Page 25

NOVOSTI ZA STROKOVNJAKE

25

Plancofix ~rpalka

Vezalec armaturnih mre`

Omogo~a naknadno vgradnjo sodobnega tu{a, brez kadi, kar v rahlo nagnjena tla kopalnice v sodobne in starej{e stavbe. Za vgradnjo zadostuje 10 cm globine, odtok pa omogo~a ~rpalka, ki je vgrajena v talni okrov. Zato padec odto~ne cevi ni potreben, saj bo do 20 l/min vode, ~rpalka pre~rpala po ceveh, do najbli`je vertikalne odto~ne cevi. Naprava ni namenjena pre~rpavanju iz kleti na vi{ji nivo, ~eprav omogo~a pre~rpavanje na vi{ino do 2 metra, odto~na odprtina pa je lahko vidna, prekrita z inox re{etko ali zaprta s talno plo{~ico, ki ima na robovih skoraj nevidno re`o. Dimenzija odto~ne PVC cevi je 1“, ~rpalka deluje skoraj nesli{no, ter ima vgrajeno nivojsko stikalo, ki jo avtomatsko vklju~i, ko je potrebno. Izdelek Plancofix, www. Plancofix.de •

Vezanje mre` spada med natan~na in utrujajo~a dela, osemurno sklanjanje, po~epanje in obremenjevanje zapestja pa neugodno vpliva na zdravje. Novi izdelek omogo~a avtomatizirano vezanje armaturnih palic do premera 30 mm, in to v udobnem, stoje~em polo`aju. Orodje poganja baterija, delo pa je trikrat hitreje opravljeno kot z ro~nim vezanjem z `ico in kle{~ami. Dol`ino orodja lahko prilagajamo, delo pa lahko opravlja skoraj vsak, povezave pa so mo~ne in trajne. Mo`no je vezati tudi armaturo in razne vodnike ter tanj{e cevi, `ica pa e izdelana iz kvalitetnega vzmetnega jekla. Za eno vez porabi 0,8 sekunde, polnimo pa ga z zvitki `ice, en zadostuje za 50 vezov, eno polnjenje baterij pa za 2.300 vezov. Proizvod Rebar Pro, masa 6,2 kg, www.tytecker.com •

Votlo pohi{tveno kolo Kljub tiso~em oblik in velikosti kolesc za stole in drugo stanovanjsko opremo je oblikovalcem uspelo izdelati spet nekaj novega in presenetljivega. Posnemali so obliko krogli~nega le`aja, izvedli nenavadno pritrditev na notranji obro~ ter izdelali oblikovno in namensko neopore~en izdelek. Na razpolago je v ve~ barvah in variantah, z razli~nimi na~ini pritrditve, z ali brez zavore ter v ve~ velikostih. Kljub navidezni krhkosti ima presenetljivo visoko nosilnost, okrog 25 kg. Premeri kolesa zna{ajo od 60 do 85 mm, vijak za pritrditev M 10 ali s plo{~ico s {tirimi vijaki, predvideni pa so za uporabo v notranjih prostorih. Kolesca imajo miren, nesli{en in gladek tek, cena med 20 do 30 € glede na izvedbo, izdelek Hollow Wheel Caster, www.mockett.com •

Nastavite krivuljo ogrevanja glede na va{e zahteve [vedsko podjetje Esbe `e ve~ kot 100 let postavlja nove standarde na podro~ju regulacijske tehnike razli~nih sistemov. Izjemno {irokemu proizvodnemu programu vseh vrst ventilov, motornih pogonov, regulacij ter drugih kvalitetnih proizvodov, je skupna izjemno nizka poraba energije, dvig nivoja udobja in zagotovitev varnosti v sistemih ogrevanja, hlajenja ter sanitarne vode. Moderna in tehnolo{ko dovr{ena proizvodna linija je omogo~ila pridobitev najstro`jih certifikatov za kvaliteto in okolje.

izbrati eno izmed krivulj ogrevanja. Krivulja, ki bo odli~na pri zunanji temperaturi - 15˚C, mogo~e ne bo odli~na pri notranji temperaturi +5 ˚C. Pri novi seriji CRC je ta problem re{en. Krivulja se lahko nastavi individualno samo glede na zahteve uporabnika. CRC ima namre~ vgrajeno le eno krivuljo ogrevanja – to je pametna krivulja. Pomeni, da uporabnik nastavi `eleno temperaturo dvi`nega voda, za ustrezno krivuljo pa poskrbi regulator sam.

Zaradi vgrajenega regulatorja v motornem pogonu in plug-in elektri~nem kablu je vgradnja nared v samo nekaj minutah. Z izbiro serije CRC uporabnik var~uje od samega za~etka. V primerjavi z ro~nim upravljanjem me{alnega ventila je razlika o~itna. Da ne omenjamo razlike v udobju bivanja.

Esbe izumil perfektno krivuljo ogrevanja Esbe je proizvedel nov vremensko voden regulator z motornim pogonom serije CRC, ki ima nastavljivo krivuljo ogrevanja. Potreba po toploti je razli~na glede na tip stavbe, debelino izolacije, vrsto ogrevanja, zunanjo temperaturo, `ivljenjske navade….Zato je potrebno

Enostavna in hitra monta`a ter veliki prihranki

CRC regulator vsebuje t.i. “u~ni proces”. Pomeni da lastnik hi{e nastavi `eleno temperaturo dvi`nega voda, za ustrezno krivuljo pa poskrbi sam regulator.

Ve~ informacij o Esbe proizvodih pridobite na www.veto.si, na info@veto.si ali pokli~ete na tel. {tevilko 01 580 91 00. •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement