Page 34

34

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Var~no in zanesljivo gretje Klimatske naprave in toplotne ~rpalke Mitsubishi Electric

N

ekateri so `e v za~etku leto{njega leta opozarjali, da poletje ne bo ravno naklonjeno vsem, ki imajo radi vro~ino. Ravno tako pa danes drugi napovedujejo, da bo zima kmalu pokazala svoje zobe. Vremenoslovci nam obljubljajo nizke temperature vse do –27°C, vsaj tako so zadnji~ napovedali po televiziji. In kaj vas lahko ubrani pred tako nizkimi temperaturami? Edinstvena toplotna ~rpalka Ecodan z zunanjo enoto Zubadan, ki deluje vse do -28°C.

vse do -28°C zunanje temperature in s polno mo~jo do -15°C v kombinaciji z ustrezno notranjo enoto Ecodan, zagotavlja var~no in u~inkovito ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode va{ega doma.

ECODAN toplotne ~rpalke zrak-voda z edinstveno tehnologijo ZUBADAN

Poleg toplotne ~rpalke Ecodan vas lahko var~no greje tudi klimatska naprava Mitsubishi Electric

Razmislite o vgradnji vrhunskih toplotnih ~rpalk Ecodan, ki so na voljo v kombinaciji z dvema tipoma notranjih enot –hydrobox ali kompaktna notranja enota z integriranim 200 litrskim hranilnikom sanitarne vode. Toplotna ~rpalka je namenjena za namestitev v novogradnjah ali obstoje~ih tako stanovanjskih kot tudi poslovnih prostorih z `e obstoje~im sistemom ogrevanja, saj lahko stari potratni sistem ogrevanja enostavno zamenjamo z var~no toplotno ~rpalko.

Mitsubishi Electric, kot vodilni proizvajalec klimatskih naprav in toplotnih ~rpalk z invertersko tehnologijo svoj razvoj usmerja v u~inkovito rabo energije, kar se ka`e v napravah, ki so na trgu med najvar~nej{imi proizvodi najvi{je kakovosti. Klimatske naprave smo v~asih uporabljali le za prijetno hlajenje v vro~ih poletnih dneh. @e nekaj let pa klime Mitsubishi Electric, ki so proizvedene z visoko tehnologijo, omogo~ajo tudi izredno u~inkovito gretje bivalnih ali pisarni{kih prostorov vse do zunanje temperature -25°C. Modeli z oznako VEHZ so namenjeni ekstremno nizkim temperaturam, pri ~emer je izredno pomembno, da nam naprave pri zunanji temperaturi -15°C nudijo polno deklarirano ogrevalno mo~. Za la`jo predstavo ekonomskega vidika uporabe klimatskih naprav za ogrevanje je primer klimatska naprava stenske izvedbe MSZ-FH25VEHZ, ki jo priporo~amo za hlajenje in ogrevanje prostorov do 40 m2. Ogrevanje z omenjeno napravo nam v povpre~ni ogrevalni sezoni predstavlja stro{ek v vi{ini 66,53 € (upo{tevaje testirano letno porabo 924 kWh in povpre~ne cene elektri~ne energije 0,072 €/kWh).

Glede na odzive trga smo v podjetju REAM d.o.o. usmerjeni na prodajo toplotnih ~rpalk lo~ene izvedbe oziroma toplotnih ~rpalk s plinsko povezavo. Prednost tak{nih sistemov pred sistemi z integriranim izmenjevalcem v zunanji enoti je predvsem varnost pred zmrzaljo. Tak{na prednost je bila {e posebej v ospredju med zadnjo vremensko katastrofo in posledi~nimi dalj{imi izpadi elektri~ne energije. Preverjena tehnologija zunanjih enot Zubadan, ki delujejo

@eleno temperaturo lahko namestimo z enostavnim daljinskim upravljalnikom, (s tedenskim ~asovnikom lahko temperaturo in ~as delovanja nastavimo po `elji celo za en teden vnaprej), izpih zraka pa je usmerjen proti tlom, da se topel zrak lepo razporedi preko celega prostora, preko odprtih vrat pa toplota prehaja tudi v druge prostore. O odliki, var~nosti in ostalih prednostih toplotnih ~rpalk ECODAN in klimatskih naprav Mitsubishi Electric so prepri~ani `e mnogi uporabniki. Za vse informacije in svetovanje nas pokli~ite na brezpla~no telefonsko {tevilko 080 98 98 ali nam pi{ite na e-naslov: info@ream.si. Z veseljem vam bomo odgovorili. • Mateja Mauser, REAM d.o.o.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement