Page 33

minimalno temperaturo 40°C in se ogreva do temperature 55-58°C ali ve~. Dru`ina porabi dnevno v povpre~ju 200 litrov vro~e vode, ogrevanje sanitarne vode se vklopi povpre~no 1-krat dnevno. Za ogrevanje sanitarne vode toplotna ~rpalka proizvede pribli`no 4.000 kWh/leto, za kar porabi pribli`no 1.200 kWh elektri~ne energije na leto.

Pridobljena toplota in porabljena elektrika Toplotna ~rpalka je proizvedla skupaj 20.335 kWh toplote za ogrevanje in pripravo tople sanitarne vode, elektri~ni grelec v notranji enoti {e dodatnih 75 kWh (ni prikazano na kalori-

Poraba energije po mesecih in COP po mesecih

metru, vgrajenem pred notranjo enoto). Skupna poraba toplote je bistveno vi{ja, kot je bila kadar koli pred vgradnjo toplotne ~rpalke. Iz 1.900 do 2.100 litrov olja, kolikor je bila poraba pred

Informacije o objektu Lokacija:

okolica Sevnice

Ogrevana povr{ina:

200 m2

[tevilo oseb:

3 odrasli

Izolacija:

modular 30 cm, fasada 7,5 cm kombi plo{~e, okna dvoslojni termopan, mansarda 15 cm mineralne volne

Na~in ogrevanja:

100% radiatorsko

Ogrevalni sistem pred vgradnjo toplotne ~rpalke:

Starej{i kotel na kurilno olje + solarni sistem za toplo sanitarno vodo

Ocenjena poraba energije pred vgradnjo toplotne ~rpalke:

cca. 18.000 kWh/leto (poraba 1.900-2.100 l olja) + son~na energija za toplo vodo

Temperatura prostorov pred vgradnjo toplotne ~rpalke:

20-21°C

Informacije o sistemu Toplotna ~rpalka

Thermia Atec 13

Nazivna mo~:

12,2 kW

Nazivni COP:

3,8 pri A2W35, EN 14511

Notranja enota:

Atec Plus (razred-A ~rpalka, preklopni ventil, 5-stopenjski el.grelec)

Grelnik sanitarne vode:

HP-SOL 300 (300 litrov, 4,4 m2 izmenjevalec)

Hranilnik toplote:

VT-200 (200 litrov)

Na~in vezave:

1 direktni ogrevalni krog (radiatorji)

Prihranek energije s toplotno ~rpalko Temperatura prostorov po vgradnji toplotne ~rpalke:

22-23°C

Proizvedena toplota po vgradnji toplotne ~rpalke:

20.410 kWh (ekvivalent v porabi olja z obstoje~im kotlom < 2.600 litrov)

od tega proizvedeno s toplotno ~rpalko:

20.335 kWh (99,6 %)

od tega proizvedeno z elektri~nim grelcem:

75 kWh (0,4 %)

Poraba toplote za odtajanje:

140 kWh (0,7 %)

Poraba elektrike za ogrevanje s toplotno ~rpalko:

6.135 kWh

Stro{ek elektrike za ogrevanje s toplotno ~rpalko:

669 EUR

Letno grelno {tevilo (SPF):

3,30

Prihranek energije:

14.275 kWh (70 %)

Prihranek stro{kov:

1.931 EUR (74 %)

vgradnjo toplotne ~rpalke, in ob upo{tevanem slab{em izkoristku obstoje~ega kotla je mo~ proizvesti pribli`no 15.000 kWh toplote, poleg tega je solarni sistem proizvedel maksimalno 3.000 kWh za toplo sanitarno vodo, skupno torej pribli`no 18.000 kWh toplote. ^e bi z istim kotlom na olje `eleli ustvariti toliko toplote, kot so jo porabili v preteklem letu, bi porabili vsaj 2.600 litrov olja. Ob upo{tevanju, da je bila zima v obravnavanem obdobju relativno mila, lahko sklepamo, da se s toploto ni var~evalo. Skupna poraba elektrike za ogrevanje in pripravo tople vode je zna{ala 6.135 kWh ali 669 EUR po ceni elektrike, kot jo pla~uje uporabnik.

Energija za odtajanje zunanje enote Pri izra~unu letnega grelnega {tevila smo upo{tevali tudi energijo, porabljeno za odtajanje zunanje enote. V celem letu je bilo te energije za 140 kWh, kljub temu da je bila zima 2013/2014 zelo vla`na in so temperature bile velik del zime okoli ni~le, kar naj bi bili posebej neugodni pogoji za delovanje toplotnih ~rpalk zrak-voda. V tem primeru to ne dr`i, saj je energije, porabljene za odtajanje, manj kot 1% skupne toplote, proizvedene v mesecih, ko je bilo odtajanje prisotno, t.j. od decembra do marca.

Letno grelno {tevilo sistema Za izra~un letnega grelnega {tevila uporabimo podatke o skupni pridobljeni toploti,

20.410 kWh, zmanj{ani za energijo odtajanja, 140 kWh, deljeno s skupno porabo elektrike 6.135 kWh. Povpre~no letno grelno {tevilo za 12-mese~no obdobje je v obravnavanem primeru 3,30. Pri izra~unu letnega grelnega {tevila smo upo{tevali vso energijo za radiatorsko ogrevanje prostorov, pripravo tople sanitarne vode, obto~no ~rpalko za ogrevanje, pomo`no ogrevanje z elektri~nim grelcem in energijo, porabljeno za odtajanje zunanje enote v zimskih mesecih.

Pomen prikaza SPF za potencialnega kupca toplotne ~palke Podatek o letnem grelnem {tevilu, izra~unanem po metodi, opisani v tem ~lanku, prika`e potencialnemu kupcu realno sliko, kaj lahko pri~akuje po vgradnji toplotne ~rpalke zrak-voda. V tem primeru gre za vgradnjo sistema Thermia Atec v radiatorsko ogrevano, povpre~no izolirano hi{o v srednji Sloveniji. Pred nakupom toplotne ~rpalke bi moral kupec od svojih ponudnikov pridobiti podatke o letnem grelnem {tevilu v praksi, na slovenskih tleh, v objektih, podobnim njegovemu. @al se kupec toplotne ~rpalke {e vedno (pre)pogosto zadovolji z zavajajo~imi podatki o visokih izkoristkih (COP), kar je `al {e vedno marketin{ka praksa ve~ine ponudnikov toplotnih ~rpalk na slovenskem trgu. • Podrobni podatki, ki so osnova za izra~une so na voljo pri avtorju prispevka. Sistem zasnoval in prispevek pripravil: Yasin Jodeh, Atlas Trading d.o.o.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement