Page 65

^ISTILNE NAPRAVE

65

Lovljenje ravnote`ja s ponikanjem Najbolj{e podatke o tem, kaj se pripravlja, imajo zagotovo velike svetovne zavarovalnice. Eden od njihovih napovedovalcev prihodnosti je pred kratkim izjavil, da povi{anje povpre~nih temperatur za 1°C pomeni sedemkrat ve~ de`ja.

Ne v kanalizacijo, v ponikalnico Gozdovi, polja in travniki novih padavin ne morejo ve~ prevzeti dovolj hitro, zato se zlijejo v potoke, reke ter spremenijo v poplave. Svoje dodajo {e mesta, ki so tako zgrajena, da niti kaplja vode ne more ste~i drugam, kot samo v kanalizacijo, od tam pa bruhne nazaj, v kleti stanovalcev. Tudi kvaliteta podtalnice stalno upada, saj se samo~istilna sposobnost zemlje ne more obnavljati tako hitro, kot jo lahko mi onesna`ujemo. Z najnovej{imi laserskimi analiti~nimi metodami so {e ugotovili, da se v ~isti vodi iz pipe nahaja od 100 do 10.000 ve~ bakterij, kot smo do sedaj domnevali. Da strupov in kemikalij sploh ne omenjamo. De`evnica pa je destilirana voda, ki je izhlapela iz morij in rek in bi lahko odli~no pomagala pri red~enju in ~i{~enju podtalnice.

Ponikalni bloki in tuneli Mestna komunalna podjetja vedo, da kanalizacija ne bo mogla sprejeti vseh padavin. Vsem, ki imajo to mo`nost, zato priporo~ajo vgradnjo ponikalnic, ter to tudi nagradijo z zni`anjem prispevkov. Lastniki stavb in zemlji{~ naj torej zajeto de`evnico poniknejo na svojih parcelah. Obi~ajne ponikalnice iz nasutega gramoza so trikrat manj u~inkovite kot sodobne, pa {e trikrat ve~ prostora zasedejo. Zato je vse odtoke potrebno speljati na eno mesto, ter vkopati ponikalne bloke ali tunele. Monta`a za hi{ne potrebe je preprosta in se je

Ponikalne bloke ovijemo z geotekstilom in sestavljamo v ve~je baterije

lahko loti vsak sam. Na dno izkopane jame najprej nasujemo nekaj gramoza, vlo`imo enega ali ve~ ponikalnih elementov ter jih ovijemo z gradbeno kopreno. Ta bo prepre~ila vdor zemlje in drobnega peska ter omogo~ila neovirano ponikanje. Z vkopavanjem ponikalnih pripomo~kov ustvarimo pod zemljo skoraj prazen prostor, ki lahko najprej prevzame dana{nje divje padavine in jim nato omogo~i, da po~asi poniknejo v globino. Ponikalni tuneli so predvideni za uporabo doma ali za prevzem velikih koli~in vode, ki se ste~ejo s streh tovarn, nakupovalnih centrov in parkiri{~. Zakopljemo jih v zemljo, brez dodajanja gramoza, prekrijemo z geotekstilom, imajo pa trikratno sposobnost akumuliranja. Posamezni elementi so lahki in ravno prav veliki, da jih lahko preva`amo v osebnem avtu. Vsi omenjeni sistemi so dovolj trdni, da jih brez zadr`kov vkopavamo tudi pod povozne povr{ine. Ve~ informacij na www.cistilnenaprave-dezevnica.si/ • Tihec

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement