Page 26

26

PRAKTI^NI NASVETI

Kdaj bomo kon~no vzeli manj in imeli ve~? Iz Zbirke namigov za ne{kodljivo `ivljenje nam je kristalno jasno, da udobje, ki ga danes `ivimo usodno ru{i ravnovesje v naravi. Ve~ina ljudi {e vedno ni ozave{~enih, da so viri na Zemlji omejeni, ter da smo dol`ni zanamcem zapustiti enako dobre pogoje bivanja, kot jih imamo danes. Komu je v resnici mar za stanje, ki smo ga ustvarili, se bo zamislil ob spodnjem sestavku in posku{al spremeniti svoje navade in navade bli`njih.

Pozor: ogrevanje ^e bi bila vsaka hi{a, ki jo ogrevamo s plinom, ustrezno zatesnjena in toplotno izolirana, bi s prihranjenim plinom lahko vsako leto ogreli {tiri milijone hi{. Polovico toplogrednih plinov oddamo v ozra~je namre~ ravno zaradi ogrevanja in osebnega prevoza. 60 % gospodinjstev dobiva dovolj son~ne svetlobe, ki bi jo lahko spremenili v dolo~eno obliko ogrevanja. V svetlobo se spremeni komaj desetina vse energije, ki jo porabi `arnica na `arilno nitko, vse drugo gre v toploto. Ko odpremo pe~ico, da bi preverili, ali je hrana pe~ena, se temperatura zni`a za 10 °C.

Pozor: odpadki, kemikalije, gnojila Povpre~no gospodinjstvo zme~e na leto v smeti vsaj 100 kg ~asopisov, povpre~en evropski pisarni{ki delavec porabi 70 kg papirja na mesec. ^e bi postavili v vrsto vse plasti~ne kozar~ke, ki jih naredijo v enem dnevu, bi z njimi obkro`ili Zemljo okrog ekvatorja. ^e na embala`i za juho pi{e “okus po koko{jem mesu”, to {e ne pomeni, da je v juhi kaj mesa. Uporaba umetnih dodatkov ali aditivov v hrani se je v zadnjih tridesetih letih podeseterila. Koko{, ki je vzrejena v avtomatiziranem sistemu, dá le 15 % ve~ jajc kot tista, ki `ivi na prostem. ^e bi vsaj 10 % lastnikov trat za~elo uporabljati organska

gnojila, bi to letno pomenilo od 1.000 do 5.000 ton manj strupenih kemikalij v okolju. Kos papirja razpade po enem mesecu, volnena nogavica po enem letu, plo~evinka piva pa {ele 200 letih. Aktivno snov lindan so razvite dr`ave `e zdavnaj prepovedale, a ga {e v manj razvitih dr`avah vedno proizvajajo in prodajajo. Ve~ina odpadkov iz jedrskih elektrarn bo ostala radioaktivna {e ve~ tiso~ let.

Pozor: prevozi Na 1.200 km dolgi poti z avtom se sprosti v zrak toliko emisij CO2, kot ~e bi vlak ob{el ves svet. Pri prevo`enih 5.000 km avto izlo~i v ozra~je tolik{no koli~ino CO2, ki je enaka njegovi te`i. V svetu povpre~no izgubi v pro-

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement