Page 6

Zemeljski plin

Z

aradi lastnosti in velikih zalog energetska stroka zemeljskemu plinu napoveduje svetlo prihodnost. Njegova poraba stalno nara{~a, je ekolo{ko sprejemljivo gorivo, cenovno pa je ob uporabi ustreznih tehnologij zemeljski plin konkuren~en drugim energentom, tako za majhne, kot velike odjemalce. V 42. [tevilki revije VAR^UJEM Z ENERGIJO pri~enjamo s serijo ~lankov o uporabnosti in ekonomi~nosti uporabe zemeljskega plina. Ve~ vsebin najdete na portalu www.varcevanje-energije.si ZEMELJSKI PLIN je fosilno gorivo, katerega poraba zelo hitro nara{~a, saj je naj~istej{e in energetsko naju~inkovitej{e fosilno gorivo. Energetski strokovnjaki ga tudi zaradi omenjenih lastnosti in zaradi velikih koli~in imenujejo gorivo 21. stoletja, medtem ko je bil premog gorivo 19. stoletja in nafta gorivo 20. stoletja. Zemeljski plin je sestavljen ve~inoma iz metana, v manj{ih koli~inah pa so prisotni {e etan, propan, butan, primesi te`jih ogljikovodikov, du{ik in ogljikov dioksid. Zemeljski plin gori z zna~ilnim modrim plamenom. Pri zgorevanju se spro{~a toplota, nastajata pa ogljikov dioksid in vodna para. Zemeljski plin je treba razlikovati od

uteko~injenega naftnega plina (UNP, v~asih se imenuje tudi propan-butan), ki nastane pri predelavi surove nafte. Uteko~injen naftni plin se navadno hrani v jeklenkah oziroma plinohramih. Uteko~injen naftni plin je te`ji od zraka, zato se mora prostore, kjer se

uporablja, temeljito zra~iti, medtem ko je zemeljski plin la`ji od zraka in se zato ob morebitnem uhajanju naglo porazgubi. • Vir: GIZ DZP, Gospodarsko interesno zdru`enje za distribucijo zemeljskega plina

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement