Page 66

66

OGREVANJE

Ni vsak kamin dober kamin

K

amin je vrhunska grelna naprava, pod pogojem, da je izdelan iz pravih materialov, ki jih strokovnjak nato vgradi na prava mesta.

Sodobno na~rtovanje omogo~a 3D ogled bodo~ega kamina

kot toplozra~ni, ~e re{etke zapremo pa kot sevalni kamini. Delovanje lahko prilagodimo trenutnim potrebam ter izkoristimo oboje, kro`enje toplega zraka in prijetno sevalno ogrevanje.

Kaminski vlo`ki in na~ini obzidave Kaminski vlo`ek je kovinsko jedro dobrega kamina, ter je industrijski izdelek, ki ustreza toplotno-tehni~nim, ekolo{kim, varnostnim in estetskim zahtevam trga. Vlo`ek nato obzidamo z razli~nimi ognjeodpornimi materiali, s ~imer postane dovr{ena grelna naprava, ki u~inkovito opravlja svojo nalogo. Uporaba nekvalitetnih materialov ali napa~en na~in obzidave lahko na videz dober izdelek, spremeni v neu~inkovit kup {amotne opeke. S strokovno izvedeno obzidavo lahko lastnosti kaminskega vlo`ka prilagajamo na{im potrebam. S prilagajanjem obzidave spreminjamo tudi grelno mo~, skraj{amo ali podalj{amo toplotni u~inek po prenehanju nalaganja in pove~amo `ivljenjsko dobo naprave. V zadnjih letih so se pojavili novi visokotehnolo{ki materiali, ki omogo~ajo izdelavo vrhunskih izdelkov v pe~arski stroki.

Uporabni materiali PE^ARSKI [AMOT – Zaradi akumulacije omogo~a postopen prehod toplote, izena~eno oddajanje po vsem obodu in enakomerno ogrevanje prostora. LITI [AMOT - Zaradi primesi silicijevega karbida omogo~a hiter prehod toplote v

Izdelava toplozra~nega sevalnega kamina, ki omogo~a pomirjujo~ pogled v plamene

prostor, ki se zato segreje kmalu po za~etku kurjenja. KAMINBAU PLO[^E – Material omogo~a hiter pred toplote iz notranjosti pe~i v prostor, ki se hitro segreje. Isto~asno toploto zadr`uje in jo oddaja {e dolgo po tem, ko ogenj ~e ugasne. Je kombinacija pe~arskega in litega {amota.

Tri glavne vrste kaminov TOPLOZRA^NI KAMINI – Prostor ogrevajo samo s kro`enjem zraka, ki struja skozi notranje zra~nike kamina, zato se prostor hitro ogreje. AKUMULACIJSKI KAMINI – Prostor ogrevajo samo s sevanjem oboda, brez kro`enja zraka. Stene kamina toploto prevzamejo in jo ~ez ~as oddajo v prostor, kar blagodejno vpliva na bivalno ugodje. KOMBINIRANI KAMINI – Omogo~ajo oba opisana na~ina ogrevanja. ^e omogo~imo strujanje zraka, bodo delovali

Kamin je sestavljen {e iz toplotno izolacijskih plo{~, ki dele {~itijo pred pregrevanjem in kot po`arna za{~ita. Izdelane so iz vermikulita, z njimi pa prepre~imo izgubo toplote proti steni prostora, ob kateri kamin stoji. Te plo{~e v toplozra~nih kanalih kamina prepre~ijo dviganje prahu in mikrodelcev ter zagotovijo zdravju ne{kodljivo bivanje. Razli~ni izvajalci pa tak{ne zdrave materiale nadome{~ajo s plo{~ami iz siporeksa ali mavca, oba materiala pa sta za obzidavo kamina neprimerna, razen ~e deluje samo kot toplozra~ni.

Plinobeton je samo pogojno uporaben Je izrazit termoizolator in ne more akumulirati toplote. Zaradi tega lahko povzro~i pregrevanje kamina, poslab{a delovanje in zmanj{a izkoristek. Tudi mav~ne plo{~e so neprimerne in slabo vplivajo na delovanje. Plinobeton pa je primeren za podstavke in nosilce, pa {e to le na hladnej{ih delih pe~i. Zato lahko le s pravimi materiali zgradimo kamin, ki bo vrhunska grelna naprava hkrati okras doma. • Hrovat Jurij in~.stroj., Pe~arski mojster

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement