Page 66

66

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Male kurilne naprave

V prodaji le {e naprave, ki ustrezajo emisijskim predpisom

S

premenjena uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, sprejeta julija lani, ne uvaja obveznega merjenja emisij in metodologije merjenja za enosobne kurilne naprave, ki so edini vir ogrevanja stanovanjskih prostorov ({tedilnik, lon~ena pe~, kamin), in za kurilne naprave, starej{e od 50 let.

Barbara Primc, samostojna novinarka

Uredba ureja emisije malih kurilnih naprav in predvsem omejuje dajanje na trg emisijsko neustreznih malih kurilnih naprav, poudarjajo na ministrstvu za okolje in prostor. Z omenjeno uredbo `elijo na ministrstvu pozitivno vplivati na kakovost zraka, predvsem na degradiranih obmo~jih, kjer so mo~no prese`ene mejne vrednosti onesna`enosti zraka z delci PM10: »^e `elimo zmanj{ati onesna`enje zraka z delci PM10, moramo spodbuditi zamenjavo neustreznih kurilnih naprav.« Po ocenah ministrstva v Sloveniji uporabljamo 412.000 malih kurilnih naprav, od tega jih je v evidenco Evidim vpisanih 322.000 ali 78 odstotkov. Skoraj 46 odstotkov naprav je na trdno gorivo, 30 odstotkov na teko~e in dobrih 22 odstotkov na plinasto. Povpre~na starost vseh vpisanih naprav na vsa goriva je 15 let. Najbolj problemati~ne so kurilne naprave na trdna goriva. Na trgu se namre~ prodajajo tudi tak{ne, ki ne ustrezajo zahtevam uredbe, kar je z vidika potro{nika zavajajo~e. Po novem lahko trgovci prodajajo le tiste, ki izpolnjujejo tudi predpise o najvi{jih dovoljenih izpustih celotnega prahu in ogljikovega monoksida, ki so jih morale `e do zdaj izpolnjevati vse `e name{~ene kurilne naprave v stanovanjih, sicer so in{pekcijske slu`be na podlagi dimnikarjeve prijave prepovedale njihovo uporabo. »Omejitev dajanja na trg {~iti potro{nika, ki mu prodajalec ne bo ve~ mogel prodati neustrezne kurilne naprave, za katero bi dimnikar pozneje, ko bi bila `e v uporabi, ugotovil, da ne ustreza emisijskim zahtevam in bi prepovedal njeno uporabo,« pojasnjujejo na ministrstvu. Nadzor nad kurilnimi napravami na trdno gorivo v prodaji izvaja tr`na in{pekcija. Na vpra{anje, ali obstaja seznam ponudnikov oziroma kurilnih naprav, ki ustrezajo merilom, na ministrstvu odgovarjajo, da ga nimajo in to tudi ni v njihovi pristojnosti. Pri~akujejo pa, da bodo iz trgovske ponudbe izlo~ene najcenej{e kurilne naprave, ki ne ustrezajo emisijskim predpisom. Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav odpravlja olaj{avo glede neizvajanja meritev emisij v zrak iz enosobnih kurilnih naprav na trdno gorivo. Izjema so kurilne naprave, ki so edini vir ogrevanja, in starej{e od 50 let. »Na ta na~in se {~iti socialno {ibka gospodinjstva, saj ima vsakdo pravico do toplega doma, prav tako predvidevamo, da je dele` teh naprav majhen, zato ne pri~akujemo omembe vrednega negativnega vpliva na okolje,« pravijo na ministrstvu.

Uredba o emisiji snovi v zrak odpravlja olaj{avo glede neizvajanja meritev emisij iz enosobnih kurilnih naprav na trdno gorivo. Izjema so kurilne naprave, ki so edini vir ogrevanja, in starej{e od 50 let.

Trgovci lahko po novem prodajajo le tiste kurilne naprave na trda goriva, ki izpolnjujejo tudi predpise o najvi{jih dovoljenih izpustih celotnega prahu in ogljikovega monoksida. Te so morale `e do zdaj izpolnjevati vse kurilne naprave, name{~ene v stanovanjih.

Dokon~en seznam kurilnih naprav, na katerih se bodo izvajale meritve, se {e oblikuje. »Na ministrstvu si prizadevamo, da bi na podlagi izku{enj, pridobljenih v drugih dr`avah, dolo~ili tiste vrste naprav, za katere bodo meritve zahtevane. Odlo~itev bo predvsem odvisna od zagotovitve ustreznega merilnega mesta in mo`nosti predhodno izvedenih ukrepov, ki zagotavljajo manj{e emisijske vrednosti od zakonskih mejnih vrednosti. Z meritvijo se potem samo ugotavlja, ali so predhodno izvedeni ukrepi ustrezni,« pravijo na ministrstvu. Merilne metode za izvedbo meritev prahu na kurilnih napravah na trdno gorivo so znane in v Sloveniji ne bodo z ni~emer omejevane. Enoten je le merilni protokol, ki je pripravljen in bo dolo~en z uredbo o oskrbi malih kurilnih naprav, ki bo sprejeta na podlagi zakona o dimnikarskih storitvah (ta je bil sprejet novembra lani). •

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Advertisement