Page 67

OGREVANJE

67

prostoru, je pri tem brez te`av mo`no uporabljati kuhinjsko napo ali prezra~evalni sistem.

Nova generacija {tedilnikov z dovodom zraka od zunaj Kuhanje, pe~enje, pra`enje in pe~enje na `aru: u`ivanje ob dobri hrani in pija~i nam bo vedno bolj pomembno. Z naravnimi in obnovljivimi gorivi lahko kar v stanovanju pripravljamo jedi, ki smo jih do sedaj le na vrtnem `aru. Za sodobno kuhinjo so primerni tudi {tedilniki, ki delujejo na trda kuriva. Zdru`ujejo vzdu{je in prijetno sevalno toploto kaminske pe~i s polno funkcionalnostjo {tedilnika. Tak{ni {tedilniki so {e posebej primerni za kuhanje in ogrevanje, sploh za vse, ki si les za kurjavo radi pripravljate sami ali se `e sedaj ogrevate z lesom. Prav tako je mogo~e {tedilnik uporabljati za ogrevanje. Kuhinja je pozimi priljubljeno zbirali{~e za dru`ino in dobre prijatelje.

Ne porabljajte kisika za izgorevanje v dobro zatesnjenih prostorih Hi{e z zelo dobrim, nepredu{nim ovojem, kot je na primer nizkoenergijska ali pasivna stavba, imajo visoke zahteve za namestitev {tedilnika na polena. Ve~ina

{tedilnikov na trda goriva dovaja kisik za zgorevanje v zgorevalno komoro iz prostora, v katerem je {tedilnik name{~en. [tedilnik na trdo gorivo VARIOline RLU iz podjetja Lohberger ubira drugo pot; dela popolnoma neodvisno od zraka v prostoru. Model, ki ga je razvilo vodilno podjetje na trgu {tedilnikov na polena v Avstriji, je absolutno zatesnjeno varjen in ima osrednji dovod zraka. Potrebnega kisika za zgorevanje se v zgorevalno komoro torej ne dovaja iz prostora, ampak v celoti iz zunanjosti. Ker delovanje {tedilnika tako z ni~emer ne vpliva na zrak v

VARIOline RLU je ne le tehni~no dovr{en, prepri~a tudi s svojimi ravnimi linijami, sodobnim dizajnom in je v kombinaciji z odli~no obdelavo materiala tudi prava pa{a za o~i. Za vse strastne kuharje je opremljen s posebej veliko pe~ico.

[tedilnik na polena: ~utna do`ivetja ob kuhanju in opazovanju ognja hkrati S starimi {tedilniki na polena povezuje sodobne naprave predvsem uporaba obnovljivih virov lesa, enostavnost uporabe pa je pri tem precej vi{ja. Lonci in ponve se segrevajo na kuhali{~u iz keramike, ki omogo~a {e posebej enostavno ~i{~enje. Regulacija temperature se glede na zahtevo lahko opravi na razli~nih temperaturnih obmo~jih, na katera se potiska lonce in ponve za pe~enje in hitro kuhanje ali za po~asno pripravo hrane. Po dolo~enem ~asu, ko se seznanite s tem na~inom, postane kuhanje {e bolj enostavno in do`iveto. Neposredno nad zgorevalno komoro le`i najbolj vro~e podro~je kerami~ne plo{~e, ob robu se nahajajo obmo~ja z ni`jo temperaturo, ki so idealna za po~asno kuhanje ali le za to, da ohranjamo jed toplo. Intuitivno kuhanje dobi tako povsem nov pomen. Za u~inkovito izrabo lesa kot goriva in nizke emisijami {kodljivih snovi skrbi patentiran sistem zgorevanja Jetfire, zaradi katerega je {tedilnik na trda goriva pravi visokotehnolo{ki model s prihodnostjo. • Andrej Gruden Ve~ informacij lahko najdete na

www.lohberger.com

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement