Page 28

Tematska priloga revije Var~ujem z energijo - www.varcevanje-energije.si

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI - 2. del

V

41. [tevilki revije VAR^UJEM Z ENERGIJO smo v septembru 2014 predstavili nekatere sodobne ogrevalne sisteme za ogrevanje stavb in sanitarne vode. V 42. {tevilki revije nadaljujemo z zanimivo tematiko o alternativnih, manj poznanih oblikah sodobnih ogrevalnih sistemov, ki so primerni tako za ogrevanje stanovanjskih hi{, kot ve~jih sistemov zgradb. Obe tematski prilogi najdete na portalu www.varcevanjeenergije.si . Hkrati objavljamo predstavitev aktualne ponudbe dolo~enih ponudnikov solarnih sistemov, toplotnih ~rpalk in kotlov na lesno biomaso.

Zakaj alternativni sodobni ogrevalni sistemi U~inek hladnih sten v leto{njem hladnem in de`evnem poletju, ki so imele okrog 19째C, je bil najvi{ji zlasti v dobro izo-

liranih ve~stanovanjskih stavbah z masivnimi zidovi. ^e se bodo de`evna in hladna obdobja v poletnem ~asu ponavljala, bo potrebno razmisliti o dodatnem sistemu, ki bo neodvisen od daljinskega ogrevanja. Na primer o klimatski napravi ali majhni toplotni ~rpalki, elektri~ni termoakumulacijski pe~i, mogo~e pa celo o pe~i na drva ali pelete, ~e ima stanovanje dimnik.

Majhne hi{ne elektrarne - SPTE naprave, energijo proizvajajo tam, kjer se porablja Imenujemo jih tudi mikrokogeneracijske (do mo~i 50 kW) ali SPTE naprave (So~asna Proizvodnja Toplote in

V mikrokogeneracijski napravi batni motor poganja generator elektrike

Elektrike). V svetu in pri nas jih najve~krat uporabimo ob energetski sanaciji razli~nih objektov, ki potrebujejo veliko toplotne energije. Mikrokogeneracijske naprave delujejo z 92% izkoristkom in zasedajo v energetiki (termoelektrarna na pre-

mog 45%, fotovoltaika 18% izkoristek) zelo visoko mesto, saj z njimi zmanj{amo stro{ek za toplotno in elektri~no energijo. Pri mikrokogeneracijskih napravah je toplota pravzaprav brezpla~en dodatek, ki ga nato koristno uporabimo.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement