Page 52

52

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Hitra in enostavna vgradnja ogrevala

K

lima naprave v split izvedbi `e nekaj ~asa ne predstavljajo samo vira za hlajenje prostorov, temve~ predstavljajo tudi u~inkovit in hiter generator toplote. @e stare on/off naprave so imele tipko za ogrevanje z razmahom inverterske tehnologije pa je ogrevanje postalo standardna funkcija pri vseh resnej{ih proizvajalcih. Zemljepisna lega Slovenije je taka, da so zimske razmere lahko tudi bolj ekstremne v vseh koncih dr`ave. V teh ekstremnih razmerah se v pri ogrevanju z klimatsko napravo lahko pojavi nekaj te`av, predvsem pri proizvajalcih cenej{ih naprav. Kompresor mora imeti predgretje, da pri vklopu lahko za~ne takoj delovati. V kolikor imate klima napravo fizi~no odklopljeno iz el. napajanja tega predgretja ni in ob vklopu kompresor za~ne delovati, kljub temu, da je olje v precej gostem stanju oz. v najslab{em primeru tudi nekoliko strjeno. V takem primeru se povzro~a {koda na kompresorju saj nima u~inkovitega mazanja. @ivljenska doba se hitro kraj{a, lahko pa pride tudi do trajne okvare. Torej, klima

Led, ki je nastal zaradi zamrzovanja kondenzne vode. Te`ko ga je odstraniti in vzpostaviti ponovno delovanje klime.

napravi v zimskem ~asu, ~e jo uporabljate za ogrevanje ne prekinjajte napajanja. Daljinski vklop in izklop je treba urediti na primeren na~in, brez prekinjanja napajanja. Priporo~am uporabo AIR Patrol univerzalnega krmilnika, ki lahko krmili ve~ino klima naprav uveljavljenih proizvajalcev. Z uporabo takega krmilnika je klima naprava vedno pod napetostjo in po potrebi lahko predgreje kompresor. Ni pa edina te`ava kompresor. Pri gretju se na zunanji enoti ustvarja kondenzna voda, ki pa zaradi negativnih temperatur rada hitro zamrzne. S stalnim

LGjeva klima naprava ATHENA je svetovni rekorder v u~inkovitosti. Model H09AK ima sezonsko u~inkovitost SEER kar 9.1 in energijski razred hlajenje/gretje A+++/A+++, kar je najve~ v kategoriji stenskih klima naprav. Izvedba ATHENA Extreme je posebej prirejena za delovanje do -25°C zunanje temperature in ima vgrajen grelec zunanje enote, ki prepre~uje zamrzovanje konden~ne vode. Poleg tega ima tudi funkcijo Power heating, kar pomeni pove~ana mo~ gretja, ki omogo~a da hladen prostor zelo hitro ogrejemo na `eljeno temperaturo. Kadar nas ni, kot npr. v po~itni{kem stanovanju, lahko z funkcijo Low heating vzdr`ujem temperaturo od 9°C do 13°C.

dotokom vode se nivo ledu vi{a in v nekem trenutku zaustavi delovanje ventilatorja v zunanji enoti. V tem trenutku je ogrevanja konec, saj zamrznjena zunanja enota ne more delovati. Te`avo odpravlja grelec zunanje enote, ki ga lahko vgradimo v dno zunanje enote in prepre~uje nastanek ledu. Poraba elektrike grelca je zelo razli~na in odvisna od na~ina izvedbe. Najbolj{i grelci so izvedeni s samoregulirnim gumiranim grelnim kablom z vgrajenim termostatom. Delovanje je zanesljivo in u~inkovito, poraba elektrike pa zelo majhna. Slab{a izvedba je z navadno izolirano grelno `ico in termostatom, ki se ga vgradi v bli`ini zunanje enote. Resni in svetovno znani proizvajalci, kot je na primer FUJITSU in LG, imajo v svojem prodajnem programu tudi linijo klima naprav, ki so posebej izdelane za delovanje v ekstremnih zimskih pogojih. FUJITSUjeva linija teh naprav se imenuje NORDIC, LG-jeva linija pa se imenuje ATHENA Extrem. V napravo je `e tovarni{ko vgrajen grelec, ki prepre~uje nastanek ledu. Kompresor je dodatno izoliran in vse ostale komponente vgrajene v zunanji enoti so prirejene za delovanje pri zunanjih temperaturah od -25°C. Taka naprava u~inkovito greje, brez nepotrebnih prekinitev in brez bojazni, da bi mraz povzro~il {kodo na napravi. • Gregor Deu dipl. uni.ing. el.

Dines d.o.o., ki je generalni zastopnik za naprave FUJITSU in uradni distributer za naprave LG je pripravil jesensko posebno ponudbo linije NORDIC klima naprav proizvajalca FUJITSU, ki so posebej prirejene za delovanje pri zelo nizkih zunanjih temperaturah. Pri nakupu take naprave lahko dobite nadzorni sistem Air Patrol za daljinsko upravljanje klima naprave za samo 99.99 €. Davek ni vlju~en v ceno.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement