Page 5

V @ARI[^U

5

Zveza potro{nikov Slovenije izborila povpre~ni prihranek 164 EUR pri elektriki in plinu

Revija VAR^UJEM ^ Z ENERGIJO je v celoti brezpla~na. Izhaja 5 krat letno. Naslednja, 43. {tevilka revije izide marca 2015. Izdajatelj ~asopisa: Ekart marketing, Andrej Ekart s.p. Naklada: 30.000 brezpla~nih izvodov Avtorji: Simon Tihec, Jo`ica Ekart, Tadej Vehovec, Theodor Lipu{, Franci Mithans, Anja Mithans, Yasin Jodeh, Mateja Mauser, Toma` Vidmar, Bojko Jerman, Gregor Deu, Damjan Nemec, Vili Zabret, Andrej Gruden, Jurij Hrovat Glavni in odgovorni urednik: Jo`ica Ekart Lektoriranje: Maja Tihec Tr`enje: Anja Mithans (031 350 461) Distribucija: tel.: 041 971 324 Grafi~na priprava, tisk: LEYKAM TISKARNA d.o.o. Naslov uredni{tva: EKART MARKETING Andrej Ekart s.p. Prepolje 101, 2206 Marjeta

Tel.: 02 686 10 81 Trans. ra~un: 9067 2000 0577 502 Dav~na {tevilka: SI20960166 E mail: energetski.svetovalec@siol.net Spletni energetski portal:

www.varcevanje-energije.si - Ponatis ~lankov dovoljen le s soglasjem uredni{tva. - Vse pravice pridr`ane. - Avtorji ~lankov izra`ajo lastna stali{~a in ne stali{~a uredni{tva revije. - Dolo~enih promocijskih ~lankov v reviji, na `eljo naro~nikov, ne lektoriramo. Distribucija revije poteka v trgovskih velecentrih MERCATOR TEHNIKA in GRADNJA, enotah AMZS, specializiranih tehni~nih in gradbenih trgovinah, ter aktualnih sejemskih prireditvah - sejmu Dom, Megra, MOS in sejmu AMBIENT.

Na ZPS ocenjujejo licitacijo v okviru kampanje »Zamenjaj in prihrani« za zelo uspe{no. ZPS poro~a, da je 24.168 gospodinjstev sodelovalo v prvem skupinskem nakupu energije v Sloveniji, ki ga organizira Zveza potro{nikov Slovenije. Licitacija je bila 16. oktobra izjemno uspe{na. Skupinski nakup z ZPS potro{nikom omogo~a kar 21-odstotkov ni`jo ceno elektri~ne energije in 15-odstotkov ni`jo ceno zemeljskega plina (1). To pomeni, da si lahko povpre~no gospodinjstvo, ki uporablja elektriko in plin, obeta prihranke v vi{ini 164 evrov.

Tri zmagovalne ponudbe, dva zmagovalca, prihranki znatni

Zaradi izjemnega zanimanja in uspe{ne licitacije – prijava spet mogo~a

V kategoriji elektrika je zmagalo podjetje Gen-I, v kategoriji plin je zmagalo podjetje Energija Plus, v kategoriji elektrika + plin je zmagalo podjetje Gen-I, . V posamezni kategoriji so za povpre~no gospodinjstvo pri~akovani prihranki slede~i (2): • za elektriko 70,10 EUR oz. ve~ kot zna{a mese~na polo`nica povpre~nega gospodinjstva, • za plin 94,51 EUR oz. ve~ kot zna{a povpre~na mese~na polo`nica povpre~nega gospodinjstva, • za elektriko + plin 140,71 EUR. (1) Zni`anje cene elektri~ne energije in zemeljskega plina je izra~unano na podlagi povpre~ja tarif iz rednih cenikov ponudnikov, ki so objavljeni na spletni strani Agencije za energijo. (2) Metodolo{ko pojasnilo izra~una

Navajajo, da zgornji izra~uni temeljijo na profilu povpre~nega gospodinjstva, porabe pa se med seboj zelo razlikujejo. Zato bo vi{ina prihranka, ki si ga potro{nik lahko obeta od zamenjave vsakemu znan {ele, ko bo prejel oceno prihrankov. Preverili so dolo~ila pogodb in splo{nih pogojev, ki veljajo za potro{nike, ki bodo dobavitelja zamenjali v okviru skupinskega nakupa. Gre za pogodbe brez vezave, brez skritih stro{kov, z navzgor omejeno ceno za prihodnjih 12 mesecev, ter z zavezo dobavitelja, da bo pravo~asno sporo~il potro{nikom ceno, ki bo veljala po izteku 12 mesecev.

Prve individualne ocene prihrankov za potro{nike najkasneje v drugi polovici novembra Potro{niki, ki so prijavo za sodelovanje v skupinskem nakupu oddali do 15. oktobra, bodo prejeli individualno oceno prihrankov v drugi polovici novembra, in sicer na podlagi podatkov iz oddane prijave.

Vse potro{nike, ki se v skupinski nakup ({e) niso prijavili obve{~ajo, da je prijava spet mogo~a. Vabijo vas, da se pridru`ite skupinskemu nakupu na www. ZAMENJAJinPRIHRANI.si. Na osnovi v prijavi posredovanih podatkov boste najkasneje decembra prejeli oceno prihrankov in ponudbo za zamenjavo dobavitelja.

Zamenjava dobavitelja se spla~a Rezultati licitacije ka`ejo, da se zamenjava spla~a. Najvi{je prihranke si lahko obetajo tisti, ki dobavitelja elektrike in plina {e nikoli niso zamenjali. Zamenjava dobavitelja je po zagotovilih Agencije za energijo preprosta in varna. • Povpre~no gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup porabi 5.000 kWh elektri~ne energije letno. 24% prijavljenih gospodinjstev ima enotarifni {tevec. Tisti, ki imajo dvotarifni {tevec pa 52% elektrike porabijo v manj{i tarifi in 48 % v ve~ji tarifi. • Povpre~no gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup porabi 1.500 Sm3 zemeljskega plina letno. • Pri izra~unih so upo{tevane cene iz rednih cenikov elektrike in plina, ki jih na svoji spletni strani objavlja Agencija za energijo ter tr`ne dele`e ponudnikov iz baze sodelujo~ih v skupinskem nakupu. • Ker po podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor ve~ kot 90% potro{nikov pla~uje svojo porabo elektrike v okviru rednih ponudb ({tudija Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Analiza cen elektri~ne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja v letu 2013) so upo{tevani samo redni ceniki elektrike in plina. • Jo`ica Ekart, vir: www.zps.si

V 42. {tevilki revije Var~ujem z energijo se predstavljajo: str. 1 Veto str. 2 Caleffi str. 3 [tern str. 7 Wolf str. 8 AMZS str. 9 GIZ DPZ str. 10 Plinarna Maribor str. 11 Energija plus str. 12 Etiks str. 13 Zago`en str. 14 Energetika Ljubljana

str. 15 Grah Lighting str. 16 Klimateh str. 17 Veto str. 18 Ellatron str. 19 Nuvision str. 19 Sonnenkraft str. 20 Bioplanet str. 23 Henkel Slovenija str. 24 THS str. 26 Lovro smp str. 27 Conetra INT

str. 29 Pegas str. 30 Re-eko str. 31 Gorenje str. 35 Ream str. 36 Seltron str. 39 Vitanest str. 41 Panasonic str. 42 Danfoss str. 43 Tersus str. 45 Airabela str. 46 Tilia

str. 47 NIX str. 48 Termotehnika str. 49 E-netsi str. 50 Prealpi str. 51 Knut str. 53 Dines str. 54 M Tehnika str. 55 KWB str. 57 Herz str. 59 Inovateh str. 60 Titan

str. 61 AMZS str. 63 AJM str. 64 Koop str. 65 Armex armature str. 66 Pe~arstvo Hrovat str. 67 Agni str. 68 Kamini Kozlar str. 70 CER str. 71 Fibran str. 72 Atlas trading

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement