Page 36

36

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Toplotna ~rpalka Rotex ogreje na 80°C

O

grevalna sezona v Sloveniji traja povpre~no 265 dni, zato je potrebno zelo dobro premisliti, na kak{en na~in bomo ogrevali svoj dom. [e posebej takrat, ko svojo zastarelo in neekonomi~no ogrevanje nadome{~amo z novej{im, pri ~emer `elimo ohraniti obstoje~i sistem ogrevanja, dose~i visoko toplotno ugodje in {e ~im manj pla~ati za kurjavo.

Vsi nimamo talnega ogrevanja

HPSU hightemp, ki ima vgrajena dva zaporedno vezana kompresorja, vodo v predtoku pa ogreje do 80°C. S tem nadomesti pe~i na olje, plin ali biomaso, ogreje prostore, ne glede na vrsto ogrevalnega sistema, ter mimogrede {e hitro in u~inkovito pripravi toplo sanitarno vodo.

Danes je `e vsem jasno, da lahko z nizkoDva zaporedna kompresorja temperaturnim ogrevanjem v dobro izolirani Proizvajalec toplotne ~rpalke Rotex je hi{i zelo poceni pre`ivimo zimo, vendar vsi znana Daikin korporacija. Je prva ne stanujejo v tak{nih stavbah. Za firma ki je uvedla re{itev firma, ve~ino, ki ima vgrajene radiatorz dvema zaporedno je, je bila do sedaj edinaa re{itev jev za vezanima kompresorzamenjava vseh radiatorjev lotne jema. Naprava je tako enkrat ve~je, saj so toplotne zzanesljiva in zmogljiva, ~rpalke lahko vodo ogrele do o da proizvajalcu ni bilo najve~ 65°C, pa {e to samo potr potrebno vgraditi podporv ugodnih pogojih, ko je nega elektri~nega grelnika, bilo zunaj nad ni~lo. ki je brez izjeme obi~ajen Danes je na razpolasestavni sestavnih del vseh drugih go nova patentirana tovrstnih toplotnih strojev. re{itev, toplotna ~rpalToplotno ~rpalko lahko Kar pom pomeni, da je proizvajalec ka zrak - voda Rotex krmilimo tudi s sobnim termostatom

Zunanja enota z ventilatorjem, kompresorjem in elektroniko

prepri~an, da bo lahko uspe{no delovala tudi kadar bodo zunanje temperature padle globoko pod ni~lo. Na pogled je ideja zelo enostavna. V zunanji enoti toplotne ~rpalke, opremljene z ventilatorjem se nahaja prvi kompresor, ki s komprimiranjem (stiskanjem) dvigne temperaturo hladiva (R410A) na okrog 30°C. To toploto pa nato preko izmenjevalca preda drugemu kompresorskemu krogu, v katerem se nahaja hladivo (R134a), ki ima druga~ne termodinami~ne lastnosti. Sedaj drugi kompresor dvigne temperaturo do maksimalno 80°C, to toploto pa preko dodatnega izmenjevalca odda vodi, ki kro`i po ogrevalnem sistemu hi{e.

CENTER

varÄ?nega ogrevanja

Visokotemperaturna toplotna Ä?rpalka - idealna reĹĄitev za obnovo starejĹĄih ogrevalnih sistemov! SUBVENCIJA

1.000,00 â‚Ź TOPLOTNA ÄŒRPALKA ZRAK-VODA Ĺ˝E ZA

*6.339,83

â‚Ź

t5PQMPUOBÇ?SQBMLB)146IJHIUFNQKF QSJNFSOB[B[BNFOKBWPTUBSFQFÇ?JOB PMKF QMJOBMJESWB t,BTLBEOBUFIOPMPHJKBEWFI LPNQSFTPSKFW[BHPUBWMKBJ[IPEOP UFNQFSBUVSPPHSFWBMOFWPEFEPÂĄ$ t0NPHPÇ?BWFMJLFQSJISBOLFQSJ PHSFWBOKV[SBEJBUPSKJJOWBSÇ?OP QSJQSBWPUPQMFTBOJUBSOFWPEF t6Ç?JOLPWJUPEFMPWBOKFUVEJQSJOJ[LJI UFNQFSBUVSBIEPÂĄ$

* Cena vkljuÄ?uje Rotex subvencijo in 9,5 % DDV. MontaĹža ni vkljuÄ?ena v ceno. Akcija velja do preklica.

Za nasvet se obrnite na naĹĄe strokovnjake na brezplaÄ?no ĹĄtevilko: Ko pomislite na ogrevanje, pomislite na Seltron.

Seltron d.o.o. TrĹžaĹĄka cesta 85 A Maribor

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement