Page 21

21

Kopalni{ka oprema

Viega Opremite svojo kopalnico z inovativnimi re{itvami in vrhunskim dizajnom Pomen kopalnice v stanovanju ali hi{i se v zadnjih letih {e naprej pove~uje. Prostor, ki smo ga v preteklosti ve~inoma uporabljali le kot strani{~e oz. prostor za osebno higieno, je s ~asom spremenil svoj namen – z njo si pove~ujemo zadovoljstvo, veselje in ponos. V sedanjem ~asu si ne moremo ve~ zami{ljati `ivljenja brez moderne in dobro na~rtovane kopalnice, kjer niso va`ne zgolj prostorske omejitve, temve~ je potrebno upo{tevati tudi tehni~ne mo`nosti za pravilnost izvedbe in{talacij. Kljub temu, da je in{talacijski sistem »skrit« za steno, lahko mo~no vpliva na na{e zdravje, zato priporo~amo strokoven pristop. Zlato pravilo projektiranja je, da mora biti pitna voda na vsakem priklju~ku v zadostni koli~ini in primerne kakovosti.

Glede zunanjega izgleda kopalnice na ~loveka najbolj vpliva prvi vtis, ki je tudi v programu VIEGA Visign nepogre{ljiv. Z uporabo kopalni{ke opreme VIEGA boste lahko ugotovili, da je bil prvi vtis pravilen. Aktivirne tipke, elementi za dotok vode v kopalno kad, sifoni ali tu{ kanalete so namenski proizvodi sanitarne opreme, ki jih dnevno uporabljamo in se jim ne moremo odre~i.

Prav tako se no~emo odre~i udobju. Da so na{teti proizvodi kopalni{ke opreme lahko ve~ kot zgolj namenski, dokazuje linija izdelkov VIEGA Visign, ki predstavlja preizku{eno tehnologijo vzporedno s prijetno obliko posameznega izdelka.

Ob tem ne smemo zanemariti izvajalca vodovodnih instalacij, ki mora biti strokovno usposobljen, poznati predpise in materiale ter izvajati dela tako, kot jih je predvidel in opredelil projektant. Spremembe materialov zaradi cenovnega u~inka niso dopustne, saj je {e kako pomembno, da se v instalacijah ne uporabljajo razli~ni materiali. Tak{no ravnanje predpostavlja korozijo, prekomerno nabiranje vodnega kamna, nenadzorovano zastajanje vode, razmno`evanje bakterij kot tudi neustrezne pretoke v instalaciji.

Uporabnikovo zadovoljstvo pove~uje tudi bogat izbor VIEGA aktivirnih tipk za splakovanje. VIEGA aktivirne tipke zagotavljajo svobodo pri usklajevanju va{e kopalnice z lastnimi zamislimi. Pri tem se ni ve~ potrebno ozirati na material, barvo ali obliko, saj s tehnolo{kega vidika lahko zadosti vsem va{im `eljam.

Viega v svojih izdelkih zagotavlja preizku{eno tehnologijo, u~inkovito monta`o in inteligentne re{itve podrobnosti. Enako velja za WC kotli~ek VIEGA Eco Plus. Predstavlja pragmati~ni sistem katere koli vrste namestitve na steno in velja za eno od prednostnih re{itev.

VIEGA Visign v svojem asortimanu ponuja kvalitetne re{itve tudi v programu kopalni{kih garnitur za dotok vode v kopalne kadi. Sodobna tehnologija in individualnost nastavitev pove~a zadovoljstvo uporabnika z izdelki Multiplex. Tudi odtoki in sifoni so v izvedbi VIEGA zgolj majhen in eleganten detajl, ki presene~a z enostavno tehnologijo. Razli~ice univerzalnega ventila in pokrova ventila so dostopne v okrogli ali pravokotni izvedbi. V izboru je ponujena inovativna tehnologija.

Nadomestek odtoka in tu{ kadi predstavlja VIEGA kanaleta za tu{, ki je odraz kvalitete in ponuja novo dimenzijo oblikovanja sodobne kopalnice. Gre za vizualni poudarek, ki zagotavlja zanesljivost tudi v primerih priliva ve~jih koli~in vode in ni zgolj lo~nica med mokro in suho stranjo. • Tadej Vehovec www.stern.si

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement