Page 49

49

Zakaj lokalnega prezra~evanja po sobah ne priporo~amo? Na trgu se pojavlja vse ve~ lokalnih prezra~evalnih naprav z vra~anjem toplote, lokalnih rekuperatorjev. V zelo posebnih primerih bi lahko tak na~in priporo~ali, vendar pa generalno tak na~in ni prava re{itev. Razlogov za tak{no trditev je veliko. Vsak lokalni rekuperator zahteva vsaj dve luknji v zidu, kar ni poceni in tudi izgled fasade je na ta na~in okrnjen. Vrtanje lukenj v betonski zid ni enostavno, potrebna je posebna kronska vrtalna naprava in paziti je treba, da se ne prekine kaka instalacija. Tudi notranji izgled vsakega prostora se spremeni in ~eprav same naprave niso grde, tudi niso tako lepe, da bi jih `eleli po zidovih. Drugi problem je hrupnost teh naprav. ^eprav prodajalci trdijo, da so tihe, so le redke, ~e sploh katera, ti{ja od 15 dB pri takem volumnu, kot je potreben za ustrezne higijenske pogoje, to je 20 m3/h na osebo. Obi~ajno so pri teh volumnih te naprave preglasne da bi ob njih lahko delali ali spali in jih uporabniki zato nastavijo na ni`ji volumen, kar pa pomeni, da nimajo potrebne funkcije. Veliko posameznih naprav pomeni veliko servisnih dejavnosti in stro{kov, to so stro{ki za energijo in za filtre, ki se morajo menjati, ne le ~istiti. Filtri F7, ki so po sanitarnih predpisih minimalni higienski standard za filtriranje dovajanega zraka, se ne dajo ~istiti, morajo se menjati.

Sanitarna toplotna ~rpalka Kronoterm za dnevno porabo vode do 1000 l (grelna mo~ do 5kW in bojler 450 l)

osnovi ve~ faktorjev, katere moramo prej to~no poznati in sicer so to: - dnevna poraba sanitarne vode - koni~na poraba sanitarne vode (najve~ja poraba sanitarne vode npr. v ~asu ene ure) - ali bo voda ogrevana preko celega leta ali samo v ~asu izven ogrevalne sezone Na osnovi prvih 2 podatkov dobimo potrebno mo~ toplotne ~rpalke in potreben minimalni volumen grelnika vode (bojlerja). Na osnovi zadnjega podatka pa izberemo ustrezno izvedbo toplotne ~rpalke.

Naslednja slabost takega na~ina prezra~evanja je cena, saj je potrebno kupiti in instalirati veliko naprav, ki sicer niso pretirano drage, vse skupaj pa stane ravno toliko kot odli~en sistem z vra~anjem toplote in vlage in enim samim rekuperatorjem. Potem gre za problem me{anja sve`ega in odpadnega zraka. Lokalni rekuperatorji ne morejo zagotoviti enosmernega toka zraka po diagonali vsake sobe, zato je izkoristek sve`ega zraka zelo slab: sve` in izrabljen zrak se me{ata med seboj. Najve~ji problem tega koncepta je zagotavljanje dovoda in odvoda zraka iz servisnih prostorov: kopalnica, kuhinja, utiliti, WC, shramba… Ti prostori prav tako potrebujejo stalno in ob~asno pospe{eno zra~enje, ki ga lokalni rekuperatorji po sobah ne pokrijejo, zato je tudi njihov dejanski toplotni izkoristek manj kot polovi~en od deklariranega, saj je veliko zraka treba brez rekuperacije dovesti in odvesti iz servisnih prostorov. Lokalni rekuperatorji ne zagotavljajo osnovnega principa prezra~evanja: sve` zrak vpihujemo v bivalne prostore in odpadni zrak odvajamo iz servisnih prostorov in na ta na~in je zagotovljen stalen pretok zraka od ~istega k »umazanim« prostorom, kar imenujemo tudi izpodrivno prezra~evanje, ki je najbolj u~inkovito. Zato teh re{itev ne priporo~am. Mag. Bojko Jerman, u.d.i.a.

V kolikor ogrevamo sanitarno vodo samo v ~asu, ko so temperature prostora nad +7°C, potem lahko izberemo sanitarno toplotno ~rpalko brez odtaljevanja. Katere so seveda {e nekaj cenej{e od tistih ki lahko delujejo do temperature vhodnega zraka do -7°C. •

(Promocijsko sporo~ilo)

Toplotna ~rpalka je lahko v kompaktni ali deljeni obliki. Stoji lahko znotraj ali izven objekta. ^e je postavljena v objektu potem mora prostor v katerem je, zagotavljati dovolj toplote, razen v primerih ko so na voljo izvedbe z vodenim zrakom in lahko ~rpamo toploto zunanjega zraka. Pri tem imamo seveda v mislih T^ zrak/voda, katera je seveda najbolj ustrezna v kolikor gre zgolj za pripravo sanitarne vode. Pri ve~jih dnevnih porabah (nekaj 1000 l) vode pa lahko pridejo v po{tev tudi ogrevalne T^ zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda, {e posebej ~e se sanitarna voda ogreva tudi pozimi.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement