Page 20

SOLARNI SISTEMI

20

Izkoristite brezpla~no son~no energijo za ogrevanje

O

grevanje hi{e v hladnej{ih jesenskih ali mrzlih zimskih dneh predstavlja najve~ji dele` stro{kov gospodinjstva, kar je posledica vse vi{jih cen energentov. Nara{~ajo~e cene energentov ter vse ve~ja okoljska ozave{~enost, pa vedno bolj postavljata v ospredje sisteme kori{~enja energije sonca – solarno ogrevanje. Son~na energija popolnoma brezpla~no in brez {kodljivih vplivov na okolje prihaja neposredno v na{ dom, zato predstavlja enega najbolj{ih alternativnih virov ogrevanja. Sonce v dveh tednih odda toliko energije, kot je vsebujejo zaloge vseh fosilnih goriv na svetu. V {estih zimskih mesecih je na razpolago {e vedno ve~ kot tretjina son~ne energije, ki jo prejmemo v celem letu. Ta energija je v obliki vidne svetlobe ter kot UV in IR sevanje. Poleg direktne svetlobne energije, pa najkvalitetnej{i kolektorji, kakr{ni so GreenLand Systems, lahko izkoristijo tudi energijo, ki kot razpr{ena svetloba seva od okoli{kih stavb, vodnih povr{in, snega, … Ker pa zunanja temperatura pri GreenLand Systems kolektorjih, ki imajo absorber in Heat Pipe dejansko v vakuumu ni ve~ odlo~ilna, je u~inkovitost teh kolektorjev prakti~no enaka tako poleti kot tudi pozimi. Pomembno postane le {e dejstvo koliko energije je v danem trenutku na razpolago. Solarno ogrevanje prostorov in sanitarne vode ima {tevilne pred-

- sanitarna voda - dogrevanje stanovanja - ogrevanje bazenov - industrijske instalacije - pokličite za svetovanje

nosti. Solarno ogrevanje omogo~a ogrevanje hi{e na ekonomi~en in okolju prijazen na~in. Stro{ki obratovanja in vzdr`evanja so zanemarljivi, napredna inteligentna regulacija, pa v najve~ji mo`ni meri omogo~a izrabo razpolo`ljive energije svetlobe. Koliko potreb po segrevanju sanitarne vode in prostorov bomo pokrivali s soncem je odvisna od povr{ine kolektorjev, ki smo jih pripravljeni instalirati. Solarni sistem lahko kasneje tudi pove~ujemo. Ker imajo GreenLand Systems kolektorji kar 10 letno garancijo in `ivljenjsko dobo preko 30 let, se vam bo investicija zagotovo ve~kratno povrnila. •

- debelina stekla 2,7 mm - steklo zelo odporno na udarce - moč ene vakuumske cevi 144 W - celotna notranjost cevi v vakuumu - absorber s TINOX prevleko - absorbira 95% vpadne svetlobe

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement