Page 43

43 Delujejo nesli{no in prepre~ujejo nastanek plesni na zidovih. Ob~utek toplote je enakomerno porazdeljen po prostoru, s ~imer se izognemo pojavu vro~e glave in hladnih nog.

Popoln sistem infrarde~ega ogrevanja

Novost: karbonsko-grafitna poliamidna plo{~a

P

rednosti ogrevanja z infrarde~im sevanjem so visoka u~inkovitost, enostavna priklju~itev, patentirana tehnologija sevanja ter samo 7% dele` oddajanja toplote s konvekcijo, s ~imer sistem omogo~a energijsko var~no ogrevanje. Toplota, ki jo ob~utimo na soncu, pred kaminom ali pe~jo, je infrarde~e sevanje. Za razliko od ultravijoli~nega ali rentgenskega, to dolgovalovno sevanje izjemno pozitivno vpliva na po~utje ljudi. S toplimi povr{inami, ki jih ustvarijo infrarde~i grelniki, bo bivanje ugodno toplo tudi pri ni`ji temperaturi zraka v prostoru. Zaradi tega bo izguba energije med zra~enjem manj{a, saj bo toplota shranjena v ogretih stenah. Strokovnjaki podjetja so razvili poseben material iz ogljikovih vlaken, ki elektriko pretvarja v infrarde~e sevanje. Za prenos toplote zrak ni potreben, saj se sevanje brez izgub {iri do predmetov, sten ali stropov, kjer se spremeni v toploto,

nato pa enakomerno ogreva prostor. Tako so stene vedno tople in suhe, relativna vla`nost zraka je vi{ja, ni dviganja prahu, krvni obtok in krepitev imunskega sistema uporabnika pa se pove~ata.

Odlike infrarde~ih grelnikov Infrarde~i grelniki INFRAPOWER so do 50 % cenej{i od obi~ajnih sistemov ogrevanja in debeli samo 2,5 cm. Za priklop zadostuje vti~nica, za pritrditev na steno, strop ali premi~no stojalo nekaj vijakov, za postavitev na tla pa stojalo, ki ga lahko dokupimo. Sobni termostati omogo~ajo izbiro ter ustavrjanje razli~no toplih predelov v enem prostoru. Vso elektriko spremenijo v toplotno sevanje, ne su{ijo zrakan ter ne povzro~ajo dvigovanja prahu.

Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA Var~ni elektri~ni radiatorji BEHA nudijo odli~no, ekolo{ko in ekonomi~no re{itev za ogrevanje prostorov. Enostavna monta`a radiatorjev, eleganten design, napreden triac elektronski nesli{en termostat navdu{i {e tako zahtevnega uporabnika. Radiatorji BEHA prednja~ijo pred konkurenco tudi z izredno veliko povr{ino ogrevalne ploskve in elektri~nega grelca, kateri prepre~uje zgorevanje prahu in su{enje zraka. Pri razvoju radiatorja so in`enirji v podjetju BEHA, katero le`i kak{nih 150 km JZ od Osla, Norve{ka imeli v mislih dve bistveni lastnosti. Kako izdelati radiator, kateri bo kljuboval in dobro grel tudi v najzahtevnej{ih, polarno hladnih podro~jih Norve{ke ter pri tem ogreval kar se da v nizkotemperaturnem obmo~ju. Uspeli so skonstruirati odli~en izdelek, ki zmore zadovoljiti potrebe po ogrevanju v zahtevnem skandinavskem okolju.

Infrarde~i grelniki INFRAPOWER ustrezajo zahtevam za za{~ito virov in okolja ter ne vsebujejo svinca in PVC. Paneli imajo vgrajeno karbonsko-grafitno poliamidno plo{~o, ki je u~inkovitej{a od vseh drugih obi~ajnih elektri~nih prevodnikov toplote, je vzdr`ljivej{a od jekla ter visoko u~inkovita (pribli`no 93 %). Povr{ina plo{~e zato lahko dose`e visoko temperaturo, kar dodatno pove~a u~inkovitost in prihranke. V primerjavi z izdelki, ki imajo vgrajena le karbonska vlakna, so novi INFRAPOWER paneli izredno varni, obstojni in u~inkoviti. Anodiziran aluminijast okvir zagotavlja trdnost, nosilci na hrbtni strani pa enostavno monta`o v vseh polo`ajih. Pet vgrajenih varnostnih senzorjev {~iti izdelek pred pregrevanjem, obojestranski aluminijasti za{~itni plo{~i pa zagotavljata popolno ozemljitev. Paneli so testirani na napetost 110 V ali 230 V.

Sestava materiala Prevoden polimer na bakrenih stikih in posebna sestava plo{~e s srebrnimi nanodelci prepre~ujeta nastanek vro~ih to~k in isker pri visokih temperaturah povr{ine. Zaradi visokokakovostne epoksi smole v zgornji in spodnji plasti so paneli zelo obstojni in ognjevarni. Robovi so dobro zatesnjeni, zato ni nevarnosti uhajanja vode ali elektrike. Ker so paneli izredno tanki (0,6 do 1,4 mm), jih je mogo~e namestiti kamorkoli. Karbonsko- grafitni poliamidni prevodnik je varen, obstojen in u~inkovit. Grafitna vlakna so temperaturno odporna, odli~no prevajajo toploto in se zelo malo raztezajo, zato so primerna za elektri~ne grelnike. •

NorveĹĄki elektriÄ?ni radiatorji

t&OPTUBWOB WBSÇ?OBJOFLPMPĂ?LBSFĂ?JUFW [BPHSFWBOKFQSPTUPSPW tOBWPMKPTPSB[MJÇ?OFEJNFO[JKFJONPÇ?J t[BOFTMKJWPEFMPWBOKFJOEPMHB äJWMKFOKTLBEPCB tWHSBKFOTPCOJUFSNPTUBU tQSJMPäFOTUFOTLJOPTJMFD

NASVET

V kolikor nam prostor ne omogoÄ?a montaĹže radiatorja na steno ali Ĺželimo radiator enostavno prestavljati po prostoru so podstavki BEHA PF 200 prava izbira!

Made in Norway Norw

NAJVIĹ JA RAVEN UÄŒINKOVITOSTI INFRA PANELI - popoln sistem ogrevanja za niĹžje stroĹĄke energije WBSOPTUOJITFO[PSKFW UPQMPUBTFFOBLPNFSOPQPSB[EFMJ QPDFMJUOJQPWSĂ?JOJ FOPTUBWOBNPOUBäB JNBKPDFUSJĂśLBUOBKWJĂ?KFHB TUBOEBSEB 567(4

Uvoz in distribucija: Tersus d.o.o., Ĺ varova ulica 4, 1000 Ljubljana I Razstavni salon: TrĹžaĹĄka c.539, 1351 Brezovica pri Ljubljani I T: 01-2573-256, 031-235-200, 051-655-500 I www.tersus.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement