Page 18

18

SOLARNI SISTEMI

Priprava kolektorjev na zimo Enako kot v vsakem avtomobilu, mora tudi v kolektorskem sistemu kro`iti voda z dodatkom protizmrzovalnega sredstva, ta me{anica pa je termi~no zelo obremenjena. Omogo~a prenos toplote, korozijsko za{~ito, ne sme zmrzniti ter mora biti {e okoljsko in zdravstveno neopore~na. Zato jo je potrebno vsakih 5 let menjati, kar velja za vse, plo{~ate in vakuumske kolektorje, posebej ~e je poleti ve~krat pri{lo do uparjevanja. Dodatek Coracon Sol 5 ima dodan propandiol, ki {~iti tudi baker, vsebuje zaviralce proti rjavenju, je Ph nevtralen, to~ko uparjevanja premakne na 150°C in je nestrupen. Ob menjavi sistem, ~e je potrebno najprej izperemo s ~isto vodo, napolnimo z novo me{anico vode in Coracon Sol 5 v razmerju 50: 50, skrbno odzra~imo napeljavo ter vzpostavimo predpisan tlak. Nato bo solarni sistem nemoteno in z visokim izkoristkom deloval najmanj naslednjih 5 let.

Kaj pa zalogovnik tople vode? Grelniki in zalogovniki tople vode delujejo u~inkovito samo, kadar je prenos son~ne toplote na vodo visok. To dose`emo na dva na~ina. Najprej vsaki dve leti staro magnezijevo anodo menjamo z novo, saj {~iti grelnik. Namesto, da bi zaradi mikrorazpok v emajlu rjavel bojler, bo rjavela anoda, zato pravimo, da je »`rtvena«. Aktivnih anod, ki so priklju~ene na elektriko pa ni potrebno menjavati. Drugi ukrep je vgradnja elektronske naprave, ki sistem na vodni strani {~iti pred odlaganjem vodnega kamna. Voda pri nas je razmeroma trda, obloge vodnega kamna na grelnih spiralah pa delujejo kot izolator in zmanj{ujejo prenos toplote. Re{itev je vgradnja elektronske naprave, na primer Profikalk PKS 2000, ki omogo~a stalno za{~ito pred tem pojavom.

Na 5 let je potrebna menjava teko~ine v kolektorskem sistemu-1

Coracon Sol 5 HF zdr`i do 260°C To je sredstvo za kolektorski obtok za vse vrste kolektorjev, tudi za vakuumske z direktnim pretokom. Je okoljsko neopore~no, uporabimo ga nerazred~enega ter ne povzro~a korozije na nobenem materialu cevi, celo na aluminiju ne. Ne {koduje tudi nobenemu tesnilnemu materialu, varuje sistem od -29°C do 260°C, dopu{~a trajno obremenitev do 230°C, biolo{ko razgradljiv ter prepre~uje tvorbo oblog in usedlin. Namenjen za dobro odzra~ene zaprte sisteme, dopolnjevanje pa je dovoljeno samo s tem sredstvom in ne z vodo. Vse opisane proizvode dobavlja in vgrajuje Ellatron, www.et-solar.si •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement