Page 16

16

Naredite strate{ki na~rt energetske obnove hi{e Stro{ek ogrevanja lahko dejansko prepolovimo. Pomembni so prihranki popla~ani z investicijo v nov ogrevalni sistem in ostale ukrepe obnove. Po 10 letih izpla~amo kreditne obveznosti iz prihrankov, ter pove~amo vrednost objekta. Iz dru`inskega prora~una ne tro{imo lastnih sredstev, za izvedene ukrepe koristimo le pridelane prihranke za neporabljeno energije.

Povpre~na ocena prihrankov K sodelovanju smo povabili g. Matja`a Valen~i~, energetskega svetovalca, ki nam je podal stali{~e o ekonomski upravi~enosti energetske sanacije hi{e. Ocenjen letni prihranek v celovito obnovo hi{e v velikosti 100 m2 (okna, izolacija toplotnega ovoja), ovrednotena na cca. 15.000 €, zna{a 1.800 €. Ogrevanje vas bo po obnovi stalo samo {e cca. 700 € letno, investicija pa se bo povrnila v dobrih osmih letih. ^e si ob tem priskrbite {e nepovratne spodbude Eko sklada, pa v {estih letih.

Kako smo `iveli leta 2010 Povpre~na slovenska dru`ina z letnim prihodkom 25.000 € ( neto pla~a je v letu 2010 zna{ala 958 €) je za stanovanje in ogrevanje v letu 2010 od{tela 4.250 €, v letu 2014 pa najmanj 5.600 €, ker so se po 4 letih stro{ki kurilnega olja dvignili za 60%. Cena kurilnega olja se v zadnjih dveh letih ni kaj dosti spremenila in niha okrog 1 €/l. ^e porabite letno 2.500 l kurilnega olja vas bo ogrevanje v 10 letih stalo precej ve~ kot 25.000 € .

Ne zanemarite po~utja v prenovljeni hi{i ^eprav je ekonomika ukrepov pomembna in i{~emo ukrepe, ki se najhitreje povrnejo, naj bo ob obnovi pomembno po~utje kako dobro bomo `iveli v prenovljeni hi{i. Zakaj bi var~evali na ra~un zdravja? Pri nakupu ro~ne ure, mobilnega telefona, televizorja ali avtomobila se redko kdo vpra{a,

v kolik{nem ~asu se investicija povrne. Zakaj se o tem spra{ujemo, ko gre za investicijo v zdravo bivanje?

Ekonomika energetske sanacije hi{e iz sedemdesetih let V naslednjih 10 letih bomo z novo vpeljanimi ukrepi energetske sanacije, glede na predpostavko sedanje letne porabe za ogrevanje vsaj 2.600 € ( z kurilnim oljem s porabo 2.500 l) privar~evali konkretno veliko sredstev– vsako leto vsaj 1.300 €, kar v desetih letih znese 13.000 €. Za ogrevanje in pripravo tople vode pritli~ne hi{e iz sedemdesetih let, z ogrevno povr{ino 100 m2, brez toplotne izolacije, je potrebno letno 2.500 l kurilnega olja. Z izolacijo podstrehe, ki stane cca. 4.000 €, zni`ajo stanovalci rabo kurilnega olja vsaj za 500 l letno in se investicija povrne v 8 letih. ^e uspejo dobiti nepovratna sred-

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement