Page 42

42

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Avtomatsko hidravli~no uravnote`enje ogrevalnih sistemov in novost -

Danfoss Dynamic Valve™ Vam {umijo radiatorji? Stanujete v stanovanju, ki ga ne morete dovolj ogreti in pla~ujete stro{ke ogrevanja, ki so previsoki? Vse to so te`ave, s katerimi se dandanes sre~uje ve~ina lastnikov stanovanj. Vgradnja merilnikov toplote oz. delilnikov in posledi~no zapiranje radiatorskih ventilov ter parcialna vgradnja termostatskih ventilov, ki so jih vgradili samo dolo~eni in ne vsi lastniki stanovanj v bloku, ima za posledico nekontrolirane pretoke tople vode po sistemu centralnega ogrevanja. Da bi to lahko prepre~ili, je potrebno sistem HIDRAVLI^NO URAVNOTE@ITI, saj voda vedno te~e po poti najmanj{ega upora. ^e temu ni tako, se nekateri deli sistema segrejejo prehitro in prekomerno, drugi pa {ele po dalj{em ~asu ali pa se sploh ne.

Zakaj torej hidravli~no uravnote`enje? Hidravli~no uravnote`enje ogrevalnega sistema je tematika, ki je sicer tehni~no zahtevnej{a in zato ve~ini te`je razumljiva, vendar je kljub temu izredno pomembna za pravilno delovanje ogrevalnega sistema ve~stanovanjskega bloka in s tem bivalnega

udobja stanovalcev. Ima ve~ pozitivnih lastnosti oz. prednosti: • pripomore k enakomernemu ogrevanju (ogrevalna voda ima pravo temperaturo v vseh radiatorjih zgradbe), • o~itno zmanj{anje stro{kov ogrevanja, • zni`a {umenje termostatskih radiatorskih ventilov in kar je nadvse pomembno, • omogo~a pravi~no delitev stro{kov ogrevanja med porabnike – lastnike stanovanj. Omenjene lastnosti pridejo prav tako v energetsko delno prenovljenih ve~stanovanjskih objektih, ki imajo zamenjan toplotni ovoj oz. toplotno izolacijo, kot tudi v objektih, ki sanacije toplotnega ovoja {e nimajo izvedenega. Vendar pa v prvem primeru zaradi bolj{e toplotne izolacije in s tem ni`jih toplotnih izgub objekta »star« ogrevalni sistem kar naenkrat postane neprimeren ter povzro~a veliko slabe volje in vro~e krvi lastnikov. V Sloveniji je takih objektov veliko. Razlogov je ve~, verjetno bistveni pa je, da zaradi investicijsko zahtevnega ukrepa toplotnega ovoja, enostavno zmanjka razpolo`ljivih sredstev za hkratno prenovo ogrevalnega sistema.

Kako hidravli~no uravnote`iti? S pomo~jo ventilov za avtomatsko hidravli~no uravnote`enje. Dosedanja klasi~na Danfoss re{itev zajema vgradnjo termostatskih ventilov tipa RA-N, ki omogo~ajo nastavitev optimalnih pretokov ogrevalne vode v posamezni radiator in vgradnjo regulatorjev diferen~nega tlaka ASV na dvi`ne vode oz. odcepe ogrevalnega sistema. S tem je osnovni pogoj ureditve hidravli~nega uravnote`enja izpolnjen. V praksi pa se sre~ujemo tudi s ogrevalnimi sistemi, kjer je zaradi zapletenega razvoda ogrevalnih cevi v zgradbi vgradnja regulatorjev diferen~nega tlaka zelo ote`ena. Danfoss je zato klasi~no re{itev nadgradil tako, da je regulator diferen~nega tlaka vgradil kar v radiatorski termostatski ventil in tako razvil novo generacijo ventilov, t.i. Dynamic Valve ™ (RA-DV). Z njimi te`av z iskanjem lokacije vgradnje regulatorja diferen~nega tlaka ni ve~. Vgradnja je enostavna, {e bolj pa spu{~anje ogrevalnega sistema v pogon. Novi RA-DV ventil se tudi idealno dopolnjuje s klasi~no re{itvijo. • Toma` Vidmar, Danfoss Trata d.o.o.

Pomembno

Dva ventila v enem ohišju. Dynamic Valve™ je kombinacija termostatskega radiatorskega ventila in regulatorja diferenčnega tlaka.

Ukrep hidravli~nega uravnote`enja omogo~a primerljive prihranke energije tudi, ~e se izvede pred menjavo toplotnega ovoja stavbe. Poleg tega je investicijsko neprimerno manj zahteven ukrep z kraj{o dobo povra~ila, kar predstavlja zmernej{e odpla~ilne obroke in s tem ni`je vrednosti na polo`nicah. Izku{nje `e izvedenih ukrepov hidravli~nega uravnote`enja ka`ejo, da je v ve~stanovanjskih stavbah rok vra~ila investicije v hidravli~no uravnote`enje od enega do {tirih let. V grafu navajamo primer dobre prakse.

Primer dobre prakse: Objekt: Ulica Hermana Poto~nika 37/39, Ljubljana Ogrevalna povr{ina: 4751,23 m2 Investicija: 41.650,61 € - 13.318,30 € (subvencija) = 28.332,31 € Povpre~ni prihranek energije na leto po izvedbi ukrepa z upo{tevanjem temperaturnega primanjkljaja: 239,03 MWh ali 14.342,01 €, kar zna{a 36% prihranek Investicija na kvadratni meter stanovanja: 5,96 €/m2 z DDV Prihranek na kvadratni meter stanovanja letno: 3,0 €/m2 z DDV Povra~ilo: 2,0 leti Poraba v MWh

800,00

Danfoss Dynamic Valve

700,00

TM

3371,7

3436,2

500,00 400,00 687,55

672,66

300,00

643,89 461,46

200,00 100,00 101,84

100,73

97,39

68,49

0,00 SEZONA 08/09

SEZONA 09/10

SEZONA 10/11

SEZONA 11/12

Stopinjski dnevi

3600 3500 3400 3340,8 3300 3200 3100 3000 2900 2800 2770,7 2700 2600 2500 425,91 2400 321,14 2300 2200 65,01 59,11 2100 SEZONA 12/13

Temperaturni primankljaj

Dynamic Valve™ združuje natančno regulacijo temperature in avtomatsko hidravlično uravnoteženje v enem izdelku.

3405,6

Delež porabe

600,00

Poraba v MWh

Preprosta rešitev za vsakodnevne izzive

3443

SEZONA 13/14

Vir: Ecop Agent d.o.o., Tržaška c. 329

ogrevanje.danfoss.com

Dodatne informacije: milan.pogacar@danfoss.com (Danfossovo tehni~no svetovanje) info@ecopagent.si (izvedba ukrepov hidravli~nega uravnote`enja)

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement