Page 64

64

SODOBNI OGREVALNI SISTEMI

Vir: www.heizungsfinder.de

Primerjava sistemov za toplotne ~rpalke Toplotne ~rpalke prestrezajo energijo zemlje, zraka ali vode. Ob primerjavi sistemov za toplotne ~rpalke lahko kljub vi{jim stro{kom investicije pri toplotni ~rpalki zemlja-voda ra~unate na maksimalne prihranke in dolgoro~no bolj ekonomi~en sistem. [e posebej zaradi visokega letnega faktorja u~inkovitosti (COP – letno grelno {tevilo). Vendar imata tudi ostala dva sistema za toplotne ~rpalke svoje prednosti.

Primerjava treh razli~nih sistemov toplotnih ~rpalk Pomembni dejavniki pri odlo~itvi za izbiro sistema toplotne ~rpalke je lokacija, vrsta zemljine (v primeru polo`itve zemeljskega kolektorja), ter dostopnost podtalnice v primeru, da se odlo~amo za sistem toplotne ~rpalke voda - voda in izkopljemo vrtine. ^e ste v dvomih, ali potrebujete odgovore na bolj specifi~na

vpra{anja, se je pred investicijo najbolje obrniti na strokovnjaka. Stro{ki obratovanja toplotne ~rpalke so odvisni od mo~i naprave, objekta in podro~ja, kjer se toplotna ~rpalka vgrajuje. V spodnji tabeli so prikazane prednosti in slabosti razli~nih sistemov za toplotne ~rpalke:

Katera toplotna ~rpalka je primerna za va{e potrebe je odvisno od ve~ih pogojev. V spodnji tabeli je navedena primerjava sistemov za toplotne ~rpalke zemlja-voda, voda-voda in zrak-voda. ZEMLJA - VODA

VODA - VODA

ZRAK – VODA

Od 3,5 do 4,5

Od 2,5 do 3,5

Od 2 do 3

srednji do visoki

srednji do visoki

nizki

Stro{ki obratovanja

nizki

nizki do srednji

srednji do visoki

Stro{ki na~rtovanja

srednji do visoki

srednji do visoki

nizki

Stro{ek monta`e

srednji do visoki

srednji do visoki

nizki

Zelo primerno. Uporaba sistema toplotne ~rpalke zemlja-voda je v mnogih novih stavbah sedaj `e preizku{ena in uveljavljena. Potrebna je optimalna izbira grelnega telesa (talno, stensko ogrevanje), kot tudi optimalna izolativnost zgradbe. Za vgradnjo zemeljskega kolektorja je potrebna dovolj velika zemlji{~e.

Zelo primerno. Uporaba sistema toplotne ~rpalke voda-voda je v mnogih novih stavbah sedaj `e preizku{ena in uveljavljena. Potrebna je optimalna izbira grelnega telesa (talno, stensko ogrevanje), kot tudi optimalna izolativnost zgradbe. Potrebna je izvedba zemeljske vrtine in pridobitev dovoljenja za vrtino.

Primerno, vendar v primerjavi z ostalima sistemoma, ima sistem zrak – voda slab{i izkoristek, saj je v zimskem ~asu zaradi nizkih temperatur izkoristek toplote iz okolja manj{i, kar se posledi~no pozna pri porabi elektrike. Zunanja enota je pogosto izpostavljena ekstremnim vremenskim pogojem.

Pogojno mogo~e, saj je potrebno na obstoje~em zemlji{~u kar nekaj prostora za polo`itev kolektorja. V primeru radiatorskega ogrevanja je priporo~ljivo namestiti termostatske ventile, ali zamenjati starej{e radiatorje in izbolj{ati izolativnost objekta.

V ve~ini primerih mo`na izvedba, na zemlji{~u sta potrebni dve vrtini, pravila so ista kot pri novogradnji. V primeru radiatorskega ogrevanja je priporo~ljivo namestiti termostatske ventile, ali celo zamenjati starej{e radiatorje in izbolj{ati izolativnost objekta.

Najve~krat najprimernej{i sistem za hitro zamenjavo ogrevalnega sistema, zaradi enostavne namestitve in zagona. Ni zemeljskih del (vrtina, polaganje kolektorja). Prav tako je potrebno zamenjati starej{e radiatorje, ali vsaj namestiti termostatske ventile na novej{ih radiatorjih in izbolj{ati izolativnost objekta.

SCOP – letno grelno {tevilo Stro{ki investicije

Novogradnja

Obnova

SCOP (Seasonal Coefficient of Peformance) je letno grelno {tevilo, podatki temeljijo na izkustvenih vrednostih, saj je u~inek toplotne ~rpalke odvisen tudi od klimatskih pogojev, stanja stavbe, dodatne opreme, tehnolo{ke izvedbe, na~ina uporabe, od krmilnega sistema in velikosti toplotne ~rpalke.

Profile for revija Varčujem z energijo

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Revija Varčujem z energijo št. 53  

Brezplačen energetski Svetovalec Varčujem z energijo vam predstavlja koristne, inovativne načine varčevanje energije - kako prihraniti in kj...

Advertisement