__MAIN_TEXT__

Page 1

Letnik 8, {t. 42/ november - december 2014 30.000 brezpla~nih izvodov


4

UVODNIK

Gospodarji sveta so tepci

Z

a svetovnimi voditelji, ki v nas skoraj dnevno bol{~ijo z ekranov, naj bi se nahajali {e neformalni gospodarji, za katere mnogi trdijo, da v resnici vle~ejo niti sodobnega sveta. Pri tem pisci in kronisti najve~krat omenjajo Rotschilde, ki veljajo za gospodarje svetovnega denarja, Bilderberge, zaprto organizacijo, sestavljeno iz mno`ice bogata{ev, politikov in znanstvenikov, Prostozidarje, Iluminate in prikrite trilijonarje, ki se nahajajo v ozadju. Logi~no je, da se skupine mo~nih posameznikov zdru`ujejo, saj stremijo za tem, da bi bil njihov vpliv {e ve~ji, ~e ne zaradi drugega pa zaradi stalnega preizku{anja svojih skritih mo~i. Pou~eni trdijo, da imajo veliko vlogo tudi sorodstvene vezi v teh krogih, kar njihov polo`aj dodatno utrjuje. Usmerjanje je posebej u~inkovito tudi zato ker je nevidno in strukturirano, s tem pa naj bi omogo~alo majhni skupini ljudi, da ohranjajo in pove~ujejo vpliv nad mno`icami drugih. Vse to seveda nebi bilo mo`no, ~e te skupine nebi imele obilice znanja in informacij. In to je to~ka, na katero ciljam. ^e ima{ danes v rokah informacije, se mora med njimi nahajati tudi serija poro~il Medvladnega panela za podnebne spremembe, IPCC. Na prvem mestu se vedno znova nahaja kri~e~e opozorilo, da emisije toplogrednih plinov nara{~ajo s hitrostjo, ki vodi k nevarnim podnebnim spremembam. Hitrost, s katero se pogoji spreminjajo, lahko najbolje ilustriramo z enostavnim primerom. Nekateri dogodki, ki jih je Al Gore napovedal v svojem filmu Neprijetna resnica iz leta 2006, in trdil, da se bodo dogodili v tridesetih letih, so se uresni~ili `e danes. ^e preletimo ~lanke svetovnih revij zadnjih deset let, v katerih so se avtorji ukvarjali s podnebnimi temami, lahko ugotovimo zanimivo spremembo osnovne teme. Prej so opozarjali, da je potrebno odstraniti vzroke, torej zmanj{ati koli~ino toplogrednih plinov. Kar pomeni hitro zni`anje porabe fosilnih goriv in zmanj{anje svetovne pridelave mesa. Slednjega podatka se pisci, pa tudi Al Gore, spretno izogibajo, ~eprav `ivinoreja odda 18%, vsi avtomobili, vlaki, ladje in letala pa ÂťsamoÂŤ 13% vseh toplogrednih plinov. Danes pa v svetovnem tisku ne beremo ve~ o vzrokih, ampak se te`i{~e ~lankov

Pi{e: Simon Tihec

premika v drugo smer. In sicer v opise krasnih novih tehnik, ki jih sicer {e nih~e ni videl, s katerimi pa bomo zajeli vse vi{ke plinov, jih spravili v nekak{ne nevidne `epe in s tem elegantno re{ili planet. Pri tem pa vse krivulje svetovne porabe fosilnih goriv strmo rastejo, zaradi cene se zmanj{uje poraba bolj ~istega zemeljskega plina in pove~uje poraba premoga, ki je izjemen onesna`evalec. Zanamcem zapu{~amo {e preko 300 nuklearnih elektrarn, od katerih nima nobena re{enega problema odlaganja odpadkov. @e dolgo je jasno, da je na tem podro~ju tveganje ve~je od koristi, kon~na cena razgradnje pa mnogo vi{ja od koristi vse proizvedene elektrike. Ne smemo pozabiti, da bo potrebno na nuklearne odpadke skrbno paziti naslednjih desettiso~ let. Da bo zadeva {e bolj absurdna, nem{ke privatne firme, lastnice nukleark, to`ijo svojo dr`avo za povrnitev stro{kov razgradnje, ker jim je zaprla zastarele elektrarne. Pri nas pa se `e ka`ejo obrisi dokon~nega natega, ki se dogaja ob gradnji krasnega TE[ 6. Nekateri trdijo, da bodo odgovorni presene~eno ugotovili, da je bila ocena zalog premoga za kak{no decimalko napa~na, in da bo potrebno premog za po`re{no pe~ uva`ati, uvozniki pa so znani `e od za~etka te igre. Odhoda na drugi planet, potem ko pokurimo tega, tudi za gospodarje ne bo, saj ugotavljamo, da Zemlji podobne tvorbe ni na vidiku niti v krogu nekaj svetlobnih let. Pre`vekovanje nekaj desetletnih zalog hrane v podzemskem bunkerju pa tudi ni nobena zabava. ^e bodo podnebne spremembe pometle s ~love{tvom, ne bo nobenega, ki bi v~eraj{nje gospodarje sveta ob~udoval in se jim klanjal. Kam sta torej poniknila pamet in znanje, ki so ju nabirali v dolgih generacijah rasti skritih klanov, ki ne se`e niti koraka dalje od popolnoma banalnih kratkoro~nih koristi dnevnega grabljenja nekak{nega bogastva. Zato gospodarjev sveta ne razumem, in ponovno trdim, da so navadni tepci. •


V @ARI[^U

5

Zveza potro{nikov Slovenije izborila povpre~ni prihranek 164 EUR pri elektriki in plinu

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 krat letno. Naslednja, 43. {tevilka revije izide marca 2015. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Tadej Vehovec, Theodor Lipu{, Franci Mithans, Anja Mithans, Yasin Jodeh, Mateja Mauser, Toma` Vidmar, Bojko Jerman, Gregor Deu, Damjan Nemec, Vili Zabret, Andrej Gruden, Jurij Hrovat Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom, Megra, MOS in sejmu AMBIENT.

Na ZPS ocenjujejo licitacijo v okviru kampanje »Zamenjaj in prihrani« za zelo uspe{no. ZPS poro~a, da je 24.168 gospodinjstev sodelovalo v prvem skupinskem nakupu energije v Sloveniji, ki ga organizira Zveza potro{nikov Slovenije. Licitacija je bila 16. oktobra izjemno uspe{na. Skupinski nakup z ZPS potro{nikom omogo~a kar 21-odstotkov ni`jo ceno elektri~ne energije in 15-odstotkov ni`jo ceno zemeljskega plina (1). To pomeni, da si lahko povpre~no gospodinjstvo, ki uporablja elektriko in plin, obeta prihranke v vi{ini 164 evrov.

Tri zmagovalne ponudbe, dva zmagovalca, prihranki znatni

Zaradi izjemnega zanimanja in uspe{ne licitacije – prijava spet mogo~a

V kategoriji elektrika je zmagalo podjetje Gen-I, v kategoriji plin je zmagalo podjetje Energija Plus, v kategoriji elektrika + plin je zmagalo podjetje Gen-I, . V posamezni kategoriji so za povpre~no gospodinjstvo pri~akovani prihranki slede~i (2): • za elektriko 70,10 EUR oz. ve~ kot zna{a mese~na polo`nica povpre~nega gospodinjstva, • za plin 94,51 EUR oz. ve~ kot zna{a povpre~na mese~na polo`nica povpre~nega gospodinjstva, • za elektriko + plin 140,71 EUR. (1) Zni`anje cene elektri~ne energije in zemeljskega plina je izra~unano na podlagi povpre~ja tarif iz rednih cenikov ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani Agencije za energijo. (2) Metodolo{ko pojasnilo izra~una

Navajajo, da zgornji izra~uni temeljijo na profilu povpre~nega gospodinjstva, porabe pa se med seboj zelo razlikujejo. Zato bo vi{ina prihranka, ki si ga potro{nik lahko obeta od zamenjave vsakemu znan {ele, ko bo prejel oceno prihrankov. Preverili so dolo~ila pogodb in splo{nih pogojev, ki veljajo za potro{nike, ki bodo dobavitelja zamenjali v okviru skupinskega nakupa. Gre za pogodbe brez vezave, brez skritih stro{kov, z navzgor omejeno ceno za prihodnjih 12 mesecev, ter z zavezo dobavitelja, da bo pravo~asno sporo~il potro{nikom ceno, ki bo veljala po izteku 12 mesecev.

Prve individualne ocene prihrankov za potro{nike najkasneje v drugi polovici novembra Potro{niki, ki so prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddali do 15. oktobra, bodo prejeli individualno oceno prihrankov v drugi polovici novembra, in sicer na podlagi podatkov iz oddane prijave.

Vse potro{nike, ki se v skupinski nakup ({e) niso prijavili obve{~ajo, da je prijava spet mogo~a. Vabijo vas, da se pridru`ite skupinskemu nakupu na www. ZAMENJAJinPRIHRANI.si. Na osnovi v prijavi posredovanih podatkov boste najkasneje decembra prejeli oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja.

Zamenjava dobavitelja se spla~a Rezultati licitacije ka`ejo, da se zamenjava spla~a. Najvi{je prihranke si lahko obetajo tisti, ki dobavitelja elektrike in plina {e nikoli niso zamenjali. Zamenjava dobavitelja je po zagotovilih Agencije za energijo preprosta in varna. • Povpre~no gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup porabi 5.000 kWh elektri~ne energije letno. 24% prijavljenih gospodinjstev ima enotarifni {tevec. Tisti, ki imajo dvotarifni {tevec pa 52% elektrike porabijo v manj{i tarifi in 48 % v ve~ji tarifi. • Povpre~no gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup porabi 1.500 Sm3 zemeljskega plina letno. • Pri izra~unih so upo{tevane cene iz rednih cenikov elektrike in plina, ki jih na svoji spletni strani objavlja Agencija za energijo ter tr`ne dele`e ponudnikov iz baze sodelujo~ih v skupinskem nakupu. • Ker po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor ve~ kot 90% potro{nikov pla~uje svojo porabo elektrike v okviru rednih ponudb ({tudija Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Analiza cen elektri~ne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja v letu 2013) so upo{tevani samo redni ceniki elektrike in plina. • Jo`ica Ekart, vir: www.zps.si

V 42. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Veto str. 2 Caleffi str. 3 [tern str. 7 Wolf str. 8 AMZS str. 9 GIZ DPZ str. 10 Plinarna Maribor str. 11 Energija plus str. 12 Etiks str. 13 Zago`en str. 14 Energetika Ljubljana

str. 15 Grah Lighting str. 16 Klimateh str. 17 Veto str. 18 Ellatron str. 19 Nuvision str. 19 Sonnenkraft str. 20 Bioplanet str. 23 Henkel Slovenija str. 24 THS str. 26 Lovro smp str. 27 Conetra INT

str. 29 Pegas str. 30 Re-eko str. 31 Gorenje str. 35 Ream str. 36 Seltron str. 39 Vitanest str. 41 Panasonic str. 42 Danfoss str. 43 Tersus str. 45 Airabela str. 46 Tilia

str. 47 NIX str. 48 Termotehnika str. 49 E-netsi str. 50 Prealpi str. 51 Knut str. 53 Dines str. 54 M Tehnika str. 55 KWB str. 57 Herz str. 59 Inovateh str. 60 Titan

str. 61 AMZS str. 63 AJM str. 64 Koop str. 65 Armex armature str. 66 Pe~arstvo Hrovat str. 67 Agni str. 68 Kamini Kozlar str. 70 CER str. 71 Fibran str. 72 Atlas trading


Zemeljski plin

Z

aradi lastnosti in velikih zalog energetska stroka zemeljskemu plinu napoveduje svetlo prihodnost. Njegova poraba stalno nara{~a, je ekolo{ko sprejemljivo gorivo, cenovno pa je ob uporabi ustreznih tehnologij zemeljski plin konkuren~en drugim energentom, tako za majhne, kot velike odjemalce. V 42. [tevilki revije VAR^UJEM Z ENERGIJO pri~enjamo s serijo ~lankov o uporabnosti in ekonomi~nosti uporabe zemeljskega plina. Ve~ vsebin najdete na portalu www.varcevanje-energije.si ZEMELJSKI PLIN je fosilno gorivo, katerega poraba zelo hitro nara{~a, saj je naj~istej{e in energetsko naju~inkovitej{e fosilno gorivo. Energetski strokovnjaki ga tudi zaradi omenjenih lastnosti in zaradi velikih koli~in imenujejo gorivo 21. stoletja, medtem ko je bil premog gorivo 19. stoletja in nafta gorivo 20. stoletja. Zemeljski plin je sestavljen ve~inoma iz metana, v manj{ih koli~inah pa so prisotni {e etan, propan, butan, primesi te`jih ogljikovodikov, du{ik in ogljikov dioksid. Zemeljski plin gori z zna~ilnim modrim plamenom. Pri zgorevanju se spro{~a toplota, nastajata pa ogljikov dioksid in vodna para. Zemeljski plin je treba razlikovati od

uteko~injenega naftnega plina (UNP, v~asih se imenuje tudi propan-butan), ki nastane pri predelavi surove nafte. Uteko~injen naftni plin se navadno hrani v jeklenkah oziroma plinohramih. Uteko~injen naftni plin je te`ji od zraka, zato se mora prostore, kjer se

uporablja, temeljito zra~iti, medtem ko je zemeljski plin la`ji od zraka in se zato ob morebitnem uhajanju naglo porazgubi. • Vir: GIZ DZP, Gospodarsko interesno zdru`enje za distribucijo zemeljskega plina


ZEMELJSKI PLIN

7

Vloga zemeljskega plina v Sloveniji Zemeljski plin postaja vse pomembnej{i energetski vir tudi za Slovenijo. Nacionalni energetski program predvideva, da bo dele` zemeljskega plina v primarni energiji leta 2015 19-odstoten. Tako kot je premog prevladoval v 19. stoletju in nafta v 20. stoletju, strokovnjaki napovedujejo, da bo zemeljski plin zaradi ugodnih lastnosti gorivo 21. stoletja.

Gibanje kon~nih cen zemeljskega plina za standardne porabni{ke skupine (v cenah so vklju~ene vse dajatve, prispevki in davki) 1.7.2009

1.7.2010

1.7.2011

1.7.2012

1.7.2013

I1

60,32

70,45

83,35

79,56

65,85

I2

59,97

65,00

81,99

77,19

60,71

I3

43,64

53,62

65,38

69,45

60,77

I4

34,31

45,29

58,53

51,20

D1

80,47

77,81

93,76

100,19

68,67

D2

56,61

70,68

83,28

76,72

69,59

D3

53,67

66,52

73,51

74,37

68,71

Negospodinjski odjem

Dostop do zemeljskega plina v Sloveniji Priklju~itev na zemeljski plin je v Sloveniji mo`na na obmo~jih, kjer je vzpostavljeno plinovodno omre`je. Distribucijska omre`ja zemeljskega plina so po zadnjih podatkih (november 2014) vzpostavljena v 82 slovenskih ob~inah, ki imajo delujo~e plinovodno omre`je. Sistemski operaterji distribucijskega omre`ja, ki upravljajo s pribli`no 4.420 kilometrov dolgim plinovodom, z zemeljskim plinom oskrbujejo 131.000 odjemalcev, na leto pa je po distribucijskem plinovodnem omre`ju dostavljenih ve~ kot 300 milijonov Sm3 zemeljskega plina. Pri uporabi zemeljskega plina nastaja zanemarljiva koli~ina pra{nih delcev ter bistveno manj emisij (NOx, SO2 itd.) kot pri kurilnem olju, bencinskem in dizelskem gorivu, naftnem plinu in biomasi. Zato se ta uvr{~a med nizkooglji~na goriva. Prenos in distribucija zemeljskega plina potekata nevidno in nesli{no po plinovodnih ceveh, ki so skrite pod zemeljsko povr{ino in ne obremenjujejo naravnega okolja.

Primer {tudije uporabe plinskega kotla V eni od nedavnih, neodvisnih {tudij Laboratorija za okoljske tehnologije v stavbah na Fakulteti za strojni{tvo Univerze se je izkazalo, da je ob zamenjavi sistema ogrevanja v stanovanjski hi{i smotrno razmisliti o vgradnji kondenzacijskega plinskega kotla.

Gospodinjski odjem

Primerjalno so v {tudiji ponazorili stro{ke in prihranke enodru`inske hi{e (velikosti 180 m2) za 3 razli~ne alternativne sisteme ogrevanja (toplotna ~rpalka, kotel na lesna goriva in kondenzacijski kotel na zemeljski plin), pri ~emer se je izkazalo, da je bila ob zamenjavi starega sistema ogrevanja ob izbiri zemeljskega plina vra~ilna doba najkraj{a med vsemi primerjanimi ogrevalnimi sisteÂŹmi, t.j. od 2 do 4 let, v odvisnosti od energetske u~inkovitosti posami~ne stanovanjske hi{e, ki sta bili primerjalno obravnavani v {tudiji.

Zemeljski plin se bo {e hitreje uveljavljal Kondenzacijska plinska pe~ je `e uveljavljena tehnologija, ki se {e izpopolnjuje. Postopno se uveljavljajo {e u~inkovitej{e tehnologije, kot so soproizvodnja toplotne in elektri~ne energije, gorivne celice in plinske toplotne ~rpalke. [tevilni uporabniki se odlo~ajo za souporabo zemeljskega plina in sprejemnikov son~ne energije, ki omogo~a, da s son~no energijo {e dodatno optimiziramo


Tehnologija Uporaba

ZEMELJSKI PLIN

8

porabo energije za toplotno oskrbo doma v vseh letnih ~asih. V prometu imata svetlo prihodnost stisnjen ZP (CNG) in uteko~injen zemeljski plin (LNG). Na evropskih cestah je zdaj `e ve~ kot dva milijona vozil na stisnjen zemeljski plin.

Ni`je cene zemeljskega plina Kon~na maloprodajna cena zemeljskega plina se je (po podatkih v mesecu oktobru 2014) za povpre~nega gospodinjskega odjemalca v Sloveniji v obdobju enega leta zni`ala za 12 %, za povpre~nega industrijskega odjemalca pa za 9 %. Kon~na maloprodajna cena zemeljskega plina za povpre~nega gospodinjskega odjemalca v drugem ~etrtletju 2014 je bila za 1,3 % ni`ja od maloprodajne cene v prej{njem ~etrtletju (januar–marec 2014). V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povpre~nega gospodinjskega porabnika zni`ala za 12,1 %. Zni`anje maloprodajne cene tega segmenta je bilo v obdobju enega leta najvi{je za ve~je porabnike skupine D3 (letna poraba ve~ od 200 J), pri katerih je bila kon~na cena ni`ja za 17 %.

Ogrevanje, sanitarna topla voda

Kondenzacijska pe~ in sprejemniki son~ne energije

Ogrevanje, sanitarna topla voda

Kogeneracija (soproizvodnja, SPTE)

Elektrika za lastno rabo in oddajo v omre`je, ogrevanje, sanitarna voda

Plinska toplotna ~rpalka

Ogrevanje, priprava sanitarne vode, hlajenje

Gorivna celica

Elektrika za lastno rabo in oddajo v omre`je, ogrevanje, sanitarna voda

Vozila na stisnjen zemeljski plin (CNG, metan) Vozila na uteko~injen zemeljski plin (LNG)

Pogonsko gorivo (osebna vozila, avtobusi, tovorna vozila) Pogonsko gorivo (tovorna vozila, ladje)

Industrijski odjemalci Na podro~ju industrijskega odjema je bila maloprodajna cena zemeljskega plina za povpre~nega industrijskega odjemalca za 1,3 % ni`ja od maloprodajne cene v prvem ~etrtletju. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povpre~nega industrijskega porabnika zni`ala za 8,9 %. V obdobju enega leta (2013-2014, zabele`eno v oktobru 2014) se je maloprodajna cena za povpre~nega industrijskega porabnika zni`ala za 8,9 %. Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se dolo~a prosto na trgu, se je v drugem ~etrtletju 2014 zni`ala za nadaljnjih 4,2 % glede na prvo ~etrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povpre~ju zni`ala za 15 %. V strukturi kon~ne cene je dele` cene za dobavo plina v drugem ~etrtletju 2014 zna{al 72,9 %. Zaradi uvedbe nove dajatve (prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji elektri~ne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije) in povi{anja tro{arine na zemeljski plin je skupni dele` obeh postavk v drugem ~etrtletju 2014 zna{al 12,5 % kon~ne maloprodajne cene. Dajatve so bile zato v drugem ~etrtletju 2014 vi{je za 3,6 %, tro{arina pa za 2,2 % vi{ja glede na prej{nje ~etrtletje. • Vir: www.giz-dzp.si Ministrstvo za infrastrukturo, Informacijski portal energetika, oktober 2014.

Naredite dober vtis! V AMZS vam svetujemo pri izbiri zimskih pnevmatik.

16,99 â‚Ź

Geometrija podvozja (optika) Ĺže od (redna cena od 30,50 â‚Ź)

24,40 â‚Ź

www.amzs.si amzs.si

9DUQLYR]QLN ĂŁW $YWRPRWRGUXĂŁWYR 9HOMDGR A I T

ÄŒlanska kartica Membership Card

MoĹžnost nakupa na obroke z NLB plaÄ?ilnimi karticami MasterCard, Visa in Karanta. Vse navedene cene vkljuÄ?ujejo DDV. Akcija velja od 15. 10. 2014 do 20. 11. 2014. Akcijske cene veljajo za Ä?lane AMZS ob nakupu vsaj dveh pnevmatik.

*Klic po ceni vaĹĄega operaterja.

Menjava pnevmatik Ĺže od (redna cena od 26,68 â‚Ź)

AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, www.amzs.si

Slika je simbolna.

Cena za dobavo zemeljskega plina, ki se dolo~a prosto na trgu, se je v drugem ~etrtletju 2014 zni`ala za 3,1 % glede na prvo ~etrtletje 2014, v obdobju enega leta pa se je v povpre~ju zni`ala za 10 %. V strukturi kon~ne cene je dele` cene za dobavo plina v drugem ~etrtletju 2014 zna{al 61,5 %. 15. aprila 2014 je za~ela veljati vi{ja tro{arina na zemeljski plin, ki od zdaj zna{a 0,00184 EUR/Sm3. 1. junija 2014 so kon~nim porabnikom zemeljskega plina za~eli obra~unavati tudi novo dajatev, in sicer prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji elektri~ne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki zna{a 0,00472 EUR/Sm3. Zaradi povi{anja obeh postavk (tro{arina in dajatev) je njun skupni dele` v drugem ~etrtletju 2014 zna{al 9,0 % kon~ne maloprodajne cene.

Kondenzacijska pe~ (kotel)


10

ZEMELJSKI PLIN

U~inkovito ogrevanje industrijskih prostorov Kratek odzivni čas

Prihranek energije do 50%

Inteligentna sevalna toplota

Neposredni učinek Min. trans. izgube

Prijetna toplota

Natančno usmerjena toplota Ni distribucijskih izgub

Ogrevanje kadar in kjer je potrebno – parcialno ogrevanje prostorov oz. ogrevanje le dolo~enega delovnega mesta

~asu za ogretje prostora pred pri~etkom dela, delno ogrevanje proizvodnega ali skladi{~nega tlorisa, ogrevanje izklju~no delovnega mesta ter nastavitvi ter vzdr`evanju varovalne temperature izven delovnega ~asa (no~, dela prosti dnevi).

Ogrevanje s toplotnim sevanjem Infrarde~e ogrevanje je naraven, zdrav in var~en na~in ogrevanja. To je princip ogrevanja, s katerim nas narava (sonce) greje

Hitra odzivnost – kratki zagrevalni ~asi

`e od nekdaj. Ob~utek toplote, ki ga oddaja sonce je pravzaprav posledica infrarde~ega sevanja (elektromagnetno valovanje), ki je del son~ne svetlobe. Gre za popolnoma naravno in ~loveku prijazno energijo. •

U~inkovit na~in ogrevanja prostorov velikih volumnov S programom plinske sevalne tehnike `elimo ponuditi energetsko u~inkovite re{itve ogrevanja prostorov velikih volumnov, ki omogo~ajo mo`nost izkori{~anja prihrankov energije skritih v na~inu generiranja ogrevne toplote, ogrevalni temperaturi, ogrevalni tehniki, potrebnem

Aplikacije primerne za: Industrijski prostori • • • • •

proizvodne, delovne hale, skladi{~ni prostori, logisti~ni centri, servisne hale, tople grede, `ivinorejski prostori.

Javni prostori • {portni objekti (stadioni), • saloni, razstavni prostori, • gostinski obrati (odprte terase), • `elezni{ke, avtobusne postaje, • verski objekti.

Vir: German Federal Association of Energy and Water Economics [BDEW], 2010

www.schwank.si


ZEMELJSKI PLIN

11

Energija plus - partner s pravo energijo V Energiji plus namenjamo najve~jo pozornost zadovoljstvu na{ih kupcev, izpolnjevanju njihovih `elja in potreb ter utrjevanju medsebojnih vezi in zaupanja. Sledimo na{i viziji in poslanstvu ter izpolnjujemo temeljne vrednote na{e dru`be: odli~nost, kreativnost, raznolikost, razvoj. Zaokro`ena, konkuren~na ponudba energentov in storitev na podro~ju oskrbe z energijo je strate{ka razvojna usmeritev na{e dru`be. Ponudbi elektri~ne energije smo v letu 2013 (poleg lesnih peletov ter proizvodnje in prodaje toplotne energije) dodali tudi zemeljski plin. Zagotovili smo plin po ugodni ceni, ob tem pa kupcem ponudili tudi mo`nost pla~evanja elektrike in plina na eni polo`nici. Dokaz, da smo zaupanja vreden partner je prav gotovo nedavna zmaga na nate~aju Zveze potro{nikov Slovenije (ZPS), ki je v sodelovanju s tujim partnerjem letos prvi~ organizirala skupinski nakup elektri~ne energije in plina. Zmagali smo v kategoriji zemeljski plin, kjer smo v avkciji na ponudbeni strani sodelovali skoraj vsi klju~ni slovenski dobavitelji plina, na strani povpra{evanja pa ve~ kot 27.000 gospodinjstev. Odziv slovenskih gospodinjstev je bil zelo dober, saj se jih je prijavilo ve~ kot 27.000. Skupinski nakup z ZPS potro{nikom omogo~a kar 15-odstotkov ni`jo ceno zemeljskega plina (pri izra~unu upo{tevane cene iz rednega cenika, ki so objavljene v primerjalniku stro{kov oskrbe na spletni strani Agencije za energijo ter predpostavka, da povpre~no gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup, porabi 1.500 Sm3 zemeljskega plina letno). Gre za pogodbe brez vezave, brez skritih stro{kov, z navzgor omejeno ceno za prihodnjih 12 mesecev.

Poleg konkuren~ne cene v Energiji plus stavimo predvsem na kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Zato smo zelo ponosni, da smo z najugodnej{o ponudbo cene zemeljskega plina na avkciji ZPS zmagali. Pri~akujemo veliko {tevilo novih kupcev. Za vse kupce zemeljskega plina bomo formalnosti, povezane z zamenjavo dobavitelja, uredili v najkraj{em mo`nem ~asu. Vsem novim kupcem bomo ponudili tudi vse ugodnosti, ki so jih dele`ni na{i sedanji zvesti kupci. @elimo, da bi tudi z novimi kupci spletli dolgoro~en odnos, saj zvestobo {e posebej cenimo in nagrajujemo. Pridru`ite se ve~ kot 175.000 zadovoljnim kupcem in ustvarite prihranke. Za ve~ informacij smo vam na voljo na vseh na{ih prodajnih mestih, na brezpla~ni telefonski {tevilki 080 21 15 ali na www.energijaplus.si •

Zamenjajte dobavitelja! PridruĹžite se veÄ? kot 175.000 zadovoljnim kupcem in ustvarite prihranke.

riji

v katego

www.energijaplus.si 02 22 00 697


12

ZEMELJSKI PLIN

Plinski kondenzacijski kotel - odli~na izbira

T

istim, ki plinski kondenzacijski kotel `e dolgo uporabljate, se vam bo ta sestavek zdel nepotreben, zato je namenjen predvsem bodo~im uporabnikom. Pisanja smo se lotili zaradi drugih, ki se odlo~ate za prehod na plinski kondenzacijski kotel, pa imate pri tem morda pomisleke. Zato je najbolje, da o uporabi plinskega kotla nekaj pove uporabnik, saj lahko svojo plinsko centralo brez zadr`kov hvali ali graja. Da bo slika popolna, pa smo za mnenje vpra{ali {e poobla{~enega serviserja.

Uporabnik meri porabo preto~nega kotla na zemeljski plin Uprabnik je {esto leto zadovoljen s kondenzacijskim kotlom na zemeljski plin Junkers s preto~nim grelnikom. Po njegovem mnenju je to sistem ogrevanja, ki ga je potrebno najmanj vzdr`evati. Vedel je, da kotel na zemeljski plin s preto~nim grelnikom zaradi razvejanega cevnega omre`ja v podolgovati stavbi ne bo dovolj dobro deloval, zato ima prigrajen 200 litrski zalogovnik tople vode. V razvod sistema ogrevanja s plinom je vgrajena cirkulacijska ~rpalka, ki ob nastavljenem ~asu dovede toplo vodo do dveh pip v stavbi. Na krmilni avtomatiki ogrevanja s plinom je nastavil prioritete, sedaj plinski kotel ogreje najprej vodo v bojlerju in nato {e talno ogrevanje, ter radiatorje v dveh eta`ah.Samodejno se tudi prilagaja zimskemu in poletnemu re`imu, ko s plinskim kondenzacijskim kotlom ogreva samo sanitarno vodo. Izra~unal je razliko za ceno ogrevanja sanitarne vode s plinom, v primerjavi z no~nim tokom, obe {tevilki pa sta bili skoraj enaki. V ~asu izra~una bi bila elektrika malenkost cenej{a. Razen menjave v`igne elektrode se ne spomni druge okvare, dimnikar opravi pregled vsako leto, serviser pa samo, ~e bi bilo potrebno.

Plinski kondenzacijski kotel ne zahteva veliko vzdr`evanja V dolgih letih uporabe je njegov kondenzacijski kotel na zemeljski plin, s preto~nim grelnikom sanitarne vode, imel samo eno okvaro. Kazala se je tako, da je bila voda iz pipe nekaj trenutkov

Plinski kotel je varen, zanesljiv in tih generator toplote za vse namene

pretopla in nato spet prehladna. Serviser je ugotovil, da bo potrebno zamenjava raztezne posode, dostop do pa je mo`en z zgornje strani kotla. Ker je kotel na svojo `eljo namestil tik pod stropom, ga je bilo zato potrebno sneti. Dimnikarja pokli~e vsako leto, po namestitvi novega kotla 6 let serviserja ni potreboval. Na podro~ju kjer stanuje, so serviserji obi~ajno zelo zasedeni in jih je te`ko priklicati. Zato priporo~a, da ko najdemo zanesljivega serviserja, se ga je dobro dr`ati {e naprej. Dobro pozna tudi druge sisteme ogrevanja, vendar kljub temu trdi, da plinskega kotla nebi menjal za noben drug vir toplote za ogrevanje vode in bivalnih prostorov.

Kondenzacijski kotel na zemeljski plin je kompaktna kotlovnica Kondenzacijski kotel na zemeljski plin je v resnici kompaktna kotlovnica, obi~ajno izdelana v dveh variantah, s preto~nim grelnikom


ZEMELJSKI PLIN sanitarne vode ali z bojlerjem. Sodobni kondenzacijski kotli imajo koncentri~en dimnik, po katerem odvajajo pline in zajemajo zunanji zrak za zgorevanje. Delovanje plinskega kotla je izjemno var~no, v zakonih pa ni predpisano kdaj ali kolikokrat je potreben servisni pregled.

Serviserja pokli~ite dovolj hitro ^e je kotel ~ist, je dobro, ~e ga serviser pogleda vsaki dve leti, ~e je ÂťzapacanÂŤ pa enkrat letno. Kar je najva`nej{e, ~e se lastnik odlo~i za serviserja, naj ga pokli~e kadarkoli, samo ne v zimskem ~asu. Kondenzacijski kotel na zemeljski plin s preto~nim grelnikom deluje enakomerno vse leto, zato je klicanje serviserja samo pozimi res nelogi~no.

13

Varnost delovanja, pomembno pri izbiri Varnost sistema je izjemna, saj ima kondenzacijski kotel na zemeljski plin ve~ varoval, dovod pa pregledajo plinarji, ko menjajo {tevec. Pozorni naj bodo samo lastniki starej{ih izvedb z odprtim kuri{~em, saj ta plinski kotel zajema zrak iz prostora, v katerem je name{~en. ^ista in nezastrta prezra~evalna odprtina, ter morda {e javljalnik previsoke stopnje monoksida v zraku prostora zagotavljata nemoteno in varno delovanje. Sodoben plinski kotel je kondenzacijski, zato naj kupci zahtevajo samo tak{ne izvedbe. • Tihec


14

ZEMELJSKI PLIN

@e to zimo lahko pri ogrevanju prihranite! Hladnej{i dnevi so lahko lepi, prijetni in zanimivi, a seveda samo, ~e imamo mo`nost, da se kje pogrejemo. In kje je bolj prijetno kot doma, ~e nam je toplo‌ Eden izmed finan~no najbolj ugodnih na~inov je ogrevanje na zemeljski plin. Prihranki pri tem na~inu ogrevanja so ve~ji ali primerljivi z vsem drugimi na~ini ogrevanja, hkrati pa so izdatki za plinske ogrevalne naprave bistveno ni`ji od izdatkov za druge ogrevalne naprave, tako da ima zemeljski plin najkraj{o dobo vra~anja investicije. Preklopite na zemeljski plin in prihranite pri naslednjih ogrevalnih sezonah zaradi ni`jih stro{kov ogrevanja do 50 % ali ve~, najni`je investicije v ogrevalni sistem, mo`nosti pridobitve subvencioniranega kredita ali leasinga in pla~evanja po porabi.

Velika izbira ugodnosti in storitev Med najbolj zanimivimi dejavniki za kupca trenutno zagotovo sodi tudi konkuren~na cena za dobavljeni energent – Energetika Ljubljana je med ponudniki z ni`jo ceno. Tudi leto{njo ogrevalno sezono so za odjemalce zemeljskega plina v prodajnih skupinah PS3 - PS5 pripravili ponudbo z ugodno ceno, s katero lahko odjemalci prihranijo. V akciji Zvestoba ogreva 2014, ki je na voljo od 1.10. do 31.12.2014, si

lahko odjemalci za 12 mesecev zagotovijo zemeljski plin po ceni, ki je v Sloveniji med najugodnej{imi – neto cena za dobavljeni energent zna{a 0,3291 EUR/Sm3. Dodatne storitve, ki jih ponujajo v tej energetski dru`bi z dolgoletno tradicijo, pa so za odjemalce odli~na mo`nost za pregled in porabo energenta, s tem pa tudi stro{kov: • Za bolj{e upravljanje in vpogled v podatke: portal MOJ RA^UN

Mo`na oddaja {tev~nega stanja za obra~un, pregled izstavljenih ra~unov in prejetih pla~il, vpogled v arhiv ra~unov in pla~il, pregled porabe plina na odjemnem mestu, vpogled v tehni~ne podatke odjemnega mesta. • Mo`nost razporeditve stro{kov za ogrevanje

S storitvijo Enakomerni mese~ni obrok lahko odjemalci enakomerno porazdelijo stro{ke skozi celo leto. • Za la`je pla~evanje storitev ZDRU@EN RA^UN

Odjemalci Energetike Ljubljana se lahko odlo~ijo tudi za prejemanje zdru`enega ra~una za storitve JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o. Storitve, ki se lahko zara~unavajo na zdru`enem ra~unu, so: oskrba z zemeljskim plinom, dobava zemeljskega plina, dostop do distribucijskega omre`ja ZP (omre`nina),

Dru`bi lahko brez skrbi prepustite daljinsko oskrbo, saj jih odlikuje: • zanesljivost dobave skozi vse leto; • tradicija, izku{nje in znanje; • reference: dru`bi zaupa `e okrog 55.000 odjemalcev zemeljskega plina; • dru`ba je partner z znanjem za celovite energetske re{itve; • odgovornost do okolja; • celovita storitev: ponudba storitev na klju~ - Paketi za ogrevanje na zemeljski plin, s kateri si lahko odjemalci hitro in enostavno uredijo ogrevanje na zemeljski plin; • finan~ni instrumenti za ureditev ogrevanja: subvencije, krediti, finan~ni najemi (leasing).

dobava toplotne energije, vzdr`evanje toplotne postaje. • Pla~ilo storitev

Mo`nost brezprovizijskega pla~evanja na mestni blagajni Mestne ob~ine Ljubljana (Ma~kova ulica 1 in Vodovodna cesta 90 v Ljubljani). • Dostopnost in stalna dosegljivost

Klicni in kontaktni center za odjemalce, de`urna slu`ba za intervencijo plina. Dejstvo, da Energetika Ljubljana ni samo dobavitelj, pa~ pa tudi sistemski operater distribucijskega omre`ja, {e dodatno lahko prepri~a, da je celovita skrb za odjemalce na prvem mestu. •

Pred zimo spet zQiŀXMemo FeQe zD QDģe zYeste odMemDOFe

&HQDMHEUH]''9LQGDMDWHY$NFLMDWUDMDPHVHFHYSULMDYHVRPRJRĂ?HRGGR 3ULKUDQHNMHL]UDĂ?XQDQSUL]JRUQMLYUHGQRVWLOHWQHSRUDEH]HPHOMVNHJDSOLQDSURGDMQHVNXSLQH36 6P6P) LQ SUL ]JRUQML YUHGQRVWL OHWQH SRUDEH ]HPHOMVNHJD SOLQD SURGDMQH VNXSLQH 365 5 6P  5 6P) QD SRGODJL SULPHUMDYH V FHQR L] XUDGQHJD FHQLND ]D GREDYR ]HPHOMVNHJD SOLQD

OD

36 DO 108 EUR PRIHRANKA**

•   ZZZHQHUJHWLNDOMVL


SODOBNA, VAR^NA RAZSVETLJAVA

15

Pravilna in var~na razsvetljava

R

azsvetljava je danes eden izmed ve~jih porabnikov elektri~ne energije. S pravilno in var~no razsvetljavo ne samo, da mo~no zni`amo visoke stro{ke energije in vzdr`evanja, pa~ pa tudi zagotovimo primerno in u~inkovito razsvetljavo. V industriji ima velik pomen, saj s pravilno razsvetljavo pomembno vplivamo na krivuljo storilnosti, pove~ujemo u~inkovitost, zmanj{ujemo utrujenost in napake pri delu, pove~ujemo motiviranost, skrbimo za zdravje zaposlenih ter znatno zni`amo mo`nost nesre~ na delovnem mestu. V ~asu vse hitrej{ega delovnega ritma postajata ugodje in dobro po~utje zaposlenih klju~en dejavnik za uspe{no delovanje podjetij. Zaposleni danes pre`ivijo ve~ ~asa v slu`bi kot doma, prav tako se starost delovne populacije dviguje. Ti dejavniki prina{ajo s seboj nove izzive na podro~ju ergonomije na delovnem mestu. Pri ergonomiji v ve~ini primerov pomislimo na pohi{tvo, prostore, postavitve, ob tem pa pozabljamo, da obdelamo kar 80 odstotkov informacij z vidom. Splo{ne zahteve in normativi za osvetljevanje proizvodnih obratov, skladi{~nih prostorov, pisarn sicer zajemajo osnovne minimalne zahteve za varno in vzdr`no delo, ne upo{tevajo pa, da se lahko s pomo~jo novih tehnologij naredi {e mnogo ve~.

Poslovni prostor osvetljen z GRAH® LED Lighting svetilkami

Do sedaj je bilo najve~krat mogo~e dinami~no vplivati samo na nivo osvetlitve in s tem na mo~ videnja. Izredno te`ko pa je bilo vplivati na ergonomijo videnja in vizualni ambient. Z vstopom LED-tehnologije se ponujajo nove mo`nosti, kjer lahko poleg nivoja osvetljevanja vplivamo dinami~no tudi na barvo svetlobe, usmerjanje, barvno reprodukcijo ter porazdelitev svetlobe in senc. Hkrati z ugodjem zaposlenih nam LED-razsvetljava ponuja osvetljevanje z ob~utno ni`jimi stro{ki tako pri vzdr`evanju, ki je zanemarljivo, kot pri zni`anju porabe energije. V ve~ini primerov lahko zni`amo porabo energije tudi do 60 odstotkov in to ob dvignjenih nivojih osvetlitve. Sodobni sistemi dinami~nega krmiljenja nam omogo~ajo dodatne prihranke z neposrednim izkori{~anjem dnevne svetlobe in zni`evanjem nivoja osvetlitve v obmo~jih, ki sicer morajo ostati osvetljena, vendar se redko uporabljajo v delovnem procesu. Zgovoren je tudi podatek, da imajo LEDsvetila `ivljenjsko dobo do 100.000 ur. Z

bolj{o osvetlitvijo tako ne prihranimo samo neposredno zaradi ni`jih stro{kov, ampak tudi posredno zaradi ve~je storilnosti zaposlenih in bolj{e opravljenega dela. Z dvigom nivoja osvetlitve in barvo svetlobe lahko pozitivno vplivamo na krivuljo storilnosti, ki se lahko z dvigom z npr. 300 na 700 luxov, dvigne tudi za 15 odstotkov in to ob vi{ji varnosti za zaposlenega. Ob osvetlitvi pa ne smemo pozabiti tudi na ambient, igro senc in svetlobe in s tem prepre~evanje ble{~anja na monitorjih in ostalih refleksivnih povr{inah. Pomemben vidik in faktor za pravilno izbiro svetil je barva svetlobe in barvna reprodukcija. LED-svetila prina{ajo veliko prednosti na podro~ju var~ne, u~inkovite in ugodne razsvetljave, vendar samo, ~e se `e v obdobju projektiranja odlo~imo za kakovostno dobro in certificirano osvetlitveno opremo. Kot pravi vsem dobro znan pregovor: »Nisem tako bogat, da lahko kupujem poceni«. • Theodor Lipu{


16

Naredite strate{ki na~rt energetske obnove hi{e Stro{ek ogrevanja lahko dejansko prepolovimo. Pomembni so prihranki popla~ani z investicijo v nov ogrevalni sistem in ostale ukrepe obnove. Po 10 letih izpla~amo kreditne obveznosti iz prihrankov, ter pove~amo vrednost objekta. Iz dru`inskega prora~una ne tro{imo lastnih sredstev, za izvedene ukrepe koristimo le pridelane prihranke za neporabljeno energije.

Povpre~na ocena prihrankov K sodelovanju smo povabili g. Matja`a Valen~i~, energetskega svetovalca, ki nam je podal stali{~e o ekonomski upravi~enosti energetske sanacije hi{e. Ocenjen letni prihranek v celovito obnovo hi{e v velikosti 100 m2 (okna, izolacija toplotnega ovoja), ovrednotena na cca. 15.000 €, zna{a 1.800 €. Ogrevanje vas bo po obnovi stalo samo {e cca. 700 € letno, investicija pa se bo povrnila v dobrih osmih letih. ^e si ob tem priskrbite {e nepovratne spodbude Eko sklada, pa v {estih letih.

Kako smo `iveli leta 2010 Povpre~na slovenska dru`ina z letnim prihodkom 25.000 € ( neto pla~a je v letu 2010 zna{ala 958 €) je za stanovanje in ogrevanje v letu 2010 od{tela 4.250 €, v letu 2014 pa najmanj 5.600 €, ker so se po 4 letih stro{ki kurilnega olja dvignili za 60%. Cena kurilnega olja se v zadnjih dveh letih ni kaj dosti spremenila in niha okrog 1 €/l. ^e porabite letno 2.500 l kurilnega olja vas bo ogrevanje v 10 letih stalo precej ve~ kot 25.000 € .

Ne zanemarite po~utja v prenovljeni hi{i ^eprav je ekonomika ukrepov pomembna in i{~emo ukrepe, ki se najhitreje povrnejo, naj bo ob obnovi pomembno po~utje kako dobro bomo `iveli v prenovljeni hi{i. Zakaj bi var~evali na ra~un zdravja? Pri nakupu ro~ne ure, mobilnega telefona, televizorja ali avtomobila se redko kdo vpra{a,

v kolik{nem ~asu se investicija povrne. Zakaj se o tem spra{ujemo, ko gre za investicijo v zdravo bivanje?

Ekonomika energetske sanacije hi{e iz sedemdesetih let V naslednjih 10 letih bomo z novo vpeljanimi ukrepi energetske sanacije, glede na predpostavko sedanje letne porabe za ogrevanje vsaj 2.600 € ( z kurilnim oljem s porabo 2.500 l) privar~evali konkretno veliko sredstev– vsako leto vsaj 1.300 €, kar v desetih letih znese 13.000 €. Za ogrevanje in pripravo tople vode pritli~ne hi{e iz sedemdesetih let, z ogrevno povr{ino 100 m2, brez toplotne izolacije, je potrebno letno 2.500 l kurilnega olja. Z izolacijo podstrehe, ki stane cca. 4.000 €, zni`ajo stanovalci rabo kurilnega olja vsaj za 500 l letno in se investicija povrne v 8 letih. ^e uspejo dobiti nepovratna sred-


ENERGETSKE OBNOVE stva Eko sklada, se povrne v {estih, ~e pa naredijo ukrep v lastni re`iji, se povrne v 4. Strokovnjak predlaga, da pridobite subvencijo ali ta ukrep izvedite sami.

Zamenjava oken, sen~il, fasade Zamenjava oken z energijsko u~inkovitimi, vklju~no z novimi sen~ili (ocena investicije 6.000 â‚Ź) se lahko povrne v 3 letih, izolacija fasade (ocena investicije 5.000 â‚Ź) pa v 5 letih. Ocenjen letni prihranek v celovito obnovo (okna, izolacija toplotnega ovoja), ki stane 15.000 â‚Ź, je 1.800 â‚Ź, torej bi po investiciji ogrevanje stalo samo {e 700 â‚Ź letno (ob dana{njih cenah energije), investicija bi se povrnila v dobrih 8 letih, ~e pri{tejemo nepovratne spodbude Eko sklada, pa `e v 6 letih.

Kaj storiti s starim ogrevalnim sistemom? Investicija v kurilno napravo se najhitreje povrne ob hkratnem prehodu na cenej{e energente. Za tovrstno hi{o se zamenjava kotla na kurilno olje s hibridno toplotno ~rpalko, ki ob ni`jih zunanjih temperaturah uporablja uteko~injen naftni plin, povrne v 4 letih. V enaki dobi se povrne tudi vgradnja kotla na drva, upo{tevan je sodoben uplinjevalni kotel. Zastarelih kotlov z velikimi emisijami dimnih plinov ni smiselno vgrajevati, pa ~eprav so vabljivo poceni. ^e ne bodo v kratkem prepovedani, bodo pa obdav~eni.

Preprost izra~un s kratkoro~nim kreditom Ob predpostavki, da povpre~na dru`ina porabi za ogrevanje 2.500 l kurilnega olja letno, je ta stro{ek pred 4 leti zna{al ob ceni kurilnega olja 0,74 â‚Ź, 1.850 â‚Ź. Danes ta stro{ek ogrevanja znese 2.660 â‚Ź.

Nepovratne finan~ne spodbude Eko sklada Vsako leto Eko sklad razpi{e nepovratne finan~ne spodbude za rabo obnovljivih virov energije in ve~jo energijsko u~inkovitost stanovanjskih stavb. Razpis je objavljen v za~etku leta, mo`no se je prijaviti do porabe sredstev. Zadnja leta interesentov ne zmanjka in sredstva poidejo `e sredi leta. Svetovalec predlaga, da se ~im bolje pripravite na izved-

bo tistih ukrepov, ki so nujni za zmanj{anje rabe energije. Takoj, ko bo objavljen nov razpis, prilagodite va{e na~rte razpisu in se prijavite. Prehitite tiste, ki se obirajo. Do sedaj so nepovratne finan~ne spodbude zna{ale do 25% upravi~enih sredstev, kako pa bo v novem razpisu, {e ni znano. Zadnja leta so bila subvencionirana u~inkovita lesena okna, ter ogrevalni sistem na lesno biomaso ali toplotne ~rpalke. Za pove~anje izolacije in izvedbo fasade je bila zadnja leta je subvencionirana fasada z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo Îť ď‚Ł 0,045 W/mK. Eko sklad nudi kreditiranje okoljskih nalo`b ob~anov do 20.000 â‚Ź, vra~ilne dobe do 10 let. Informativna mese~na anuiteta zna{a 181,08 â‚Ź, za obrestno mero 1,67 % letno (EURIBOR + 1,5 %), z veljavno obrestno mero za mesec septemeber 2014, ki zna{a 0,169 % (3M EURIBOR365), ob zapro{enem znesku kredita 20.000,00 â‚Ź in odpla~ilni dobi 120 mesecev. Za kredite za posamezno nalo`bo lahko zaprosi tudi ve~ upravi~encev skupaj, pri ~emer skupna vi{ina tako odobrenih kreditov ne more prese~i predra~unske vrednosti priznanih stro{kov nalo`be, skupna vrednost kreditov pa ne more prese~i 80.000,00 â‚Ź za isti objekt oz. nalo`bo.

POZOR: Izpla~a se celotna prenova hi{e Energetski svetovalec, g. Matja` Valen~i~, svetuje celovito obnovo, po kateri se bo raba energije zni`ala od 5 do 10 krat, iz 2.500 l kurilnega olja na ekvivalent 250 do 500 ₏ letno. Posamezni parcialni ukrepi naj bodo taki, da jih ob naslednjem ukrepu ne bo potrebno spreminjati. ^e nimate dovolj denarja za celotno fasado, je bolje, da izolirate samo dve steni, kot da vgradite polovi~no izolacijo. ^e letos zamenjate ogrevalni sistem in opustite ostale ukrepe, bo verjetno naslednje leto, po dodatni toplotni za{~iti stavbe, ogrevalni sistem predimenzioniran. ^e zamenjate okna in ne vgradite mehanske prezra~evalne naprave, morate zelo spremeniti bivalne navade (prezra~evanje celega stanovanja vsaj 5x dnevno), druga~e se bo poslab{ala kakovost bivanja. • Jo`ica Ekart

17

ÂŽ LASTNA BLAGOVNA ZNAMKA .#+(Äš-.ÂŤ1 9,$1)$ÂŤ "$- *5 +(3$3

RAZDELILCI ZA TALNO IN RADIATORSKO OGREVANJE

RAZDELILNE OMARICE

Ä´R/ALÄ´NI SETI ZA TALNO IN RADIATORSKO OGREVANJE

RAZDELILCI IN 'IDRAVLIÄ´NA KRETNICA

5$̍- 666 5$3. 2(

VETO Veletrgovina d.o.o. !QMĴHĴDU@ ,  LITAKI@M@     | HMENUDSN RH | VVV UDSN RH .&1$5 -)$ Š5.#.5.# Š/1$91 ij$5 -)$ ŠKOPALNICE, KERAMIKA

Primer hi{e pred in po sanaciji


18

SOLARNI SISTEMI

Priprava kolektorjev na zimo Enako kot v vsakem avtomobilu, mora tudi v kolektorskem sistemu kro`iti voda z dodatkom protizmrzovalnega sredstva, ta me{anica pa je termi~no zelo obremenjena. Omogo~a prenos toplote, korozijsko za{~ito, ne sme zmrzniti ter mora biti {e okoljsko in zdravstveno neopore~na. Zato jo je potrebno vsakih 5 let menjati, kar velja za vse, plo{~ate in vakuumske kolektorje, posebej ~e je poleti ve~krat pri{lo do uparjevanja. Dodatek Coracon Sol 5 ima dodan propandiol, ki {~iti tudi baker, vsebuje zaviralce proti rjavenju, je Ph nevtralen, to~ko uparjevanja premakne na 150°C in je nestrupen. Ob menjavi sistem, ~e je potrebno najprej izperemo s ~isto vodo, napolnimo z novo me{anico vode in Coracon Sol 5 v razmerju 50: 50, skrbno odzra~imo napeljavo ter vzpostavimo predpisan tlak. Nato bo solarni sistem nemoteno in z visokim izkoristkom deloval najmanj naslednjih 5 let.

Kaj pa zalogovnik tople vode? Grelniki in zalogovniki tople vode delujejo u~inkovito samo, kadar je prenos son~ne toplote na vodo visok. To dose`emo na dva na~ina. Najprej vsaki dve leti staro magnezijevo anodo menjamo z novo, saj {~iti grelnik. Namesto, da bi zaradi mikrorazpok v emajlu rjavel bojler, bo rjavela anoda, zato pravimo, da je »`rtvena«. Aktivnih anod, ki so priklju~ene na elektriko pa ni potrebno menjavati. Drugi ukrep je vgradnja elektronske naprave, ki sistem na vodni strani {~iti pred odlaganjem vodnega kamna. Voda pri nas je razmeroma trda, obloge vodnega kamna na grelnih spiralah pa delujejo kot izolator in zmanj{ujejo prenos toplote. Re{itev je vgradnja elektronske naprave, na primer Profikalk PKS 2000, ki omogo~a stalno za{~ito pred tem pojavom.

Na 5 let je potrebna menjava teko~ine v kolektorskem sistemu-1

Coracon Sol 5 HF zdr`i do 260°C To je sredstvo za kolektorski obtok za vse vrste kolektorjev, tudi za vakuumske z direktnim pretokom. Je okoljsko neopore~no, uporabimo ga nerazred~enega ter ne povzro~a korozije na nobenem materialu cevi, celo na aluminiju ne. Ne {koduje tudi nobenemu tesnilnemu materialu, varuje sistem od -29°C do 260°C, dopu{~a trajno obremenitev do 230°C, biolo{ko razgradljiv ter prepre~uje tvorbo oblog in usedlin. Namenjen za dobro odzra~ene zaprte sisteme, dopolnjevanje pa je dovoljeno samo s tem sredstvom in ne z vodo. Vse opisane proizvode dobavlja in vgrajuje Ellatron, www.et-solar.si •


19 Edinstveno, najbolj zdravo in var~no ogrevanje z infra paneli VITALHEIZUNG! Najvar~nej{i infra paneli Vitalheizung EKO TERMODYNAMIC7+. V prodaji so najvar~nej{i infrapaneli na trgu Eko Termodynamic 7+, ki imajo vgrajen posebni termodinami~ni regulator. Ta neodvisno od delovanja termostata prilagaja temperaturo panela in ~as delovanja, kar tudi za 40 odstotkov zmanj{a porabo elektri~ne energije. Smo vodilno podjetje, ki se ukvarja s prodajo in monta`o elektri~nih infrapanelov v Sloveniji avstrijskega proizvajalca Vitalheizung in generalni uvoznik za Slovenijo, Hrva{ko, Srbijo in Italijo. Paneli na{ega proizvajalca so naprodaj v 56 dr`avah po svetu, v Avstriji `e 23 let, to pa dokazuje, da so ti paneli vrhunske kakovosti. Garancija zanje je sedem let, njihova `ivljenjska doba pa ve~ kot petdeset let, in to brez vzdr`evanja in servisiranja. Paneli so hkrati lahko tudi dekoracija prostora, saj jih je mogo~e poslikati. Ogrevanje z infrapaneli Vitalheizung je edino ogrevanje, pri katerem se ne ogreva zraka, temve~ stene, stropove, tla, pohi{tvo in stvari v prostoru. Vse, kar je v prostoru, segrejejo na `eleno temperaturo (na primer 22 stopinj celzija), to pa potem oddaja

toploto, podobno kot kru{na pe~. Ogrevanje z infrapaneli je tudi edini in najhitrej{i sistem za izsu{evanje vlage v zidu, ki prepre~uje nastajanje plesni, saj neposredno ogreva zidove in su{i zid. Zidovi so zato vedno topli in suhi. Klasi~no talno ogrevanje akumulira toploto samo pri tleh, medtem ko infrapaneli akumulirajo toploto {e v stenah ter predmetih po prostoru, kar zagotavlja enakomerno temperaturo po celotnem prostoru. Infraogrevanje se uporablja tudi v medicini, kjer z njim ogrevajo nedono{en~ke v inkubatorjih, splo{no je znano, da infrasavne koristijo zdravju, infratehnologija pa se

uporablja tudi za zdravljenje nekaterih po{kodb ali obolenj. Vse to dokazuje, da je tehnologija ogrevanja varna in koristna za zdravje in po~utje ljudi. Investicija je lahko postopna, saj lahko vsak prostor opremimo posebej, pri novogradnjah pa tudi ne potrebujemo projektne dokumentacije za centralno napeljavo. Monta`a je hitra in preprosta ter ne zahteva ve~jih posegov. Ker ne potrebujemo dodatnih napeljav, je ta sistem ogrevanja primeren za prav vse vrste stanovanj. Poraba elektri~ne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje, v skladu s 23. ~lenom pravilnika o racionalni rabi pri gretju in prezra~evanju ter pripravi tople vode (Uradni list SRS, {t. 31/1984). Ve~ o sistemu ogrevanja si preberite na www.zastonj-ogrva nje.si ali pa nam pi{ite na info@zastonj-ogrevanje.si. Poraba elektri~ne energije je praviloma dovoljena le za dopolnilno ogrevanje subjektov v skladu s 23. ~lenom pravilnika o racionalni rabi pri gretju in prezra~evanju ter pripravi tople vode (Uradni list SRS {t. 31/1984). Promocijsko besedilo


SOLARNI SISTEMI

20

Izkoristite brezpla~no son~no energijo za ogrevanje

O

grevanje hi{e v hladnej{ih jesenskih ali mrzlih zimskih dneh predstavlja najve~ji dele` stro{kov gospodinjstva, kar je posledica vse vi{jih cen energentov. Nara{~ajo~e cene energentov ter vse ve~ja okoljska ozave{~enost, pa vedno bolj postavljata v ospredje sisteme kori{~enja energije sonca – solarno ogrevanje. Son~na energija popolnoma brezpla~no in brez {kodljivih vplivov na okolje prihaja neposredno v na{ dom, zato predstavlja enega najbolj{ih alternativnih virov ogrevanja. Sonce v dveh tednih odda toliko energije, kot je vsebujejo zaloge vseh fosilnih goriv na svetu. V {estih zimskih mesecih je na razpolago {e vedno ve~ kot tretjina son~ne energije, ki jo prejmemo v celem letu. Ta energija je v obliki vidne svetlobe ter kot UV in IR sevanje. Poleg direktne svetlobne energije, pa najkvalitetnej{i kolektorji, kakr{ni so GreenLand Systems, lahko izkoristijo tudi energijo, ki kot razpr{ena svetloba seva od okoli{kih stavb, vodnih povr{in, snega, … Ker pa zunanja temperatura pri GreenLand Systems kolektorjih, ki imajo absorber in Heat Pipe dejansko v vakuumu ni ve~ odlo~ilna, je u~inkovitost teh kolektorjev prakti~no enaka tako poleti kot tudi pozimi. Pomembno postane le {e dejstvo koliko energije je v danem trenutku na razpolago. Solarno ogrevanje prostorov in sanitarne vode ima {tevilne pred-

- sanitarna voda - dogrevanje stanovanja - ogrevanje bazenov - industrijske instalacije - pokličite za svetovanje

nosti. Solarno ogrevanje omogo~a ogrevanje hi{e na ekonomi~en in okolju prijazen na~in. Stro{ki obratovanja in vzdr`evanja so zanemarljivi, napredna inteligentna regulacija, pa v najve~ji mo`ni meri omogo~a izrabo razpolo`ljive energije svetlobe. Koliko potreb po segrevanju sanitarne vode in prostorov bomo pokrivali s soncem je odvisna od povr{ine kolektorjev, ki smo jih pripravljeni instalirati. Solarni sistem lahko kasneje tudi pove~ujemo. Ker imajo GreenLand Systems kolektorji kar 10 letno garancijo in `ivljenjsko dobo preko 30 let, se vam bo investicija zagotovo ve~kratno povrnila. •

- debelina stekla 2,7 mm - steklo zelo odporno na udarce - moč ene vakuumske cevi 144 W - celotna notranjost cevi v vakuumu - absorber s TINOX prevleko - absorbira 95% vpadne svetlobe


21

Kopalni{ka oprema

Viega Opremite svojo kopalnico z inovativnimi re{itvami in vrhunskim dizajnom Pomen kopalnice v stanovanju ali hi{i se v zadnjih letih {e naprej pove~uje. Prostor, ki smo ga v preteklosti ve~inoma uporabljali le kot strani{~e oz. prostor za osebno higieno, je s ~asom spremenil svoj namen – z njo si pove~ujemo zadovoljstvo, veselje in ponos. V sedanjem ~asu si ne moremo ve~ zami{ljati `ivljenja brez moderne in dobro na~rtovane kopalnice, kjer niso va`ne zgolj prostorske omejitve, temve~ je potrebno upo{tevati tudi tehni~ne mo`nosti za pravilnost izvedbe in{talacij. Kljub temu, da je in{talacijski sistem »skrit« za steno, lahko mo~no vpliva na na{e zdravje, zato priporo~amo strokoven pristop. Zlato pravilo projektiranja je, da mora biti pitna voda na vsakem priklju~ku v zadostni koli~ini in primerne kakovosti.

Glede zunanjega izgleda kopalnice na ~loveka najbolj vpliva prvi vtis, ki je tudi v programu VIEGA Visign nepogre{ljiv. Z uporabo kopalni{ke opreme VIEGA boste lahko ugotovili, da je bil prvi vtis pravilen. Aktivirne tipke, elementi za dotok vode v kopalno kad, sifoni ali tu{ kanalete so namenski proizvodi sanitarne opreme, ki jih dnevno uporabljamo in se jim ne moremo odre~i.

Prav tako se no~emo odre~i udobju. Da so na{teti proizvodi kopalni{ke opreme lahko ve~ kot zgolj namenski, dokazuje linija izdelkov VIEGA Visign, ki predstavlja preizku{eno tehnologijo vzporedno s prijetno obliko posameznega izdelka.

Ob tem ne smemo zanemariti izvajalca vodovodnih instalacij, ki mora biti strokovno usposobljen, poznati predpise in materiale ter izvajati dela tako, kot jih je predvidel in opredelil projektant. Spremembe materialov zaradi cenovnega u~inka niso dopustne, saj je {e kako pomembno, da se v instalacijah ne uporabljajo razli~ni materiali. Tak{no ravnanje predpostavlja korozijo, prekomerno nabiranje vodnega kamna, nenadzorovano zastajanje vode, razmno`evanje bakterij kot tudi neustrezne pretoke v instalaciji.

Uporabnikovo zadovoljstvo pove~uje tudi bogat izbor VIEGA aktivirnih tipk za splakovanje. VIEGA aktivirne tipke zagotavljajo svobodo pri usklajevanju va{e kopalnice z lastnimi zamislimi. Pri tem se ni ve~ potrebno ozirati na material, barvo ali obliko, saj s tehnolo{kega vidika lahko zadosti vsem va{im `eljam.

Viega v svojih izdelkih zagotavlja preizku{eno tehnologijo, u~inkovito monta`o in inteligentne re{itve podrobnosti. Enako velja za WC kotli~ek VIEGA Eco Plus. Predstavlja pragmati~ni sistem katere koli vrste namestitve na steno in velja za eno od prednostnih re{itev.

VIEGA Visign v svojem asortimanu ponuja kvalitetne re{itve tudi v programu kopalni{kih garnitur za dotok vode v kopalne kadi. Sodobna tehnologija in individualnost nastavitev pove~a zadovoljstvo uporabnika z izdelki Multiplex. Tudi odtoki in sifoni so v izvedbi VIEGA zgolj majhen in eleganten detajl, ki presene~a z enostavno tehnologijo. Razli~ice univerzalnega ventila in pokrova ventila so dostopne v okrogli ali pravokotni izvedbi. V izboru je ponujena inovativna tehnologija.

Nadomestek odtoka in tu{ kadi predstavlja VIEGA kanaleta za tu{, ki je odraz kvalitete in ponuja novo dimenzijo oblikovanja sodobne kopalnice. Gre za vizualni poudarek, ki zagotavlja zanesljivost tudi v primerih priliva ve~jih koli~in vode in ni zgolj lo~nica med mokro in suho stranjo. • Tadej Vehovec www.stern.si


DOGODKI

22

Mesec oktober v znamenju Loctite 55

V

dru`bi Henkel Slovenija so v mesecu oktobru pripravili sklop promocij za vrvico za tesnenje navojev in cevi Loctite 55.

Od jutranjih ur do opoldneva je na desetih lokacijah potekala promocijska akcija in prikaz uporabe izdelka, ki je primarno namenjen vodoin{talaterjem. V izbrani trgovini je bil v ~asu promocije prisoten prodajno-tehni~ni predstavnik znamke Loctite in hostesa, ki sta zainteresiranim kupcem nudila vse informacije o izdelku in tudi dodaten akcijski popust kompleta Loctite 55, v katerem so 4 tesnilne vrvice in darilo.

Vladimir Gunja~ s.p. iz Kopra »Izdelek Loctite 55 pri svojem vsakdanjem delu uporabljem `e dolga leta, saj vem, da se na njega lahko 100 % zanesem in torej za tesnenje cevnih zvez ne uporabljam nobenega drugega podobnega izdelka. Povpre~no na leto porabim 10 kosov, imam pa jo vedno na zalogi.«

Marjan Ga{pari~, MGL energija d.o.o. iz Maribora »Letno porabimo od 10 do 30 kosov tesnilne vrvice Loctite 55. Uporabljamo jo `e okoli 5 let, saj se je izkazala kot u~inkovit nadomestek preje. Z njo prihranimo pri ~asu, spoj je ~ist in dobro zatesnjen. V po{tev pride pri izvedbi manj{ih kotlovnic. Razen vrvice uporabljamo pri vsakdanjem delu {e Henklove mase za sidranje, razne tesnilne mase in silikone.«

Lokacije akcijske promocije Loctite 55: - 6. oktober 2014 Mavi d.o.o. Celje - 7. oktober 2014 Mavi d.o.o. Maribor - 8. oktober 2014 Veto d.o.o. Ljubljana - 9. oktober 2014 Eltron d.o.o. Kranj - 10. oktober 2014 INT d.o.o. Izola - 13. oktober 2014 5 Fiver d.o.o. Radovljica - 14. oktober 2014 Vodoterm d.o.o. Radomlje - 15. oktober 2014 Megaterm d.o.o. Nova Gorica - 16. oktober 2014 Megaterm d.o.o. Postojna - 5. november 2014 Aquaterm d.o.o. @alec

Kot pravi organizator promocij Loctite 55 iz podjetja Henkel Slovenija Gregor Globo~nik so z leto{njo akcijo zelo zadovoljni, saj je tovrsten na~in {e vedno najbolj{a pot kako uporabniku izdelek pribli`ati in mu iz prve roke ponuditi informacije. Globo~nik {e dodaja: »Mnenje in uporabni{ka izku{nja kupca sta za nas najpomembnej{i, saj so to osebe, ki z na{imi izdelki delajo vsak dan in torej na prakti~nem primeru vidijo kako se izdelek obnese«. • Franci Mithans Promocija v trgovini INT v Izoli

Utrinek s promocije v trgovini Mavi v Mariboru

Utrinek s promocije v trgovini Mavi v Celju


+LWURTrdno LOCTITEÂŽ 4090 – Hibridno lepilo LOCTITEÂŽ 4090 je inovativno hibridno lepilo. Visoka trdnost in hitro VXĂĽHQMHRPRJRÄ€DWDUHĂĽHYDQMHUD]OLÄ€QLKL]]LYRYNLVHSRMDYLMRSUL oblikovanju in sestavljanju. S hitrostjo suĹĄenja trenutnega lepila in s WUGQRVWMRVWUXNWXUQHJDOHSLOD/2&7,7(ÂŽ]DJRWDYOMDNYDOLWHWQRLQ vsestransko lepljenje. .RPELQDFLMDRPHQMHQLKODVWQRVWLRPRJRÄ€DGDMHOHSLOR]HORGREURRGSRUQRQD XGDUFHQDYLVRNHWHPSHUDWXUHWHU]DJRWDYOMDYLVRNRWUGQRVWOHSOMHQMDUD]OLÄ€QLK PDWHULDORY/HSLOR/2&7,7(ÂŽMHRGOLÄ€QDUHĂĽLWHY]DYVHYUVWHOHSOMHQMD 2PRJRÄ€DOHSOMHQMHQRYLKDSOLNDFLMLQSUHGVWDYOMDQRYHUHĂĽLWYHOHSOMHQMD .OMXÄ€QHSUHGQRVWLOHSLOD/2&7,7(ÂŽ 4090: • 7UGQRVWVWUXNWXUQHJDOHSLOD • KLWURVWWUHQXWQHJDOHSLOD • ]HORGREUDRGSRUQRVWQDXGDUFHLQYLEUDFLMH • RGSRUQRVWQDYLVRNHWHPSHUDWXUHGRƒ& • SROQMHQMH]UDÄ€QRVWLGRPP • RGSRUQRVWQDYODJR • OHSOMHQMHUD]OLÄ€QLKPDWHULDORYWXGLNRYLQ UD]OLÄ€QLKYUVWSODVWLNHLQJXPH

www.loctite.si


24

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

Umivalnik Formoza

Samonakladalni kotel

Oblikovalci sanitarne keramike velikokrat zdru`ijo zgodovinske vplive s sodobnimi pogledi. Novi umivalnik je sodobne, mehke oblike, simbolizira pretok, kapljanje in voljnost vode ter kljub novi obliki deluje doma~e, kot da smo ga `e nekje videli. Izvedba pa je v resnici popolnoma nova in izvirna, saj v notranjosti posre~eno skriva sifon, ki je oblikovno gledano najslab{i in mote~i del drugih umivalni{kih re{itev. Vse povr{ine so gladke in sijo~e, izdelujejo ga v zaobljeno oglati in okrogli izvedbi, v stoje~i in stenski izvedbi, v skupaj dvanajstih modelih, v beli, ~rni in mat ~rni barvi. Oblikovalec je upo{teval tudi vse higienske zahteve, zato je primeren tudi za javne prostore, izdelek Formosa 10, www.archiproducts.com •

Vplinjevalni kotel na polena ima prigrajeno napravo, ki jih samodejno dodaja v kuri{~e. Poln zalogovnik polen zagotavlja ogrevanje povpre~ne enodru`inske hi{e za sedem do deset dni. Prostornina zalogovnika zna{a okrog 650 litrov, polena pa so dolga pol metra. Naprava enako dobro dodaja okrogla in cepljena polena, ki naj ne bodo zelo zavita ter brez stranskih, neto~no odrezanih vej. Polena objemata dve ~lenkasti verigi, dodajanje pa izvajata dve ozobljeni letvi, ki poleno potegneta v vmesno komoro, od koder nato pade v kuri{~e. Ko je slednje napolnjeno kerami~na v`igalna naprava zaneti spodnjo plast kuriva, lesni plini pa zgorevajo v smeri navzdol. Zagon in zaustavitev kotla dolo~a tipalo na 1000 l zalogovniku toplote, izdelek Timber 25 kW, proizvajalec Lopper Kesselbau, www.lopper-holzfeuerung.de •

Sestavljivi transportni pol` Je nov patentiran izdelek s podro~ja transportiranja sipkih in pra{natih snovi. Izdelan iz {estrobe jeklene palice na katero so nataknjeni kosi pol`a, ki se med seboj natan~no prilegajo. Izdelani so iz {tirih tipov odporne plastike, za obi~ajne in prehrambene namene, v dveh razli~nih vzponih in {estih premerih od 50 do 305 mm, ter ve~jo industrijsko izvedbo v {est stopnjah, od 350 do 610 mm. Prednosti izdelka so enostavna popravila in vzdr`evanje, odpornost proti abraziji, odpornost na korozijo in kemi~ne vplive ter tiho delovanje. Glede na namen so deli pol`a lahko izdelani iz trde ali gumaste plastike, izdelek Archimedys, www.exventys.com •


NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

25

Plancofix ~rpalka

Vezalec armaturnih mre`

Omogo~a naknadno vgradnjo sodobnega tu{a, brez kadi, kar v rahlo nagnjena tla kopalnice v sodobne in starej{e stavbe. Za vgradnjo zadostuje 10 cm globine, odtok pa omogo~a ~rpalka, ki je vgrajena v talni okrov. Zato padec odto~ne cevi ni potreben, saj bo do 20 l/min vode, ~rpalka pre~rpala po ceveh, do najbli`je vertikalne odto~ne cevi. Naprava ni namenjena pre~rpavanju iz kleti na vi{ji nivo, ~eprav omogo~a pre~rpavanje na vi{ino do 2 metra, odto~na odprtina pa je lahko vidna, prekrita z inox re{etko ali zaprta s talno plo{~ico, ki ima na robovih skoraj nevidno re`o. Dimenzija odto~ne PVC cevi je 1“, ~rpalka deluje skoraj nesli{no, ter ima vgrajeno nivojsko stikalo, ki jo avtomatsko vklju~i, ko je potrebno. Izdelek Plancofix, www. Plancofix.de •

Vezanje mre` spada med natan~na in utrujajo~a dela, osemurno sklanjanje, po~epanje in obremenjevanje zapestja pa neugodno vpliva na zdravje. Novi izdelek omogo~a avtomatizirano vezanje armaturnih palic do premera 30 mm, in to v udobnem, stoje~em polo`aju. Orodje poganja baterija, delo pa je trikrat hitreje opravljeno kot z ro~nim vezanjem z `ico in kle{~ami. Dol`ino orodja lahko prilagajamo, delo pa lahko opravlja skoraj vsak, povezave pa so mo~ne in trajne. Mo`no je vezati tudi armaturo in razne vodnike ter tanj{e cevi, `ica pa e izdelana iz kvalitetnega vzmetnega jekla. Za eno vez porabi 0,8 sekunde, polnimo pa ga z zvitki `ice, en zadostuje za 50 vezov, eno polnjenje baterij pa za 2.300 vezov. Proizvod Rebar Pro, masa 6,2 kg, www.tytecker.com •

Votlo pohi{tveno kolo Kljub tiso~em oblik in velikosti kolesc za stole in drugo stanovanjsko opremo je oblikovalcem uspelo izdelati spet nekaj novega in presenetljivega. Posnemali so obliko krogli~nega le`aja, izvedli nenavadno pritrditev na notranji obro~ ter izdelali oblikovno in namensko neopore~en izdelek. Na razpolago je v ve~ barvah in variantah, z razli~nimi na~ini pritrditve, z ali brez zavore ter v ve~ velikostih. Kljub navidezni krhkosti ima presenetljivo visoko nosilnost, okrog 25 kg. Premeri kolesa zna{ajo od 60 do 85 mm, vijak za pritrditev M 10 ali s plo{~ico s {tirimi vijaki, predvideni pa so za uporabo v notranjih prostorih. Kolesca imajo miren, nesli{en in gladek tek, cena med 20 do 30 € glede na izvedbo, izdelek Hollow Wheel Caster, www.mockett.com •

Nastavite krivuljo ogrevanja glede na va{e zahteve [vedsko podjetje Esbe `e ve~ kot 100 let postavlja nove standarde na podro~ju regulacijske tehnike razli~nih sistemov. Izjemno {irokemu proizvodnemu programu vseh vrst ventilov, motornih pogonov, regulacij ter drugih kvalitetnih proizvodov, je skupna izjemno nizka poraba energije, dvig nivoja udobja in zagotovitev varnosti v sistemih ogrevanja, hlajenja ter sanitarne vode. Moderna in tehnolo{ko dovr{ena proizvodna linija je omogo~ila pridobitev najstro`jih certifikatov za kvaliteto in okolje.

izbrati eno izmed krivulj ogrevanja. Krivulja, ki bo odli~na pri zunanji temperaturi - 15˚C, mogo~e ne bo odli~na pri notranji temperaturi +5 ˚C. Pri novi seriji CRC je ta problem re{en. Krivulja se lahko nastavi individualno samo glede na zahteve uporabnika. CRC ima namre~ vgrajeno le eno krivuljo ogrevanja – to je pametna krivulja. Pomeni, da uporabnik nastavi `eleno temperaturo dvi`nega voda, za ustrezno krivuljo pa poskrbi regulator sam.

Zaradi vgrajenega regulatorja v motornem pogonu in plug-in elektri~nem kablu je vgradnja nared v samo nekaj minutah. Z izbiro serije CRC uporabnik var~uje od samega za~etka. V primerjavi z ro~nim upravljanjem me{alnega ventila je razlika o~itna. Da ne omenjamo razlike v udobju bivanja.

Esbe izumil perfektno krivuljo ogrevanja Esbe je proizvedel nov vremensko voden regulator z motornim pogonom serije CRC, ki ima nastavljivo krivuljo ogrevanja. Potreba po toploti je razli~na glede na tip stavbe, debelino izolacije, vrsto ogrevanja, zunanjo temperaturo, `ivljenjske navade….Zato je potrebno

Enostavna in hitra monta`a ter veliki prihranki

CRC regulator vsebuje t.i. “u~ni proces”. Pomeni da lastnik hi{e nastavi `eleno temperaturo dvi`nega voda, za ustrezno krivuljo pa poskrbi sam regulator.

Ve~ informacij o Esbe proizvodih pridobite na www.veto.si, na info@veto.si ali pokli~ete na tel. {tevilko 01 580 91 00. •


26

PRAKTI^NI NASVETI

Kdaj bomo kon~no vzeli manj in imeli ve~? Iz Zbirke namigov za ne{kodljivo `ivljenje nam je kristalno jasno, da udobje, ki ga danes `ivimo usodno ru{i ravnovesje v naravi. Ve~ina ljudi {e vedno ni ozave{~enih, da so viri na Zemlji omejeni, ter da smo dol`ni zanamcem zapustiti enako dobre pogoje bivanja, kot jih imamo danes. Komu je v resnici mar za stanje, ki smo ga ustvarili, se bo zamislil ob spodnjem sestavku in posku{al spremeniti svoje navade in navade bli`njih.

Pozor: ogrevanje ^e bi bila vsaka hi{a, ki jo ogrevamo s plinom, ustrezno zatesnjena in toplotno izolirana, bi s prihranjenim plinom lahko vsako leto ogreli {tiri milijone hi{. Polovico toplogrednih plinov oddamo v ozra~je namre~ ravno zaradi ogrevanja in osebnega prevoza. 60 % gospodinjstev dobiva dovolj son~ne svetlobe, ki bi jo lahko spremenili v dolo~eno obliko ogrevanja. V svetlobo se spremeni komaj desetina vse energije, ki jo porabi `arnica na `arilno nitko, vse drugo gre v toploto. Ko odpremo pe~ico, da bi preverili, ali je hrana pe~ena, se temperatura zni`a za 10 °C.

Pozor: odpadki, kemikalije, gnojila Povpre~no gospodinjstvo zme~e na leto v smeti vsaj 100 kg ~asopisov, povpre~en evropski pisarni{ki delavec porabi 70 kg papirja na mesec. ^e bi postavili v vrsto vse plasti~ne kozar~ke, ki jih naredijo v enem dnevu, bi z njimi obkro`ili Zemljo okrog ekvatorja. ^e na embala`i za juho pi{e “okus po koko{jem mesu”, to {e ne pomeni, da je v juhi kaj mesa. Uporaba umetnih dodatkov ali aditivov v hrani se je v zadnjih tridesetih letih podeseterila. Koko{, ki je vzrejena v avtomatiziranem sistemu, dá le 15 % ve~ jajc kot tista, ki `ivi na prostem. ^e bi vsaj 10 % lastnikov trat za~elo uporabljati organska

gnojila, bi to letno pomenilo od 1.000 do 5.000 ton manj strupenih kemikalij v okolju. Kos papirja razpade po enem mesecu, volnena nogavica po enem letu, plo~evinka piva pa {ele 200 letih. Aktivno snov lindan so razvite dr`ave `e zdavnaj prepovedale, a ga {e v manj razvitih dr`avah vedno proizvajajo in prodajajo. Ve~ina odpadkov iz jedrskih elektrarn bo ostala radioaktivna {e ve~ tiso~ let.

Pozor: prevozi Na 1.200 km dolgi poti z avtom se sprosti v zrak toliko emisij CO2, kot ~e bi vlak ob{el ves svet. Pri prevo`enih 5.000 km avto izlo~i v ozra~je tolik{no koli~ino CO2, ki je enaka njegovi te`i. V svetu povpre~no izgubi v pro-


PRAKTI^NI NASVETI

27

3MNJMRLDÖĹPN@JIDÖXP@I TMC@ ɭɩɟɬɥɪɢɘØɡɘɧɦɥɪɢɘØɢɭɘɣɠɫɜɫɘ ɦɛɣɠʻɥɠØɧɩɠɟɩɘɥɢɠØɜɥɜɩɞɠɡɜØ ɘɤɥÖɆ ɊɊ ɧɦɣɥɘØɥɘɱɠɭɥɘØɤɦʻØɛɦØ Ƀɇлɘ ɛɜɣɦɭɘɥɡɜØɛɦØ Ʉɇлɘ ɫɜɤɧɜɩɘɫɬɩɘØɭɦɛɜØɛɦØ Ɉɂлɘ ɦɞɩɜɭɘɥɡɜØɠɥØɟɣɘɡɜɥɡɜ Ɇ ØɚɦɥɪɢɦØɢɩɤɠɣɡɜɥɡɜØɫɜɤɧɜɩɘɫɬɩɜØɭɦɛɜ ɠɥɫɜɞɩɘɚɠɡɘØɦəɪɫɦɡɜʻɠɟØɪɠɪɫɜɤɦɭØɦɞɩɜɭɘɥɡɘ

HIGH POWER

01 530 22 00 info@toshibaestia.si www.toshibaestia.si metu `ivljenje ve~ kot 820 ljudi na dan. Na delo se v povpre~ju vozi 1,3 potnika na avtomobil. ^e bi bil v avtomobilu vsaj en potnik ve~, bi prihranili 2.400.000 litrov bencina na dan. ^e je tlak v gumah za 0,5 bara prenizek, porabimo med vo`njo za 5 % ve~ goriva.

Pozor: naravni viri V razvitih dr`avah so v ma{~obnem tkivu pingvinov na Antarktiki na{li prepovedani pesticid DDT, kamor je okrog sveta prispel po morski prehranjevalni verigi. Od ~etrt milijona vrst cvetnic, kolikor jih poznamo, jih je bilo doslej kot vir naravnih zdravil natan~no raziskanih le okoli 5.000 = komaj 2 %, pa ~eprav bi bilo izdelovanje naravnih zdravil cenej{e od sinteti~nih. Najmanj 1.400 rastlinskih vrst iz tropskih gozdov je potencialno zdravilnih, vendar zaradi izsekavanja za vedno izginjajo.

Kmetijstvo, voda Povpre~en lastnik vrtne trate porabi 2 do 5 kg kemikalij na leto, kmetovalci pa danes {e vedno izgubljajo 33 % pridelkov, toliko kot pred uporabo pesticidov. 95 % vse vode, ki jo uporabimo v gospodinjstvu, tako ali druga~e kemi~no uma`emo z detergenti, s ~istilnimi pra{ki ali z belili. Evropejci vode porabimo toliko, da se resno lahko zamislimo, t.j. 200 litrov, Palestinci 70 litrov in Haitijci 40 litrov. • Jo`ica EKART

Talno z je`ki Nov na~in hitrega polaganja cevi za talno ogrevanje, ki jih nato zalijemo z estrihom. Sistem je sestavljen iz izolacijskih plo{~, ki imajo na vrhnji strani posebno flis oblogo ter so potiskane z vzorcem za la`jo orientacijo med polaganjem. Drugi del je cev za talno ogrevanje ali hlajenje PE-X, premera 15 ali 17 mm, opremljena z je`ek trakom po vsej dol`ini. Zaradi na~ina polaganja lahko polo`aj cevi naknadno spreminjamo in prilagajamo, delo pa izvede samo ena oseba, saj se cev samodejno oprijema podlage, kjerkoli se je dotakne. Obliko izolacijskih plo{~ prilagajamo stenam z ostrim no`em, velike so 2 x 1 m, re`o med steno in plo{~ami pa prekrije robni trak, ki je tudi samolepilen, izolativen in opremljen s folijo, ki zatesni stensko re`o. Sistem polaganja Empur, www.empur.com •

Snap Crate zaboj Nova ideja ima okoljsko osnovo, saj omogo~a ve~kratno uporabo lesenih transportnih zabojev vseh velikosti in oblik. Za ta namen najve~krat uporabijo topolovo vezano ali OSB plo{~o, ki sta razmeroma lahki, dovolj trdni in poceni. Ovalni plasti~ni vlo`ek je potrebno zabiti v rezkane odprtine primerno velikih plo{~, ter jih nato spojiti z jeklenimi kotniki. Ko zlo`en zaboj vra~amo, zasede zelo malo prostora. Povpre~en zaboj je dovolj trden za 1,3 tone tovora, nanj pa lahko nalo`imo do 4,5 ton drugih izdelkov. Sestava in razdiranje potekata brez dodatnih orodij, odstranimo lahko samo vrhnjo ali samo stransko plo{~o, uporabno za vse veje industrije in obrti ter za voja{ke namene, proizvajalec www.snapcrates.com •


Tematska priloga revije Var~ujem z energijo - www.varcevanje-energije.si

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI - 2. del

V

41. [tevilki revije VAR^UJEM Z ENERGIJO smo v septembru 2014 predstavili nekatere sodobne ogrevalne sisteme za ogrevanje stavb in sanitarne vode. V 42. {tevilki revije nadaljujemo z zanimivo tematiko o alternativnih, manj poznanih oblikah sodobnih ogrevalnih sistemov, ki so primerni tako za ogrevanje stanovanjskih hi{, kot ve~jih sistemov zgradb. Obe tematski prilogi najdete na portalu www.varcevanjeenergije.si . Hkrati objavljamo predstavitev aktualne ponudbe dolo~enih ponudnikov solarnih sistemov, toplotnih ~rpalk in kotlov na lesno biomaso.

Zakaj alternativni sodobni ogrevalni sistemi U~inek hladnih sten v leto{njem hladnem in de`evnem poletju, ki so imele okrog 19째C, je bil najvi{ji zlasti v dobro izo-

liranih ve~stanovanjskih stavbah z masivnimi zidovi. ^e se bodo de`evna in hladna obdobja v poletnem ~asu ponavljala, bo potrebno razmisliti o dodatnem sistemu, ki bo neodvisen od daljinskega ogrevanja. Na primer o klimatski napravi ali majhni toplotni ~rpalki, elektri~ni termoakumulacijski pe~i, mogo~e pa celo o pe~i na drva ali pelete, ~e ima stanovanje dimnik.

Majhne hi{ne elektrarne - SPTE naprave, energijo proizvajajo tam, kjer se porablja Imenujemo jih tudi mikrokogeneracijske (do mo~i 50 kW) ali SPTE naprave (So~asna Proizvodnja Toplote in

V mikrokogeneracijski napravi batni motor poganja generator elektrike

Elektrike). V svetu in pri nas jih najve~krat uporabimo ob energetski sanaciji razli~nih objektov, ki potrebujejo veliko toplotne energije. Mikrokogeneracijske naprave delujejo z 92% izkoristkom in zasedajo v energetiki (termoelektrarna na pre-

mog 45%, fotovoltaika 18% izkoristek) zelo visoko mesto, saj z njimi zmanj{amo stro{ek za toplotno in elektri~no energijo. Pri mikrokogeneracijskih napravah je toplota pravzaprav brezpla~en dodatek, ki ga nato koristno uporabimo.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI Ker energijo proizvajamo tam, kjer se porablja, zato ni izgub zaradi prenosa. Sistem mikrokogeneracijske ali SPTE naprave deluje z visokim izkoristkom in je okolju prijazen. Napravo obi~ajno sestavlja {tiricilindrski batni motor, ki poganja generator elektrike, odpadno toploto, ki pri tem nastane, pa porabimo za ogrevanje ali hlajenje prostorov, sanitarne vode in drugih naprav v stavbi. Oboje se nahaja v okrovu, ki je dobro zvo~no izoliran, zato stroj ni glasnej{i od zamrzovalne omare.

Koristimo goriva: bioplin, lesni ali zemeljski plin, propan, butan, ... Za pogon majhne hi{ne elektrarne lahko uporabimo razli~na goriva, bioplin, lesni ali zemeljski plin, propan, butan ali njuno me{anico, repi~no, palmovo, sojino ali kurilno olje, motor pa mora biti prilagojen gorivu.

29

sodobne tehnike. Teoreti~no lahko gorivna celica pretvori 83% energije vodika v elektriko, deluje pa na vodik, zemeljski plin, metanol...

V mikrokogeneracijski napravi batni motor poganja generator elektrike

Razmerje med toploto in elektriko je okrog 1:2, na primer 15 kWh elektrike in 30 kWh toplote. Vsi mikro kogeneracijski sistemi so elektronsko vodeni in nadzorovani, zato delujejo samodejno, uporabnik pa lahko delovanje spremlja na daljavo, z ra~unalnikom ali telefonom. Energetski strategi napovedujejo razpr{eni pro-

izvodnji elektrike in toplote svetlo prihodnost, saj z njimi pove~ujemo varnost in neodvisnost uporabnika.

Pozor: Tehnologija gorivnih celic je v vzponu Uvrstili smo jih v posebno skupino, saj {e vedno spadajo med bolj eksoti~ne naprave

Trenutno najve~ hi{nih gorivnih celic prodajo distributerji plina na Japonskem, zlasti po katastrofi v Fuku{imi, ko je postala motena preskrba z elektriko in toploto.

Pegas d.o.o.

Ker so plinski kondenzacijski kotli dosegli zgornjo mejo mo`nega, kar se ti~e izkoristka, v ta segment vstopajo gorivne celice. V njih se zemeljski plin razcepi na elektriko in toploto, to pa se zgodi brez pojava plamena. Osnovni del je 0,1 mm debela polimerna membrana z naparjeno plastjo platine, ve~ takih plasti pa zlo`ijo v paket. Toplota, ki nastane ob reakciji je primerna za sisteme ogrevanja in pripravo sanitarne vode. Za ta namen so najprimernej{e nizkotemp. gorivne celice, ki obratujejo v obmo~ju okrog 80째C. Tehnologija gorivnih celic je v vzponu, lani so v svetu prodali ve~ kot 45.000 enot za hi{no uporabo. Raste tudi

041 623 728 I www.pegas.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE Samsung EHS

SAMOSTOJNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE LG-MONOBLOK

VISOKO TEMPERATURNA TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE PROSTOROV IN SANITARNE VODE LG MULTI-V

Samsung EHS toplotna ~rpalka sistem zrak voda je naju~inkovitej{a naprava glede na razmerja med kvaliteto in ceno. Grelno {tevilo COP 4.6 potrjuje odstopanje od ve~ine ponudnikov na slovenskem tr@i{~u in zagotavlja velik prihranek glede na klasi~ne fosilne vire ogrevanja. Enostaven priklop zaradi hidravli~nih komponent omogo~a uporabniku optimalen izkoristek prostora, preprosto rokovanje in nastavljanje @eljenih parametrov temperature in ~asa vklopa pa omogo~ata, da je ta kvalitetna toplotna ~rpalka dostopna vsakemu. Pri podjetju PEGAS d.o.o. vam poleg kvalitetno opravljenih storitev na temelju ve~ kot dvajsetletnih izku{enj nudimo tudi ugodne pla~ilne pogoje in pomo~ pri urejanju kreditne dokumentacije.

Toplotna ~rpalka LG-MONOBLOK je naprava, ki v primerjavi s standardnimi na~ini ogrevanja zavzame najmanj bivalne povr{ine. Montira se ob zunanjo steno stavbe in razen cevne povezave ne zavzema notranjega prostora. Zalogovnik vode ni potreben, razen v primeru uporabe dodatnega vira ogrevanja. Naprava ima zelo nizek nivo hrupa, deluje pa do -25째C zunanje temperature. Temperatura ogrete vode zna{a 60째C, zato je mo`en priklop tudi na `e obstoje~e radiatorske sisteme. Stro{ki vzdr`evanja so minimalni, saj razen letnega servisnega pregleda ni dodatnih opravil. Naprava ima vgrajeno frekven~no ~rpalko za obtok vode, kakor tudi visokou~inkovit inverterski kompresor. Omogo~eno je kombiniranje razli~nih virov ogrevanja in vklop le teh preko samodejnega elektronskega krmiljenja.

LG MULTI-V je zelo zmogljiva toplotna ~rpalka zrak voda s toplotno mo~jo od 25,2 kW in visokim COP 5,50. Izhodna temperatura vode je kar do 80 째C, to pa nam olaj{a odlo~itev za priklop na starej{e radiatorske sisteme ob slab{i izolaciji objektov z namenom, da se zmanj{a letni stro{ek ogrevanja prostororv in sanitarne vode vsaj na pol. Napravo sestavljata zunanja enota z visokozmogljivim LG kompresorjem ter notranja enota za ogrevanje vode, ki deluje samodejno po ~asovnih in temperaturnih nastavitvah glede na potrebe uporabnikov. MULTI-V SISTEM edini omogo~a poleg ogrevanja so~asno uporabo ve~ klimatskih naprav za hlajenje posameznih prostorov, zato je namenjena tudi za ve~stanovanjske zgradbe, lokale, trgovine, rastlinjake itd., velikost in mo~ sistema pa se prilagaja potrebam objektov. pegasdoo@siol.net


30 prodaja stabilnih enot ve~jih mo~i, vgradnja v avtomobile in zlasti proizvodnja majhnih in mikro prenosnih enot. Z njimi nadome{~ajo obi~ajne dizelske agregate in akumulatorske podporne sisteme. Finci na~rtujejo gradnjo trajekta na vodik in gorivno celico, saj bodo plin proizvajali pono~i, ko je poraba nizka, vetrnice pa proizvajajo elektriko. Vse eksperimentalne avtomobile in avtobuse, ki danes vozijo na vodik, v resnici poganja gorivna celica, ki proizvaja elektriko, ki poganja elektromotorje v kolesih, iz izpuha pa izhaja samo voda.

Daljinsko ogrevanje v strnjenih naseljih Koristno in uporabno je v strnjenih naseljih, mestih in tudi v manj{ih krajih. Energijo prena{amo iz centralnega vira toplote po cevnem omre`ju, do uporabnikov. Glavna prednost je uporaba kuriv, ki bi v {tevil~nih manj{ih kuri{~ih zgorevala s slab{im izkoristkom

Sodobne termoelektrarne na zemeljski plin so okolju prijazne in imajo ve~ kot 60% izkoristek

in tudi dosti bolj onesna`evala okolje. Med ta kuriva spadajo premog, komunalni odpadki in biomasa slab{e kakovosti. Prednost so {e filtri dimnih plinov, s katerimi v toplarni izlo~ajo lete~i pepel, `veplene spojine in druge snovi. Dodaten razlog je mo`nost isto~asne proizvodnje toplote in elektrike, s ~imer se

RE-EKO d.o.o.

izkoristek toplarne {e pove~a. Pomanjkljivost pa so visoki stro{ki zaradi gradnje in vzdr`evanja cevnega omre`ja ter toplotnih izgub v njem. Prenos toplote opravi ogreta voda, Izgube v razvodih pa lahko zmanj{amo z ni`anjem potrebne temperature v obtoku, vendar moramo zato na

strani porabnikov toplotno izolirati stavbe in vgrajevati nizkotemperaturna ogrevanja, take sisteme pa v skandinavskih dr`avah vgrajujejo `e ve~ let. Izkoristek toplarn bi lahko {e pove~ali, ~e bi bile v sistem priklju~ene naprave, ki toploto potrebujejo vse leto, zato `elijo toplarnarji stanovalcem ogrevati tudi sanitarno vodo. Dober stalni porabnik pa bi bile,na primer, {e su{ilnice za les, ki ga pri nas res ne manjka. S tem bi ubili ve~ muh na en mah, saj bi lahko kon~no pre{li od skoraj zastonjskega izvoza hlodovine, do izvoza su{enega lesa, katerega vrednost je ve~krat vi{ja. Velenjska termoelektrarna, ki ogreva center Velenja in za to stanovalcem zara~unava, pri tem v resnici uporablja odpadno toploto ter z ohlajeno vodo iz povratka spet uteko~inja paro, ki prihaja iz turbin generatorjev. • Tihec

01 755 12 56 I www.re-eko.si

KOTEL NA DRVA Biovent

KOTEL NA PELETE Pellevent M

KOMBINIRANI KOTEL NA PELETE IN DRVA Kombipell

Biovent je vrhunski kotel na polena, katerega odlikujejo {tevilne prednosti in visoki izkoristki. Posebnosti serije kotlov Biovent so: - kuri{~e., ki dovoljuje vnos 1/2 metrskih polen - termi~no zgorevalna komora za ~isto zgorevanje - enostavno nalaganje polen in ~i{~enje - tehnologijo Lambda-Logik - zmogljivi ventilatorji - kvalitetna izolacija - pametna regulacija

Razpon kotla Pellevent M je optimalna re{itev za vsa podro~ja, kot so gradbeni{tvo, obnova, nizkoenergijske hi{e in obi~ajni sistemi. Kotli se lahko kombinirajo in so prilagodljivi preko svojih obmo~nih nastavitev na eni strani in razli~nih dozirnih sistemov na drugi strani. Ti so Econ (Dnevni zalogovnik), Spiro (Spiralni sistem) ali Vacu (Sesalni sistem).

Za tiste, ki se odlo~ate za ogrevanje na lesno biomaso, je ta sistem korak v pravo smer. Kombinirani kotel EDER Kombipell omogo~a okolju prijazno in trajnostno ogrevanje, {e posebno za enodru`inske hi{e. Prostorsko kompakten kotel, majhnih dimenzij, s tehnologijo dvojnega ognja, zavzame malo prostora in {e vedno enostavno proizvaja dovolj toplote za udobno klimo. Kotel Kombipell je sestavljen iz kotla Biovent C 22 z obrobo in s 17 kW peletnim modulom. ^e je kotel nastavljen na kurjenje na drva, potem sistem avtomatsko preklopi na kurjenje peletov, ~e je to potrebno. Ker ima kotel dve samostojni izgorevalni komori, je ogrevanje na drva mo`no v vsakem trenutku, tudi ko poteka kurjenje na pelete. Avtomatski v`ig drv je na voljo kot opcija. S kombinacijo teh dveh sistemov je mo`no prilagodljivo in optimalno delovanje - popolnoma avtomatsko, popolnoma ekolo{ko, popolnoma u~inkovito v razmerju cena/zmogljivost.

Serija Biovent je na voljo v treh razponih: - Biovent C - 15 - 22 kW - Biovent SLC - 29 - 48 kW - Biovent XLC - 49 - 62 kW

Vrhunske lastnosti kotla na pelete: - enostavnost uporabe in varno delovanje - udobnost, avtomatsko ali polavtomatsko delovanje - razli~ne mo~i kotlov: 15 kW, 22 kW ali 30 kW – z do 95,5 % izkoristkom


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

31

Toplotne ~rpalke Gorenje – investicija za visoke prihranke Najnovej{e toplotne ~rpalke Gorenje s sodobno tehnologijo omogo~ajo visoko u~inkovito, okolju prijazno in var~no ogrevanje, hlajenje ter pripravo tople sanitarne vode. So idealne tako za novogradnje kot tudi obnovljene objekte, saj so primerne tako za talni kot radiatorski sistem ogrevanja. Odlikuje jih visoko grelno {tevilo ter tiho in zanesljivo delovanje, tudi v zelo nizkih zimskih temperaturah.

Toplotne ~rpalke za eno ali dvo dru`inske hi{e: Toplotne ~rpalke zrak-voda Aerogor Compact W Gre za energetsko optimiziran in u~inkovit sistem ogrevanja, kjer je kompaktna zunanja enota toplotne ~rpalke povezana z majhnih Hydroboxom v notranjosti objekta. Hydrobox s pomo~jo tripotnega ventila preusmerja toploto v zalogovnik ogrevalne vode ali hranilnik sanitarne vode. Toplotna ~rpalka dosega visoko grelno {tevilo (odli~en COP do 4,9) in visoke temperature ogrevalne vode (60 - 65 °C). Sistem uspe{no deluje do temperature okolice –20 °C, tiho in zanesljivo, kar omogo~a Scroll tehnologija kompresorja, vrhunska zvo~na izolacija in ultra tihi aksialni ventilator. Toplotne ~rpalke Aerogor ECO Inverter DC inverter tehnologija z regulacijo frekvence kompresorja omogo~a visoko u~inkovito delovanje, saj toplotna ~rpalka proizvaja toliko toplotne (ali hladilne) mo~i, kot jo potrebuje objekt. Ker prilagaja mo~ delovanja potrebam po toploti, zagotavlja visoke prihranke energije – prav tako ni potrebe po zalogovniku hi{ah s talnim gretjem (ni`ja

Gorenje d.d., Ogrevalni sistemi

cena investicije). Sistem z visokimi grelnimi {tevili (COP do 4,7) uspe{no deluje do temperature okolice –25 stopinj Celzija in zagotavlja temperaturo ogrevalne vode do 55 stopinj Celzija. Hladilno sredstvo R410A je okolju prijazen hladilni plin in ne ozonskemu pla{~u ne {kodi.

Toplotne ~rpalke za ve~je objekte Najnovej{i modeli so toplotne ~rpalke zrak-voda AEROGOR COMPACT/SPLIT W, ki dosegajo grelne mo~i od 25 do 163 kilovatov ter voda-voda AQUAGOR W in zemlja-voda TERRAGOR W z grelnimi mo~mi od 20 do 126 kilovati. Z vezavo ve~ toplotnih ~rpalk v kaskado lahko dose`ejo grelne mo~i ve~je kot 500 kW. Namenjene so ve~jim javnim in poslovnim objektom. •

Za dodatna vpra{anja nas pokli~ite na: 080 48 48, ali pi{ite na toplotnecrpalke@gorenje.com

080 48 48 I www.gorenje.si

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO Tip: zrak-voda Gorenje Aerogor ECO Inverter Model: Aerogor ECO Inverter 13 A

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE, HLAJENJE IN SANITARNO VODO Tip: zrak-voda Gorenje Aerogor Compact W Model: Aerogor Compact 16 W

TOPLOTNA ^RPALKA ZA OGREVANJE SANITARNE VODE Tip: Gorenje ECO SPLIT - Model: ECO Split HPU 26 G + KGV 200-1/PK ali KGV 300-1/PK

Toplotna ~rpalka Gorenje Aerogor ECO Inverter 13 A je optimalna za novogradnje in nizko energijsko hi{e, tudi do 70 % prihranki, zadostuje subvenciji EKO sklada, 1.500 €. V ~asu zaprtega Eko sklada dajemo v Gorenju do 1.000 € zelene subvencije. DC Inverter kompresor omogo~a optimalno prilagoditev potrebi po toploti ali hlajenju, nizki obratovalni stro{ke zaradi visokega COP od 4.0 do 4.7, merjeno po standardu EN 14511 (A7/W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 55 °C omogo~a vgradnjo toplotne ~rpalke tudi v sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Napredna regulacijska enota omogo~a povezavo solarnih panelov. Vgrajene ima preizku{ene komponente; Panasonic DC Inverter kompresor, {vedski SWEP toplotni izmenjevalec na vodni strani, Grundfos obto~na ~rpalka – energijski razred A, serijsko vgrajen 3 – potni preklopni ventil. Deluje v temp. obmo~ju od –25 °C do +45 °C.

Toplotna ~rpalka Aerogor Compact 16 W je primerna za nove in obnovljene objekte (200 - 250 m2), z vra~ilno dobo od 3 do 7 let. Zadostuje subvenciji EKO sklada 1.500 €, v ~asu zaprtega Eko sklada dajemo v Gorenju do 1.000 € zelene subvencije. Zmerjen je odli~en COP, do 4.9; po standardu EN 14511 (A7/W35). Maksimalna temperatura ogrevalne vode do 60°C, omogo~a vgradnjo T^ tudi v sisteme z radiatorskim ogrevanjem. Napredna regulacijska enota Siemens RVS 21 omogo~a regulacijo ve~ ogrevalnih krogov, vremensko vodeno regulacijo, ter regulacijo hlajenja, tudi ogrevanje bazena, solarnih panelov, ipd. Vgrajene ima preizku{ene komponente; Copeland Scroll ZH kompresor, {vedski SWEP toplotni izmenjevalec na vodni strani, Grundfos obto~no ~rpalko – energijski razred A, serijsko vgrajen 3 – potni preklopni ventil. Deluje pri pogojih od –20°C do +40°C.

Toplotna ~rpalka Gorenje ECO SPLIT omogo~a u~inkovito ogrevanje sanitarne vode do 75% prihranka v primerjavi s klasi~nim el. bojlerjem. Sistem vklju~uje lo~en stenski agregat (zunanja/notranja postavitev) in 200 ali 300 l hranilnik. Tiho delovanje agregata toplotne ~rpalke. Toplotni prenosnik, ovit na zunanji strani kotla, prepre~uje nalaganje vodnega kamna. Ker je agregat lo~en od kotla, je mo`na zunanja ali notranja vgradnja. Notranja postavitev agregata omogo~a hlajenje in razvla`evanje notranjih prostorov (vinske kleti), protilegionelni program pa termi~no dezinfekcijo. Vgrajen notranji toplotni izmenjevalec (1,4 m2) skrbi za kombinirano ogrevanje s konvencionalnimi kotli (mo`en priklop drugega vira ogrevanja). Uporabniku prijazna za uporabo. ECO CENA: 890 EUR + DDV (brez monta`e). toplotnecrpalke@gorenje.com


32

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Letno grelno {tevilo toplotne ~rpalke na radiatorjih

P

redstavljamo rezultate obratovanja toplotne ~rpalke zrak-voda skozi dvanajstmese~no obdobje v povpre~no izolirani hi{i v osrednji Sloveniji, ogrevani z radiatorji. Uporabnik je sam dosledno vsakodnevno bele`il stanje vseh {tevcev in pridobil merodajne rezultate delovanja na letni ravni. Predstavljamo vam rezultate, kot jih prika`ejo le redki ponudniki. Opis objekta Obravnavan objekt je povpre~na enodru`inska hi{a v bli`ini Sevnice z delno podkletenim pritli~jem, nadstropjem in bivalno mansardo. Izolacijo objekta predstavljajo 7,5 cm kombi plo{~e na fasadi, prvotna termopan okna z dvojno zasteklitvijo in 15 cm kamene volne v mansardi. Pred vgradnjo so za ogrevanje 200 m2 prostorov porabili 1.900 - 2.100 litrov kurilnega olja, izven ogrevalne sezone pa so sanitarno vodo ogrevali sprejemniki son~ne energije.

Hi{a v bli`ini Sevnice s toplotno ~rpalko Thermia Atec 13

Merilna oprema Sistem je opremljen s {tevci za merjenje porabljene in pridobljene energije: • od{tevalni {tevec elektri~ne energije za celoten sistem s toplotno ~rpalko, vklju~no s ~rpalkami in grelci (Countis E20), • kalorimeter za merjenje pridobljene toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode s funkcijo merjenja energije za odtajanje zunanje enote (Enerkon CF Echo II Klima), • {tevec porabe tople sanitarne vode, • {tevec ur delovanja posame-

znih komponent (v toplotni ~rpalki), • daljnski nadzor toplotne ~rpalke Thermia Online.

Bele`enje podatkov Uporabnik je sam in s sodelovanjem dru`inskih ~lanov od oktobra 2013 do oktobra 2014, vseh dvanajst mesecev vsakodnevno bele`il meritve {estnajstih pozicij. Zbrani podatki dajejo povsem realno sliko delovanja sistema v vseh pogojih delovanja, za vsak dan v letu posebej. Zahvaljujo~ skrbnosti in vztrajnosti uporabnika smo imeli na voljo kakovostne in

Opis sistema Sistem ogrevanja s kurilnim oljem je nadomestila toplotna ~rpalka zrak-voda, Thermia Atec 13. Poleg toplotne ~rpalke so vgrajeni notranja enota Plus z integriranimi hidravli~nimi komponentami, grelnik sanitarne vode prostornine 300 litrov in hranilnik toplote prostornine 200 litrov. Grelnik sanitarne vode ima mo`nost priklopa sprejemnikov son~ne energije, a se je investitor tik pred vgradnjo odlo~il dotrajane sprejemnike odstraniti, tako je toplotna ~rpalka edini vir ogrevanja. Oljni kotel je ostal vgrajen, a ni v uporabi, niti ni krmiljen s strani toplotne ~rpalke.

realne podatke, na osnovi katerih smo naredili analizo in povzetek, ki ga predstavljamo v nadaljevanju.

Nastavitve ogrevanja Ogrevanje objekta je nastavljeno zelo komfortno – neprekinjeno 24-urno ogrevanje po vremensko vodeni krivulji in priprava tople sanitarne vode na 55-58°C. Krivulja ogrevanja je nastavljena na minimalno temperaturo dovoda v radiatorje 30°C pri +17°C zunanje temperature, 40°C pri ni~li in 55°C dovoda pri -20°C zunanje temperature. Temperatura dnevne sobe se giblje med 22 in 23°C v zimskem ~asu, brez no~nega zni`evanja temperature. Hi{a pred vgradnjo toplotne ~rpalke ni bila tako ogreta, kar je v nadaljevanju razvidno tudi iz podatkov o porabljeni toploti.

Topla sanitarna voda

Notranja enota Atec Plus, 200-litrski hranilnik in 300-litrski grelnik sanitarne vode

Kalorimeter (pridobljena toplota),

Zgoraj: {tevec ur delovanja toplotne ~rpalke Spodaj: elektri~ni {tevec (porabljena energija)

Topla sanitarna voda se ogreva v namenskem grelniku prostornine 300 litrov. Grelnik sicer omogo~a priklop solarnega sistema, a se je uporabnik tik pred vgradnjo toplotne ~rpalke odlo~il dotrajan solarni sistem odstraniti, tako je toplotna ~rpalka priklopljena na oba izmenjevalnika zaporedno, skupne povr{ine 4,4 m2. Na vstopu hladne vode v grelnik je name{~en vodomer za kontrolo porabe tople vode v gospodinjstvu. Nastavitev ogrevanja vode je omejena na


minimalno temperaturo 40°C in se ogreva do temperature 55-58°C ali ve~. Dru`ina porabi dnevno v povpre~ju 200 litrov vro~e vode, ogrevanje sanitarne vode se vklopi povpre~no 1-krat dnevno. Za ogrevanje sanitarne vode toplotna ~rpalka proizvede pribli`no 4.000 kWh/leto, za kar porabi pribli`no 1.200 kWh elektri~ne energije na leto.

Pridobljena toplota in porabljena elektrika Toplotna ~rpalka je proizvedla skupaj 20.335 kWh toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, elektri~ni grelec v notranji enoti {e dodatnih 75 kWh (ni prikazano na kalori-

Poraba energije po mesecih in COP po mesecih

metru, vgrajenem pred notranjo enoto). Skupna poraba toplote je bistveno vi{ja, kot je bila kadar koli pred vgradnjo toplotne ~rpalke. Iz 1.900 do 2.100 litrov olja, kolikor je bila poraba pred

Informacije o objektu Lokacija:

okolica Sevnice

Ogrevana povr{ina:

200 m2

[tevilo oseb:

3 odrasli

Izolacija:

modular 30 cm, fasada 7,5 cm kombi plo{~e, okna dvoslojni termopan, mansarda 15 cm mineralne volne

Na~in ogrevanja:

100% radiatorsko

Ogrevalni sistem pred vgradnjo toplotne ~rpalke:

Starej{i kotel na kurilno olje + solarni sistem za toplo sanitarno vodo

Ocenjena poraba energije pred vgradnjo toplotne ~rpalke:

cca. 18.000 kWh/leto (poraba 1.900-2.100 l olja) + son~na energija za toplo vodo

Temperatura prostorov pred vgradnjo toplotne ~rpalke:

20-21°C

Informacije o sistemu Toplotna ~rpalka

Thermia Atec 13

Nazivna mo~:

12,2 kW

Nazivni COP:

3,8 pri A2W35, EN 14511

Notranja enota:

Atec Plus (razred-A ~rpalka, preklopni ventil, 5-stopenjski el.grelec)

Grelnik sanitarne vode:

HP-SOL 300 (300 litrov, 4,4 m2 izmenjevalec)

Hranilnik toplote:

VT-200 (200 litrov)

Na~in vezave:

1 direktni ogrevalni krog (radiatorji)

Prihranek energije s toplotno ~rpalko Temperatura prostorov po vgradnji toplotne ~rpalke:

22-23°C

Proizvedena toplota po vgradnji toplotne ~rpalke:

20.410 kWh (ekvivalent v porabi olja z obstoje~im kotlom < 2.600 litrov)

od tega proizvedeno s toplotno ~rpalko:

20.335 kWh (99,6 %)

od tega proizvedeno z elektri~nim grelcem:

75 kWh (0,4 %)

Poraba toplote za odtajanje:

140 kWh (0,7 %)

Poraba elektrike za ogrevanje s toplotno ~rpalko:

6.135 kWh

Stro{ek elektrike za ogrevanje s toplotno ~rpalko:

669 EUR

Letno grelno {tevilo (SPF):

3,30

Prihranek energije:

14.275 kWh (70 %)

Prihranek stro{kov:

1.931 EUR (74 %)

vgradnjo toplotne ~rpalke, in ob upo{tevanem slab{em izkoristku obstoje~ega kotla je mo~ proizvesti pribli`no 15.000 kWh toplote, poleg tega je solarni sistem proizvedel maksimalno 3.000 kWh za toplo sanitarno vodo, skupno torej pribli`no 18.000 kWh toplote. ^e bi z istim kotlom na olje `eleli ustvariti toliko toplote, kot so jo porabili v preteklem letu, bi porabili vsaj 2.600 litrov olja. Ob upo{tevanju, da je bila zima v obravnavanem obdobju relativno mila, lahko sklepamo, da se s toploto ni var~evalo. Skupna poraba elektrike za ogrevanje in pripravo tople vode je zna{ala 6.135 kWh ali 669 EUR po ceni elektrike, kot jo pla~uje uporabnik.

Energija za odtajanje zunanje enote Pri izra~unu letnega grelnega {tevila smo upo{tevali tudi energijo, porabljeno za odtajanje zunanje enote. V celem letu je bilo te energije za 140 kWh, kljub temu da je bila zima 2013/2014 zelo vla`na in so temperature bile velik del zime okoli ni~le, kar naj bi bili posebej neugodni pogoji za delovanje toplotnih ~rpalk zrak-voda. V tem primeru to ne dr`i, saj je energije, porabljene za odtajanje, manj kot 1% skupne toplote, proizvedene v mesecih, ko je bilo odtajanje prisotno, t.j. od decembra do marca.

Letno grelno {tevilo sistema Za izra~un letnega grelnega {tevila uporabimo podatke o skupni pridobljeni toploti,

20.410 kWh, zmanj{ani za energijo odtajanja, 140 kWh, deljeno s skupno porabo elektrike 6.135 kWh. Povpre~no letno grelno {tevilo za 12-mese~no obdobje je v obravnavanem primeru 3,30. Pri izra~unu letnega grelnega {tevila smo upo{tevali vso energijo za radiatorsko ogrevanje prostorov, pripravo tople sanitarne vode, obto~no ~rpalko za ogrevanje, pomo`no ogrevanje z elektri~nim grelcem in energijo, porabljeno za odtajanje zunanje enote v zimskih mesecih.

Pomen prikaza SPF za potencialnega kupca toplotne ~palke Podatek o letnem grelnem {tevilu, izra~unanem po metodi, opisani v tem ~lanku, prika`e potencialnemu kupcu realno sliko, kaj lahko pri~akuje po vgradnji toplotne ~rpalke zrak-voda. V tem primeru gre za vgradnjo sistema Thermia Atec v radiatorsko ogrevano, povpre~no izolirano hi{o v srednji Sloveniji. Pred nakupom toplotne ~rpalke bi moral kupec od svojih ponudnikov pridobiti podatke o letnem grelnem {tevilu v praksi, na slovenskih tleh, v objektih, podobnim njegovemu. @al se kupec toplotne ~rpalke {e vedno (pre)pogosto zadovolji z zavajajo~imi podatki o visokih izkoristkih (COP), kar je `al {e vedno marketin{ka praksa ve~ine ponudnikov toplotnih ~rpalk na slovenskem trgu. • Podrobni podatki, ki so osnova za izra~une so na voljo pri avtorju prispevka. Sistem zasnoval in prispevek pripravil: Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o.


34

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Var~no in zanesljivo gretje Klimatske naprave in toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric

N

ekateri so `e v za~etku leto{njega leta opozarjali, da poletje ne bo ravno naklonjeno vsem, ki imajo radi vro~ino. Ravno tako pa danes drugi napovedujejo, da bo zima kmalu pokazala svoje zobe. Vremenoslovci nam obljubljajo nizke temperature vse do –27°C, vsaj tako so zadnji~ napovedali po televiziji. In kaj vas lahko ubrani pred tako nizkimi temperaturami? Edinstvena toplotna ~rpalka Ecodan z zunanjo enoto Zubadan, ki deluje vse do -28°C.

vse do -28°C zunanje temperature in s polno mo~jo do -15°C v kombinaciji z ustrezno notranjo enoto Ecodan, zagotavlja var~no in u~inkovito ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode va{ega doma.

ECODAN toplotne ~rpalke zrak-voda z edinstveno tehnologijo ZUBADAN

Poleg toplotne ~rpalke Ecodan vas lahko var~no greje tudi klimatska naprava Mitsubishi Electric

Razmislite o vgradnji vrhunskih toplotnih ~rpalk Ecodan, ki so na voljo v kombinaciji z dvema tipoma notranjih enot –hydrobox ali kompaktna notranja enota z integriranim 200 litrskim hranilnikom sanitarne vode. Toplotna ~rpalka je namenjena za namestitev v novogradnjah ali obstoje~ih tako stanovanjskih kot tudi poslovnih prostorih z `e obstoje~im sistemom ogrevanja, saj lahko stari potratni sistem ogrevanja enostavno zamenjamo z var~no toplotno ~rpalko.

Mitsubishi Electric, kot vodilni proizvajalec klimatskih naprav in toplotnih ~rpalk z invertersko tehnologijo svoj razvoj usmerja v u~inkovito rabo energije, kar se ka`e v napravah, ki so na trgu med najvar~nej{imi proizvodi najvi{je kakovosti. Klimatske naprave smo v~asih uporabljali le za prijetno hlajenje v vro~ih poletnih dneh. @e nekaj let pa klime Mitsubishi Electric, ki so proizvedene z visoko tehnologijo, omogo~ajo tudi izredno u~inkovito gretje bivalnih ali pisarni{kih prostorov vse do zunanje temperature -25°C. Modeli z oznako VEHZ so namenjeni ekstremno nizkim temperaturam, pri ~emer je izredno pomembno, da nam naprave pri zunanji temperaturi -15°C nudijo polno deklarirano ogrevalno mo~. Za la`jo predstavo ekonomskega vidika uporabe klimatskih naprav za ogrevanje je primer klimatska naprava stenske izvedbe MSZ-FH25VEHZ, ki jo priporo~amo za hlajenje in ogrevanje prostorov do 40 m2. Ogrevanje z omenjeno napravo nam v povpre~ni ogrevalni sezoni predstavlja stro{ek v vi{ini 66,53 € (upo{tevaje testirano letno porabo 924 kWh in povpre~ne cene elektri~ne energije 0,072 €/kWh).

Glede na odzive trga smo v podjetju REAM d.o.o. usmerjeni na prodajo toplotnih ~rpalk lo~ene izvedbe oziroma toplotnih ~rpalk s plinsko povezavo. Prednost tak{nih sistemov pred sistemi z integriranim izmenjevalcem v zunanji enoti je predvsem varnost pred zmrzaljo. Tak{na prednost je bila {e posebej v ospredju med zadnjo vremensko katastrofo in posledi~nimi dalj{imi izpadi elektri~ne energije. Preverjena tehnologija zunanjih enot Zubadan, ki delujejo

@eleno temperaturo lahko namestimo z enostavnim daljinskim upravljalnikom, (s tedenskim ~asovnikom lahko temperaturo in ~as delovanja nastavimo po `elji celo za en teden vnaprej), izpih zraka pa je usmerjen proti tlom, da se topel zrak lepo razporedi preko celega prostora, preko odprtih vrat pa toplota prehaja tudi v druge prostore. O odliki, var~nosti in ostalih prednostih toplotnih ~rpalk ECODAN in klimatskih naprav Mitsubishi Electric so prepri~ani `e mnogi uporabniki. Za vse informacije in svetovanje nas pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 98 98 ali nam pi{ite na e-naslov: info@ream.si. Z veseljem vam bomo odgovorili. • Mateja Mauser, REAM d.o.o.


ilka! Brezplačna štev


36

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka Rotex ogreje na 80°C

O

grevalna sezona v Sloveniji traja povpre~no 265 dni, zato je potrebno zelo dobro premisliti, na kak{en na~in bomo ogrevali svoj dom. [e posebej takrat, ko svojo zastarelo in neekonomi~no ogrevanje nadome{~amo z novej{im, pri ~emer `elimo ohraniti obstoje~i sistem ogrevanja, dose~i visoko toplotno ugodje in {e ~im manj pla~ati za kurjavo.

Vsi nimamo talnega ogrevanja

HPSU hightemp, ki ima vgrajena dva zaporedno vezana kompresorja, vodo v predtoku pa ogreje do 80°C. S tem nadomesti pe~i na olje, plin ali biomaso, ogreje prostore, ne glede na vrsto ogrevalnega sistema, ter mimogrede {e hitro in u~inkovito pripravi toplo sanitarno vodo.

Danes je `e vsem jasno, da lahko z nizkoDva zaporedna kompresorja temperaturnim ogrevanjem v dobro izolirani Proizvajalec toplotne ~rpalke Rotex je hi{i zelo poceni pre`ivimo zimo, vendar vsi znana Daikin korporacija. Je prva ne stanujejo v tak{nih stavbah. Za firma ki je uvedla re{itev firma, ve~ino, ki ima vgrajene radiatorz dvema zaporedno je, je bila do sedaj edinaa re{itev jev za vezanima kompresorzamenjava vseh radiatorjev lotne jema. Naprava je tako enkrat ve~je, saj so toplotne zzanesljiva in zmogljiva, ~rpalke lahko vodo ogrele do o da proizvajalcu ni bilo najve~ 65°C, pa {e to samo potr potrebno vgraditi podporv ugodnih pogojih, ko je nega elektri~nega grelnika, bilo zunaj nad ni~lo. ki je brez izjeme obi~ajen Danes je na razpolasestavni sestavnih del vseh drugih go nova patentirana tovrstnih toplotnih strojev. re{itev, toplotna ~rpalToplotno ~rpalko lahko Kar pom pomeni, da je proizvajalec ka zrak - voda Rotex krmilimo tudi s sobnim termostatom

Zunanja enota z ventilatorjem, kompresorjem in elektroniko

prepri~an, da bo lahko uspe{no delovala tudi kadar bodo zunanje temperature padle globoko pod ni~lo. Na pogled je ideja zelo enostavna. V zunanji enoti toplotne ~rpalke, opremljene z ventilatorjem se nahaja prvi kompresor, ki s komprimiranjem (stiskanjem) dvigne temperaturo hladiva (R410A) na okrog 30°C. To toploto pa nato preko izmenjevalca preda drugemu kompresorskemu krogu, v katerem se nahaja hladivo (R134a), ki ima druga~ne termodinami~ne lastnosti. Sedaj drugi kompresor dvigne temperaturo do maksimalno 80°C, to toploto pa preko dodatnega izmenjevalca odda vodi, ki kro`i po ogrevalnem sistemu hi{e.

CENTER

varÄ?nega ogrevanja

Visokotemperaturna toplotna Ä?rpalka - idealna reĹĄitev za obnovo starejĹĄih ogrevalnih sistemov! SUBVENCIJA

1.000,00 â&#x201A;Ź TOPLOTNA Ä&#x152;RPALKA ZRAK-VODA Ĺ˝E ZA

*6.339,83

â&#x201A;Ź

t5PQMPUOBÇ?SQBMLB)146IJHIUFNQKF QSJNFSOB[B[BNFOKBWPTUBSFQFÇ?JOB PMKF QMJOBMJESWB t,BTLBEOBUFIOPMPHJKBEWFI LPNQSFTPSKFW[BHPUBWMKBJ[IPEOP UFNQFSBUVSPPHSFWBMOFWPEFEPÂĄ$ t0NPHPÇ?BWFMJLFQSJISBOLFQSJ PHSFWBOKV[SBEJBUPSKJJOWBSÇ?OP QSJQSBWPUPQMFTBOJUBSOFWPEF t6Ç?JOLPWJUPEFMPWBOKFUVEJQSJOJ[LJI UFNQFSBUVSBIEPÂĄ$

* Cena vkljuÄ?uje Rotex subvencijo in 9,5 % DDV. MontaĹža ni vkljuÄ?ena v ceno. Akcija velja do preklica.

Za nasvet se obrnite na naĹĄe strokovnjake na brezplaÄ?no ĹĄtevilko: Ko pomislite na ogrevanje, pomislite na Seltron.

Seltron d.o.o. TrĹžaĹĄka cesta 85 A Maribor


37

Son~ne elektrarne delujejo donosno

Prilagodljivo elektronsko krmiljenje Delovanje in krmiljenje vseh delov toplotne ~rpalke prevzame elektronika, pri ~emer ne`no prilagaja mo~ in hitrost vrtenja obeh kompresorjev trenutnim toplotnim potrebam stavbe. Delovno obremenitev enakomerno razdeli na oba kompresorja, ki vedno delujeta so~asno, omogo~a varno in var~no delovanje, zaradi ~esar je izkoristek toplotne ~rpalke, v vseh pogojih, vedno najvi{ji. Zaradi brezstopenjskega prilagajanja obratov elektromotorjev kompresorjev, se zmanj{a tudi poraba elektrike za pogon. Zaradi tega so stro{ki ogrevanja stavbe z visokotemperaturno toplotno ~rpalko v primerjavi s kurilnim oljem manj{i za trikrat, z uteko~injenim naftnim plinom za {tirikrat, v primerjavi z obi~ajno toplotno ~rpalko, ki deluje po na~inu vklop - izklop, pa za dvakrat.

Notranja enota, krmilna elektronika, zgoraj bojler, desno raztezna posoda vodnega dela

Prihranki in druge koristi Invertersko krmiljena toplotna ~rpalka porabi 30% manj elektri~ne energije kot obi~ajna, ki deluje po na~elu vklop - izklop. Zaradi brezstopenjskega prilagajanja bo `ivljenjska doba vseh elementov vi{ja, {tevilo okvar pa manj{e. Pri tem pa uporabniku omogo~a visoko temperaturno ugodje, saj je sposobna natan~no vzdr`evati `eleno temperaturo prostorov, ter delovati v skladu z izbrano vremensko odvisno krivuljo na krmilni avtomatiki. Samodejno bo zni`evala temperaturo predtoka, ko bo posijalo sonce, ter jo spet dvigovala, ko bo okrog vogalov zapihal hladen veter. Tak na~in delovanja je najve~, kar lahko danes ponudi sodobna krmilna in ogrevalna tehnika.

Visokotemperaturni kompresor v sivem ovoju, levo akumulator hladiva in kup temperaturnih tipal

Dnevnik Finance v prilogi Okolje in Energija pi{e, da so se v zadnjih 4 letih cene son~nih elektrarn zni`ale na 25 % prvotne cene. Delovanje son~nih elektrarn do 13 kilovatov, je donosno, zato bi bilo vlagatelje treba razbremeniti pla~evanja prispevkov. Marko Topi~, ljubljanska fakulteta za elektrotehniko: «Pri fotovoltaiki gre razvoj v treh smereh. Prva je pove~evanje izkoristka son~nih celic, kjer zna{a absolutni rekord 45 %, mo`en pa je tudi 50 %. Te celice delujejo v koncentratorskih fotonapetostnih modulih, ki delujejo po na~elu zbiranja vpadne svetlobe v majhno to~ko, kjer je visoko u~inkovita son~na celica. Pri klasi~nih son~nih elektrarnah, ki uporabljajo fotonapetostne module iz silicijevih kristalov, pa se najve~ji izkoristki gibljejo od 20 do 22%. Raziskovalci si prizadevajo tudi za podalj{evanje `ivljenjske dobe fotonapetostnih modulov in son~nih elektrarn kot celote. Trudijo se zni`evati stro{ke proizvodnje, obenem pa se i{~ejo inovativne re{itve, ki bi pocenile tako materiale kot procese za proizvodnjo komponent.

Hladni dnevi niso problem Obi~ajne toplotne ~rpalke s krmiljenjem vklop - izklop in z enim kompresorjem so vedno v te`avah, ko temperatura zraka za~ne padati globlje pod ni~lo. ^e pri tem uporabljajo {e manj u~inkovito hladilno sredstvo (R407C), jim lahko grelna mo~ pade za 30 do 50%, ~e se zunaj ohladi od -2 na -15°C. Zato se v kompletu vedno nahaja mo~an elektri~ni grelec, ki v hladnih no~eh re{uje padec temperature v predtoku. Druga re{itev je nakup prevelike ~rpalke, kar pa spet pomeni vi{jo ceno in ve~je ra~une za elektriko. Ob nakupu Rotex HPSU hightemp toplotne ~rpalke pa se lastniku ni potrebno bati mraza. Dvostopenjski par kompresorjev bo pri temperaturi zraka 2°C ogrel vodo na 80°C in oddal grelno mo~ 10 kW, pri -15°C pa bo predtok {e vedno imel 65°C, grelna mo~ pa bo za malenkost zmanj{ana, na 9,1 kW.

Pogled pod pokrove Zanimalo nas je, kaj se skriva v ohi{ju te

Elektronika dobiva podatke o delovanju od vrste tipal

Marko Topi~, ljubljanska fakulteta za elektrotehniko Foto: Irena Herak

zmogljive ~rpalke, zato smo naprosili serviserja Martina v Seltronovi trgovini, da je snel pokrove. V zunanji enoti se nahaja ventilator in rebrasti izmenjevalec, ki ju vidimo skozi re{etke. Pod pokrovom pa se skriva prvi kompresor, ki dvigne temperaturo hladiva na okrog 30°C. Spodnji del notranje enote tehta okrog 145 kg, v njem je druga ~rpalka, dva toplotna izmenjevalca in desetina tipal, ki omogo~ajo nadzor in krmiljenje. Vro~e hladivo ogreje vodo, ki najprej ogreje zalogovnik tople sanitarne vode nad kompresorjem. V tem delu se nahaja {e ves razvod vode za ogrevanje prostorov, raztezna posoda, {tiripotni regulacijski ventil, ter vsa potrebna varovala na vodni strani. Notranjo enoto toplotne ~rpalke postavimo v suh prostor in pove`emo s sistemom ogrevanja, vse ostalo pa bosta ~rpalka in elektronika opravili samodejno. •

Delovanje fotovoltai~nih elektrarn je glede na trenutne cene el. energije samo po sebi donosno. Zaradi administrativnih ovir pa so prizadeti zlasti vlagatelji v male son~ne elektrarne. Pla~evati morajo prispevke, ki onemogo~ajo, da bi bile male son~ne elektrarne konkuren~ne. Z malimi son~nimi elektrarnami bi lahko pripomogli k doseganju zavez do leta 2020, ki smo jih v zvezi z obnovljivimi viri energije dali EU,« razlaga Topi~. Hkrati pa bi bilo treba preklicati uredbo, da kmetje na svojih objektih ne smejo proizvajati elektri~ne energije prek son~nih elektrarn kot dopolnilno dejavnost. Podporne sheme za nove investitorje, ki so trenutno v veljavi, pa ob opisanih obdav~itvah ne omogo~ajo ekonomi~ne proizvodnje elektri~ne energije glede na njeno ceno. •

Tihec, vir prospekt Seltron

Avtor: Samo Kranjec, Vir: www.oe.finance.si


38

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Tehnologija toplotnih ~rpalk zrak - voda Mitsubishi Electric

S

istem s toplotno ~rpalko zrak-voda MITSUBISHI ELECTRIC poimenovan Ecodan je ekolo{ko naravnan, gospodarni ogrevalni sistem nove generacije. Ker je prijazen do okolja, energetsko var~en in u~inkovit. Energetska var~nost, izjemno udobje ogrevanja in enostavna instalacija so lastnosti, zaradi katerih je ogrevalni sistem Ecodan v sredi{~u pozornosti. Zunanje enote sistema s toplotno ~rpalko zrak - voda Ecodan imajo klju~no vlogo pri ustvarjanju toplote. Izbira se lahko med dvema razli~nima tehnologijama kompresorja, glede na individualne potrebe objekta in njegovih uporabnikov. S patentirano Zubadan invertersko tehnologijo je celotna zmogljivost sistema na voljo do -15°C zunanje temperature, obseg uporabe pa se je z leto{njimi novimi modeli raz{iril do -28 °C zunanje temperature. MITSUBISHI ELECTRIC ve, da je zanesljivost ogrevanja, poleg prihranka in idealnega toplotnega udobja, klju~ni element odlo~anja o izbiri ogrevalnega sistema v Sloveniji. Notranje hidro enote sistema Ecodan so na voljo v dveh variantah: brez ali z 200 litrskim rezervoarjem sanitarne vode. Vse dosegajo temperaturo izhodne ogrevalne vode 60°C. So majhnih dimenzij in estetsko oblikovane, zato se jih lahko namesti kamorkoli v prostoru, ne le v prostor namenjen strojnici. Vsi klju~ni sestav-

Notranje hidro enote sistema Ecodan sanitarno vodo segrejejo do 60°C, s programom za preventivno toplotno dezinfekcijo sanitarne vode (proti legioneli) do 70°C.

ni deli so vgrajeni v enoti, pomembni deli pa so spredaj zaradi la`jega servisnega dostopa.

V primeru ogrevalnega sistema z dvema razli~nima vrstama oddajnikov toplote (talno gretje + radiatorji), sistem Ecodan omogo~a nastavitev dveh razli~nih ogrevalnih krogov. Urnik delovanja za vsako obmo~je je mo`no nastaviti lo~eno s pomo~jo daljinskega upravljalnika. Za ve~je objekte je Ecodan mogo~e povezati v sistem z najve~ {estimi enotami in tako dose~i do 84 kilovatov ogrevalne mo~i. • Vir: Vitanest d.o.o., november 2014


ZANESLJIVO in VARČNO GRETJE V VSEH VREMENSKIH RAZMERAH Zanesljivo in varčno ogrevanje objektov s toplotno črpalko zrak-voda ogrevalne moči do 84kw, toplotno udobje v vseh vremenskih razmerah – območje ogrevanja do zunanje temperature -28°C

www.vitanest.si Uvoz in distribucija klimatskih naprav in toplotnih črpalk VITANEST d.o.o., NOVA GORICA | tel.: 05/338 49 99 | e-pošta: vitanest@vitanest.si

MODRA ŠTEVILKA

080 19 59 brezplačna telefonska številka za uporabnike


U~inkovitost in enostavnost v genih

Nova serija toplotnih ~rpalk Panasonic T-CAPHEAT Toplotne ~rpalke iz serije Aquarea T-CAP so odli~na re{itev za novogradnje ali obnove starej{ih stavb na hladnej{ih obmo~jih.

Poudarek na visoki u~inkovitosti Visoko stopnjo u~inkovitosti, tudi ko se zunanje temperature spustijo do -15°C, dosegajo toplotne ~rpalke Aquarea T-CAP predvsem po zaslugi visoko kakovostnih ~rpalk razreda A. Re{itev ogrevanja stavbe s Panasonic T-CAP tako zagotavlja: • Visoko u~inkovitost s ~rpalkami razreda A • Konstantno zagotavljanje toplote tudi ob zunanjih temperaturah -15°C • Visoko u~inkovitost tudi pri nizkih temperaturah • Tri razli~ne izvedbe mo~i: 9kW, 12kW in 16kW (1 fazno in 3 fazno) • 5 letno garancijo na kompresor • Nove mo`nosti daljinskega upravljanja • Povezavo v sistem pametnega upravljanja stavbe Aquarea T-CAP prepri~a s svojim edinstvenim COP 4.74 (ob pogojih zunanje temperature 7°C in temperaturi ogrevalne vode 35°C). Zagotavlja temperaturo ogrevalne vode do 55°C, v toplej{ih mesecih pa nudi tudi mo`nost preklopa na hlajenje s temperaturo vode do +5°C. Hladilno sredstvo ustreza zahtevam varovanja okolja, uporablja se plin R410A. Re{itev je prepri~ala `e mnoge lastnike stanovanjskih objektov z var~nim delovanjem in konstantno oskrbo s toplo sanitarno vodo in ogrevanjem. U~inkovito delovanje naprave zadostuje vsem potrebam stavbe brez dodatnih pe~i ali drugih virov toplote – tudi ob ekstremno nizkih temperaturah.

Mo`nost izbire Aquarea T-CAP proizvodna linija vsebuje ~rpalke z 9kW, 12kW in 16kW izhodne mo~i, 1 fazni ali 3 fazni priklop. Poleg tega je mo`no naro~iti samostojno enoto (vse

v enem) ali deljeno (split) enoto. Ta visoko u~inkovita toplotna ~rpalka deluje ob zunanjih temperaturah do -15°C ter omogo~a hlajenje v poletnih mesecih.

based) uporabniku ponuja vrsto prilagodljivih in naprednih mo`nosti. Uporabnik lahko preverja in upravlja toplotno ~rpalko preko pametnega telefona (Android) ali preko osebnega ra~unalnika z dostopom do interneta, vse s klikom ali pritiskom na gumb.

Mo`nosti daljinskega upravljanja Prednost Aquarea T-CAP je v upravljanju naprave z novimi in naprednimi funkcijami ter mo`nostmi preko daljinskega upravljalnika. Ta vklju~uje: • Avtomatski na~in. Gre za mo`nost, ki uporabniku nudi maksimalno udobje in optimalno klimo v stanovanju s stalnim avtomatskim prilagajanjem. • Po~itni{ki na~in delovanja. Ta na~in uporabniki izberejo ob odsotnosti, po~itnicah ali dalj{ih potovanjih. Zagotavlja zni`anje temperature, manj{o porabo elektrike, manj{e stro{ke, hkrati prepre~uje zmrzovanje ogrevalnega medija, vode. • Su{enje estrihov. Gre za prednost, ki jo s pridom uporabijo in{talaterji. S posebnim programom su{enja omogo~a skraj{anje su{enja estrihov ter hitrej{e nadaljevanje instalacijskih in monta`nih del v objektu. • 7 hitrosti toplotne ~rpalke. Izbiranje med sedmimi hitrostmi delovanja ~rpalke omogo~a natan~no prilagajanje potrebam stanovanja.

Prilagodljiva instalacija T-CAP je mo`no namestiti na obstoje~ sistem ogrevanja skupaj z morebitno obstoje~o pe~jo (kot dopolnilno ogrevanje) ali na nov sistem ogrevanja s talnim ogrevanje, nizkotemperaturnimi radiatorji ali celo v povezavi z ventilatorskimi grelniki, ko npr. AquareaAir. Re{itev je mo`no integrirati z ostalimi okolju prijaznimi re{itvami ogrevanja, kot na primer son~nimi kolektorji, kar {e dodatno pove~uje u~inkovitost in prijaznost do okolja.

Spremljanje delovanja in napredno upravljanje Dana{nji uporabniki tovrstnih naprav so vse bolj osve{~eni o mo`nostih in novih tehnologijah. Zato je v sklopu re{itve na voljo IntesisHome aplikacija, ki omogo~a prikaz tedenske, mese~ne in letne porabe energije in s tem pripomore k bolj u~inkovitemu upravljanju porabe energije v stanovanjskem objektu. Spremljanje delovanja toplotne ~rpalke s pomo~jo re{itve v oblaku (Cloud-

Kombinacija z grelniki sanitarne vode Opisana re{itev T-CAP se odli~no kombinira s paleto Panasonicovih visoko kakovostnih grelnikov sanitarne vode. Grelniki sanitarne vode zagotavljajo visoko u~inkovitost s pomo~jo velike povr{ine toplotnega izmenjevalnika in dobre izolacije z minimalnimi toplotnimi izgubami.

O Panasonic-ovih sistemih ogrevanja in hlajenja Z ve~ kot 30 leti izku{enj, izva`anjem v ve~ kot 120 dr`av po celem svetu in 100 milijonov izdelanih kompresorjev, je Panasonic eden vodilnih ponudnikov v sektorju ogrevanja in klimatizacije. Panasonic ponuja {tiri linije inovativnih re{itev za ogrevanje in klimatizacijo: za hi{e, pisarne, podjetja in industrijske objekte. Panasonic posebno pozornost namenja kakovosti re{itev, kar se odra`a v premi{ljenem dizajnu in jamstvu zdravega zraka. Pri tem se zagotavlja skladnost z najstro`jimi standardi glede porabe energije ter upo{teva pomembne okoljske vidike in emisije hrupa. Ve~ informacij je na voljo na www.ths.si • THS d.o.o.


42

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Avtomatsko hidravli~no uravnote`enje ogrevalnih sistemov in novost -

Danfoss Dynamic Valve™ Vam {umijo radiatorji? Stanujete v stanovanju, ki ga ne morete dovolj ogreti in pla~ujete stro{ke ogrevanja, ki so previsoki? Vse to so te`ave, s katerimi se dandanes sre~uje ve~ina lastnikov stanovanj. Vgradnja merilnikov toplote oz. delilnikov in posledi~no zapiranje radiatorskih ventilov ter parcialna vgradnja termostatskih ventilov, ki so jih vgradili samo dolo~eni in ne vsi lastniki stanovanj v bloku, ima za posledico nekontrolirane pretoke tople vode po sistemu centralnega ogrevanja. Da bi to lahko prepre~ili, je potrebno sistem HIDRAVLI^NO URAVNOTE@ITI, saj voda vedno te~e po poti najmanj{ega upora. ^e temu ni tako, se nekateri deli sistema segrejejo prehitro in prekomerno, drugi pa {ele po dalj{em ~asu ali pa se sploh ne.

Zakaj torej hidravli~no uravnote`enje? Hidravli~no uravnote`enje ogrevalnega sistema je tematika, ki je sicer tehni~no zahtevnej{a in zato ve~ini te`je razumljiva, vendar je kljub temu izredno pomembna za pravilno delovanje ogrevalnega sistema ve~stanovanjskega bloka in s tem bivalnega

udobja stanovalcev. Ima ve~ pozitivnih lastnosti oz. prednosti: • pripomore k enakomernemu ogrevanju (ogrevalna voda ima pravo temperaturo v vseh radiatorjih zgradbe), • o~itno zmanj{anje stro{kov ogrevanja, • zni`a {umenje termostatskih radiatorskih ventilov in kar je nadvse pomembno, • omogo~a pravi~no delitev stro{kov ogrevanja med porabnike – lastnike stanovanj. Omenjene lastnosti pridejo prav tako v energetsko delno prenovljenih ve~stanovanjskih objektih, ki imajo zamenjan toplotni ovoj oz. toplotno izolacijo, kot tudi v objektih, ki sanacije toplotnega ovoja {e nimajo izvedenega. Vendar pa v prvem primeru zaradi bolj{e toplotne izolacije in s tem ni`jih toplotnih izgub objekta »star« ogrevalni sistem kar naenkrat postane neprimeren ter povzro~a veliko slabe volje in vro~e krvi lastnikov. V Sloveniji je takih objektov veliko. Razlogov je ve~, verjetno bistveni pa je, da zaradi investicijsko zahtevnega ukrepa toplotnega ovoja, enostavno zmanjka razpolo`ljivih sredstev za hkratno prenovo ogrevalnega sistema.

Kako hidravli~no uravnote`iti? S pomo~jo ventilov za avtomatsko hidravli~no uravnote`enje. Dosedanja klasi~na Danfoss re{itev zajema vgradnjo termostatskih ventilov tipa RA-N, ki omogo~ajo nastavitev optimalnih pretokov ogrevalne vode v posamezni radiator in vgradnjo regulatorjev diferen~nega tlaka ASV na dvi`ne vode oz. odcepe ogrevalnega sistema. S tem je osnovni pogoj ureditve hidravli~nega uravnote`enja izpolnjen. V praksi pa se sre~ujemo tudi s ogrevalnimi sistemi, kjer je zaradi zapletenega razvoda ogrevalnih cevi v zgradbi vgradnja regulatorjev diferen~nega tlaka zelo ote`ena. Danfoss je zato klasi~no re{itev nadgradil tako, da je regulator diferen~nega tlaka vgradil kar v radiatorski termostatski ventil in tako razvil novo generacijo ventilov, t.i. Dynamic Valve ™ (RA-DV). Z njimi te`av z iskanjem lokacije vgradnje regulatorja diferen~nega tlaka ni ve~. Vgradnja je enostavna, {e bolj pa spu{~anje ogrevalnega sistema v pogon. Novi RA-DV ventil se tudi idealno dopolnjuje s klasi~no re{itvijo. • Toma` Vidmar, Danfoss Trata d.o.o.

Pomembno

Dva ventila v enem ohišju. Dynamic Valve™ je kombinacija termostatskega radiatorskega ventila in regulatorja diferenčnega tlaka.

Ukrep hidravli~nega uravnote`enja omogo~a primerljive prihranke energije tudi, ~e se izvede pred menjavo toplotnega ovoja stavbe. Poleg tega je investicijsko neprimerno manj zahteven ukrep z kraj{o dobo povra~ila, kar predstavlja zmernej{e odpla~ilne obroke in s tem ni`je vrednosti na polo`nicah. Izku{nje `e izvedenih ukrepov hidravli~nega uravnote`enja ka`ejo, da je v ve~stanovanjskih stavbah rok vra~ila investicije v hidravli~no uravnote`enje od enega do {tirih let. V grafu navajamo primer dobre prakse.

Primer dobre prakse: Objekt: Ulica Hermana Poto~nika 37/39, Ljubljana Ogrevalna povr{ina: 4751,23 m2 Investicija: 41.650,61 € - 13.318,30 € (subvencija) = 28.332,31 € Povpre~ni prihranek energije na leto po izvedbi ukrepa z upo{tevanjem temperaturnega primanjkljaja: 239,03 MWh ali 14.342,01 €, kar zna{a 36% prihranek Investicija na kvadratni meter stanovanja: 5,96 €/m2 z DDV Prihranek na kvadratni meter stanovanja letno: 3,0 €/m2 z DDV Povra~ilo: 2,0 leti Poraba v MWh

800,00

Danfoss Dynamic Valve

700,00

TM

3371,7

3436,2

500,00 400,00 687,55

672,66

300,00

643,89 461,46

200,00 100,00 101,84

100,73

97,39

68,49

0,00 SEZONA 08/09

SEZONA 09/10

SEZONA 10/11

SEZONA 11/12

Stopinjski dnevi

3600 3500 3400 3340,8 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2770,7 2700 2600 2500 425,91 2400 321,14 2300 2200 65,01 59,11 2100 SEZONA 12/13

Temperaturni primankljaj

Dynamic Valve™ združuje natančno regulacijo temperature in avtomatsko hidravlično uravnoteženje v enem izdelku.

3405,6

Delež porabe

600,00

Poraba v MWh

Preprosta rešitev za vsakodnevne izzive

3443

SEZONA 13/14

Vir: Ecop Agent d.o.o., Tržaška c. 329

ogrevanje.danfoss.com

Dodatne informacije: milan.pogacar@danfoss.com (Danfossovo tehni~no svetovanje) info@ecopagent.si (izvedba ukrepov hidravli~nega uravnote`enja)


43 Delujejo nesli{no in prepre~ujejo nastanek plesni na zidovih. Ob~utek toplote je enakomerno porazdeljen po prostoru, s ~imer se izognemo pojavu vro~e glave in hladnih nog.

Popoln sistem infrarde~ega ogrevanja

Novost: karbonsko-grafitna poliamidna plo{~a

P

rednosti ogrevanja z infrarde~im sevanjem so visoka u~inkovitost, enostavna priklju~itev, patentirana tehnologija sevanja ter samo 7% dele` oddajanja toplote s konvekcijo, s ~imer sistem omogo~a energijsko var~no ogrevanje. Toplota, ki jo ob~utimo na soncu, pred kaminom ali pe~jo, je infrarde~e sevanje. Za razliko od ultravijoli~nega ali rentgenskega, to dolgovalovno sevanje izjemno pozitivno vpliva na po~utje ljudi. S toplimi povr{inami, ki jih ustvarijo infrarde~i grelniki, bo bivanje ugodno toplo tudi pri ni`ji temperaturi zraka v prostoru. Zaradi tega bo izguba energije med zra~enjem manj{a, saj bo toplota shranjena v ogretih stenah. Strokovnjaki podjetja so razvili poseben material iz ogljikovih vlaken, ki elektriko pretvarja v infrarde~e sevanje. Za prenos toplote zrak ni potreben, saj se sevanje brez izgub {iri do predmetov, sten ali stropov, kjer se spremeni v toploto,

nato pa enakomerno ogreva prostor. Tako so stene vedno tople in suhe, relativna vla`nost zraka je vi{ja, ni dviganja prahu, krvni obtok in krepitev imunskega sistema uporabnika pa se pove~ata.

Odlike infrarde~ih grelnikov Infrarde~i grelniki INFRAPOWER so do 50 % cenej{i od obi~ajnih sistemov ogrevanja in debeli samo 2,5 cm. Za priklop zadostuje vti~nica, za pritrditev na steno, strop ali premi~no stojalo nekaj vijakov, za postavitev na tla pa stojalo, ki ga lahko dokupimo. Sobni termostati omogo~ajo izbiro ter ustavrjanje razli~no toplih predelov v enem prostoru. Vso elektriko spremenijo v toplotno sevanje, ne su{ijo zrakan ter ne povzro~ajo dvigovanja prahu.

Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA nudijo odli~no, ekolo{ko in ekonomi~no re{itev za ogrevanje prostorov. Enostavna monta`a radiatorjev, eleganten design, napreden triac elektronski nesli{en termostat navdu{i {e tako zahtevnega uporabnika. Radiatorji BEHA prednja~ijo pred konkurenco tudi z izredno veliko povr{ino ogrevalne ploskve in elektri~nega grelca, kateri prepre~uje zgorevanje prahu in su{enje zraka. Pri razvoju radiatorja so in`enirji v podjetju BEHA, katero le`i kak{nih 150 km JZ od Osla, Norve{ka imeli v mislih dve bistveni lastnosti. Kako izdelati radiator, kateri bo kljuboval in dobro grel tudi v najzahtevnej{ih, polarno hladnih podro~jih Norve{ke ter pri tem ogreval kar se da v nizkotemperaturnem obmo~ju. Uspeli so skonstruirati odli~en izdelek, ki zmore zadovoljiti potrebe po ogrevanju v zahtevnem skandinavskem okolju.

Infrarde~i grelniki INFRAPOWER ustrezajo zahtevam za za{~ito virov in okolja ter ne vsebujejo svinca in PVC. Paneli imajo vgrajeno karbonsko-grafitno poliamidno plo{~o, ki je u~inkovitej{a od vseh drugih obi~ajnih elektri~nih prevodnikov toplote, je vzdr`ljivej{a od jekla ter visoko u~inkovita (pribli`no 93 %). Povr{ina plo{~e zato lahko dose`e visoko temperaturo, kar dodatno pove~a u~inkovitost in prihranke. V primerjavi z izdelki, ki imajo vgrajena le karbonska vlakna, so novi INFRAPOWER paneli izredno varni, obstojni in u~inkoviti. Anodiziran aluminijast okvir zagotavlja trdnost, nosilci na hrbtni strani pa enostavno monta`o v vseh polo`ajih. Pet vgrajenih varnostnih senzorjev {~iti izdelek pred pregrevanjem, obojestranski aluminijasti za{~itni plo{~i pa zagotavljata popolno ozemljitev. Paneli so testirani na napetost 110 V ali 230 V.

Sestava materiala Prevoden polimer na bakrenih stikih in posebna sestava plo{~e s srebrnimi nanodelci prepre~ujeta nastanek vro~ih to~k in isker pri visokih temperaturah povr{ine. Zaradi visokokakovostne epoksi smole v zgornji in spodnji plasti so paneli zelo obstojni in ognjevarni. Robovi so dobro zatesnjeni, zato ni nevarnosti uhajanja vode ali elektrike. Ker so paneli izredno tanki (0,6 do 1,4 mm), jih je mogo~e namestiti kamorkoli. Karbonsko- grafitni poliamidni prevodnik je varen, obstojen in u~inkovit. Grafitna vlakna so temperaturno odporna, odli~no prevajajo toploto in se zelo malo raztezajo, zato so primerna za elektri~ne grelnike. â&#x20AC;˘

NorveĹĄki elektriÄ?ni radiatorji

t&OPTUBWOB WBSÇ?OBJOFLPMPĂ?LBSFĂ?JUFW [BPHSFWBOKFQSPTUPSPW tOBWPMKPTPSB[MJÇ?OFEJNFO[JKFJONPÇ?J t[BOFTMKJWPEFMPWBOKFJOEPMHB äJWMKFOKTLBEPCB tWHSBKFOTPCOJUFSNPTUBU tQSJMPäFOTUFOTLJOPTJMFD

NASVET

V kolikor nam prostor ne omogoÄ?a montaĹže radiatorja na steno ali Ĺželimo radiator enostavno prestavljati po prostoru so podstavki BEHA PF 200 prava izbira!

Made in Norway Norw

NAJVIĹ JA RAVEN UÄ&#x152;INKOVITOSTI INFRA PANELI - popoln sistem ogrevanja za niĹžje stroĹĄke energije WBSOPTUOJITFO[PSKFW UPQMPUBTFFOBLPNFSOPQPSB[EFMJ QPDFMJUOJQPWSĂ?JOJ FOPTUBWOBNPOUBäB JNBKPDFUSJĂśLBUOBKWJĂ?KFHB TUBOEBSEB 567(4

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Ĺ varova ulica 4, 1000 Ljubljana I Razstavni salon: TrĹžaĹĄka c.539, 1351 Brezovica pri Ljubljani I T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500 I www.tersus.si


44

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Zakaj izbrati Daikin? Podjetje Daikin je zelo dobro poznano na podro~ju klimatizacijske in ogrevalne tehnike. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1924, od takrat pa so svoje proizvodne obrate raz{irili po celem svetu. Za evropske potrebe skrbi njihova podru`nica Daikin Europe NV, s proizvodnimi obrati v Evropi. Toplotne ~rpalke Daikin Altherma so najbolj prodajane toplotne ~rpalke v Evropi in verjamemo, da ima vsak kupec svojo kombinacijo razlogov, zaradi katerih se je odlo~il, da se bo ogreval z Daikin toplotno ~rpalko. Preverite v spodnjem tekstu, morda kateri od teh razlogov za nakup Daikin izdelkov prepri~ajo tudi vas! Popularnost, ki smo jo `e omenili, zagotovo ne bi bila tolik{na, brez zanesljivosti. Konec koncev, vsi `elimo, da nakup ogrevalnega sistema vodi v udobje, ne pa v drage servise. Pri podjetju Airabela d.o.o. smo v zanesljivost toplotnih ~rpalk in klimatskih naprav Daikin prepri~ani do te mere, da vam skupaj s proizvajalcem nudimo garancijo na vse Daikin izdelke v dobi treh let od datuma vgradnje! Zanesljivost izdelkov je omogo~ena preko inteligentne zasnove, ki se ka`e tudi v kompaktnosti samih enot. Z izjemo hibridne toplotne ~rpalke, so vsi modeli na voljo v razli~ici, ki v eni enoti, ki zasede manj kot 1m2 prostora v va{i kurilnici, zdru`uje do 260l rezervoar za toplo sanitarno vodo in notranjo enoto toplotne ~rpalke. Zunanje enote so med najti{jimi na tr`i{~u, prav tako pa ne bodo zastirale pogleda skozi okna, saj za ve~ino malce var~nej{ih hi{ ustrezajo `e enoventilatorske zunanje enote, ki v vi{ino merijo borih 74cm.

U~inkovitost Daikin enot pa je {e ena od glavnih razlogov, zakaj izbrati Daikin. Daikin je zavoljo vi{je u~inkovitosti v svoji najbolj{i klimatski napravi Ururu-Sarara izbral naprednej{e hladivo R-32, ki zagotavlja izjemen razpon mo~i in vi{jo u~inkovitost delovanja tudi pri nizkih zunanjih temperaturah. Ururu-Sarara je tako unikat na slovenskem tr`i{~u, saj je edina klimatska naprava s tem hladivom. Daikin pa dosega vrhunske u~inkovitosti tudi na podro~ju toplotnih ~rpalk â&#x20AC;&#x201C; za primer: u~inkovitosti visokotemperaturne toplotne ~rpalke Daikin Altherma (primerna za radiatorske sisteme) pri pripravi 65°C ogrevalne vode ne dohaja nobena druga toplotna ~rpalka na slovenskem tr`i{~u. Podjetje Daikin je tudi eno izmed najbolj ekolo{ko osve{~enih v bran`i klimatizacije in ogrevanja. Bili so prvi evropski proizvajalec, ki so za svoj proizvodni obrat prejeli certifikat ISO14001. Danes vse Daikin tovarne s ponosom nosijo ta oz. podoben certifikat. Predanost okolju pa se ni zaklju~ila tu â&#x20AC;&#x201C; Daikin ima namre~ striktno politiko glede recikla`e in ponovne uporabe materialov. Tako npr. usedlino, ki nastane pri obdelavi odpadne vode uporabijo pri proizvodnji cementa. Vse zgoraj navedeno pa samo potrjuje, da je Daikin {e vedno najbolj inovativno podjetje na podro~ju klimatizacijske in ogrevalne tehnike. Prav Daikin je namre~ vpeljal tehnologijo spremenljivega pretoka hladiva v sisteme za ve~je komercialne aplikacije. Daikin je sodeloval tudi pri razvoju hladiva R-410A, ki se danes uporablja v veliki ve~ini ogrevalnih in hladilnih sistemov. @e leta 1969 so razvili multi-split sistem tj. ve~ notranjih enot v povezavi z eno samo zunanjo enoto. V zadnjem ~asu pa je Daikin najbolj poznan po popularizaciji inverter sistemov tj. sistemov, ki so zmo`ni svojo mo~ prilagajati trenutnim potrebam objekta in na ta na~in zagotoviti bistvene prihranke pri porabljeni energiji in nenazadnje tudi pri stro{kih.

Kam po informacije? Dober izdelek ni vreden veliko, ~e zanj

nih~e ne nudi dobre podpore. Ta vogal hi{e podpiramo mi. Podjetje Airabela d.o.o. je bilo ustanovljeno z izklju~nim namenom osredoto~anja na Daikin klimatske naprave in toplotne ~rpalke. Dober izdelek si seveda zaslu`i tudi dobro predstavitev, zato smo se odlo~ili na eni od najpomembnej{ih vpadnic v na{e glavno mesto odpreti svoj razstavni salon. To nam omogo~a, da smo na dosegu monterjev in strank vselej, kadar potrebujejo na{e informacije. V na{em salonu na [martinski cesti 58a v Ljubljani se lahko oglasite vsak delovni dan med 9:00 in 18:00 in z veseljem vam bomo pomagali priti do kon~ne odlo~itve glede nakupa novega ogrevalnega sistema.

Naprave si boste lahko ogledali v `ivo, pridobili vse klju~ne informacije ter se s predstavnikom tehni~ne pomo~i dogovorili za preliminarni izra~un, ki bo prva groba ocena investicije ter prva ocena ogrevalnih stro{kov po vgradnji toplotne ~rpalke Daikin Altherma. Odzivnost je bistvenega pomena, zato si prizadevamo, da bi z na{o mre`o poobla{~enih monterjev pokrili vse vogale Slovenije. Prav ti monterji predstavljajo zadnji del sestavljanke, saj bodo pri vas opravili ogled obstoje~ega sistema ter na podlagi tega predlagali pravo re{itev in podali kon~no oceno investicije. V vsakem koraku se boste lahko z vpra{anji obrnili na nas, preko e-po{te, telefona ali obiska v na{em salonu. Nenazadnje smo vedno veseli zadovoljnih strank, zato vas vabimo, da se po vgradnji oz. po prvi zimi, ki bo prva prava izku{nja s toplotno ~rpalko Daikin Altherma, oglasite v na{em salonu ter z nami delite svoje vtise. â&#x20AC;˘

Izberite najbolj{o toplotno ~rpalko z najbolj{o podporo. Izberite Daikin Altherma in Airabela. S ponedeljkom, 20.10.2014 je stopila v veljavo tudi akcijska ponudba visokotemperaturnih ~rpalk Daikin Altherma! Vsi modeli visokotemperaturne toplotne ~rpalke so do nadaljnjega upravi~eni do spodbude Daikin Sklada v vi{ini 1000 EUR (ve~ si lahko preberete na www.daikinsklad.si)! Tako lahko imate najbolj{o visokotemperaturno toplotno ~rpalko po najbolj{i ceni!


ZRAK JE NEIZÄ&#x152;RPEN VIR ENERGIJE.

,]NRULVWLWHJDVWRSORWQLPLĂžUSDONDPL'DLNLQ

POZOratuRrn!o Ä?rpalko

Na visokotempe od 20. 10. 2014 Daikin Altherma lahko

PRIDOBITE D10B0U0Dâ&#x201A;ŹE! DAIKIN SPO priloĹžnost! emno Pohitite in izkoristite izj

7RSORWQHĂžUSDONH'DLNLQ$OWKHUPDQXGLMRSRSROQRWRSORWQRXGREMH]D VWDQRYDQMVNHLQSRVORYQHREMHNWH6RWUDMQRVWQDHQHUJLMVNDUHĂŁLWHY]D RJUHYDQMHSULSUDYRJRVSRGLQMVNHWRSOHYRGHLQKODMHQMHRGOLNXMHWDSDMLK WXGLL]MHPQDHQHUJLMVNDXĂžLQNRYLWRVWLQQL]NDUDYHQL]SXVWRY&2 2ELĂŁĂžLWHQDVYQDĂŁHPUD]VWDYQHPVDORQXQDĹ martinski cesti 58a v /MXEOMDQLLQSUHYHULWHSRQXGERQDMEROMSURGDMDQLKWRSORWQLKĂžUSDONY(YURSL

Sledite nam na

Facebooku

www.airabela.si / info@airabela.si T: 08 20 53 025 / Ĺ martinska cesta 58A, Ljubljana

Lepota je v zraku


46

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

[vedske toplotne ~rpalke CTC – prilagodljivost in svoboda izbire

[

vedski proizvajalec ogrevalne tehnike CTC je pred desetletji tr`i{~u med prvimi ponudil toplotne ~rpalke. Toplotna ~rpalka CTC je dandanes na [vedskem tako reko~ standard – z njo se ogreva skoraj vsaka druga hi{a! Tudi v Sloveniji je CTC dobro uveljavljena blagovna znamka. Dru`ino toplotnih ~rpalk CTC sestavljajo toplotne ~rpalke zrak/voda EcoAir, toplotne ~rpalke zemlja/voda ali voda/voda EcoPart in EcoHeat, sistemski hranilniki EcoZenith ter ogrevalne regulacije EcoLogic. Ker proizvajalec ne var~uje pri materialih in uporablja najnaprednej{o tehnologijo, te izjemno tihe ~rpalke dosegajo resni~no zavidljive izkoristke. [vedi so racionalni ljudje. Od nekdaj so bili prisiljeni `iveti var~no, zato nikoli ne zavr`ejo stvari, ki jo je {e mogo~e uporabiti. Pri CTC so vedno stavili na prilagodljive sisteme, ki jih je mogo~e

prigraditi k obstoje~im, jih kasneje dopolnjevati in nadgrajevati. Zato je celotna dru`ina toplotnih ~rpalk CTC izdelana v EnergyFlex zasnovi, ki omogo~a, da ~rpalko preprosto zdru`ite v katerikoli obstoje~ ogrevalni sistem. EnergyFlex naprave lahko kadarkoli kasneje u~inkovito in brez dodatnih stro{kov pove`ete v celovit sistem z drugimi ogrevalnimi viri, kot so kotli na polena, pelete, kurilno olje in plin, na njih lahko priklju~ite dodatne hranilnike, porabnike in celo ogrevanje bazena. ^e se poraba energije pove~a, lahko brez te`av dodate ve~ toplotnih ~rpalk. Vse to vam danes omogo~a samo en proizvajalec – {vedski CTC.

Razli~ne mo`nosti in re{itve za vse ogrevalne potrebe Prenovo obstoje~ega ali izgradnjo novega celovitega ogrevalnega sistema lahko opravite na razli~ne na~ine in v ve~ stopnjah. V nov objekt lahko vgradite samo sistemski hranilnik, ki bo v prvi fazi v celoti poskrbel za vse ogrevalne potrebe

va{ega objekta. Po nekaj sezonah preprosto dodate toplotno ~rpalko in korenito zmanj{ate stro{ek ogrevanja. Kasneje lahko po potrebi dodate {e son~ne kolektorje ali toplovodni kamin. Ta re{itev je {e zlasti primerna za hi{e na klju~, saj investitor z majhnim stro{kom opremi hi{o s celovitim ogrevalnim sistemom, kon~ni kupec pa naknadno doda toplotno ~rpalko, ki mu ustreza. Prenove se lahko lotite tako, da kupite le toplotno ~rpalko in jo integrirate v va{ obstoje~ ogrevalni sistem. Va{ stari kotel tako prevzame vlogo dodatnega ogrevalnega vira, vse obstoje~e komponente pa {e naprej opravljajo svojo nalogo. Primarni vir ogrevanja postane toplotna ~rpalka, zato je odslej letni stro{ek ogrevanja vsaj trikrat ni`ji. Tudi tu lahko v kasnej{ih fazah po `elji dodajate razli~ne ogrevalne vire in porabnike ali pa stari odslu`eni kotel nadomestite s sistemskim hranilnikom. EnergyFlex zasnova iz CTC vam omogo~a neomejeno svobodo izbire. •


48

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotne ~rpalke za segrevanje sanitarne vode Kronoterm tudi za velike potro{nike

P

rakti~no lahko re~emo, da velika ve~ina tistih, kateri so kadarkoli razmi{ljali o var~nem segrevanju sanitarne vode, pozna toplotno ~rpalko za segrevanje sanitarne vode z 200 ali 300 litrskim grelnikom vode. Sanitarne toplotne ~rpalke za gospodinjstva postajajo hit, saj se za relativno majhno ceno lahko na letni ravni veliko prihrani v primerjavi s konvencionalnimi sistemi. Tako reko~ bi lahko zapisali: Sanitarna toplotna ~rpalka za vsak dom! Po~asneje pa se {iri to spoznanje na podro~je velikih potro{nikov sanitarne vode. Razlog lahko najdemo tu: v ve~jih objektih so instalirani veliki konvencionalni ogrevalni sistemi, kjer {e vedno velja prepri~anje, da kakr{na koli sprememba ali prenova predstavlja veliko investicijo in da se investicija ne izpla~a v doglednem ~asu. Dejstva iz prakse pa ka`ejo ravno obratno, saj se investicija pri ve~jih potro{nikih sanitarne vode povrne `e v nekaj

letih (lahko tudi v 2-3 letih ali pa {e prej). [e posebej hitro se investicija povrne v primerih, ko tudi izven ogrevalne sezone segrevamo sanitarno vodo z obstoje~imi konvencionalnimi sistemi kateri so namenjeni za ogrevanje celega objekta in so tako lahko mo~i od nekaj 10 kW do nekaj 100 kW. Vsem je namre~ tu popolnoma jasno, da ti kotli v re`imih, ko delajo z 5 ali 10 % mo~jo, dosegalo zelo nizke izkoristke. V veliko primerih tudi dale~ pod 50 %.

Kje sre~amo mo`ne primere uporabe? - Poletni po~itni{ki apartmaji in drugi letni turisti~ni objekti (kampi, hoteli, turisti~ne kmetije,…), - {portni objekti in ve~ji wellness centri, - domovi starej{ih ob~anov, - gostinski lokali, ve~je kuhinje, - razni tehnolo{ki procesi, - osnovne {ole, vrtci, - trgovski kompleksi (hiper marketi) Pri Termo-tehniki imajo veliko izku{enj z dobavo tak{nih sistemov za tak{ne objekte, trend pa tudi tu nara{~a.

Vrste toplotnih ~rpalk za pokrivanje razli~nih potreb po sanitarni vodi Toplotne ~rpalke za segrevanje sanitarne vode izberemo na

VAŠ PARTNER PRI VARČEVANJU Z ENERGIJO ŽE 24 LET !

TOPLOTNE ČRPALKE IN HLADILNI SISTEMI ZA STANOVANJSKO, POSLOVNO IN INDUSTRIJSKO RABO.

ZAKAJ TOPLOTNE ČRPALKE KRONOTERM ? razvite in izdelane v Sloveniji - z odločitvijo za domač izdelek podpirate rast slovenskih delovnih mest odlična tehnična podpora in odziven servis 24 let izkušenj pri izdelavi toplotnih črpalk in hladilnih sistemov

TOPLOTNE ČRPALKE ZA SANITARNO VODO Sanitarna voda za vso družino - že za 95€/leto, pa še hladno klet ali shrambo dobite zraven

TOPLOTNE ČRPALKE ZRAK/VODA

TOPLOTNE ČRPALKE VODA/VODA IN ZEMLJA/VODA

Za vas izkoristimo toploto zraka, da vam bo tudi v najhladnejših dneh prijetno toplo

Če imate na voljo podtalnico ali prosto zemeljsko površino, potem vam lahko zagotovimo najcenejše ogrevanje

WWW.KRONOTERM.COM Termo-tehnika d. o. o., Orla vas 27, 3314 Braslovče, T: 03 703 16 20, F: 03 703 16 33, info@kronoterm.com


49

Zakaj lokalnega prezra~evanja po sobah ne priporo~amo? Na trgu se pojavlja vse ve~ lokalnih prezra~evalnih naprav z vra~anjem toplote, lokalnih rekuperatorjev. V zelo posebnih primerih bi lahko tak na~in priporo~ali, vendar pa generalno tak na~in ni prava re{itev. Razlogov za tak{no trditev je veliko. Vsak lokalni rekuperator zahteva vsaj dve luknji v zidu, kar ni poceni in tudi izgled fasade je na ta na~in okrnjen. Vrtanje lukenj v betonski zid ni enostavno, potrebna je posebna kronska vrtalna naprava in paziti je treba, da se ne prekine kaka instalacija. Tudi notranji izgled vsakega prostora se spremeni in ~eprav same naprave niso grde, tudi niso tako lepe, da bi jih `eleli po zidovih. Drugi problem je hrupnost teh naprav. ^eprav prodajalci trdijo, da so tihe, so le redke, ~e sploh katera, ti{ja od 15 dB pri takem volumnu, kot je potreben za ustrezne higijenske pogoje, to je 20 m3/h na osebo. Obi~ajno so pri teh volumnih te naprave preglasne da bi ob njih lahko delali ali spali in jih uporabniki zato nastavijo na ni`ji volumen, kar pa pomeni, da nimajo potrebne funkcije. Veliko posameznih naprav pomeni veliko servisnih dejavnosti in stro{kov, to so stro{ki za energijo in za filtre, ki se morajo menjati, ne le ~istiti. Filtri F7, ki so po sanitarnih predpisih minimalni higienski standard za filtriranje dovajanega zraka, se ne dajo ~istiti, morajo se menjati.

Sanitarna toplotna ~rpalka Kronoterm za dnevno porabo vode do 1000 l (grelna mo~ do 5kW in bojler 450 l)

osnovi ve~ faktorjev, katere moramo prej to~no poznati in sicer so to: - dnevna poraba sanitarne vode - koni~na poraba sanitarne vode (najve~ja poraba sanitarne vode npr. v ~asu ene ure) - ali bo voda ogrevana preko celega leta ali samo v ~asu izven ogrevalne sezone Na osnovi prvih 2 podatkov dobimo potrebno mo~ toplotne ~rpalke in potreben minimalni volumen grelnika vode (bojlerja). Na osnovi zadnjega podatka pa izberemo ustrezno izvedbo toplotne ~rpalke.

Naslednja slabost takega na~ina prezra~evanja je cena, saj je potrebno kupiti in instalirati veliko naprav, ki sicer niso pretirano drage, vse skupaj pa stane ravno toliko kot odli~en sistem z vra~anjem toplote in vlage in enim samim rekuperatorjem. Potem gre za problem me{anja sve`ega in odpadnega zraka. Lokalni rekuperatorji ne morejo zagotoviti enosmernega toka zraka po diagonali vsake sobe, zato je izkoristek sve`ega zraka zelo slab: sve` in izrabljen zrak se me{ata med seboj. Najve~ji problem tega koncepta je zagotavljanje dovoda in odvoda zraka iz servisnih prostorov: kopalnica, kuhinja, utiliti, WC, shramba… Ti prostori prav tako potrebujejo stalno in ob~asno pospe{eno zra~enje, ki ga lokalni rekuperatorji po sobah ne pokrijejo, zato je tudi njihov dejanski toplotni izkoristek manj kot polovi~en od deklariranega, saj je veliko zraka treba brez rekuperacije dovesti in odvesti iz servisnih prostorov. Lokalni rekuperatorji ne zagotavljajo osnovnega principa prezra~evanja: sve` zrak vpihujemo v bivalne prostore in odpadni zrak odvajamo iz servisnih prostorov in na ta na~in je zagotovljen stalen pretok zraka od ~istega k »umazanim« prostorom, kar imenujemo tudi izpodrivno prezra~evanje, ki je najbolj u~inkovito. Zato teh re{itev ne priporo~am. Mag. Bojko Jerman, u.d.i.a.

V kolikor ogrevamo sanitarno vodo samo v ~asu, ko so temperature prostora nad +7°C, potem lahko izberemo sanitarno toplotno ~rpalko brez odtaljevanja. Katere so seveda {e nekaj cenej{e od tistih ki lahko delujejo do temperature vhodnega zraka do -7°C. •

(Promocijsko sporo~ilo)

Toplotna ~rpalka je lahko v kompaktni ali deljeni obliki. Stoji lahko znotraj ali izven objekta. ^e je postavljena v objektu potem mora prostor v katerem je, zagotavljati dovolj toplote, razen v primerih ko so na voljo izvedbe z vodenim zrakom in lahko ~rpamo toploto zunanjega zraka. Pri tem imamo seveda v mislih T^ zrak/voda, katera je seveda najbolj ustrezna v kolikor gre zgolj za pripravo sanitarne vode. Pri ve~jih dnevnih porabah (nekaj 1000 l) vode pa lahko pridejo v po{tev tudi ogrevalne T^ zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda, {e posebej ~e se sanitarna voda ogreva tudi pozimi.


Zadovoljen lastnik nove naprave

Zadovoljen z menjavo

V letu dni prihranil

1.300 EUR Namestil nizkotemperaturno toplotno ~rpalko Hitachi V ob~ini Selnica ob Dravi je lastnik stanovanjske hi{e Peter Ornik, ogreval pribli`no 170 m2 bivalne povr{ine s kurilnim oljem okoli 25 let. Pri izgradnji ogrevalnega sistema se je odlo~il za sistem talnega ogrevanja, ki ga je kasneje dopolnil {e z radiatorskim. Letna poraba tega energenta je obremenila dru`inski prora~un od dva do dvatiso~ petsto EUR. Pred tremi leti je pri~el razmi{ljati o zamenjavi starega kotla s sodobnej{o napravo. Po razgovoru s strokovnjaki se je odlo~il za nabavo 11 kW nizkotempe-

raturne toplotne ~rpalke Hitachi. Zanjo se je odlo~il zaradi dejstva, da lahko z njo izmeni~no greje stanovanjsko povr{ino tako z radiatorji kot tudi s pomo~jo talnega sistema.

Toplotno ~rpalko je strokovnjak prvi~ zagnal 2.10.2013. Od takrat do danes si je mese~no skrbno bele`il porabo elektri~ne energije. Stanje elektri~nega {tevca je zapisal ob zagonu in zatem vsaki mesec v roku enega leta. Ugotovil je, da je v tem ~asu za ogrevanje prostorov, ter celotno pripravo sanitarne vode v 300 l zalogovniku in vso ostalo porabo elektrike v hi{i, potro{il 10.316 kW elektri~ne energije. Za celotno porabljeno energijo je pla~al 1.726 EUR. Ob ugotovitvi, da je letno skuril za pribli`no 2.200 EUR kurilnega olja in v tem ~asu za porabljeno elektriko od{tel {e 720 EUR, je torej z namestitvijo toplotne ~rpalke Hitachi â&#x20AC;&#x201C; zrak, voda, prihranil okoli 1.300 EUR. Celotna nalo`ba z monta`o naprave ga je stala cca. 7.000 EUR. Od dr`ave je dobil povrnjenih {e 1.000 EUR subvencijskih sredstev, zato se je skupna investicijska vrednost zni`ala na cca. 6.000 EUR. Glede na ugotovljeno je letni prihranek izjemen. Sam pravi, da je z odlo~itvijo izjemno zadovoljen, saj meni, da se je pravilno odlo~il. â&#x20AC;˘

Vgradnja toplotne ~rpalke v stensko omaro

Domiselno pokrita zunanja enota toplotne ~rpalke

FM


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

51

Nibe najve~ji evropski proizvajalec toplotnih ~rpalk in ogrevalne tehnike

N

ibe, ki ima `e sedaj najve~ji tr`ni dele` v skandinavskih dr`avah, Nem~iji, na Nizozemskem, [vici, na ^e{kem in na Poljskem se ~edalje bolj uveljavlja tudi v Sloveniji, prisoten pa je na tr`i{~u vseh evropskih dr`av. Podjetje Nibe ima svoj sede` in proizvodnji obrat v Markarydu na [vedskem. V Sloveniji Nibe `e {est let zastopa podjetje KNUT d.o.o., ki ima z vgradnjo toplotnih ~rpalk `e 22 letne izku{nje. Nibe daje zelo velik pomen kvaliteti in funkcionalnosti zato imajo vsi njihovi izdelki 5 letno garancijo. Nibe zaposluje preko 2900 ljudi na vseh podro~jih ustvari preko 633 milionov EUR prometa, ve~ kot 50 razvojnih in`inerjev pa skrbi za inovacije in najvi{ji kakovostni standard na podro~ju toplotnih ~rpalk. Ve~krat letno organizira ve~dnevni te~aj za vse evropske dobavitelje, ki nadalje izobra`ujejo svoje serviserje. Toplotne ~rpalke Nibe so vodilne na podro~ju kvalitete in funkcionalnosti. Pohvalijo se lahko z zelo visokim COP, tihim in zanesljivim delovanjem, enostavni vgradnji in uporabi. Nov tip toplotne

Sejem IHS Frankfurt

~rpalke je serija F2040 v monoblok izvedbi, ki ima frekven~no krmiljen kompresor in ventilator, mo`nost aktivnega hlajenja ter visok COP (vsi modeli serije F2040 so pri Eko skladu upravi~eni do najvi{je subvencije). F2040 v kombinaciji z notranjo enoto VVM 310/320/500 tvori celovit sistem ogrevanja z veliko mo`nostmi dodatne opreme. Osnovna izvedba notranje enote VVM 310/320/500 omogo~a poleg priklopa solarnih kolektorjev tudi priklop obstoje~ega ogrevalnega sistema na plin, drva ali olje ter krmiljenje do {tirih temperaturnih re`imov. V bojlerju je tovarni{ko vgrajen stopenjski elektri~ni grelnik za morebitno dodatno ogrevanje, me{alni ventil, regulacija ter frekven~no krmiljeni obto~ni ~rpalki.

Regulacija v notranjih enotah omogo~a krmiljenje tako preko SMS modula kot tudi preko spletne aplikacije UPLINK, ki jo lahko v demo verziji preizkusite na www.nibeuplink.com. Toplotne ~rpalke NIBE F2040, so dobavljive v 8, 12 ali 16 kW izvedbi. Odli~na kvaliteta, zanesljivo delovanje, pet letna garancija ter odziven servis so le nekatere prednosti, ki jih boste dobili z vgradnjo toplotne ~rpalke Nibe. Za svetovanje o vgradnji primerne opreme kot tudi za pripravo vseh potrebnih dokumentov za Eko sklad se obrnite na KNUT d.o.o. ali obi{~ite spletno stran www.knut.si ali www.nibe.si â&#x20AC;˘


52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Hitra in enostavna vgradnja ogrevala

K

lima naprave v split izvedbi `e nekaj ~asa ne predstavljajo samo vira za hlajenje prostorov, temve~ predstavljajo tudi u~inkovit in hiter generator toplote. @e stare on/off naprave so imele tipko za ogrevanje z razmahom inverterske tehnologije pa je ogrevanje postalo standardna funkcija pri vseh resnej{ih proizvajalcih. Zemljepisna lega Slovenije je taka, da so zimske razmere lahko tudi bolj ekstremne v vseh koncih dr`ave. V teh ekstremnih razmerah se v pri ogrevanju z klimatsko napravo lahko pojavi nekaj te`av, predvsem pri proizvajalcih cenej{ih naprav. Kompresor mora imeti predgretje, da pri vklopu lahko za~ne takoj delovati. V kolikor imate klima napravo fizi~no odklopljeno iz el. napajanja tega predgretja ni in ob vklopu kompresor za~ne delovati, kljub temu, da je olje v precej gostem stanju oz. v najslab{em primeru tudi nekoliko strjeno. V takem primeru se povzro~a {koda na kompresorju saj nima u~inkovitega mazanja. @ivljenska doba se hitro kraj{a, lahko pa pride tudi do trajne okvare. Torej, klima

Led, ki je nastal zaradi zamrzovanja kondenzne vode. Te`ko ga je odstraniti in vzpostaviti ponovno delovanje klime.

napravi v zimskem ~asu, ~e jo uporabljate za ogrevanje ne prekinjajte napajanja. Daljinski vklop in izklop je treba urediti na primeren na~in, brez prekinjanja napajanja. Priporo~am uporabo AIR Patrol univerzalnega krmilnika, ki lahko krmili ve~ino klima naprav uveljavljenih proizvajalcev. Z uporabo takega krmilnika je klima naprava vedno pod napetostjo in po potrebi lahko predgreje kompresor. Ni pa edina te`ava kompresor. Pri gretju se na zunanji enoti ustvarja kondenzna voda, ki pa zaradi negativnih temperatur rada hitro zamrzne. S stalnim

LGjeva klima naprava ATHENA je svetovni rekorder v u~inkovitosti. Model H09AK ima sezonsko u~inkovitost SEER kar 9.1 in energijski razred hlajenje/gretje A+++/A+++, kar je najve~ v kategoriji stenskih klima naprav. Izvedba ATHENA Extreme je posebej prirejena za delovanje do -25°C zunanje temperature in ima vgrajen grelec zunanje enote, ki prepre~uje zamrzovanje konden~ne vode. Poleg tega ima tudi funkcijo Power heating, kar pomeni pove~ana mo~ gretja, ki omogo~a da hladen prostor zelo hitro ogrejemo na `eljeno temperaturo. Kadar nas ni, kot npr. v po~itni{kem stanovanju, lahko z funkcijo Low heating vzdr`ujem temperaturo od 9°C do 13°C.

dotokom vode se nivo ledu vi{a in v nekem trenutku zaustavi delovanje ventilatorja v zunanji enoti. V tem trenutku je ogrevanja konec, saj zamrznjena zunanja enota ne more delovati. Te`avo odpravlja grelec zunanje enote, ki ga lahko vgradimo v dno zunanje enote in prepre~uje nastanek ledu. Poraba elektrike grelca je zelo razli~na in odvisna od na~ina izvedbe. Najbolj{i grelci so izvedeni s samoregulirnim gumiranim grelnim kablom z vgrajenim termostatom. Delovanje je zanesljivo in u~inkovito, poraba elektrike pa zelo majhna. Slab{a izvedba je z navadno izolirano grelno `ico in termostatom, ki se ga vgradi v bli`ini zunanje enote. Resni in svetovno znani proizvajalci, kot je na primer FUJITSU in LG, imajo v svojem prodajnem programu tudi linijo klima naprav, ki so posebej izdelane za delovanje v ekstremnih zimskih pogojih. FUJITSUjeva linija teh naprav se imenuje NORDIC, LG-jeva linija pa se imenuje ATHENA Extrem. V napravo je `e tovarni{ko vgrajen grelec, ki prepre~uje nastanek ledu. Kompresor je dodatno izoliran in vse ostale komponente vgrajene v zunanji enoti so prirejene za delovanje pri zunanjih temperaturah od -25°C. Taka naprava u~inkovito greje, brez nepotrebnih prekinitev in brez bojazni, da bi mraz povzro~il {kodo na napravi. • Gregor Deu dipl. uni.ing. el.

Dines d.o.o., ki je generalni zastopnik za naprave FUJITSU in uradni distributer za naprave LG je pripravil jesensko posebno ponudbo linije NORDIC klima naprav proizvajalca FUJITSU, ki so posebej prirejene za delovanje pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Pri nakupu take naprave lahko dobite nadzorni sistem Air Patrol za daljinsko upravljanje klima naprave za samo 99.99 €. Davek ni vlju~en v ceno.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

55

Tehnolo{ki razvoj kot merilo kakovosti

S

topnja vlaganj v tehnolo{ki razvoj je klju~ni faktor, ki lo~i sivino od najbolj{ih. Podjetje KWB se uvr{~a v sam vrh ponudnikov ogrevalnih sistemov na lesno biomaso, ki letno v raziskave in razvoj nameni 10 % letnih prihodkov.

Ve~ kot le toplota Lokalnost, sonaravnost, nizki stro{ki obratovanja, mo`nost pridobitve dr`avne subvencije ter stabilna cena energenta so gotovo lastnosti, ki govorijo v prid ogrevalnim sistemom na lesno biomaso. KWB, pa kot vodilni ponudnik zagotavlja znanje ter strokovnost, ki kon~nim uporabnikom zagotavlja zaupanje in kredibilnega partnerja. Ob~utek toplote pridobljene iz lesne biomase pa lahko zagotovo uvr{~amo v skupino prednosti, ki niso objektivno merljivi. Frekvenca oddane toplote je pri kotlih na lesno biomaso povsem druga~na kot pri ostalih alternativnih oblikah, ki toploto pridobivajo s pomo~jo elektri~ne energije ter blagodejno vpliva na osebno po~utje ter dojemanje toplote.

Peleti, polena, sekanci in agrarna goriva [irok spekter energentov in visoka stopnja prilagodljivosti so lastnosti, ki govorijo v prid tako posameznim uporabnikov kot ve~jim gospodarskim obratom. Sprotno prilagajanje, nov goseni~ni gorilnik, visoka u~inkovitost ter prenovljena geometrija izgorevanja vi{ajo uporabnost ogrevalnih sistemov KWB. Mo`nost ogrevanja s pomo~jo koruznih stor`ev, miskantusa in celo olivnih ko{~ic omogo~a kmetovalcem uporabo lokalno pridelanih energentov ter ob 95 % izkoristku {e dodatno ni`a stro{ke ogrevanja.

Vodilno ogrevanje na biomaso

Skupna bilanca oddanega CO2 je ob tem ni~na, saj sam kotel proizvede natan~no toliko toplogrednega plina, koliko ga je rastlina ali drevo porabilo v postopku rasti. Interno izobra`evanje, ki posameznemu in{talaterju podeli naziv »KWB partner in{talaterja« zagotavlja visoko raven znanja, saj je interno {olanje pogoj za sodelovanje s podjetjem, ki ima sede` v mestu St. Margarethen na avstrijskem [tajerskem.

100 % sledljivost vsakega posameznega kotla Podjetje KWB je razvilo edinstven sistem nadzora, ki v kombinaciji s povsem poenostavljenim sistemom in{talacije omogo~a 100 % sledljivost vsakega proizvedenega kotla ter vseh posameznih komponent. Proces same vgradnje kotla je namre~ klju~nega pomena ter trenutek kjer lahko nastopijo najve~je motnje samega delovanja. Zaradi tega so pri KWB razvili sistem, ki in{talaterjem omogo~a enostavno vgradnjo ter minimalno uporabo dodatnih pripomo~kov. Sledljivost kotlov omogo~a KWB partner in{talaterju hitro odzivnost ter ciljno usmerjeno analizo te`av pri delovanju. Kon~ni kupec je ob 8-letni garanciji na toplotni izmenjevalec dele`en {e 15-letne garancije na dobavo nadomestnih delov ob sklenitvi pogodbe o vzdr`evanju je kupec dele`en do 10 let garancije, ki vklju~uje celo vse obrabljive dele, kar je v bran`i edinstven dose`ek. •

Ve~ si lahko preberete na www.kwb.si Za vse dodatne informacije smo dosegljivi na telefonski {tevilki 03 839 3080, info@kwb.si

z

kW

PREPROSTO IN ČISTO OGREVANJE

80


56

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Ve~-funkcijska ogrevalna naprava

Kotel Pelletfire

K

otel Pelletfire je odgovor podjetja HERZ na zahteve ozave{~enega uporabnika s kombinacijo ekonomi~nega ogrevanja z uplinjevalnim kotlom in dodatnim avtomatskim in ekolo{ko sprejemljivim delovanjem na pelete. V podjetju Herz smo zdru`ili preverjeno tehniko v novi kombinaciji ogrevalne naprave. Ve~funkcijska ogrevalna naprava Pelletfire je odli~na in nadgradljiva kombinacija uplinjevalnega kotla s prigrajenim modulom za kurjenje pelet. Napravo odlikujeta lo~eni kuri{~i, ki omogo~ata kombinirani ogrevalni napravi visoke izkoristke. Stranka se lahko za nakup naprave odlo~a v razli~ni konfiguraciji, kar pomeni, da je ogrevalno napravo mogo~e nadgraditi s peletnim modulom tudi v prihodnosti.

To omogo~a peletni priklju~ek na uplinjevalnem kotlu, kjer se modula priklapljata. Kotel Pelletfire zdru`uje kvalitete na{ih modelov Pelletstar in Firestar, ki so: • izvrstno izgorevanje zaradi serijsko vgrajenega krmiljenja izgorevanja preko lambda sonde • avtomatsko ~i{~enje skupnega izmenjevalnika toplote – brez dodatnih posegov ~i{~enja • velik nalagalni prostor, mo`nost nalaganja polmetrskih polen ter enostavno ~i{~enje uplinjevalnega kotla zagotavljajo komfort tudi pri ogrevanju s poleni • avtomatski sistem ogrevanja na pelete dviguje komfort ogrevanja in zagotavlja avtomatsko delovanje ob morebitni odsotnosti uporabnika • energijsko u~inkovito izgorevanje v kotlu zaradi uporabe patentirane dvo-vrtin~ne, kerami~ne izgorevalne komore • moderna in uporabniku prijazna regulacija ogrevanja T-Control z displejem na dotik in oddaljenim upravljanjem kotla.


ESLJI V PA AN

t na

et

od

r

zi sc u ze

10 l

VAS Z

Ogrevanje s SROHQL & peleti

NER RT

STROKOVNA PREDSTAVITEV

OGREVANJE

t1 vec ko

ika n h e t a en Preverj MBINACIJI KO I V O N V

HERZ SHOOHW¿UH  GR  N: .RPELQLUDQL YDUþQL NRWHO ]D NXUMHQMH VSROHQL SHOHWL

EGES 4/2014

11


58

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

99

neulovljivih prednosti pred konkurenco z uplinjevalnim kotlom Windhager!

W

indhager s kotlom na polena LogWIN Klassik postavlja najvi{je standarde sodobnega ogrevanja, ki je zelo u~inkovito, zanesljivo in izjemno udobno.

Primer dobre prakse »^e bi vedela prej, kaj vse z investicijo v novi ogrevalni sistem pridobiva, bi se `e zdavnaj odlo~ila za ta korak,« sta dejala zakonca Pavlin eno leto po vgradnji kotla Logwin Klassik Oktobra 2013 sta zakonca investirala v prenovo 27 let stare kotlovnice. Doma~i so danes navdu{eni nad udobjem, prakti~nostjo ter var~nostjo 25 kW uplinjevalnega kotla na polena Logwin Klassik, ki ogreva 200 m2 povr{ine neizolirane hi{e.

Kotel katerega odlikujejo tudi izredna prakti~nost, prilagodljivost ter enostavno upravljanje z enoto v slovenskem jeziku ima {tevilne prednosti pred konkurenti. Na{teli so jih kar 99!

Zanesljivost delovanja ter u~inkovito in ~isto izgorevanje Izredno trdna in robustna zasnova z vrhunskimi komponentami zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo ter nizke vzdr`evalne stro{ke uplinjevalnega kotla. Patentirana, modularno sestavljena zgorevalna komora vzdr`i najvi{je termi~ne in mehanske obremenitve in zagotavlja dolgo `ivljenjsko dobo naprave, saj material zgorevalne komore ne predstavlja obrabljivi del kotla. Tudi velika polnilna komora je izdelana iz kvalitetne kotlovske plo~evine debeline 6 mm. LogWIN Klassik odlikuje povsem novo upravljanje izgorevanja LambdaTherm (Lambdasonda + Thermocontrol), ki omogo~a trajno in ~isto izgorevanje skozi celotno fazo gorenja ter zagotavlja stalen nadzor nad temperaturo zgorevalne komore. Obenem serijsko vgrajen ventilator pospe{uje proces v`iga in podpira nadzorovano izgorevanje. Preostanek pepela, ki vseeno ostane po dokon~anem izgorevanju, pa je mo`no preprosto odstraniti iz polnilne komore preko izredno prakti~ne prilagodljive posode za pepel. Posoda omogo~a preprosto odstranjevanje, brez prekomernega kajenja in razna{anja pepela po prostoru.

Prakti~ni detajli za va{e udobje XXL polnilna odprtina kotla LogWIN Klassik je za skoraj 1/4 ve~ja kot pri primerljivih kotlih, kar uporabniku omogo~a preprosto in udobno nalaganje 1/2 ali 1/3 metrskih polen. Velik polnilni prostor prostornine 145 litrov omogo~a dolgo ohranjanje `erjavice in

Uplinjevalni kotel na polena LogWin Klassik-detajli ki prepri~ajo

preprosto nalaganje brez potrebe po ponov-nem kurjenju. V zimskih dneh, ~e le hi{aa o ni zelo potratna, ve~inoma zadostuje samo enkrat dnevno polnjenje komore, saj je toplo-k, tne energije, ki jo kotel oddaja v hranilnik, dovolj na razpolago za ves dan. Z avtomatskim v`igalnim sistemom (opcij-sko) kotel poskrbi za v`ig popolnoma sam – m bodisi takoj, bodisi kasneje, ko se po dalj{em o nedelovanju kotla ponovno pojavi potreba po ogrevanju bivalnih prostorov. Velika prednost v primerjavi z drugimi tovrstnimi kotli je, da nee potrebuje nobenega dodatnega materiala zaa v`ig, kar seveda prihrani ~as, ob dalj{i odso-tnosti z doma pa naredi dom prijetno topel.

Prilagodljiva nastavitev in za 1/3 manj{a tlorisna povr{ina Z mo`nostjo prilagajanja smeri odpiranjaa m vrat kotla (levo ali desno) ter prilagodljivim N priklju~kom cevi dimnih plinov, se LogWIN m Klassik z lahkoto prilagodi razli~nim zahtevam vgradnje. Kotel je {e posebno primeren zaa sanacije kotlovnic tudi zaradi njegove kom-paktne dimenzije oz. majhne tlorisne dimenzi-je, ki je za dobro tretjino manj{a od primerlji-vih konkuren~nih izdelkov ter omogo~a lahekk o transport kotla skozi vsaka vrata z odprtino 70cm. h Ve~ o kotlu in vseh njegovih 99 prednostih pridobite na www.veto.si, preko elektronskee 4 po{te info@veto.si ali po telefonu 040 744 436 oz. 01 580 91 00. •

LogWIN Klassik pri Pavlinovih - nepremagljiv v udobju, izjemno var~en in zanesljiv uplinjevalni kotel na polena

»Pred investicijo v nov ogrevalni sistem smo v hladnej{em letnem ~asu zakurili vsako jutro in nato dodajali polena vsaki 2 uri do poznega ve~era, kar pa ob nizkih temperaturah ni zadostovalo, saj je bilo zjutraj v hi{i tudi pod 18 °C. Po novem v ve~ini primerov zadostuje samo enkrat dnevno polnjenje komore, v prehodnem obdobju pa polna komora zadostuje celo za 2 dni. Predvsem pa je v hi{i toplo, saj je temperatura konstantno 22 °C. Skozi velika polnilna vrata kotla je resni~no zelo enostavno nalagati ½ metrska polena« Gospod je malo v smehu priznal, da je potreboval kar nekaj ~asa, da se je navadil na le 1× tedensko ~i{~enje pepela. Navada je pa~ `elezna srajca in prehod iz ve~krat dnevnega ~i{~enja na enkrat tedensko je precej{na sprememba. Velika prednost je posoda za pepel, ki resni~no omogo~a preprosto odstranjevanje pepela brez razna{anja umazanije po prostoru. Po novem ~isto in urejeno kotlovnico obi{~e tudi `ena, ki je pohvalila enostavno upravljanje ogrevalnih naprav, saj so vse potrebne informacije enostavno zapisane na upravljalni enoti v slovenskem jeziku. Zakonca Pavlin sta ocenila vsaj 45% prihranek pri stro{kih ogrevanja v primerjavi s prej{njim sistemom. »^e bi vedela prej, kaj vse z investicijo v novi ogrevalni sistem pridobiva, bi se `e zdavnaj odlo~ila za ta korak,« sta pripomnila.


SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

59

Omogo~ite si ogrevanje na pelete `e v leto{nji zimi

L

astnikom obstoje~ih pe~i, ki se {e ogrevajo na olje in se tako soo~ajo s previsokimi stro{ki ogrevanja, so na voljo na trgu `e ve~ let re{itve za enostaven prehod na ogrevanje s peleti. Sprememba energenta prina{a tudi do 50 % prihranke, hkrati pa je izjemno hitra tudi povrnitev investicije.

Zamenjava gorilnika in ohranitev pe~i Najenostavnej{i in najcenej{i na~in prehoda na ogrevanje z lesnimi peleti je zgolj zamenjava obstoje~ega gorilnika z novim gorilnikom na pelete. Gorilniki na pelete Fenix™ zagotavljajo najoptimalnej{e re{itve za vse vrste kotlov. Uporabniki lahko izbirajo med modeli Special, Comfort in Optima, v razponu mo~i od 25 do 100 kW, ob tem pa jim je omogo~ena monta`a tako na pe~i na trda goriva kot na specialne pe~i za kurilno olje. Gorilniki Fenix™ so bili v letu 2010 tudi prejemniki zlatega in srebrnega priznanja za inovacijo iz strani Gospodarske zbornice Slovenije ter drugih priznanj. S svojimi specifi~nimi karakteristikami zagotavljajo maksimalno prilagoditev obstoje~i

pe~i in `eljam uporabnikov. Odlikujejo jih vrhunsko elektronsko krmiljenje in dolga `ivljenjska doba.

Zamenjava celotnega peletnega sistema V primerih, ko va{a obstoje~a pe~ ni primerna za predelavo na ogrevanje z lesnimi peleti, je re{itev zamenjava celotnega sistema ogrevanja. Peletni sistemi Fenix™ za eno ali ve~stanovanjske hi{e so dobavljivi v dveh velikostih: 7-28 kW in 20-45 kW. Sestavljeni so iz ve~namenskega kotla, gorilnika na pelete ter pripadajo~e opreme: transporter (pol`) in zalogovnik za pelete. Mo`ne so razli~ne postavitve, ki omogo~ajo tudi monta`o sistema v zelo majhne prostore. Z izkoristki nad 90% in emisijami dimnih plinov pod mejami, dolo~enimi s standardom SIST EN 303-5, je peletni sistem 7-28 kW upravi~en do nepovratnih finan~nih spodbud Eko sklada, ko so ta na voljo.

Re{itve za prostore brez centralnega ogrevanja Razli~ne delavnice, skladi{~a, rastlinjaki in {otori, ki nimajo urejenega ogrevanja, hkrati pa imajo visoke strope, se soo~ajo s {e dodatnimi izzivi. Idealna re{itev so toplozra~ne pe~i na lesne pelete, kot je denimo Fenix™ Thermogen. Z vpihovanjem toplega zraka, pe~ poskrbi za me{anje zraka in tako prepre~uje razslojevanje zra~nih plasti. Posledica so manj{e toplotne izgube ter prijetnej{i ob~utek v prostoru. Pe~ se dobavi v enem kosu, je kompaktnih dimenzij in ne potrebuje nobenih dodatnih in{talacij za monta`o, na enostaven na~in se zagotovi le odvod za dimne pline. Pe~i so na voljo z mo~jo do 25 kW, po naro~ilu pa so dobavljive tudi z ve~jo mo~jo (do 100 kW). • Damjan Nemec


60

CEVNI SISTEMI

Uponor predizolirani cevovodi Tovarni{ko izdelane fleksibilne kinete

U

ponor predizolirani cevovodi se uporabljajo po celem svetu, saj omogo~ajo {irok spekter podro~ja uporabe – naj si bo to v ogrevalnih omre`nih sistemih pri stanovanjskih naseljih, sistemih hladilne vode, v hotelskih kompleksih ali v industriji za pitno vodo, `ivila ali kemikalije. Za vsako od teh podro~ij uporabe je na voljo ustrezna re{itev. Uponor predizolirani cevovodi so na voljo kot cevi Uponor Thermo, Aqua, Quattro in Supra s slede~imi karakteristikami: • temperaturno obmo~je delovanja notranje cevi zna{a od -50°C do +95°C, razen za cevi Uponor Supra je obmo~je delovanja -50°C do +40°C, • dimenzijski razpon notranjih cevi

od 25 – 110 mm, • obratovalni tlaki zna{ajo od 6 do 16 barov, • mediji, ki so primerni za uporabo teh cevi pa so lahko topla in hladna pitna voda, hladilna voda, hladna in topla ogrevalna voda, odpadna voda, `ivila, kemikalije. Fleksibilne, predizolirane cevi Uponor, ki zdru`ujejo vse te lastnosti, se uporabljajo `e

Polaganje direktno iz koluta

ve~ kot 25 let v omre`jih za dobavo toplote, stanovanjski gradnji, hi{nih priklju~kih, kot tudi v industriji, na primer, v pivovarnah, rafinerijah, obratih za obdelavo odpadnih voda in hotelskih kompleksih.

Razli~ne vrste cevovodov

upon . w w w Obiš

šo s čite na

Od A do B brez izgube °C

or.si

pletno

stran!

Moderne rešitve za lokalno distribucijo toplote morajo odgovarjati najvišjim zahtevam po zanesljivosti, varnosti, robustnosti, kot tudi učinkovitosti. Na osnovi Uponor PE-Xa cevi je predizoliran sistem trpežen distribucijski sistem, ki omogoča tekočini, da je transportirana, tako znotraj kot zunaj objekta, z minimalno temperaturno spremembo.

Do

12 %

boljša izolacijs

ka sposobnost

olacija z i a v No

Zastopa in prodaja: TITAN d.d. T: (01) 8309 170 prodaja, (01) 8309 168 tehnična služba F: (01) 8309 171 E: pc5@titan.si


CEVNI SISTEMI

61

Zmanj{ane toplotne izgube za do 12% Uponor `e ve~ kot eno leto nudi vsem svojim strankam novo, izbolj{ano toplotno izolacijo cevi, ki je izdelana iz modificiranega zamre`enega polietilena. Tak{en izolirni material ima izjemno fleksibilnost in trpe`nost, ob tem pa so toplotne izgube zmanj{ane na minimum. Material je zelo primeren za uporabo pri sistemih z obnovljivimi viri energije, katere uporabljajo sistem predizoliranih cevovodov za razvode med objekti, napravami, …

Enostavna in hitra vgradnja

Shemati~ni prikaz uporabe

Priklju~ki in pribor Za zagotavljanje popolnih priklju~kov je na voljo obse`en asortiman fitingov z razli~nimi komponentami in dodatki, kot so izolacijska ohi{ja, hi{ni priklju~ki in tesnila. Pri tem uporaba specialnih orodij ni potrebna, prav tako ni potrebno lotanje. Poleg fitingov in cevi se v sklopu celotnega

sistema nahajajo tudi vsi ostali dodatni elementi, opozorilni trakovi, tesnilni trakovi, zaklju~ne kape, ja{ki in tesnilni obro~i. Podrobnej{e podatke o Uponor predizoliranih cevovodih in ostalih sistemih lahko dobite pri generalnemu zastopniku, firmi TITAN d.d. iz Kamnika. • Vili Zabret, TITAN d.d.

Program za voznike začetnike Izberite najsodobnejši poligon v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem. Izvajamo tudi programe za izbris kazenskih točk in še druge za avtomobiliste, motoriste, seniorje ter voznike različnih vozil. Več kot zakon.

AMZS d. d., Dunajska cesta 128a, 1000 Ljubljana, www.amzs.si

Uponor predizolirani cevovodi so enostavni za transportiranje in so dobavljeni na gradbi{~e v kolutih. Majhna te`a in fleksibilnost pomenita, da se cevi lahko enostavno in hitro polagajo, tudi okrog vogalov in razli~nih ovir. Razvod je energetsko u~inkovit, saj zaradi zaprte celi~ne strukture izolacijske pene, zadr`uje toploto ter prepre~uje vdor vlage vso `ivljenjsko dobo cevi. Monta`a je enostavna, pri ~emer posebna orodja niso potrebna. Cevi so lahko pole`ene v neprekinjenih dol`inah do 200m. Samo-kompenzacijski cevni sistem ne zahteva vgradnjo elementov za kompenzacijo raztezkov, ker se toplotni raztezek notranje cevi kompenzira znotraj izolacije.


62

ENERGETSKE OBNOVE

[tiri gradbene izolacijske napake

N

a leto{njem sejmu v Celju, so imeli svojo stojnico tudi energetski svetovalci. Obiskovalci so jim lahko predstavili svoja vpra{anja in probleme, strokovnjaki pa so odgovarjali in obiskovalcem nato svoje ogovore poslali domov {e v pisni obliki. Tam smo govorili z in`enirjem Andrejem Svetino, ki nam je pokazal, kako poteka svetovanje in nato na{tel {e {tiri napake, na katere je naletel v svojem dolgoletnem delu. Stik strehe s steno To je to~ka, kjer se morata sre~ati toplotni izolaciji zidu in stropa, ki meji na podstreho. To je stalna kriti~na to~ka kjer izolacija ni dosledno izvedena, posledica pa je rosenje zgornjega roba stene v notranjosti stavbe in nato pojav plesni. Najve~krat ugotavljajo, da tisti, ki je polagal izolacijo na strop, dela ni izvedel dosledno, saj je moral delati skr~en, na kolenih ali celo le`e, zato tako slaba izvedba. ^e se tej to~ki ho~emo izogniti, je ena od re{itev, da dozidamo del zidu in nanj naslonimo streho, zaradi ~esar postane ta to~ka dostopna z obeh strani zidu, polaganje izolacije pa enostavnej{e.

Visoka notranjost stavbe Veliko sodobnih enodru`inskih hi{ ima osrednji bivalni del izveden brez vmesnih stropov, zato je mo`en pogled do slemena, notranjost pa daje ob~utek izjemne prostornosti. Ob strani navadno ostane dvignjena galerija, ki jo uporabljajo za po~itek ali branje knjig. ^e ima stavba {e radiatorsko ogrevanje, lahko kljub dobro izvedeni in zadostni izolaciji v slemenu nastanejo problemi z rosenjem. Pod stropom se zbira ogret zrak, s temperaturo preko 25°C, in ~e je zunaj hladno, lahko

Lesnocementno plast heraklit plo{~ zare`emo

na tej to~ki razlika temperatur znotraj/ zunaj prese`e 50°C. To pa je razlika, ki jo dana{nji materiali in na~in izvedbe dolgoro~no ne morejo prenesti brez posledic. Re{itev je opu{~anje take izvedbe ali namestitev vidnega stropnega ventilatorja, ki omogo~a pospe{eno kro`enje zraka v tem predelu.

Stik strehe in zidu je kriti~na izolacijska to~ka

Streha nadstre{ka Priklju~ek strehe nadstre{ka na steno stanovanjske stavbe obi~ajno izvedemo pred polaganjem izolacije. To je tudi to~ka, kjer zunanje toplotne izolacije ne moremo naknadno vgraditi, dobili smo toplotni most in vse probleme, ki sledijo. Zato moramo naslon za nadstre{ek vedno izvesti s pomo~jo kovinskih konzol, ki ta del strehe, za debelino izolacije odmaknejo od stene.

Izolacijske heraklit plo{~e So odli~en gradbeni pripomo~ek, saj plast lesnocementnih vlaken na eni ali na obeh straneh stiroporne sredice, omogo~a dobro oprijemljivost za vse materiale. Pomanjkljivost pa je razli~en raztezek sredice in lesnocementne plasti, saj lahko plo{~e za~ne zvijati, ~e smo z njimi izvedli zunanjo izolacijo sten stavbe. Posledica

Stik strehe nadstre{ka s steno izvesti s konzolami

je odstopanje od sten in pojav razpok. To lahko prepre~imo, ~e lesnocementno plast prere`emo razdalji 0.5 m, na obeh straneh. Pri tem zareza na eni in drugi strani ne sme biti na istem mestu temve~ v zamiku, podobno kot polagamo opeke v zidu. Plo{~e so dolge 2 metra, zato so sile pri zvijanju lahko {e toliko ve~je. â&#x20AC;˘

V slemenu lahko nastane razlika 50°C

Tihec


ENERGETSKE OBNOVE

Obnova stare hi{e

N

avijam za vse, ki se odlo~ate za prenovo stare hi{e. Dr`im pesti in ~estitam za pogum.

Med prenovo in adaptacijo stare hi{e

Po prenovi

gim, v spominu pa so mi ostale samo lepe re~i. Spomnim se profesorice iz ~asa {tudija, ki je govorila, da v Sloveniji vsi vse znamo ter, da je vsak svoj arhitekt. Po svoje se s tem strinjam. Ko “pre~esavam” Slovenijo po dolgem in po~ez in opa`am, da so arhitektom dopu{~ene kri~e~e barve fasad in ravne strehe, se mi vseeno zdi prav, da je prav, `e je hi{a stara, da je ta stilsko skladna s prostorom in okolico.

Ni vse za podreti Ni vse za podreti, kar je na videz propadajo~e. Predniki so `e neko~ zelo dobro poznali osnovne zakonitosti gradnje, bili pozorni na strani neba in izrabo sonca in naravnih materialov. Vse to stare hi{e `e imajo. “Po sodobno” temu pravimo feng shui (prvinskost). V dobi odli~nih gradbenih materialov in nepopisno velike izbire le-teh, pa se

Rado Trobina, Oblikovalec interjerjev in eksterjerjev. Edinstven in drzen oblikovalec, z izjemnim oblikovalskim duhom, ter bogatimi izku{njami s {tevilnimi priznanimi arhitekti in investitorji.

da vse tako ali tako sanirati, (izolirati, odpraviti vlago, ...) in z malo truda povsem preurediti v udoben, funkcionalen objekt.

Ko smo `e pri vlagi Pogosto vlage v starih hi{ah niti ne boste na{li, kajti stari objekti so bili pogosto premi{ljeno postavljeni na ustrezno pripravljenih tleh, tak{nih, ki

ne prepu{~ajo vode in nikoli ni bilo poplav. Za razliko od novih urbanih naselij, kjer pogosto gradnjo diktira pohlep po hitrih zaslu`kih z novogradnjami. Zdi se mi, da je kljub tempu, dinamiki in druga~nih ~asih, vseeno osnova dobre obnove stare hi{e, najprej ta, da se z investitorjem, ki je pred `ivljenjsko odlo~itvijo, ali adaptira staro hi{o ali gradi na novo, po{teno pogovori o pri~akovanjih.

Vzemite na znanje Obnova stare hi{e prihrani ~as in denar. Z obnovo stare hi{e smo za okolje in zanamce naredili ve~ kot z novogradnjo. Skrben na~rt, 3d vizualizacija, ter pravilen pristop do uporabnika z izrisanimi detajli, so pogoj, da se kasneje popolnoma izognemo kasnej{im zapletom pri obnovi. •

Dodatna AJM-jeva za{~ita pred vlomom Za stare in nove kupce V letu 2013 je zabele`enih v Sloveniji 61.767 kaznivih dejanj zoper premo`enje, kar je skoraj {tiri odstotke ve~ kot v letu 2012. V bistvu iz leta v leto {tevilo nara{~a. Po podatkih policije storilci pri vlomih najpogosteje uporabijo fizi~no silo, okna in vrata na vzvod odpirajo s pomo~jo primernega orodja, kot je na primer montirno `elezo ali ve~ji izvija~. Iz zunanje strani na silo premaknejo zapirnike na krilu in odrinejo krilo! V najve~jem slovenskem proizvajalcu stavbnega pohi{tva AJM iz Kozjaka nad Pesnico pri Mariboru, so za ve~jo za{~ito pred vlomi ponudili trgu posebne kljuke z vgrajenim varovalnim gumbom. Te so namenjene tako starim kot novim kupcem njihovih oken ali balkonskih vrat. Razen odli~nega dekorativnega izgleda, jih odlikuje odpornost na obremenitve in varnostni dodatek. Izdelane so iz masivnega aluminija, v treh razli~nih barvnih niansah, beli, srebrni in zlato rjavi. S posebnim vgrajenim V kolikor `elite o gumbom prepre~ujejo nasilno odpiranje novosti izvedeti ve~ ali okna ali vrat ob morebitnem prevrtanju nameravate opraviti krila ali nasilnem premikanju zapirnikov nakup, pokli~ite tel.: na notranji strani. Lastniki AJM-jevega 02 655 04 39 stavbnega pohi{tva in morebitni novi ali kontaktirajte po kupci, lahko nabavite omenjeno novost e-po{ti: info@ajm.si. `e za 6,90 EUR z vklju~enim DDV-jem. •

Promocijsko sporo~ilo

[e posebej vas `elim vzpodbuditi da vztrajate z odlo~itvijo, ko se boste sre~ali z izjavami tipa: “Raje podrite in postavite na novo”. Razlog za prenovo ali adaptacijo stare hi{e je najve~krat dotrajana oprema, utrujeni gradbeni materiali, energijsko potraten objekt ali nefunkcionalna izraba prostorov z neprakti~no razvrstitvijo prostorov. Odlo~anje za prenovo stare hi{e ali stanovanja je najbr` eno izmed najzahtevnej{ih v `ivljenju. Ni jih malo, ki se lotijo prenove, spoznajo mojstre, prenovijo in svojo misijo kon~ajo z mislijo: “^e bi {e enkrat prenavljal, bi opravil delo popolnoma druga~e, z usposobljenimi strokovnjaki. “ A, kaj, ko to ugotovimo po prenovi. Sam sem se prenove hi{e lotil kar dvakrat. Ta osebna izku{nja me je, ne samo napolnila z energijo, sedaj svetujem pro obnovah tudi dru-

63


^ISTILNE NAPRAVE

65

Lovljenje ravnote`ja s ponikanjem Najbolj{e podatke o tem, kaj se pripravlja, imajo zagotovo velike svetovne zavarovalnice. Eden od njihovih napovedovalcev prihodnosti je pred kratkim izjavil, da povi{anje povpre~nih temperatur za 1°C pomeni sedemkrat ve~ de`ja.

Ne v kanalizacijo, v ponikalnico Gozdovi, polja in travniki novih padavin ne morejo ve~ prevzeti dovolj hitro, zato se zlijejo v potoke, reke ter spremenijo v poplave. Svoje dodajo {e mesta, ki so tako zgrajena, da niti kaplja vode ne more ste~i drugam, kot samo v kanalizacijo, od tam pa bruhne nazaj, v kleti stanovalcev. Tudi kvaliteta podtalnice stalno upada, saj se samo~istilna sposobnost zemlje ne more obnavljati tako hitro, kot jo lahko mi onesna`ujemo. Z najnovej{imi laserskimi analiti~nimi metodami so {e ugotovili, da se v ~isti vodi iz pipe nahaja od 100 do 10.000 ve~ bakterij, kot smo do sedaj domnevali. Da strupov in kemikalij sploh ne omenjamo. De`evnica pa je destilirana voda, ki je izhlapela iz morij in rek in bi lahko odli~no pomagala pri red~enju in ~i{~enju podtalnice.

Ponikalni bloki in tuneli Mestna komunalna podjetja vedo, da kanalizacija ne bo mogla sprejeti vseh padavin. Vsem, ki imajo to mo`nost, zato priporo~ajo vgradnjo ponikalnic, ter to tudi nagradijo z zni`anjem prispevkov. Lastniki stavb in zemlji{~ naj torej zajeto de`evnico poniknejo na svojih parcelah. Obi~ajne ponikalnice iz nasutega gramoza so trikrat manj u~inkovite kot sodobne, pa {e trikrat ve~ prostora zasedejo. Zato je vse odtoke potrebno speljati na eno mesto, ter vkopati ponikalne bloke ali tunele. Monta`a za hi{ne potrebe je preprosta in se je

Ponikalne bloke ovijemo z geotekstilom in sestavljamo v ve~je baterije

lahko loti vsak sam. Na dno izkopane jame najprej nasujemo nekaj gramoza, vlo`imo enega ali ve~ ponikalnih elementov ter jih ovijemo z gradbeno kopreno. Ta bo prepre~ila vdor zemlje in drobnega peska ter omogo~ila neovirano ponikanje. Z vkopavanjem ponikalnih pripomo~kov ustvarimo pod zemljo skoraj prazen prostor, ki lahko najprej prevzame dana{nje divje padavine in jim nato omogo~i, da po~asi poniknejo v globino. Ponikalni tuneli so predvideni za uporabo doma ali za prevzem velikih koli~in vode, ki se ste~ejo s streh tovarn, nakupovalnih centrov in parkiri{~. Zakopljemo jih v zemljo, brez dodajanja gramoza, prekrijemo z geotekstilom, imajo pa trikratno sposobnost akumuliranja. Posamezni elementi so lahki in ravno prav veliki, da jih lahko preva`amo v osebnem avtu. Vsi omenjeni sistemi so dovolj trdni, da jih brez zadr`kov vkopavamo tudi pod povozne povr{ine. Ve~ informacij na www.cistilnenaprave-dezevnica.si/ â&#x20AC;˘ Tihec


66

OGREVANJE

Ni vsak kamin dober kamin

K

amin je vrhunska grelna naprava, pod pogojem, da je izdelan iz pravih materialov, ki jih strokovnjak nato vgradi na prava mesta.

Sodobno na~rtovanje omogo~a 3D ogled bodo~ega kamina

kot toplozra~ni, ~e re{etke zapremo pa kot sevalni kamini. Delovanje lahko prilagodimo trenutnim potrebam ter izkoristimo oboje, kro`enje toplega zraka in prijetno sevalno ogrevanje.

Kaminski vlo`ki in na~ini obzidave Kaminski vlo`ek je kovinsko jedro dobrega kamina, ter je industrijski izdelek, ki ustreza toplotno-tehni~nim, ekolo{kim, varnostnim in estetskim zahtevam trga. Vlo`ek nato obzidamo z razli~nimi ognjeodpornimi materiali, s ~imer postane dovr{ena grelna naprava, ki u~inkovito opravlja svojo nalogo. Uporaba nekvalitetnih materialov ali napa~en na~in obzidave lahko na videz dober izdelek, spremeni v neu~inkovit kup {amotne opeke. S strokovno izvedeno obzidavo lahko lastnosti kaminskega vlo`ka prilagajamo na{im potrebam. S prilagajanjem obzidave spreminjamo tudi grelno mo~, skraj{amo ali podalj{amo toplotni u~inek po prenehanju nalaganja in pove~amo `ivljenjsko dobo naprave. V zadnjih letih so se pojavili novi visokotehnolo{ki materiali, ki omogo~ajo izdelavo vrhunskih izdelkov v pe~arski stroki.

Uporabni materiali PE^ARSKI [AMOT – Zaradi akumulacije omogo~a postopen prehod toplote, izena~eno oddajanje po vsem obodu in enakomerno ogrevanje prostora. LITI [AMOT - Zaradi primesi silicijevega karbida omogo~a hiter prehod toplote v

Izdelava toplozra~nega sevalnega kamina, ki omogo~a pomirjujo~ pogled v plamene

prostor, ki se zato segreje kmalu po za~etku kurjenja. KAMINBAU PLO[^E – Material omogo~a hiter pred toplote iz notranjosti pe~i v prostor, ki se hitro segreje. Isto~asno toploto zadr`uje in jo oddaja {e dolgo po tem, ko ogenj ~e ugasne. Je kombinacija pe~arskega in litega {amota.

Tri glavne vrste kaminov TOPLOZRA^NI KAMINI – Prostor ogrevajo samo s kro`enjem zraka, ki struja skozi notranje zra~nike kamina, zato se prostor hitro ogreje. AKUMULACIJSKI KAMINI – Prostor ogrevajo samo s sevanjem oboda, brez kro`enja zraka. Stene kamina toploto prevzamejo in jo ~ez ~as oddajo v prostor, kar blagodejno vpliva na bivalno ugodje. KOMBINIRANI KAMINI – Omogo~ajo oba opisana na~ina ogrevanja. ^e omogo~imo strujanje zraka, bodo delovali

Kamin je sestavljen {e iz toplotno izolacijskih plo{~, ki dele {~itijo pred pregrevanjem in kot po`arna za{~ita. Izdelane so iz vermikulita, z njimi pa prepre~imo izgubo toplote proti steni prostora, ob kateri kamin stoji. Te plo{~e v toplozra~nih kanalih kamina prepre~ijo dviganje prahu in mikrodelcev ter zagotovijo zdravju ne{kodljivo bivanje. Razli~ni izvajalci pa tak{ne zdrave materiale nadome{~ajo s plo{~ami iz siporeksa ali mavca, oba materiala pa sta za obzidavo kamina neprimerna, razen ~e deluje samo kot toplozra~ni.

Plinobeton je samo pogojno uporaben Je izrazit termoizolator in ne more akumulirati toplote. Zaradi tega lahko povzro~i pregrevanje kamina, poslab{a delovanje in zmanj{a izkoristek. Tudi mav~ne plo{~e so neprimerne in slabo vplivajo na delovanje. Plinobeton pa je primeren za podstavke in nosilce, pa {e to le na hladnej{ih delih pe~i. Zato lahko le s pravimi materiali zgradimo kamin, ki bo vrhunska grelna naprava hkrati okras doma. • Hrovat Jurij in~.stroj., Pe~arski mojster


OGREVANJE

67

prostoru, je pri tem brez te`av mo`no uporabljati kuhinjsko napo ali prezra~evalni sistem.

Nova generacija {tedilnikov z dovodom zraka od zunaj Kuhanje, pe~enje, pra`enje in pe~enje na `aru: u`ivanje ob dobri hrani in pija~i nam bo vedno bolj pomembno. Z naravnimi in obnovljivimi gorivi lahko kar v stanovanju pripravljamo jedi, ki smo jih do sedaj le na vrtnem `aru. Za sodobno kuhinjo so primerni tudi {tedilniki, ki delujejo na trda kuriva. Zdru`ujejo vzdu{je in prijetno sevalno toploto kaminske pe~i s polno funkcionalnostjo {tedilnika. Tak{ni {tedilniki so {e posebej primerni za kuhanje in ogrevanje, sploh za vse, ki si les za kurjavo radi pripravljate sami ali se `e sedaj ogrevate z lesom. Prav tako je mogo~e {tedilnik uporabljati za ogrevanje. Kuhinja je pozimi priljubljeno zbirali{~e za dru`ino in dobre prijatelje.

Ne porabljajte kisika za izgorevanje v dobro zatesnjenih prostorih Hi{e z zelo dobrim, nepredu{nim ovojem, kot je na primer nizkoenergijska ali pasivna stavba, imajo visoke zahteve za namestitev {tedilnika na polena. Ve~ina

{tedilnikov na trda goriva dovaja kisik za zgorevanje v zgorevalno komoro iz prostora, v katerem je {tedilnik name{~en. [tedilnik na trdo gorivo VARIOline RLU iz podjetja Lohberger ubira drugo pot; dela popolnoma neodvisno od zraka v prostoru. Model, ki ga je razvilo vodilno podjetje na trgu {tedilnikov na polena v Avstriji, je absolutno zatesnjeno varjen in ima osrednji dovod zraka. Potrebnega kisika za zgorevanje se v zgorevalno komoro torej ne dovaja iz prostora, ampak v celoti iz zunanjosti. Ker delovanje {tedilnika tako z ni~emer ne vpliva na zrak v

VARIOline RLU je ne le tehni~no dovr{en, prepri~a tudi s svojimi ravnimi linijami, sodobnim dizajnom in je v kombinaciji z odli~no obdelavo materiala tudi prava pa{a za o~i. Za vse strastne kuharje je opremljen s posebej veliko pe~ico.

[tedilnik na polena: ~utna do`ivetja ob kuhanju in opazovanju ognja hkrati S starimi {tedilniki na polena povezuje sodobne naprave predvsem uporaba obnovljivih virov lesa, enostavnost uporabe pa je pri tem precej vi{ja. Lonci in ponve se segrevajo na kuhali{~u iz keramike, ki omogo~a {e posebej enostavno ~i{~enje. Regulacija temperature se glede na zahtevo lahko opravi na razli~nih temperaturnih obmo~jih, na katera se potiska lonce in ponve za pe~enje in hitro kuhanje ali za po~asno pripravo hrane. Po dolo~enem ~asu, ko se seznanite s tem na~inom, postane kuhanje {e bolj enostavno in do`iveto. Neposredno nad zgorevalno komoro le`i najbolj vro~e podro~je kerami~ne plo{~e, ob robu se nahajajo obmo~ja z ni`jo temperaturo, ki so idealna za po~asno kuhanje ali le za to, da ohranjamo jed toplo. Intuitivno kuhanje dobi tako povsem nov pomen. Za u~inkovito izrabo lesa kot goriva in nizke emisijami {kodljivih snovi skrbi patentiran sistem zgorevanja Jetfire, zaradi katerega je {tedilnik na trda goriva pravi visokotehnolo{ki model s prihodnostjo. â&#x20AC;˘ Andrej Gruden Ve~ informacij lahko najdete na

www.lohberger.com


68

OGREVANJE

Elegantno ogrevanje z akumulacijsko kaminsko pe~jo TONWERK

T-SKY eco2 â&#x20AC;&#x201C; vzhajajo~a zvezda ponovno nagrajena

[

vicarska manufaktura akumulacijskih pe~i TONWERK je ponovno dokazala, da je mo`no zdru`iti vrhunski design in najbolj{o tehnologijo. Njihov model T-SKY je bil tokrat nagrajen s presti`no nagrado GERMAN DESIGN AWARD 2015. T-SKY eco2, s svojo rahlo nazaj ukrivljeno obliko in veliko stekleno povr{ino predstavlja nov mejnik v obliki in funkci-

onalnosti akumulacijskih kaminskih pe~i. Najnaprednej{a tehnologija zagotavlja novo do`ivetje ognja in topline. Tonwerk-ova Eco2 linija zadovoljuje najvi{je DIBt standarde, zato jo je mo`no uporabljati v prostorih s kontroliranim prezra~evanjem. Edinstveno gorenje polen od zgoraj - navzdol zagotavlja enakomerno in dolgo izgorevanje pri enkratnem nalaganju. T-SKY je mo`no nadgraditi z DUO modulom, s katerim lahko reguliramo oddajanje toplote direktno v prostor. GO-modul pomaga v za~etni fazi izgoreva-

nja, kadar vremenski pogoji in vlek dimnika niso idealni. Glavna prednost akumulacijskih pe~i TONWERK je njihova nizka trenutna mo~ oddajanja toplote in akumulacija toplote v osr~ju pe~i. Tako lahko z enkratnim nalaganjem, pe~ oddaja toploto tudi ve~ kot 10 ur. Pri izbiri barv ponuja pestra izbira umetnih kamnov re{itev za vsak okus. Trenutne trend barve so bela, ~rna, ~okoladna in rde~a. V kolikor `elite funkcionalnost in design je T-SKY prava izbira za vas. â&#x20AC;˘ - am -

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na e-mail prodajalca: info@kamini-kozlar.si


Zdravo bivanje v zdravi hi{i Izolacija {palet Pri zamenjavi starih oken bi morali, kot zahtevajo najnovej{e smernice, pomakniti okna na zunanji rob zidu, ali pa najprej izolirati ves obod okenske odprtine, da prepre~imo toplotni most. Pogosto pa to ni mo`no ali pa je izvajalec ÂťpozabilÂŤ. Posledica so hladne {palete na notranji strani oken, kjer se pojavlja kondenz in pogosto tudi plesen.

enostavna. Uporabimo lahko prakti~no vse vrste izravnalnih mas. Povr{ina plo{~ zaradi cementne prevleke deluje bazi~no, kar zavira razvoj plesni. Iz istega razloga so manj primerne izravnalne mase na mav~ni osnovi, ki - nasprotno od cementa - delujejo kislo in nimajo zaviralnega u~inka na razvoj plesni, poleg tega pa so manj odporne na vlago.

Izolacija sten na notranji strani Ker za dodatno izolacijo praviloma nimamo kaj dosti prostora, je {e toliko pomembneje, da pri obdelavi notranjih {palet izberemo prave materiale. Najpogosteje se uporabljajo mav~ne plo{~e, ki pa v takem primeru niso najprimernej{a re{itev. Bolj priporo~ljiva je vgradnja materialov, ki imajo manj{o toplotno prevodnost. To so razli~ni izolacijski materiali, med katerimi so tudi zelo uporabne wedi plo{~e. Wedi plo{~e imajo sredico iz ekstrudiranega polistirena, ki je zelo dober toplotni izolator. Povr{ina plo{~ je armirana in zato dovolj trdna ter prevle~ena z malto na cementni osnovi. Zaradi take povr{ine lahko plo{~e enostavno lepimo na podlago z razli~nimi lepili: s poliuretansko peno, ki ne nabreka, s poliuretanskim lepilom, lepilom za keramiko, ali fasadnim lepilom. Ker ne potrebujemo veliko lepila, je pomembno, da lahko izbiramo med materiali, ki jih imamo pri roki. Tudi povr{inska obdelava wedi plo{~ je

Wedi plo{~e so primerne tudi za izolacijo ve~jih povr{in na notranji strani. Kadar si ne moremo privo{~iti izolacije fasade, lahko najbolj problemati~no hladno steno izoliramo z notranje strani. Obi~ajno na notranji strani nimamo veliko prostora in zato `elimo ~im tanj{o oblogo. Wedi plo{~e delujejo na dva na~ina: so toplotni izolator, ki upo~asni prehod toplote in obenem zagotavlja udobje s toplo povr{ino. Stene, oblo`ene z wedi plo{~ami, delujejo na otip toplo in prepre~ujejo neprijetno sevanje hladu iz sten, zato so dobra re{itev za oblaganje sten, ob katerih se dlje zadr`ujemo: ob postelji, jedilnem kotu ali sede`ni garnituri ob steni. Dodatno si lahko pomagamo {e s toplotno izolacijskimi premazi, ki vsebujejo kerami~ne delce. Take barve se uporabljajo kot obi~ajne, lahko se jih tudi niansira, na otip pa so stene bistveno toplej{e. Pretirana vlaga, slab zrak in zidna plesen, so prav tako povzro~itelji nezdravih bivalnih

razmer kot {kodljiva sevanja in prevelika koli~ina {kodljivih lahko hlapnih substanc. Zavedati se moramo, da zaradi sindroma bolnih stavb ne zbolevajo hi{e, ampak ljudje. Zato je potrebno izbiri materialov, ki zagotavljajo zdrave bivalne razmere, posvetiti ve~ pozornosti in preceniti, kaj je pomembneje, kadar gre za na{e zdravje. Ko boste izbirali zase, premislite tudi na to. Poi{~ite informacije o dobrih materialih in pravilnem delu z njimi na spletni strani www.kalcer.si ali pa nas pokli~ite po telefonu. â&#x20AC;˘ Vsi bralci revije , ki se bodo odlo~ili za nakup Wedi plo{~ v leto{njem letu, bodo ob nakupu lahko dobili poseben

25% popust, ~e bodo s sabo prinesli revijo (ali samo to stran).


ENERGETSKE OBNOVE

71

Sanacija pomeni pobolj{atiâ&#x20AC;Ś

J

a, prav imate! Malo ~uden naslov. Pa vendarle skriva neko vrednost. Sanacija, popravilo, izbolj{anje obstoje~ega stanja naj bi bil postopek oz. opravljeno delo v smislu upo{tevanja najoptimalnej{ih trajnih in trajnostnih re{itev. Sanacijo se namre~ ne spla~a izvesti le kot hitro re{itev, ki bo zadostila minimumu. Tako novogradnjo kot sanacijo je vredno izvajati strokovno s prou~itvijo vzroka problema, analizo stanja, z na~rtovanjem in izvajanje ukrepov s strani verodostojnih strokovnjakov ter uporabe ustreznih materialov, saj le tako dobimo trajno in tudi cenovno ugodno re{itev.

Sanacija toplotne izolacije temeljev in zasute stene Pri vseh konstrukcijah v zemlji ali vlagi in vodi izpostavljenih konstrukcijah moramo najprej poskrbeti za brezhibno vodotesnost in za{~ito hidroizolacijskih slojev pred po{kodbami. Ker vlaga v prostoru lahko nastaja tudi zaradi kondenzacije, pojava rose na hladnih povr{inah zaprtih toplej{ih prostorov, je ob hidroizolaciji v zemlji pomembna tudi trajno u~inkovita toplotna izolacija, ki neogrevanim prostorom onemogo~i pojav rosenja, ogrevanim prostorom pa omeji toplotne izgube. Poudarek je na ustrezni toplotni izolaciji, ki tudi pod vplivom stalno prisotne vlage ali celo vode ostaja toplotno izolativna, za kar mora biti na osnovi rednih testiranj pridobljena Evropska tehni~na ocena ali nem{ko dovoljenje za uporabo Zulassung. Temu so namenjene toplotne izolacije, katerih vodovpojnost v primeru dolgotrajne potopitve WL(T) ne presega 0,7 vol.% , hkrati pa dolgotrajno difuzijsko navla`evanje WD(V) ne sme

presegati 5 vol. % pri tankih izolacijah in ne 3 vol. % pri debelej{ih, saj se toplotna prevodnost navla`enih izolacij pove~a in se izolativnost sorazmerno z leti poslab{uje. Za dovoljeno uporabo v zemlji ali na obrnjeni strehi sta odlo~ilni obe

meritvi. Kot pri vsej obodni izolaciji je tudi v zemlji, po standardih v gradbeni{tvu razvitih evropskih dr`av, npr.DIN 4108 ali Ă&#x2013;NORM 6000, zahtevana uporaba trdih plo{~ z robom na preklop za ubla`itev linijskih toplotnih mostov. â&#x20AC;˘

FIBRAN ima verjetno edini od slovenskih proizvajalcev izolacij dovoljenje za uporabo tudi pod nivojem podtalnice, saj izpolnjuje vse zahteve, merjeni rezultati pa so celo mnogo bolj{i od minimalno predpisanih. Zato npr. FIBRANxps 300-L izolacija, ki je temu namenjena, ne potrebuje nikakr{ne dodatne za{~ite s t.i. ~epasto folijo, ki jo izvajalec z veseljem dodatno proda investitorju ob vgraditvi manj ustreznih ali povsem neustreznih izolacij. Neustrezni materiali, kmalu zahtevajo ponovno sanacijo, in kot odpadki {e dodatno obremenijo na{e okolje.

FIBRANxps 300-L, kot izolacija v zemlji ima zaglajeno povr{ino, medtem ko je FIBRANxps ETICS GF izolacija z vafel (napolitanka) povr{ino namenjena ometanim coklom. Debelinska toleranca pri ometanih izolacijah je T3, da zaradi izravnav z ometi ne pride do ne`eljenih razpok ali neravnosti zaklju~nega sloja.

Za informacije nas pokli~ite na 07 39 39 525 ali pi{ite na nasvet@fibran.si. Ve~ino osnovnih informacij pa dobite `e na spletni strani www.fibran.si.


lano na

Ĺ v

iz

de

eds ke m

Toplotna Ä?rpalka za ogrevanje prostorov 90 lett izkuĹĄenj v nordijski klimi | 40 let razvoja toplotnih Ä?rpalk

izkoristite brezplaÄ?no energijo okolja zmanjĹĄajte stroĹĄke ogrevanja

5

prihranite

75%

let

garancije

www.thermia.si

Popust do 700 EUR

Zakaj je Thermia Atec najboljĹĄa reĹĄitev ogrevanja za vaĹĄ dom?

Izkoristite ugodnosti!

Ă?Kakovostna in uÄ?inkovita toplotna Ä?rpalka Ă?Zanesljiva za starejĹĄe, radiatorsko ogrevane hiĹĄe Ă?Visok COP in predvsem visoko letno grelno ĹĄtevilo (SPF) Ă?ÂŤĂ?  I Ă?HH 40-letnimi izkuĹĄnjami v razvoju in proizvodnji toplotnih Ä?rpalk

H415-512 EUR Ă?Ă&#x2122;IL  KIIĂ&#x153;HĂ? K  HI500-700 EUR Ă?Ă&#x203A;IKLHKIIKLIĆż l v vrednosti 208 EUR Ă?Thermia On-line modu do 10 let Ă?Ugodno financiranje

Ă?0KIIĂ?LHĂ? HLH Lzanesljiv servis

080 20 65

PokliÄ?ite za brezplaÄ?ni ogled strokovnjaka!

Ob nakupu toplotne Ä?rpalke Thermia izkoristite bonus pri VaĹĄem dobavitelju elektriÄ?ne energije:

Bon â&#x201A;Ź 500 Zastopnik in distributer toplotnih Ä?rpalk Thermia:

Bon â&#x201A;Ź 512

Bon â&#x201A;Ź 415

| Celjska cesta 45, 3212 Vojnik | 03 425 54 00 Atlas trading d.o.o. | info@atlas-trading.si | www@atlas-trading.si

Vredn V nost po popussta na a top oplotno n Ä?rp rpalko o in vr vredn ednost stt modul d a Thermia rm On-line vk vkljuÄ?uje u ta 9 % DDV, 9,5 D vrednost vr n i bonu usovv pri dobavit av eljih ljj ellektriÄ?n ri e energij r e vklj k uÄ?u u jejo j 22% 2% DDV.

do energije

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement