Page 11

ZEMELJSKI PLIN

11

Energija plus - partner s pravo energijo V Energiji plus namenjamo najve~jo pozornost zadovoljstvu na{ih kupcev, izpolnjevanju njihovih `elja in potreb ter utrjevanju medsebojnih vezi in zaupanja. Sledimo na{i viziji in poslanstvu ter izpolnjujemo temeljne vrednote na{e dru`be: odli~nost, kreativnost, raznolikost, razvoj. Zaokro`ena, konkuren~na ponudba energentov in storitev na podro~ju oskrbe z energijo je strate{ka razvojna usmeritev na{e dru`be. Ponudbi elektri~ne energije smo v letu 2013 (poleg lesnih peletov ter proizvodnje in prodaje toplotne energije) dodali tudi zemeljski plin. Zagotovili smo plin po ugodni ceni, ob tem pa kupcem ponudili tudi mo`nost pla~evanja elektrike in plina na eni polo`nici. Dokaz, da smo zaupanja vreden partner je prav gotovo nedavna zmaga na nate~aju Zveze potro{nikov Slovenije (ZPS), ki je v sodelovanju s tujim partnerjem letos prvi~ organizirala skupinski nakup elektri~ne energije in plina. Zmagali smo v kategoriji zemeljski plin, kjer smo v avkciji na ponudbeni strani sodelovali skoraj vsi klju~ni slovenski dobavitelji plina, na strani povpra{evanja pa ve~ kot 27.000 gospodinjstev. Odziv slovenskih gospodinjstev je bil zelo dober, saj se jih je prijavilo ve~ kot 27.000. Skupinski nakup z ZPS potro{nikom omogo~a kar 15-odstotkov ni`jo ceno zemeljskega plina (pri izra~unu upo{tevane cene iz rednega cenika, ki so objavljene v primerjalniku stro{kov oskrbe na spletni strani Agencije za energijo ter predpostavka, da povpre~no gospodinjstvo, prijavljeno v skupinski nakup, porabi 1.500 Sm3 zemeljskega plina letno). Gre za pogodbe brez vezave, brez skritih stro{kov, z navzgor omejeno ceno za prihodnjih 12 mesecev.

Poleg konkuren~ne cene v Energiji plus stavimo predvsem na kakovost storitev in zadovoljstvo uporabnikov. Zato smo zelo ponosni, da smo z najugodnej{o ponudbo cene zemeljskega plina na avkciji ZPS zmagali. Pri~akujemo veliko {tevilo novih kupcev. Za vse kupce zemeljskega plina bomo formalnosti, povezane z zamenjavo dobavitelja, uredili v najkraj{em mo`nem ~asu. Vsem novim kupcem bomo ponudili tudi vse ugodnosti, ki so jih dele`ni na{i sedanji zvesti kupci. @elimo, da bi tudi z novimi kupci spletli dolgoro~en odnos, saj zvestobo {e posebej cenimo in nagrajujemo. Pridru`ite se ve~ kot 175.000 zadovoljnim kupcem in ustvarite prihranke. Za ve~ informacij smo vam na voljo na vseh na{ih prodajnih mestih, na brezpla~ni telefonski {tevilki 080 21 15 ali na www.energijaplus.si •

Zamenjajte dobavitelja! PridruĹžite se veÄ? kot 175.000 zadovoljnim kupcem in ustvarite prihranke.

riji

v katego

www.energijaplus.si 02 22 00 697

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Revija Varčujem z energijo - št. 42  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in k...

Advertisement