalke Alfea Excellia Zunanje invertersko gnane, trifazne High Power enote toplotne ~rpalke Alfea Excellia so opremljene z edinstvenim sistemom vbrizga hladiva v kompresor. Na ta na~in toplotna ~rpalka Excellia deluje izredno u~inkovito in v zelo {irokem temperaturnem razponu. anje ni problemati~no vse Delovanje 5°C zunanje temperature do -25°C in do +35°C poleti. Pri zunanji eraturi -20°C te toplotemperaturi palke {e vedno ogrevajo tne ~rpalke vodo do +60°C brez uporabe nega elektri~nega grelca, dodatnega m zagotavlja edinstven kar jim letni koeficient u~inkovitosti, ga zmore le malokatera katerega na ~rpalka na trgu. toplotna

Koeficient u~inkovitosti COP zna{a 4.3 (model toplotne ~rpalke mo~i 11 kW). Toplotna ~rpalka Atlantic Excellia je dobavljiva v obeh variantah. Notranja enota DUO, z 190 l bojlerjem za sanitarno vodo, kakor tudi brez njega. V notranji enoti toplotne ~rpalke so vgrajeni vrhunski sestavni deli (Simens, Wilo). Serijsko ima ta toplotna ~rpalka vgrajeno vremensko vodeno regulacijo. Na voljo je dodatna oprema; sobni termostati, brez`i~ne in `i~ne sobne krmilne enote ali nadzor toplotne ~rpalke preko web serverja. Meniji na notranji enoti toplotne ~rpalke so v slovenskem jeziku. • SA


)JCSJEOB UPQMPUOB āSQBMLB

6þ*/,07*5" ;" 74& 7345& 0(3&7"-/*) 4*45&.07 /PWB 305&9 IJCSJEOB UPQMPUOB āSQBMLB T QMJOTLP LPOEFO[BDJKTLP FOPUP 305&9 )16 IZCSJE QSFETUBWMKB PEMJāOP SFÝJUFW PHSFWBOKB 1SJNFSOB KF [B WTF WSTUF PHSFWBMOJI TJTUFNPW 5PQMPUOB āSQBMLB TBNPEFKOP J[CJSB OBKWBSāOFKÝJ OBāJO EFMPWBOKB

ROTEX HPU hybrid

XXX UPQMPUOB DSQBMLB DPN t www.istrabenzplini.si t XXX QMJOBSOB NBSJCPS TJ

0EMJāOB QBLFUOB QPOVECB ;BNFOKBWB PCTUPKFāF PHSFWBMOF PQSFNF [ OPWP WSIVOTLP IJCSJEOP UPQMPUOP āSQBMLP 3PUFY W PEMJāOJ QBLFUOJ QPOVECJ VHPEOB BLDJKTLB DFOB PQSFNF JO TUPSJUWF NPäOPTU QMBāJMB OB PCSPLF

alenka.humar@istrabenzplini.si

CSF[PCSFTUOJ LSFEJU NFTFDFW CSF[QMBāOP TUSPLPWOP TWFUPWBOKF JO PHMFE OB EPNV

info@plinarna-maribor.si


60

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

U~inkovito ogrevanje z zrakom s toplotno ~rpalko zrak - voda Vitocal 300-A Napredna tehnika za najve~jo u~inkovitost

sonde ali polaganje zemeljskega kolektorja.

Energija, ki jo vsebuje zrak, se lahko preprosto koristi za ogrevanje prostorov in sanitarne vode, pa tudi za hlajenje zgradbe.

Toplotna ~rpalka Vitocal 300-A po izgledu prepri~a s sodobnim dizajnom. Konstrukcijsko in obratovalno pa z najnovej{o tehnologijo. Je prva toplotna ~rpalka zrak - voda z digitalno scroll tehnologijo in elektronskim ekspanzijskim ventilom. Z digitalnim Scroll kompresorjem z reguliranim {tevilom vrtljajev in motorjem s permanentnim magnetom ter biflow ekspanzijskim ventilom dose`e izredno visok koeficient u~inkovitosti, saj zna{a COP pri zrak 2°C/voda 35 °C 3,9 in pri zrak 7°C/voda 35°C do 5.

S toplotno ~rpalko zrak - voda Vitocal 300-A podjetja Viessmann je to mo`no tudi pri nizkih zunanjih temperaturah, to je takrat, ko je potreba po toploti najvi{ja. Toplotna ~rpalka Vitocal 300-A obratuje izredno tiho in zaradi napredne tehnike svoje konstrukcije zelo u~inkovito v vsakem obratovalnem stanju. Toplotna ~rpalka dosega visoka letna delovna {tevila. Njena mo~ je dovolj visoka, da zadosti potrebe za ogrevanje/hlajenje prostorov in ogrevanje sanitarne vode. Ra~uni za fosilna goriva so s tem preteklost. Potrebna je le elektri~na energija za sistem toplotne ~rpalke. Kot vir toplote koristi zrak iz okolice, zato odpadejo pri postavitvi vsa dodatna dela in investicije, kot so vrtanje izvrtin za zemeljske

Z nazivno mo~jo 7 kW in 8,5 kW pri A2/ W35°C (11,6 kW in 13 kW pri A-7/W35°C) ta toplotna ~rpalka udobno pokriva potrebo po toploti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode v eno ali dvodru`inskih hi{ah. Zaradi vbrizgavanja pare se u~inkovitost toplotne ~rpalke, ~e so npr. pri radiatorskem ogre-

valnem sistemu potrebne vi{je temperature vtoka, {e izbolj{a. Toplotna ~rpalka dosega temperature vtoka v sistem do 65 °C in je s tem primerna tako za radiatorske ogrevalne sisteme kot tudi za talna ogrevanja, torej tako za novogradnje kot tudi za prenovo obstoje~ega ogrevalnega sistema. Toplotna ~rpalka se postavi na prostem, izven zgradbe. Ventilator z reguliranim {tevilom vrtljajev, moduliran kompresor in zvo~no optimirana konstrukcija toplotne ~rpalke skrbijo za izredno tiho obratovanje. Z nivojem hrupnosti manj kot 54 db(A) je toplotna ~rpalka Vitocal 300-A najti{ja toplotna ~rpalka na tr`i{~u. Za posebej tiho obratovanje pono~i se lahko {tevilo vrtljajev ventilatorja {e dodatno zni`a. Vitocal 300-A je s hladilno mo~jo do 8,5 kW `e pripravljena za reverzibilno obratovanje z obrnitvijo krogotoka hladilnega sredstva za hlajenje prostorov poleti. •

Podrobne informacije o toplotni ~rpalki Vitocal 300-A in drugih toplotnih ~rpalkah zrak/voda podjetja Viessmann najdete na spletni strani www.viessmann.si.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Izberite celovito rešitev V poslovnih enotah AMZS bomo na enem mestu kakovostno poskrbeli za vašo varno mobilnost. tehnični pregled registracija in zavarovanje vozila homologacija servis in vzdrževanje vozila strokovni pregled rabljenega vozila pred nakupom

365/24/7 AMD/AMTK A I T

www.amzs.si amzs.si

Z učinkovitimi ogrevalnimi sistemi podjetja Viessmann prihranite do 50 % stroškov energije.

Plinski kondenzacijski kotel z ogrevalnikom sanitarne vode Vitodens 222-F

Toplotna črpalka zrak/voda Vitocal 200-S za ogrevanje prostorov in sanitarne vode

Viessmann je eden od internacionalno vodilnih proizvajalcev učinkovitih ogrevalnih, industrijskih in hladilnih sistemov. Naši proizvodi so energetsko varčni in okolju prijazni. Če želite ponudbo, se povežite z nami na naši spletni strani www.viessmann.si/ponudba

Viessmannovi ogrevalni sistemi in uspešen zimski šport: visoka učinkovitost in vrhunska tehnika zagotavljajo najboljše uspehe.

Viessmann d.o.o. C. XIV. divizije 116a · 2000 Maribor tel.: 02 480 55 50 · faks: 02 480 55 60 E-mail: viessmann@viessmann.si

61


62

IN[TALACIJE

Uponor Uni Pipe PLUS Najnovej{a ve~plastna cev iz Uponorja

Z

ve~ kot 60-letnimi izku{njami na podro~ju razvoja in proizvodnje plasti~nih in kompozitnih cevi, sestavnih delov in sistemov je Uponor vodilni proizvajalec plasti~nih cevnih sistemov. V Uponorju se nenehno trudijo izbolj{ati svoje izdelke, saj so zavezani k neprekinjenem razvoju svojih izdelkov. Rezultat nenehnega razvoja je nova Uni pipe PLUS cev, ki predstavlja evolucijski razvoj uspe{nih kompozitnih cevi Uponor MLCP.

kategorija cevi, ki postavlja nova merila glede zmogljivosti in funkcionalnosti ter je znatno bolj{a od trenutno obstoje~ih tehnologij. S to tehnologijo kriti~ni proces varjena aluminija odpade.

Opis in sestava cevi Cev Uni Pipe PLUS je prva ve~plastna kompozitna cev, pri kateri je aluminijasti sloj izdelan iz brez{ivne cevi. Z inovativno tehnologijo SACP (seamless aluminium composite pipe) je tako ustvarjena nova

Cev je sestavljena iz brez{ivne aluminijaste cevi, ki prepre~uje vdiranje kisika in kompenzira povratne sile ter spremembe dol`ine pri spreminjanju temperature. Debelina aluminija je pri tem optimalno

prilagojena potrebni tla~ni trdnosti in upogljivosti. Z notranje in zunanje strani je name{~en sloj iz visoko-temperaturno odpornega polietilena (v skladu s standardom DIN 16833). Vsi sloji so medsebojno trajno povezani z vmesnim povezovalnim slojem.

• • • • • • •

Sestava cevi

Bistvene lastnosti: skladno s smernicami novih uredb o pitni vodi, najve~ja stabilnost oblike in pro`nost pri upogibanju, najbolj{e povr{inske lastnosti za prepre~evanje sedimentacije, absolutna difuzijska tesnost in odpornost na korozijo, majhni toplotni raztezki, odli~na trajna stati~na trdnost, preizku{eno v zdru`enju DVGW, ÖVGW, …


IN[TALACIJE

63

Popolnost je brezšivna Cev Uni Pipe PLUS je na voljo v kolutih in palicah. Obe varianti zagotavljata izredne prednosti. Cev Uni Pipe PLUS v kolutih je bistveno bolj fleksibilna in upogljiva, kot pa to velja za stare ve~plastne kompozitne cevi. S tem se ne prihrani samo pri ~asu vgradnje ampak tudi pri stro{kih vgrajenega materiala. Cevi Uni Pipe PLUS v kolutih so na voljo tudi z izolacijo. Optimalno izolirane cevi omogo~ajo prostorsko in ~asovno var~no namestitev brez drage dodatne izolacije. Uni Pipe PLUS cevi v palicah imajo, v nasprotju od tega, posebno plast aluminija, ki je bolj toga od obi~ajnih ve~plastnih kompozitnih cevi. To omogo~a vizuelno ustrezno nadometno vgradnjo z ve~jimi razdaljami med cevnimi dr`ali in, zaradi tega, manj{im {tevilom pritrdilnih to~k.

Enostavna monta`a z zanesljivo tehniko Vse cevi Uni Pipe PLUS se lahko varno in hitro vgrajuje z uporabo dolgoletno preizku{ene Uponorjeve zatisne tehnike spajanja. Poleg tega so cevi popolnoma zdru`ljive z vsemi trenutno obstoje~imi sistemi in re{itvami iz Uponorja. Cevi Uni Pipe PLUS so dobavljive v standardnih dimenzijah 16, 20, 25 in 32mm. V primerjavi z razpolo`ljivimi ve~plastnimi kompozitnimi cevmi je radij krivljenja pri ceveh Uni Pipe PLUS do 40% manj{i. S tem se lahko spremembe smeri, namesto s fitingi, izvedejo neposredno s krivljenjem cevi. Pri instalaciji se tako ne zmanj{a samo potreba po fitingih ampak tudi po ~asu, potrebnem za vgradnjo.

• •

• • • •

Prednosti pri uporabi v praksi: Hitra in enostavna podometna vgradnja s fleksibilno upogljivimi cevmi. Izjemno tog material pri ceveh v palicah omogo~a vizuelno primerno nadometno vgradnjo, ki z ve~jimi razdaljami med pritrdilnimi elementi, omogo~a prihranek na materialu in ~asu monta`e. Ve~ji dobi~ki zaradi prihranka ~asa in stro{kov pri monta`i. Manj{a te`a zaradi optimalne porazdelitve materiala. Dobavljivo v dimenzijah 16, 20, 25 in 32 mm. Obse`en prodajni program in monta`i prijazna tehnologija spajanja.

Ve~ o ostalih proizvodih in sistemih si lahko ogledate na spletni strani www.uponor.si • V. Zabret, DOM-TITAN d.d.

Uni pippe PLUS

Uni Pipe PLUS – prva brezšivna večplastna cev na svetu! Visoka varnost in oblikovna stabilnost Večja prožnost pri do 40 % manjšem radiju krivljenja Prihranek pri materialu in stroških Združljivo z vsemi Uponorjevimi sistemskimi fitingi

www.dom-titan.si DOM-TITAN d.d. T (01) 8309 170 prodaja (01) 8309 168 tehnična služba E pc5@dom-titan.si

www.uponor.si


64

PRIMER DOBRE PRAKSE

Toplotna ~rpalka v bloku zmanj{ala stro{ke za 67%

P

redstavljamo primer dobre prakse z uporabo toplotne ~rpalke v bloku na Jesenicah, kjer so z vgradnjo toplotne ~rpalke za pripravo vro~e sanitarne vode privar~evali toliko, da se je investicija po dveh letih uporabe `e povrnila, stanovalci pa medtem niso ob~utili financiranja, le bistveno zni`anje stro{kov za energijo. Kako zni`ati stro{ke? Stro{ki bivanja so v modernem ~asu zelo visoki, na vsakem koraku je smotrno zmanj{ati obremenitev dru`inskega prora~una, vendar ob tem ne moremo mimo vlo`kov, ki so za ustvarjanje prihrankov potrebni. Na primeru stanovanjskega bloka se je pokazalo, da je bila vgradnja toplotne ~rpalke izredno smotrna nalo`ba. Poleg zmanj{anja stro{kov so postali neodvisni od predhodnega dobavitelja energije, saj vso toplo sanitarno vodo zagotavlja toplotna ~rpalka, brez podpore daljinskega ogrevanja. Tako je na polo`nici razvidno koliko elektri~ne energije toplotna ~rpalka porabi mese~no, zneski pa so ni`ji za do 70%.

Izbiranje ponudnika Predsednik hi{nega sveta, g. Zajovi}, se je ob pla~evanju nerazumno visokih polo`nic odlo~il spro`iti pobudo, ki jo je

tako vztrajno vodil, da je dosegel 100% soglasje stanovalcev za odklop od daljinskega ogrevanja. Pri zbiranju ponudb za alternativni sistem ogrevanja sanitarne vode so naleteli na razli~en odnos ponudnikov. Iskali so toplotno ~rpalko - izvedbo na klju~, brez dopla~il in klavzul z drobnim tiskom. Z velikim zaupanjem v {vedsko tehnologijo so izbrali toplotno ~rpalko Thermia. Toplotno ~rpalko je vgradil zastopnik proizvajalca Thermia v Sloveniji, podjetje Atlas Trading d.o.o. iz Vojnika pri Celju. Vgradnja je bila zaklju~ena v nekaj dneh, stanovalci prehoda na drugi vir energije niso ob~utili, brez tople vode so bili zgolj en dan v ~asu monta`e.

Vgrajena oprema Za zagotavljanje tople vode v 23 stanovanjih so vgradili toplotno ~rpalko Thermia Atec, mo~i 16 kW. Toplotna ~rpalka deluje u~inkovito do zunanje temperature -20°C in zagotavlja toplo vodo pri 50-55°C. Hkrati

Toplotna ~rpalka Thermia Atec `e dobri dve leti skrbi za poceni ogrevanja sanitarne vode v bloku na ulici Gustla [travsa

so obnovili dotrajano opremo v strojnici namesto starega grelnika vode so vgradili dva nova, skupne prostornine 1.600 litrov, zamenjali so ~rpalke in ostalo opremo. Hkrati je bila vgrajena oprema za natan~no merjenje porabe in spremljanje delovanja na daljavo.

Financiranja stanovalci niso ob~utili Investicijo so skoraj v celoti financirali iz sklada za vzdr`evanje in obnovo bloka, tako se stanovalcem polo`nice zaradi nove nalo`be niso pove~ale. Po enem mesecu so se ra~uni za energijo zni`ali.

Zaradi odklopa z vro~evoda cenej{e tudi ogrevanje pozimi S tem ko so v bloku od daljinskega ogrevanja odklopili grelnik sanitarne vode, se je hkrati zmanj{ala priklju~na mo~ v bloku, kar je po besedah g. Zajovi}a bistveno zmanj{alo tudi stro{ke ogrevanja prostorov v zimskem ~asu, ~eprav se prostori {e vedno ogrevajo z daljinskim ogrevanjem. Princip delovanja toplotne ~rpalke: 70% toplote pridobi iz okolja, porabi 30% elektri~ne energije in s svojim visokou~inkovitim delovanjem ustvari dovolj vro~e vode za ves blok!

Zanesljivo `e od prvega dne Toplotna ~rpalka neprekinjeno deluje od prvega dne brez “zagonskih te`av”, brez izpadov delovanja in zagotavlja stanovalcem vedno veliko koli~ino tople vode po najni`jih stro{kih. Dobavitelj nudi 24-urni nadzor sistema na daljavo, skrbi za vsa potrebna vzdr`evalna dela in zagotavlja kar 5-letno garancijo za brezhibno delovanje sistema. • Jo`ica EKART

Stanje pred vgradnjo: star, dotrajan grelnik vode, priklopljen na daljinsko ogrevanje z velikimi toplotnimi izgubami.

Stanje po vgradnji: dva nova visokou~inkovita grelnika s skupnim volumnom 1.600 litrov, priklju~ena na toplotno ~rpalko zrak - voda.


Visoka družba Toplotnih črpalk e na Š lan

dskem ve

izde

Vajene zavidanja tekmecev.

Diplomat Inverter

MEGA Inverter

Atec

Povsem nova, izjemno učinkovita geotermalna toplotna črpalka z modulacijo moči, ki vam zagotovi maksimalno udobje in največ tople vode z najnižjo porabo energije na trgu.

Večjim in velikim objektom namenjena geotermalna toplotna črpalka, ki prilagaja delovanje trenutnim pogojem in zagotavlja maksimalne prihranke energije in denarja.

Popolnoma zanesljiva in preizkušena toplotna črpalka zrak/voda, ki je tako učinkovita, da dosega velike prihranke pri ogrevanju starejših, slabo izoliranih objektov, kot tudi novogradenj.

Kontaktirajte nas! Z veseljem vam bomo svetovali, kako zmanjšati stroške ogrevanja in izboljšati udobje vašega doma. Če boste želeli, bomo prišli na ogled, konfigurirali rešitev po meri in pripravili ponudbo sistema z izvedbo. Izdelali bomo energijski in finančni izračun, vezan izključno na vaš objekt. Uredili bomo vse, da boste uspešno pridobili nepovratna sredstva, ki so vam na voljo. Ponudili vam bomo najugodnješo opcijo financiranja investicije. Naši strokovnjaki vam bodo stali ob strani pred odločitvijo, med postopkom vgradnje in še leta po tem.

Zastopnik in distributer:

080 20 65

Atlas trading d.o.o. | Celjska cesta 45, 3212 Vojnik 03 425 54 00 | info@thermia.si | www.thermia.si

Specialisti za varčno ogrevanje


Toplotne ~rpalke Nibe: ve~ mo~i za vas NIBE™ F2040 I toplotne ~rpalke zrak - voda Toplotne ~rpalke Nibe so vodilne na podro~ju kvalitete in funkcionalnosti. Pohvalijo se lahko z zelo visokim COP, tihim in zanesljivim delovanjem, enostavni vgradnji in uporabi. Nov tip toplotne ~rpalke je serija F2040 v monoblok izvedbi, ki ima frekven~no krmiljen kompresor in ventilator, mo`nost aktivnega hlajenja ter visok COP (vsi modeli serije F2040 so pri Eko skladu upravi~eni do subvencije). F2040 v kombinaciji z notranjo enoto VVM 310/320/500 tvori celovit sistem ogrevanja z veliko mo`nostmi dodatne opreme. Osnovna izvedba notranje enote VVM 310/320/500 omogo~a poleg priklopa solarnih kolektorjev tudi priklop obstoje~ega ogrevalnega sistema na plin, drva ali olje ter krmiljenje do {tirih temperaturnih re`imov. V bojlerju je tovarni{ko vgrajen stopenjski elektri~ni grelnik za morebitno dodatno ogrevanje, me{alni ventil, regulacija ter frekven~no krmiljeni obto~ni ~rpalki. Regulacija v notranjih enotah omogo~a krmiljenje tako preko SMS modula kot tudi preko spletne aplikacije UPLINK, ki jo lahko v demo verziji preizkusite na www.nibeuplink.com. Toplotne ~rpalke NIBE F2040 so dobavljive v 8, 12 ali 16 kW izvedbi.

NIBE™ F2300 & F2030 I toplotne ~rpalke zrak - voda Toplotna ~rpalka zrak - voda NIBE F2300 je razvita predvsem za ogrevanje ve~jih in/ali energijsko potratnej{ih objektov. Zanesljivo celoletno ogrevanje s toplotno ~rpalko NIBE F2300, z vgrajenim u~inkovitim scroll kompresorjem, ki deluje do - 25°C in lovilcem za kondenz, ki prepre~uje zamrzovanje, je prava izbira. NIBE F2300 je na voljo v 14 in v 20 kW modelu in je opremljena z veliko naprednimi dodatki ter notranjo enoto, ki skrbi za optimalno ogrevanje. Ta izredno tiha in visoko u~inkovita toplotna ~rpalka zrak/voda zmanj{a va{e stro{ke ogrevanja do 75%. Toplotna ~rpalka zrak - voda NIBE F2030 je razvita posebej za ogrevanje manj{ih enostanovanjskih objektov. NIBE F2030 vas prijetno greje tudi, ko se zunanja temperatura spusti do hladnih -25°C. Ker je ena izmed najti{jih na tr`i{~u, boste komaj vedeli, da dela in ohranja va{ dom kar se da topel in prijeten. NIBE F2030 je na voljo v 7 in 9 kW modelu s pestro izbiro dodatne opreme vklju~no s priklju~ki za bazen. Ta vrhunska visoko u~inkovita toplotna ~rpalka zrak/voda zmanj{a va{e stro{ke ogrevanja do 75%. Zasnovana je tako, da so vgradnji stro{ki minimalni. Izbira toplotne ~rpalke F2030 je najla`ji na~in, da svoje stanovanje spremenite v 'ekostanovanje'.

Odli~na kvaliteta, zanesljivo delovanje, pet letna garancija ter odziven servis so le nekatere prednosti, ki jih boste dobili z vgradnjo toplotne ~rpalke Nibe. Za svetovanje o vgradnji primerne opreme kot tudi za pripravo vseh potrebnih dokumentov za Eko sklad se obrnite na KNUT d.o.o. ali obi{~ite spletno stran www.knut.si ali www.nibe.si.

IZKORISTITE JESENSKO ZNI@ANJE CEN. ZA PONUDBO POKLI^ITE 01/788-99-16


ESLJI V PA AN

r

(NRQRPLþQR • 9LVRND YUHGQRVW JUHOQH PRþL &23

• Nizki stroški obratovanja • 3UHSURVWR Y]GUåHYDQMH LQ GROJD åLYOMHQMVND GRED • Hitra amortizacija 2NROMX SULMD]QD • ,]NRULãþDQMH QDUDYQH WRSORWH 5D]OLþQL YLUL WRSORWH • Zemlja, podtalnica, zrak HERZ d.d. Grmaška cesta 3, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija Tel.: +386 (0) 1 89 62 165, E-pošta: biomasa@herz.si

10 l

t na

zi sc u ze

et

od

NER RT

7RSORWQH þUSDONH +(5=

VAS Z

= PRþMR LQ HQHUJLMR QDãH ]HPOMH«

t1 vec ko


68

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ali je vgradnja oljne pe~i lahko racionalna re{itev?

S

odobno ogrevanje se v veliki meri razlikuje od ogrevanja na{ih domov v preteklosti. V zadnjih letih je mo~no v porastu uporaba obnovljivih virov energije – toplote okolice s toplotnimi ~rpalkami (zrak, zemlja, voda), energije sonca s solarnimi sistemi, lesne biomase s sodobnimi ogrevalnimi napravami ‌ Stare in tehnolo{ko zastarele plinske in oljne kotle nadome{~ajo kotli, ki dosegajo visoke izkoristke naprav. Okoli{~ine vsakega gospodinjstva se razlikujejo od primera do primera, saj marsikdo nima dostopa do mestnega plina, lastnih polen oz. ogrevanje na polena ni smiselno, denarja za investicijo v toplotno ~rpalko ali kakovosten peletni kotel pa primanjkuje. Velikokrat je vgradnja pe~i na olje edina smiselna re{itev, ki pa je lahko tudi racionalna, ekolo{ka in v skladu z vsemi strogimi evropskimi direktivami.

De Dietrich je na trg lansiral nove oljne kotle, ki ustrezajo strogim evropskim direktivam ter z nizko investicijo omogo~ajo najvi{je udobje bivanja! Najnovej{e pe~i na olje NeOvo EcoNox ter NeOvo Condens so rezultat De Dietrichovih bogatih izku{enj in stalnega razvoja na podro~ju ogrevalne tehnike. Samo v Sloveniji je bilo do sedaj vgraje-

nih blizu 10.000 De Dietrich oljnih pe~i s katerimi imajo uporabniki resni~no pozitivne izku{nje. Danes sta na voljo obe zgoraj omenjeni seriji pe~i, pri ~emer je NeOvo Condens kondenzacijska pe~ in skladno z Erp direktivo dosega A energijsko u~inkovitost, NeOvo EcoNox pa je klasi~na oljna pe~ in se uvr{~a v B energijski razred, z letnim izkoristkom preko 86%! Toplo priporo~amo nakup slednje, saj je investicija v klasi~ni kotel {e posebno prijazna denarnici, obenem pa je s strani proizvajalca zagotovljena najvi{ja kakovost pe~i. Le ta zagotavlja visoko stopnjo udobja, deluje izjemno tiho ter energijsko var~no. Talna oljna pe~ NeOvo EcoNox s sodobno in elegantno obliko v kotlovnici potrebuje malo prostora, njena vgradnja in uporaba pa je povsem enostavna. Kakovost naprave potrjuje tudi zagotovljena 5 letna garancija na lito-`elezni del kotla.

De Dietrich NeOvo EcoNox v kombinaciji z 110 litrskim grelnikom sanitarne vode

Priprava tople sanitarne vode ter razli~ne mo~i oljnih kotlov Proizvajalec je k oljnem kotlu NeOvo EcoNox razvil 110 oz. 160 litrski grelnik za sanitarno vodo, ki estetsko sovpada s kotlom in se ga namesti neposredno pod ogrevalnim kotlom. Kotlu je mogo~e prigraditi tudi druge grelnike tople sanitarne vode, razli~nih izvedb in velikosti. Klasi~na oljna pe~ NeOvo EcoNox je dobavljiva v dveh mo~eh, 22 kW ter 29 kW, medtem, ko je kondenzacijska razli~ica NeOvo Condens mogo~a v treh velikostih: 19, 24 ter 32 kW. Oljni kotel je mogo~e vgraditi z zajemom zraka iz prostora in priklju~itvijo na enoslojni dimnik ali pa v verzijah FF (t.i. prisilni vlek) za delovanje neodvisno od zraka v prostoru in priklju~itvijo na dimnik preko koaksialne dimovodne cevi. •

Ve~ informacij o oljnih pe~eh De Dietrich pridobite na www.veto.si, preko elektronske po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436 oz. 01 580 91 00. Klasi~ni oljni kotel De Dietrich NeOvo EcoNox ustreza evropskim direktivam in se uvr{~a v B energijski razred


TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK–VODA

Aerogor ECO Inverter 10 / 13 A NAPREDNA INVERTERSKA TEHNOLOGIJA Toplotne črpalke Gorenje z novo invertersko tehnologijo omogočajo visoko učinkovito, okolju prijazno in stroškovno ugodno ogrevanje, hlajenje in pripravo tople sanitarne vode. DC inverter tehnologija z regulacijo frekvence kompresorja omogoča visoko učinkovito delovanje, saj toplotna črpalka proizvaja toliko toplotne (ali hladilne) moči kot jo potrebuje objekt. Ogrevalne potrebe objekta se spreminjajo v odvisnosti od temperature okolice in toplotne izolacije objekta.

-25 °C

DO

4,9

R410A

Tehnične specifikacije

NIZKO

DELOVANJE DO

-25°C

TEMPERATURNO DELOVANJE

TEMPERATURE OKOLICE

Aerogor ECO Inverter 10 A

Aerogor ECO Inverter 13 A

TIHO

DELOVANJE

Aerogor ECO Inverter 10 A Akcijska cena investicije NA KLJUČ*:

Ogrevanje (A7/W35) Grelna moč [kW]

4.50 – 10.50

Električna vhodna moč [kW]

0.91 – 3.05

Grelno število - COP [kW]

3.80 – 4.71

Aerogor ECO Inverter 10 A

55 °C

Hlajenje (A35/W7)

A A A B C D E F G

A

4.20 – 12.60

Aerogor ECO Inverter 13 A

35 °C

55 °C

0.90 – 3.16

A

4.00 – 4.91 8

8

kW

kW

A A A B C D E F G

0.97 – 2.98

56

6.699,00 €

9,5

9,5

kW

kW

29

Električna vhodna moč [kW]

1.10 – 3.50

55

Izkoristek pri hlajenju - EER

2.30 – 3.22

Napajanje [V/Hz/Ph]

220-240/50/1

220-240/50/1

Varovalka za toplotno črpalko [A/tip]

20/C

20/C

Varovalka za el. pretočni grelec [A/tip]

16/C

16/C

Tip kompresorja

DC inverter (dvojni rotacijski)

DC inverter (dvojni rotacijski)

Maksimalna izstopna temperatura vode [°C]

55

55

Temperaturno območje delovanja [°C]

-25 do +45

-25 do +45

2.40 – 3.03

2015

Akcijska cena z montažo (DDV 9,5 % vključen v ceno)

2.60 – 8.00

811/2013

30

35 °C

A

Hladilna moč [kW]

2015

2.34 – 7.91

A

811/2013

Aerogor ECO Inverter 13 A Akcijska cena investicije NA KLJUČ*: Akcijska cena z montažo

7.599,00 €

(DDV 9,5 % vključen v ceno)

*Akcija Gorenje toplotne črpalke velja do 20. 12. 2015! V izvedbo na ključ so vključene naslednje postavke za (delo in material):

Toplotna črpalka Gorenje ECO Inverter 10 A

Toplotna črpalka Gorenje ECO Inverter 13 A

1. Toplotna črpalka Gorenje Eco Inverter 10 A: Zunanja in notranja enota 2. Magnetni vodni filter 3. Elektronsko reguliran 3-potni ventil za san. vodo 4. Hranilnik sanitarne vode HR 200 AE z izolacijsko prevleko 5. Standardna montaža (elektro, hidravlična in strojna inštalacija, freonska povezava do 6 m,...) 6. Zagon toplotne črpalke

1. Toplotna črpalka Gorenje ECO Inverter 13 A: Zunanja in notranja enota 2. Magnetni vodni filter 3. Elektronsko reguliran 3-potni ventil za san. vodo 4. Hranilnik sanitarne vode HR 200 AE z izolacijsko prevleko 5. Standardna montaža (elektro, hidravlična in strojna inštalacija, freonska povezava do 6 m,...) 6. Zagon toplotne črpalke

BREZPLAČNE INFORMACIJE

Za naročila in dodatne informacije nas kontaktirajte na: E-mail: toplotnecrpalke@gorenje.com Tel. št.: 080 48 48

GORENJE D.D. | Ogrevalni sistemi Partizanska 12 | SI – 3503 Velenje | Slovenija www.gorenje.si


70

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Zadovoljna lastnika klime LG Klimatske spremembe se vedno bolj odra`ajo v neugodnih vremenskih spremembah. Tako je tudi letos vro~ina krepko pritisnila, zato je bilo v marsikaterem bivalnem ali poslovnem okolju te`ko dihati, ~e nismo prej poskrbeli za klimatizacijo prostora. Te`ke razmere ob vro~inskih navalih so vzpodbudile dru`ino Ornik, da je za svoj stanovanjski vikend v Kopru poiskala re{itev. V stanovanje kvadrature okoli 50m2 , prihajata zakonca Ornik sicer ob~asno, vendar je bilo ob visokih temperaturah takrat skoraj nevzdr`no.

Odlo~ila sta se za klimo LG ADVANCE Za klimo sta se pozanimala pri firmi DINES iz Ljubljane. Po opisu stanovanjske razporeditve in ostalih potrebnih dejstvih so jima svetovali nakup klimatske naprave LG ADVANCe Inverter, proizvajalca iz Ju`ne Koreje, mo~i 3,5 kW. Gre za najbolj prodajano razli~ico inverterja. Je energijsko zelo u~inkovita naprava razreda A++ za hlajenje in A za gretje. Vgrajena je funkcija u~inkovitega upravljanja s porabo energije in zagotavlja tudi tiho delovanje zunanje in notranje enote. Zvo~ni tlak dosega samo 19db. Zelo napreden filtrirni sistem zagotavlja kakovosten zrak. V ta namen so vgrajeni

Plastmaster ionizator plus, Mikro pra{ni filter 3M in Antibakterijski filter.

Odlo~itev je bila prava Klimo sta zakonca Ornik kupila letos pri podjetju DINES, ki jima je priskrbela tudi monta`erja iz Portoro`a. V nekaj urah je strokovnjak klimo namestil na primerno mesto in pripravil za delovanje. Lastnik bivalnega vikenda g. Ornik priporo~a nakup: ˝Klimatska naprava lepo deluje. Odslej nama ne bo ve~ vro~e, saj sva za ta problem poskrbela. Ko je bilo zunaj 38°C, sva termostat nastavila tudi na 23°C in bivanje je bilo veliko prijetnej{e. Monta`er nama je napravo namestil v prostor iz katerega lahko hladiva prakti~no vse prostore: spalnico, kuhinjo, dnevni prostor, saj je povr{ina bivalnega prostora majhna. Od kar sva nabavila klimo, vro~ine ve~ ni bilo ~utiti, tudi zrak je bil veliko prijetnej{i. Vesela sva, da bova lahko prav tako ob ohladitvi v prehodnem obdobju preizkusila {e funkcijo gretja klimatske naprave. Za precej hladne dni imava sicer urejeno centralno ogrevanje na kurilno olje, vendar bova pri trenutnih temperaturah raje prostore ogrevala s klimo. • F. Mithans72

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Solarni toplozra~ni kolektor SolarVenti® za brezpla~no prezra~evanje ter dogrevanje prostora Sedaj ne boste ve~ imeli te`av ugodno prezra~evati ali dogrevati hi{e, po~itni{ke hi{e, zidanice, gara`e, kleti, avtodoma ali plovila. SolarVenti je odli~na re{itev za ta namen, povrhu pa za delovanje prestreza son~no energijo. Letos so le-ti uvr{~eni na seznam Eko sklada za subvencije.

Komu je namenjen? SolarVenti toplozra~ni solarni kolektor je odli~na re{itev za objekte, ki so nezasedeni v zimskem ~asu, in imajo na voljo veliko sonca, hkrati pa je idealen za prezra~evanje in dogrevanje hi{. Ob tem izberemo nekoliko ve~ji kolektor, da zagotovimo vi{jo temperaturo vpiha zraka tudi v zimskem obdobju. V prete`nem delu Slovenije se namre~ {tevilo son~nih ur oktobra do maja giblje med 500 in 900 ur. Ko je sonce nizko moramo zagotoviti, da je le-ta vgrajen na son~ni legi. SolarVenti toplozra~ni solarni kolektor je narejen na Danskem in certificiran v Nem~iji, z odli~nimi ocenami med podobnimi izdelki. Delovanje solarnega kolektorja je preizku{eno v skandinavskih de`elah.

Na~in delovanja - brez priklopa na elektri~no omre`je Toplozra~ni kolektor za obratovanje prestreza energijo sonca, zato priklop na elektri~no omre`je ni potreben. V kolektor je name{~ena PV celica, ki proizvaja elektriko (12V). Zunanji zrak vstopa v kolektor skozi perforirano aluminijasto plo{~o na hrbtni

Brezpla~no ogrevanje in prezra~evanje

• • • • • • • • •

enostavna monta`a na steno ali streho brez priklopa na elektri~no omre`je brez obratovalnih in vzdr`evalnih stro{kov odporen na vse vremenske vplive zvi{a bivalno udobje, prezra~i in izsu{i prostor `ivljenjska doba najmanj 15 - 25 let prihranek pri ogrevanju, vra~ilna doba 3-7let garancija 5 let subvencija Eko sklada v vi{ini 25% celotne nalo`be

strani kolektorja, v notranjosti kolektorja se segreje in ventilator pa segreti zrak vpiha v notranjost skozi cev v steni. V kolektorju se temperatura zraka dvigne za 15°C do 40°C (odvisno od velikosti kolektorja). Poleg zagotavljanja sve`ega zraka, se s tem v prehodnih obdobjih dogreva. SolarVenti, poleg prezra~evanja prostora in zagotavljanja primernega bivalnega ugodja, ustvarja prihranke pri ogrevanju prostora. Vpihani ogreti zrak ima majhno relativno vlago, kar pomeni, da lahko sprejme vlago in jo »transportira« izven prostora, kar je idealno za razvla`evanje

zaprtih prostorov. Okvir se sestoji iz aluminija odpornega na sol, pritrditev iz nerjave~ega jekla, ventilator iz PVC materiala, prednja plo{~a pa iz leksana.

Monta`a Kolektor namestimo na ju`no steno. V primeru stre{ne monta`e je dol`ina cevi, ki dovaja topel zrak od kolektorja do mesta vpiha na stropu ali steni, omejena na najve~ 2 m. Idealna izbira je, ~e lahko kolektor namestimo na steno. Monta`a se lahko izvede po sistemu »naredi sam«. @ivljenjska doba je odvisna od `ivljenjske dobe PV celice, ki zna{a najmanj 15-25 let. Kolektor odpravi te`ave z vlago in zvi{a bivalno ugodje v zatesnjenih zaprtih prostorih, s pomo~jo ustvarjenih prihrankov pa se nalo`ba hitro odpla~a. •

SUBVENCIJA EKO SKLADA V VIŠINI 25% CELOTNE NALOŽBE NAČIN DELOVANJA: Ventilator Predgreti sveži zrak e se vpihuje v prostor Posebna perforirana a alum. plošča PV celica

Pokrov

Proizvedeno v SolarVenti A/S, Denmark ; www.solarventi.com SolarVenti kolektor je zaščiten z evropskim patentom št. PR 14448937 Dulc d.o.o., Stranje pri Škocjanu 7 8275 Škocjan I tel: 07 33 747 20 I info@dulc.si

Filter zraka sprejemnik a Vstop hladnega zraka po celi zadnji strani kolektorja

3 komponente: SV14

Solarni zračni kolektor

Solarna PV celica Ventilator

www.dulc.si74

VAR^EVANJE VODE

De`evnica mora v podtalnico Razmeroma nov pojav na podro~ju ravnanja z de`evnico je zagotovo ponikanje. [e v~eraj smo de` zajemali v glavnem zaradi zalivanja vrta, pranja avtomobila in izpiranja strani{~. Motiv je bil zmanj{anje porabe pitne vode in {tevilk na ra~unu zanjo, razlogi za ponikanje pa so druga~ni.

Zatesnjevanje povr{in prina{a te`ave Strehe, parkiri{~a in ceste so del nepropustnega sistema v naseljenih podro~jih. De`evnico skupaj z odplakami usmerjamo v kanalizacijo, od tam pa v ~istilne naprave. S tem povzro~amo tudi mestne poplave, saj kanalizacija `e danes ne more sprejeti vedno bolj intenzivnih padavin. V bodo~e pa bo {e slab{e. V Celju dobiva ob~ina vedno vi{je ra~une, saj koncesionar, ki upravlja ~istilno napravo, meri pove~an dotok zaradi padavin in to zara~unava. Trdi, da se ~istilna sposobnost naprav zmanj{uje, saj odplake dotekajo v prevelikih koli~inah in preve~ razred~ene.

Predpis bo vedno ostrej{i Danes velja, da so tisti, ki de`evnico poniknejo na svoji parceli nagrajeni z

manj{imi prispevki. Predvidevajo, da bodo za povpre~no hi{o v Ljubljani tisti brez ponikalnih naprav, pla~evali ve~ kot 4 € mese~no. V pripravi je {e kataster streh, s katerim bodo ob~anom v vseh mestih zara~unavali dajatev za odvodnjavanje in ~i{~enje de`evnice. Pri tem bodo kratko potegnili stanovalci blokov. Ti imajo obi~ajno ravne strehe, `lebovi pa so skriti nekje v stavbi in neposredno priklju~eni na kanalizacijo. Po izku{njah vemo, da je vsak nov prispevek vir zaslu`ka za nekoga in da bodo {tevilke rasle, ne glede na de`evje ali su{o.

Ponikalni EcoBloc, volumen 420 l s priborom

Ponikanje na svoji parceli Ve~ina lastnikov hi{ s tem nebi smela imeti te`av. Ponikalni sistem je enostaven in razmeroma poceni. Vsi, ki so {e pri mo~eh, da izkopljejo primerno jamo in vanjo speljejo stre{ni odtok, pa lahko vsa dela opravijo sami. Potrebujemo nekaj ponikalnih blokov, nekaj metrov tkanine imenovane geotekstil, in kramp. Po izkopu na dno nasujemo tanko plast peska za izravnavo. Polo`imo spodnjo plast geotekstila, nanjo ponikalne bloke, priklju~imo odtok s strehe, vse skupaj prekrijemo s tkanino in zasujemo. Pri tem

Enostavna monta`a in trikrat ve~ja u~inkovitost od zasutja z gramozom

uporabimo pesek granulacije 16 – 32 mm, v {irini 20 – 30 cm na vsem obodu ponikalnice. Ponikalni bloki so tako trdni, da povr{ina ostane povozna, zato lahko izkop izvedemo tudi na hi{nem dovozu. Oprema za 1m3 veliko ponikalnico stane okrog 150€. Dodatne informacije na info@armex-armature.si • Tihec


VAR^EVANJE VODE

75

Biolo{ke ~istilne naprave Zago`en

K

jer odvajanje in ~i{~enje odpadnih voda ne bodo poskrbljeno s priklopom na centralno ~istilno napravo, bodo morali lastniki objektov za ~i{~enje hi{nih odpadnih voda poskrbeti sami. Zaradi velike izbire ponudbe malih ~istilnih naprav, so lastniki stavb postavljeni pred te`ko odlo~itev, katera ~istilna naprava bo najbolj zadostila njihove `elje in potrebe. Na kaj morajo biti bodo~i investitorji v lastno ~i{~enje odpadnih voda pozorni, ko se odlo~ajo za nakup male ~istilne naprave? Pred izbiro prave ~istilne naprave, se mora investitor vpra{ati kak{ne so njegove `elje, potrebe in mo`nosti ki jih ponuja okolica njegove hi{e. Dolo~iti mora {tevilo priklju~enih oseb na ~istilno napravo, kar je osnova za dolo~anje velikosti vsake ~istilne naprave. ^istilna naprava bo vgrajena tudi za ve~ kot 50 let. Za tako dolgo obdobje je te`ko predvideti {tevilo gospodinjskih ~lanov. V `alskem podjetju Zago`en d.o.o. so na{li re{itev za to. Napredni ra~unalni{ki krmilnik biolo{ke ~istilne naprave AQUAmax, v kateri poteka ~i{~enje odpadne vode po preverjenem SBR sistemu, omogo~a spreminjanje {tevila priklju~enih gospodinjskih ~lanov. To investitorju zagotavlja, da bo ~i{~enje odpadne vode v ~istilni napravi AQUAmax vedno prilagojeno njegovim potrebam. Vsak investitor se bo po nakupu ~istilne naprave najprej soo~il z njenim transportom

in vgradnjo. Prav gotovo si vsak `eli, da je transport ugoden in vgradnja enostavna. Prevoz in vgradnja biolo{ke ~istilne naprave Zago`en zaradi lahkega polietilenskega ohi{ja (pri~akovana `ivljenjska doba ohi{ja je petdeset let) pomenita minimalen stro{ek v primerjavi z betonskimi ~istilnimi napravami. Mo`na je tudi dvofazna vgradnja ~istilne naprave, kar pomeni, da se najprej vgradi samo posoda, ki se lahko od zagona oziroma vselitve v hi{o uporablja kot velik zbiralnik za de`evnico. Pri odlo~itvi za pravo ~istilno napravo je pomembno tudi njeno vzdr`evanje. Izvle~ni ~istilni modul v biolo{kih ~istilnih napravah Zago`en omogo~a servise in posege brez praznjenja prekatov v ~istilni napravi. Zaradi velike prostornine ~istilne naprave pa je praznjenje usedalnika predvideno samo vsaka tri leta (odvisno od velikosti, uporabe itn.). Uporaba in vzdr`evanje ~istilne naprave PUROO ELEMENTS je izjemno enostavna in ugodna, saj v posodi ~istilne naprave ni elektri~nih delov. Prav tako za ~i{~enje odpadne vode v biolo{kih ~istilnih napravah Zago`en ni potrebno dodajati raznih biolo{kih in kemijskih preparatov. Nenazadnje se je pri odlo~itvi nakupa ~istilne naprave potrebno zavedati, da mora

biti nakup varen. Pomembno je, da podjetju v katerem kupujete ~istilno napravo zaupate in se nanj lahko zanesete. Podjetje Zago`en d. o. o. je slovenski proizvajalec z ve~ kot 35-letno tradicijo. @e desetletja sodelujemo pri izgradnji slovenske kanalizacijske in vodovodne infrastrukture. Pri izdelavi ~istilnih naprav sodeluje z nem{kim podjetjem ATB, ki ima referenco ve~ kot 70.000 delujo~ih ~istilnih sistemov. Skupaj zagotavlja slovensko trpe`nost posode ~istilne naprave in nem{ko tehnologijo ~i{~enja. V podjetju Zago`en, d. o. o. imajo organiziran tovarni{ki servis in de`urno slu`bo, kar omogo~a uporabniku biolo{ke ~istilne naprave Zago`en dolgoletno vzdr`evanje tudi po poteku garancijskega roka. ^e `elite zanesljivo biolo{ko ~istilno napravo kupite biolo{ko ~istilno napravo Zago`en. •


76

ENERGETSKO VAR^NA GRADNJA

Kako zdrav je les v resnici

R

azprave o lesu, lepilih in izparinah, ki jih oddajata, ter o njunem vplivu na ~love{ki organizem, so stalen spremljevalec lesne stroke. Do danes so izdeIali veliko {tevilo {tudij, ki se ukvarjajo s kemi~no ustreznostjo lesa in lesnih izdelkov z vidika primernosti za gradbeni material. Vse {tudije so iskale odgovor na vpra{anje, ali lahko les in izdelki iz njega {kodijo zdravju. Ali je les {kodjiv To vpra{anje vedno znova priplava na povr{je, ~eprav je bil odgovor podan `e davno. To temo vedno znova na~enjajo tudi nerazgledani politiki, razne organizacije, lobisti in novinarji, ter jo umetno napihujejo. Znana je predvsem debata o emisijah formaldehida iz lesnih izdelkov, ki velja za klasi~en primer, kako lahko manipulirana javnost in slabo pou~eni mediji, vodijo do napa~nih sklepov. Ogovor na vpra{anje, ali je lahko les v kakr{nikoli obliki in v bivalnih prostorih {kodljiv, je `e davno razjasnjen. ^e so razmere v prostoru normalne, lahko `e iz kemi~ne sestave lesa sklepamo, da so les in izdelki iz njega, zdravstveno neopore~ni.

Lesni lepljenci Formaldehidna lepila, ki jih uporablja industrija, spadajo med zelo kakovostne izdelke s tega podro~ja. Izparevanje formaldehida iz ve~ine lepljenih izdelkov je za deset do stokrat manj{e od varnostne meje, ki jo je dolo~ila svetovna zdravstvena organizacija. Obstajajo `e tudi lepila, katerih izparevanje je enako, kot ga oddaja ~ist masivni les. Mnogim ni znano, da ~love{ko telo dnevno oddaja velike koli~ine formaldehida, in nebi pre`ivelo, ~e se ta proces nebi stalno dogajal. Odrasel mo{ki odda na dan 50 gramov formaldehida, v notranjih prostorih pa koncentracijo te kemikalije merimo v mikrogramih.

Les oddaja {e druge snovi Znano je, da iz lesa izparevajo lesni formaldehid, ve~ vi{jih aldehidov in terpenov. Vpliv na ~loveka je zanemarljiv, saj je bila pred tiso~letji, v gozdovih kjer se je gibal pra~lovek, koncentracija lesnih izparin v zraku veliko vi{ja kot danes. Iz toksikolo{kega zornega kota se organizmi re{ijo zunanjih vplivov na tri na~ine.

Izbor izdelkov iz lepljenega lesa ali lesnih drobcev je zelo {irok

Najprej lahko organizmu zunanji vplivi tako {kodijo, da ne pre`ivi. Druga mo`nost je sposobnost organizma, da {kodljive snovi v kratkem ~asu nespremenjene izlo~i. Tretja mo`nost je sposobnost organizma, da se na tujo snov navadi in jo celo uporabi v svojo korist. Ker ~love{tvo {e obstaja to pomeni, da smo se na te snovi o~itno navadili. [vedi so izvedli poskus, v katerem so osebe izpostavili ekstremnim koncentracijam lesnih izparin. Z meritvami so ugotovili dva pojava. Osebe so del hlapov vdihnile in nato nespremenjenega izdihnile, del snovi, ki pa jih je telo absorbiralo, se je izlo~il v manj kot petih minutah. V obi~ajnih pogojih takih lesnih emisij nikoli ne dose`emo. ^e bi to `eleli, bi morali zelo smolnato drevo hitro predelati v deske in iz njih takoj sestaviti majhen prostor. V tem prostoru bi ena od sto testnih oseb mogo~e za~ela kihati in to bi bilo vse.

Pozitivni vplivi lesa V Avstriji je v teku triletni raziskovalni projekt v katerem raziskujejo vpliv emisij lesa na dobro po~utje testnih oseb. Ena od zaklju~enih {tudij, ki jo je izvedla medicinska fakulteta v Gradcu potrjuje dejstvo, da se testne osebe v prostorih, ki so popolnoma obdani z lesom bolje po~utijo, kot v prostorih zgrajenih iz drugih gradbenih materialov. V novi {tudiji bodo poskusili dolo~iti, zaradi katerih snovi, ki izhajajo iz lesa, je po~utje oseb bolj{e. Do sedaj je znano, da nekatere vrste terpenov pozitivno vplivajo na ~love{ki `iv~ni sistem in dihalne poti, zato nekatere od teh snovi najdemo tudi v zdravilih.

Pot v smeri izbolj{av Strokovnjaki `e dolgo trdijo, da je gradnja z uporabo lesa ugodna za bivanje. Pri tem pa ka`e, da je sodobna usmerjenost v gradnjo, pri kateri uporabljamo samo les, bolj posledica razvoja trga in ne toliko skrbi za ugodje stanovalcev. ^eprav v reklamah poudarjajo ravno to dejstvo. Pri tem kemiki {e opozarjajo na paradoks, znan iz toksikologije, da manj vedno ne pomeni bolje. ^e se v gradbenem sklopu pojavi motilni element, je potrebno samo njega zmanj{ati pod dolo~eno mejo in okolje za bivanje bo spet neopore~no. Zato je potrebno razprave o vplivu lesa zaklju~iti in se za~eti vpra{evati, kako koristni so posamezni izdelki iz njega. • Tihec – povzetek Holzkurier Plo{~e in nosilci iz lepljenega lesa imajo izjemne stati~ne lastnosti


ENERGETSKO VAR^NA GRADNJA

77

Kako zgradimo novo kopalnico? Adaptiram stanovanje - kako naj naredim kopalnico, da bo ~im bolj uporabna? Katere materiale naj uporabim? Rad bi kopalnico kot iz revije – ali si to lahko privo{~im? Gradnja ali obnova kopalnice je super prilo`nost, da naredimo nekaj, kar nam bo {e dolgo v zadovoljstvo. Najprej: dober na~rt! Dva umivalnika ali eden, kad, tu{ ali oboje, pralni in su{ilni stroj ali ni~ od tega, WC, bide? Tudi v majhno kvadraturo lahko z dobrim na~rtovanjem spravite veliko. Barva in izbira keramike pride ~isto na koncu.

Nekaj predlogov: Za ve~ prostora Tudi v majhni kopalnici si lahko privo{~ite udobno tu{iranje. Ne na~rtujte navadne tu{ kabine s plasti~no kadi~ko in zaprto s plasti~nimi stenami, ki jih boste morali dnevno ~istiti! Na tla kopalnice vgradite naklonske plo{~e wedi fundo, da bo voda lepo odtekala, prostor za tu{ pa omejite s prozorno stekleno ali akrilno plo{~o samo toliko, da ne {pricate preve~ naokrog. Prozoren zaslon naj se po mo`nosti zapira ob steno – tako bo kopalnica videti mnogo ve~ja. Ker na tleh ni robov, je vstop pod tu{ bolj varen, ~i{~enje je la`je. Ko bomo starej{i, nam bo zato mnogo la`je. ^e `elimo ve~ intimnosti za WC, bide ali TU{, postavimo lo~ilno steno iz wedi plo{~. Plo{~o od`agamo na pravo mero in prilepimo na tla, stransko steno in strop. Oblo`imo s keramiko ali prebarvamo. Enostavno!

Obe{eni predmeti Obe{en umivalnik, bide ali wc olaj{a ~i{~enje. Za obe{anje teh elementov obstajajo posebni nosilci, marsikaj pa se da obesiti direktno v plo{~e s posebnimi »molly« vlo`ki. Nad kad in ob WC namestimo opirala, da la`je vstanemo. Sten v kopalnicah ne delamo iz navadnih mav~nih plo{~, ampak iz cementnih (Aquapanel ali podobno), ki so odporne na vodo in tr{e. Nanje brez te`av lepimo keramiko ali jih barvamo. Za strope so uporabne impregnirane mav~ne plo{~e.

Vodoodporni pulti, omare in sede`i Vse z lahkoto naredimo sami iz wedi plo{~. Delo je enostavno in hitro. Tako pridemo do unikatne, po meri narejene opreme, da bo na{a kopalnica podobna tisti iz revij. Pulte za umivalnike, omare in klopi lahko oblo`imo s keramiko ali izdelamo dekorativne moderne cementne premaze (npr. Cement Design).

Ne leseni konstrukciji Tudi na lesenem stropu lahko naredimo kopalnico. Uporabimo lahke Aquapanel ali Wedi plo{~e, ki so vodoodporne, stike med stenami in tlemi pa zatesnimo s tesnilnimi trakovi. Na takih plo{~ah lahko polo`imo tudi elektri~no talno gretje. ^e je kopalnica v mansardi, je treba pravilno vgraditi parno oviro in pazljivo zatesniti vse preboje, da se vlaga ne nabira v ostre{ju. Nasvet in material za dobro in enostavno gradnjo kopalnic poi{~ite v trgovinah KALCER. Dobre re{itve se vam bodo obrestovale. •


78

ENERGETSKO VAR^NA GRADNJA


Nakup

24

do obrokov brez obresti

Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, Ljubljana

VSE ZA GRADNJO IN OBNOVO VAŠEGA DOMA Centri tehnike in gradnje: • Ajdovščina - Center tehnike in gradnje, Vipavska cesta 6, 05 364 48 00 • Brežice – Center tehnike in gradnje, Cesta svobode 31, 07 495 39 52, 07 495 39 50 • Gornja Radgona - Center tehnike in gradnje, Ljutomerska cesta 6, 02 564 24 18 • Koper - Center tehnike in gradnje, Kolodvorska cesta 4, 05 662 69 10 • Krško – Center tehnike in gradnje, C. Krških žrtev 132 a, 07 488 06 72 • Ljubljana - Center Tehnike in gradnje BTC , Šmartinska 152, 01 547 44 44 - Center tehnike in gradnje, Pot k sejmišču 32, 01 560 61 00 • Ljutomer - Center tehnike in gradnje, Babinska 1, 02 585 80 10 • Maribor - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 14, 02 333 50 88 • Murska Sobota - Center tehnike in gradnje, Plese 1, 02 521 46 08 • Nova Gorica – Center tehnike in gradnje, Industrijska cesta 6, 05 334 33 26 • Postojna - Center tehnike in gradnje, Tržaška cesta 59, 05 721 47 26 • Ptuj - Center tehnike in gradnje, Ormoška cesta 30, 02 749 53 40 • Sevnica - Center tehnike in gradnje, Savska cesta 20b, 07 816 32 10 • Slovenska Bistrica - Center tehnike in gradnje, Ljubljanska cesta 72, 02 805 59 58 • Slovenske Konjice - Center tehnike in gradnje, Delavska cesta 12, 03 757 48 73 • Velenje - Center tehnike in gradnje, Kidričeva cesta 53, 03 898 87 10 • Žalec - Center tehnike in gradnje, Celjska cesta 7, 03 713 66 00 • in še ostale tehnične prodajalne s tovrstno ponudbo po Sloveniji.


www.veto.si

ogrevanje vodovod OreYraĺevanje kopalnice keramika -ͱHEͱLG>ÁƴJH:ED>Á ÁABƈGBÁHJ>RJ:ƴ>N:EGBÁKBKL>FBÁ ÁDͱLEBÁG:ÁE>KGͱÁ;BͱF:KͱÁ ÁHEBGKDBÁBGÁͱECGBÁDͱLEBÁ ÁKͱE:JGBÁKBKL>FBÁ ÁAJ:GBEGBDBÁBGÁ@J>EGBDBÁNͱ=>Á ÁJ:=B:LͱJCBÁ ÁJ>@ME:<BCKD:ÁL>AGBD:Á Á<>NGBÁBGÁR:LBKDͱN:EGBÁKBKL>FBÁ ÁBGƈL:E:<BCKDBÁF:L>JB:EÁ ÁABƈG:ÁD:G:EBR:<BC:Á Á@ͱJBEGBDBÁ Á=BFGBDBÁ ÁƴJH:ED>Á ÁͱF:JB<>ÁBGÁJ:R=>EBE<BÁ ÁL:EGͱÁͱ@J>N:GC>Á ÁJ>@ME:<BC>ÁBGÁL>JFͱKL:LBÁ ÁJ:RL>RG>ÁHͱKͱ=>Á Á?BELJBÁBGÁG:HJ:N>ÁR:ÁF>Aƴ:GC>ÁNͱ=>Á ÁͱJͱ=C:ÁBGÁHJB;ͱJÁR:ÁFͱGL>JC>Á Á=JM@BÁ=Jͱ;GBÁF:L>JB:EÁ $>J:FBƴG>ÁHEͱƈƴB<>Á ÁK:GBL:JG:ÁD>J:FBD:Á ÁDͱH:EGBƈDͱÁHͱABƈLNͱÁ ÁLMƈÁD:;BG>Á ÁDͱH:EGBƈD>ÁBGÁDMABGCKD>Á:JF:LMJ>Á ÁDͱH:EGBƈDBÁ=ͱ=:LDB ą,!.) VETO 3+50).E 02O$!*.! -E3T!

LJUBLJANA www.veto.si

KRANJ www.eltron.si

RADOMLJE www.vodoterm.si

R

NOVA GORICA, POSTOJNA, KOPER www.megaterm.si

R

CELJE www.slada.si

RADOVLJICA www.ȯver.si

®

VETO Veletrgovina d.o.o. | !QMĴHĴDU@© © ©+ITAKI@M@©| t. © © © ©| e.©HMEN UDSN RH©| www.veto.si | .&1$5 -)$ ©5.#.5.# ©/1$91 ij$5 -)$ ©*./ +-("$ ©*$1 ,(*