Page 30

30 prodaja stabilnih enot ve~jih mo~i, vgradnja v avtomobile in zlasti proizvodnja majhnih in mikro prenosnih enot. Z njimi nadome{~ajo obi~ajne dizelske agregate in akumulatorske podporne sisteme. Finci na~rtujejo gradnjo trajekta na vodik in gorivno celico, saj bodo plin proizvajali pono~i, ko je poraba nizka, vetrnice pa proizvajajo elektriko. Vse eksperimentalne avtomobile in avtobuse, ki danes vozijo na vodik, v resnici poganja gorivna celica, ki proizvaja elektriko, ki poganja elektromotorje v kolesih, iz izpuha pa izhaja samo voda.

Daljinsko ogrevanje v strnjenih naseljih Koristno in uporabno je v strnjenih naseljih, mestih in tudi v manj{ih krajih. Energijo prena{amo iz centralnega vira toplote po cevnem omre`ju, do uporabnikov. Glavna prednost je uporaba kuriv, ki bi v {tevil~nih manj{ih kuri{~ih zgorevala s slab{im izkoristkom

Sodobne termoelektrarne na zemeljski plin so okolju prijazne in imajo ve~ kot 60% izkoristek

in tudi dosti bolj onesna`evala okolje. Med ta kuriva spadajo premog, komunalni odpadki in biomasa slab{e kakovosti. Prednost so {e filtri dimnih plinov, s katerimi v toplarni izlo~ajo lete~i pepel, `veplene spojine in druge snovi. Dodaten razlog je mo`nost isto~asne proizvodnje toplote in elektrike, s ~imer se

RE-EKO d.o.o.

izkoristek toplarne {e pove~a. Pomanjkljivost pa so visoki stro{ki zaradi gradnje in vzdr`evanja cevnega omre`ja ter toplotnih izgub v njem. Prenos toplote opravi ogreta voda, Izgube v razvodih pa lahko zmanj{amo z ni`anjem potrebne temperature v obtoku, vendar moramo zato na

strani porabnikov toplotno izolirati stavbe in vgrajevati nizkotemperaturna ogrevanja, take sisteme pa v skandinavskih dr`avah vgrajujejo `e ve~ let. Izkoristek toplarn bi lahko {e pove~ali, ~e bi bile v sistem priklju~ene naprave, ki toploto potrebujejo vse leto, zato `elijo toplarnarji stanovalcem ogrevati tudi sanitarno vodo. Dober stalni porabnik pa bi bile,na primer, {e su{ilnice za les, ki ga pri nas res ne manjka. S tem bi ubili ve~ muh na en mah, saj bi lahko kon~no pre{li od skoraj zastonjskega izvoza hlodovine, do izvoza su{enega lesa, katerega vrednost je ve~krat vi{ja. Velenjska termoelektrarna, ki ogreva center Velenja in za to stanovalcem zara~unava, pri tem v resnici uporablja odpadno toploto ter z ohlajeno vodo iz povratka spet uteko~inja paro, ki prihaja iz turbin generatorjev. • Tihec

01 755 12 56 I www.re-eko.si

KOTEL NA DRVA Biovent

KOTEL NA PELETE Pellevent M

KOMBINIRANI KOTEL NA PELETE IN DRVA Kombipell

Biovent je vrhunski kotel na polena, katerega odlikujejo {tevilne prednosti in visoki izkoristki. Posebnosti serije kotlov Biovent so: - kuri{~e., ki dovoljuje vnos 1/2 metrskih polen - termi~no zgorevalna komora za ~isto zgorevanje - enostavno nalaganje polen in ~i{~enje - tehnologijo Lambda-Logik - zmogljivi ventilatorji - kvalitetna izolacija - pametna regulacija

Razpon kotla Pellevent M je optimalna re{itev za vsa podro~ja, kot so gradbeni{tvo, obnova, nizkoenergijske hi{e in obi~ajni sistemi. Kotli se lahko kombinirajo in so prilagodljivi preko svojih obmo~nih nastavitev na eni strani in razli~nih dozirnih sistemov na drugi strani. Ti so Econ (Dnevni zalogovnik), Spiro (Spiralni sistem) ali Vacu (Sesalni sistem).

Za tiste, ki se odlo~ate za ogrevanje na lesno biomaso, je ta sistem korak v pravo smer. Kombinirani kotel EDER Kombipell omogo~a okolju prijazno in trajnostno ogrevanje, {e posebno za enodru`inske hi{e. Prostorsko kompakten kotel, majhnih dimenzij, s tehnologijo dvojnega ognja, zavzame malo prostora in {e vedno enostavno proizvaja dovolj toplote za udobno klimo. Kotel Kombipell je sestavljen iz kotla Biovent C 22 z obrobo in s 17 kW peletnim modulom. ^e je kotel nastavljen na kurjenje na drva, potem sistem avtomatsko preklopi na kurjenje peletov, ~e je to potrebno. Ker ima kotel dve samostojni izgorevalni komori, je ogrevanje na drva mo`no v vsakem trenutku, tudi ko poteka kurjenje na pelete. Avtomatski v`ig drv je na voljo kot opcija. S kombinacijo teh dveh sistemov je mo`no prilagodljivo in optimalno delovanje - popolnoma avtomatsko, popolnoma ekolo{ko, popolnoma u~inkovito v razmerju cena/zmogljivost.

Serija Biovent je na voljo v treh razponih: - Biovent C - 15 - 22 kW - Biovent SLC - 29 - 48 kW - Biovent XLC - 49 - 62 kW

Vrhunske lastnosti kotla na pelete: - enostavnost uporabe in varno delovanje - udobnost, avtomatsko ali polavtomatsko delovanje - razli~ne mo~i kotlov: 15 kW, 22 kW ali 30 kW – z do 95,5 % izkoristkom

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement