Page 51

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

51

Nibe najve~ji evropski proizvajalec toplotnih ~rpalk in ogrevalne tehnike

N

ibe, ki ima `e sedaj najve~ji tr`ni dele` v skandinavskih dr`avah, Nem~iji, na Nizozemskem, [vici, na ^e{kem in na Poljskem se ~edalje bolj uveljavlja tudi v Sloveniji, prisoten pa je na tr`i{~u vseh evropskih dr`av. Podjetje Nibe ima svoj sede` in proizvodnji obrat v Markarydu na [vedskem. V Sloveniji Nibe `e {est let zastopa podjetje KNUT d.o.o., ki ima z vgradnjo toplotnih ~rpalk `e 22 letne izku{nje. Nibe daje zelo velik pomen kvaliteti in funkcionalnosti zato imajo vsi njihovi izdelki 5 letno garancijo. Nibe zaposluje preko 2900 ljudi na vseh podro~jih ustvari preko 633 milionov EUR prometa, ve~ kot 50 razvojnih in`inerjev pa skrbi za inovacije in najvi{ji kakovostni standard na podro~ju toplotnih ~rpalk. Ve~krat letno organizira ve~dnevni te~aj za vse evropske dobavitelje, ki nadalje izobra`ujejo svoje serviserje. Toplotne ~rpalke Nibe so vodilne na podro~ju kvalitete in funkcionalnosti. Pohvalijo se lahko z zelo visokim COP, tihim in zanesljivim delovanjem, enostavni vgradnji in uporabi. Nov tip toplotne

Sejem IHS Frankfurt

~rpalke je serija F2040 v monoblok izvedbi, ki ima frekven~no krmiljen kompresor in ventilator, mo`nost aktivnega hlajenja ter visok COP (vsi modeli serije F2040 so pri Eko skladu upravi~eni do najvi{je subvencije). F2040 v kombinaciji z notranjo enoto VVM 310/320/500 tvori celovit sistem ogrevanja z veliko mo`nostmi dodatne opreme. Osnovna izvedba notranje enote VVM 310/320/500 omogo~a poleg priklopa solarnih kolektorjev tudi priklop obstoje~ega ogrevalnega sistema na plin, drva ali olje ter krmiljenje do {tirih temperaturnih re`imov. V bojlerju je tovarni{ko vgrajen stopenjski elektri~ni grelnik za morebitno dodatno ogrevanje, me{alni ventil, regulacija ter frekven~no krmiljeni obto~ni ~rpalki.

Regulacija v notranjih enotah omogo~a krmiljenje tako preko SMS modula kot tudi preko spletne aplikacije UPLINK, ki jo lahko v demo verziji preizkusite na www.nibeuplink.com. Toplotne ~rpalke NIBE F2040, so dobavljive v 8, 12 ali 16 kW izvedbi. Odli~na kvaliteta, zanesljivo delovanje, pet letna garancija ter odziven servis so le nekatere prednosti, ki jih boste dobili z vgradnjo toplotne ~rpalke Nibe. Za svetovanje o vgradnji primerne opreme kot tudi za pripravo vseh potrebnih dokumentov za Eko sklad se obrnite na KNUT d.o.o. ali obi{~ite spletno stran www.knut.si ali www.nibe.si •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement